Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup drobnych materiałów programowych – sprzętów multimedialno-muzycznych

Data publikacji: 22.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-12-2019

Numer ogłoszenia

1219162

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta, wraz z niezbędnymi załącznikami, powinna być złożona (pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia 2.12.2019 r. do godz. 12:00. W formie pisemnej, na ponumerowanych stronach, listownie (pocztą tradycyjną lub kurierem) lub osobiście do siedziby Zamawiającego: Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Dolnośląska ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław I piętro sekretariat w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta sprzęt grający”;
a) Na adres e-mail: dolnoslaska@zhp.pl w tytule wiadomości należy wpisać: „Oferta sprzęt grający”. Dokumenty ofertowe powinny być w załączniku w postaci skanu z odręcznym podpisem i pieczątką, w formacie .jpg lub .pdf.
b) Datą złożenia oferty jest dzień i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
c) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dolnoslaska@zhp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dawid Stec

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

71 736 01 04

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa instrumentów muzycznych, akcesoriów muzycznych, sprzętu muzycznego i multimedialnego zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Miejscowość: Bolesławiec, Wałbrzych, Wrocław, Głogów, Kamienna Góra, Jawor, Lubin, Lubań, Łagiewniki, Dzierżoniów, Oleśnica, Oława, Środa Śląska, Żmigród, Jelenia Góra, Bystrzyca Kłodzka i Zgorzelec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zapytania jest wybór Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa na wykonanie dostawy sprzętu multimedialno-muzycznego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa instrumentów muzycznych, akcesoriów muzycznych, sprzętu muzycznego i multimedialnego zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia, który zawarty jest w załączniku nr 1 i 2.

Kod CPV

37000000-8

Nazwa kodu CPV

Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

37300000-1 - Instrumenty muzyczne i ich części
37310000-4 - Instrumenty muzyczne
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca
32320000-2 - Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
32322000-6 - Urządzenia multimedialne

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowana realizacja zadania: 13.12.2019, 31.03.2020, 31.01.2021 do miejsc wskazanych w przedmiocie zamówienia znajdujących się na terenie Województwa Dolnośląskiego

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności określonej w przedmiocie zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Na potwierdzenie spełnienia ww. warunków wykonawca złoży oświadczenie stanowiący załącznik nr 2. do zapytania ofertowego oraz dołączy do oferty stosowane zaświadczenia lub poświadczenia (KRS/CEiDG) aktualne na dzień składania oferty.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie określa dodatkowych warunków.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z Wykonawcą zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a) Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z załącznikiem nr 1. do niniejszego zapytania (Formularz ofertowy). Do oferty należy załączyć oświadczenia zgodne z załącznikami:
• Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków w zakresie posiadanych uprawnień,
• Załącznik nr 3. Oświadczenie o braku powiązań,
• Załącznik nr 4. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
• Załącznik nr 5. Oświadczenie dot. zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn,
• Załącznik nr 6. Oświadczenie Oferentów/Wykonawców (obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679),
• Załącznik nr 7. Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcą,
• Zaświadczenia lub poświadczenia (KRS/CEiDG) aktualne na dzień składania oferty.

b) Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji i powinna zawierać ponumerowane strony.
c) Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie, skutkować będzie jej odrzuceniem.
d) Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie. W toku merytorycznej oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium oceny oferty i opis sposobu przyznawania punktacji:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca łącznie następujące warunki:
a) Cena: 0–80 pkt. Wartość kryterium cena (C) obliczona zostanie wg poniższego wzoru:
Najniższa cena brutto złożonych ofert (Cmin)
P = -------------------------------------------------------------------- x 80%
Łączna cena brutto rozpatrywanej oferty (Co)

P – punktacja, którą należy wyznaczyć (punktacja obliczana);
Cmin – cena najniższa podana wśród wykonawców, najniższa wartość w danym kryterium spośród złożonych ofert;
Co – cena ofertowa podana przez n-tego wykonawcę, wartość obliczanej oferty w danym kryterium;
80% - Waga punktowa (waga kryterium) – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w danym kryterium, gdzie znaczenie procentowe 100% = znaczenie punktowe 100 pkt.
b) Aspekty społeczne – realizacja zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn: 0-10 pkt.
Oferent może otrzymać maksymalnie 10 pkt za zatrudnienie co najmniej 5 pełnoletnich osób niepełnosprawnych zdefiniowanych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu pełnoletnich osób niepełnosprawnych Dz. U. 2019 poz. 1172. Za każdą osobę oferent może otrzymać 2 pkt. maksymalnie 10 pkt. załącznik nr 5 Oświadczenie
c) Równość szans i kobiet. Oferent może otrzymać 10 pkt za deklarację równej płacy dla kobiet i mężczyzn w załączniku nr 5. Oświadczenie Wykonawcy –
Maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia osobno dla każdej części zamówienia 100 pkt. Cena + aspekty społeczne + równość szans kobiet i mężczyzn= wynik punktowy oferty ocenianej.
Oferta zostanie oceniona pod względem merytorycznym pod warunkiem spełniania wszystkich wymagań formalnych zawartych w dziale Warunki udziału w postępowaniu.
Kryterium oceny oferty i opis sposobu przyznawania punktacji:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca łącznie następujące warunki:
a) Cena: 0–80 pkt. Wartość kryterium cena (C) obliczona zostanie wg poniższego wzoru:
Najniższa cena brutto złożonych ofert (Cmin)
P = -------------------------------------------------------------------- x 80%
Łączna cena brutto rozpatrywanej oferty (Co)
P – punktacja, którą należy wyznaczyć (punktacja obliczana);
Cmin – cena najniższa podana wśród wykonawców, najniższa wartość w danym kryterium spośród złożonych ofert;
Co – cena ofertowa podana przez n-tego wykonawcę, wartość obliczanej oferty w danym kryterium;
80% - Waga punktowa (waga kryterium) – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w danym kryterium, gdzie znaczenie procentowe 100% = znaczenie punktowe 100 pkt.
b) Aspekty społeczne – realizacja zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn: 0-10 pkt.
Oferent może otrzymać maksymalnie 10 pkt za zatrudnienie co najmniej 5 pełnoletnich osób niepełnosprawnych zdefiniowanych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu pełnoletnich osób niepełnosprawnych Dz. U. 2019 poz. 1172. Za każdą osobę oferent może otrzymać 2 pkt. maksymalnie 10 pkt. załącznik nr 5 Oświadczenie
c) Równość szans i kobiet. Oferent może otrzymać 10 pkt za deklarację równej płacy dla kobiet i mężczyzn w załączniku nr 5. Oświadczenie Wykonawcy –
Maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia osobno dla każdej części zamówienia 100 pkt. Cena + aspekty społeczne + równość szans kobiet i mężczyzn= wynik punktowy oferty ocenianej.
Oferta zostanie oceniona pod względem merytorycznym pod warunkiem spełniania wszystkich wymagań formalnych zawartych w dziale Warunki udziału w postępowaniu.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b)posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu konieczne jest złożenie wraz z ofertą oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym, stanowiącego załącznik nr 2. do zapytania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO, CHORĄGIEW DOLNOŚLĄSKA

Adres

Nowa 6

50-082 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

+48713438666

NIP

8971720540

Tytuł projektu

Dolnośląskie Podwórka

Numer projektu

RPDS.09.02.01-02-0042/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 115