Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ OBROTOWEGO ZŁACZA HYDRAULICZNEGO NR 13/2019

Data publikacji: 26.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-01-2020

Numer ogłoszenia

1219705

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

9.1 Oferty można składać w formie elektronicznej lub papierowej.
9.2 W przypadku złożenia oferty elektronicznej należy ją przesłać na adres e-mail: m.skalniak@tophoe.pl a w tytule należy wpisać:
„Oferta – do zapytania nr 13/2019 – NIE OTWIERAĆ przed 15.01.2020 godziną 15.30”

9.3 W przypadku złożenia oferty w formie papierowej należy ją przesłać lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego na adres:
TOPHOE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Strzegomska 55D,
53-611 Wrocław

Na zamkniętej kopercie należy umieścić poniższy napis:

„Oferta – do zapytania nr 13/2019 – NIE OTWIERAĆ przed 15.01.2020 godziną 15.30”


9.4 Ofertę w formie elektronicznej lub papierowej należy przesłać/dostarczyć do 15 stycznia 2020r. do godziny 15:00.
9.5 Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane, zostaną odrzucone.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

m.skalniak@tophoe.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mieczysław Skalniak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

660537998

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

a) Obrotowe złącze hydrauliczne:
• Wymiar maksymalny [szerokość x wysokość x głębokość] jak na załączonym rysunku w załączniku nr 5
• Mocowanie na dwóch łapach o rozstawie maksymalnym 195mm
• Porty w sumie 10 sztuk z czego 4 porty 3/8” oraz 6 portów ¼”
• Blokada obrotu górnej część za pomocą bolca
• Ciśnienie robocze min. 140 bar
• Ułożenie portów najlepiej 3/8” na dole a ¼” na górze – Zamawiający dopuszcza inne ułożenie portów.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: wrocławski Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa obrotowego złącza hydraulicznego, które będzie zamontowane w mini koparce.

Przedmiot zamówienia

a) Obrotowe złącze hydrauliczne:
• Wymiar maksymalny [szerokość x wysokość x głębokość] jak na załączonym rysunku w załączniku nr 5
• Mocowanie na dwóch łapach o rozstawie maksymalnym 195mm
• Porty w sumie 10 sztuk z czego 4 porty 3/8” oraz 6 portów ¼”
• Blokada obrotu górnej część za pomocą bolca
• Ciśnienie robocze min. 140 bar
• Ułożenie portów najlepiej 3/8” na dole a ¼” na górze – Zamawiający dopuszcza inne ułożenie portów.

Kod CPV

43640000-1

Nazwa kodu CPV

Części koparek

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie powinno być zrealizowane w okresie między 20.04.2020 a 30.04.2020r. Zamówienie zostanie przesłane do Wykonawcy do 31.01.2020. W okresie maksymalnie 14 dni kalendarzowych od dostarczenia podzespołów do Zamawiającego zostanie podpisany stosowny formularz odbioru.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 13/2019 z 26.11.2019

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 13/2019 z 26.11.2019

Potencjał techniczny

Zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 13/2019 z 26.11.2019

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 13/2019 z 26.11.2019

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 13/2019 z 26.11.2019

Dodatkowe warunki

Zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 13/2019 z 26.11.2019

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 13/2019 z 26.11.2019

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 13/2019 z 26.11.2019

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

7.1 Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która uzyska największą liczbę punktów wg kryteriów z punktu 7.5.
7.2 Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu
7.3 Obliczanie dokonywane jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
7.4 Kryteria oceny ofert i ich waga
Lp. Kryterium Waga w punktach
1 Cena netto 100

7.5 Liczba punktów zostanie obliczona wg następującego wzoru:

Kryterium 1
Oferowana łączna cena netto przedmiotu zamówienia. Waga kryterium 100pkt.

Sposób wyliczenia punktów:

Najniższa cena netto spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu
----------------------------------------------- X 100 = …….. pkt.
Cena netto badanej oferty

Maksymalnie można otrzymać za to kryterium 100 pkt.


7.6 Łączna maksymalna suma punktów możliwych do uzyskania wynosi 100.

Wykluczenia

Zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 13/2019 z 26.11.2019

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TOPHOE POLSKA SP. Z O.O.

Adres

Strzegomska 55D

53-611 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

660537998

NIP

8943080985

Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnej zdalnie sterowanej mini koparki zasilanej prądem jednofazowym do 240V

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-1219/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Iventec Szymon Nadolski
83-400 Kościerzyna
ul. Przemysłowa 3
Oferta wpłynęła: 14.01.2020
Cena netto: 2200 PLN
Liczba wyświetleń: 116