Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0072/SZKOLENIA/13 - zakup kursów zawodowych

Data publikacji: 22.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-12-2019

Numer ogłoszenia

1219197

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

IX. Miejsce i termin składania ofert
1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski. ul. A. Mickiewicza 33/50, 60-837 Poznań
2. Termin składania ofert upływa 2 grudnia 2019 roku o godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 grudnia 2019 roku o godz. 13.00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@jmm.net.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marta Lewandowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

660713090

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizacją projektu „OD STAŻU DO ANGAŻU” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup miejsc szkoleniowych wraz z egzaminem umożliwiającym zdobycie kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Miejscowość: Zamawiający zaleca, aby zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywały się (ze względów organizacyjnych) w obrębie granic administracyjnych województwa łódzkiego, m. Łódź. Zamawiający zaleca, aby odległość z miejscowości gdzie zostanie przeprowadzone szkolenie do miejscowości będącej siedzibą powiatu nie przekraczała 50 km (czas podróży w jedną stronę max. 1 godzina 30 minut) i istniało bezpośrednie połączenie środkami komunikacji publicznej (pks/pkp/bus) z miejscowości gdzie zostanie przeprowadzone szkolenie do miejscowości będącej siedzibą dla powiatu. Zamawiający w wyjątkowych okolicznościach dopuszcza możliwość organizacji zajęć poza tym obszarem, jednakże w takim przypadku Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie, na własną odpowiedzialność i na własny koszt dojazd Uczestnika/czki szkolenia sprzed miejsca zamieszkania, a także zapewni powrót przed ten budynek, jak również pokryje koszt ewentualnych noclegów uczestnika projektu.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacją projektu „OD STAŻU DO ANGAŻU” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup miejsc szkoleniowych wraz z egzaminem umożliwiającym zdobycie kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych.

Przedmiot zamówienia

W związku z realizacją projektu „OD STAŻU DO ANGAŻU” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup miejsc szkoleniowych wraz z egzaminem umożliwiającym zdobycie kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zgodnie z zapisami postępowania POWER0072/SZKOLENIA/13.

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodnie z zapisami postępowania POWER0072/SZKOLENIA/13.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z zapisami postępowania POWER0072/SZKOLENIA/13.

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z zapisami postępowania POWER0072/SZKOLENIA/13.

Potencjał techniczny

Zgodnie z zapisami postępowania POWER0072/SZKOLENIA/13.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z zapisami postępowania POWER0072/SZKOLENIA/13.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z zapisami postępowania POWER0072/SZKOLENIA/13.

Dodatkowe warunki

Zgodnie z zapisami postępowania POWER0072/SZKOLENIA/13.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z zapisami postępowania POWER0072/SZKOLENIA/13.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z zapisami postępowania POWER0072/SZKOLENIA/13.

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z zapisami postępowania POWER0072/SZKOLENIA/13.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

VIII. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert (w odniesieniu do każdej z części zamówienia) wg. poniższych kryteriów.

1. Cena brutto - 100 %
Najkorzystniejsza cenowo oferta otrzyma 100 pkt, pozostałe wg zależności:
C=(Cn/Co)*100
Gdzie
Cn – cena oferty najkorzystniejszej
Co – cena oferty rozpatrywanej

Porównaniu przez Zamawiającego podlegać będą ceny brutto ofert.
W ramach tego kryterium będą przyznawane punkty od 0 do 100.

Wykluczenia

Zgodnie z zapisami postępowania POWER0072/SZKOLENIA/13.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

JMM MARIUSZ LEWANDOWSKI

Adres

os. Jana III Sobieskiego 37/21

60-688 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

660713090

Fax

0-61 622-71-73

NIP

8211060291

Tytuł projektu

OD STAŻU DO ANGAŻU

Numer projektu

POWR.01.02.01-10-0072/17-00
Liczba wyświetleń: 178