Strona główna
Logo unii europejskiej

Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z drogą dojazdową w m. Słupia

Data publikacji: 18.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-11-2019

Numer ogłoszenia

1218071

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający dokonuje modyfikacji warunku Wiedza i doświadczenie, który otrzymuje brzmienie:
Na potwierdzenie należy złożyć: wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
w tym okresie wykonał co najmniej dwie usługi i w ramach każdej z nich pełniono kompleksowy nadzór inwestorski nad budową, rozbudową, przebudową lub modernizacją oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 300m3 na dobę. Wartość każdej inwestycji wg kosztorysów inwestorskich lub wykonanych robót wynosiła minimum 3 000 000,00 zł brutto.
Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty

Miejsce i sposób składania ofert

a) osobiście, pocztą lub kurierem na adres:
Gmina Pacanów,
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów w godzinach pracy urzędu
b) w formie skanów na adres e-mail: inwest@pacanow.pl
w tytule wiadomości wpisując

" Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z drogą dojazdową w m. Słupia”

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

inwest@pacanow.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Alojzy Jakóbik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

606206214

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie opisanym w projekcie umowy nad realizacją inwestycji pn.: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z drogą dojazdową w m. Słupia

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: buski Miejscowość: Słupia

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy, który będzie pełnił inwestorski nad realizacją inwestycji pn. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z drogą dojazdową w m. Słupia

Przedmiot zamówienia

1 Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie opisanym w projekcie umowy nad realizacją inwestycji pn.: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z drogą dojazdową w m. Słupia”
Projekt pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Słupia” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” Osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.





Przedmiot zamówienia obejmuje:

3.1.1. Pełnienie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
w zakresie następujących branż:

a) sanitarnej,
b) konstrukcyjno – budowlanej,
c) elektrycznej
d) drogowej.
Zamawiający ustala Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie robót budowlanych
w branży sanitarnej koordynatorem zespołu nadzoru budowlanego.

Zakres zadania zgodny z dokumentacją i SIWZ dostępnym na BIP Pacanów w zadaniu pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z drogą dojazdową w m. Słupia”

Kod CPV

71520000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi nadzoru budowlanego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

71541000-2 - usługi zarządzania projektem budowlanym,
71540000-5 - usługi zarządzania budową

Harmonogram realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia rzeczowego i finansowego inwestycji oraz osiągnięcia efektu ekologicznego – do dnia 2.11.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

Na potwierdzenie należy złożyć: wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
w tym okresie wykonał co najmniej dwie usługi i w ramach każdej z nich pełniono kompleksowy nadzór inwestorski nad budową, rozbudową, przebudową lub modernizacją oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 300m3 na dobę. Wartość każdej inwestycji wg kosztorysów inwestorskich lub wykonanych robót wynosiła minimum 3 000 000,00 zł brutto.
Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego
Na potwierdzenie należy złożyć: wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej następującymi osobami;

Inspektor nadzoru robót sanitarnych - uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, co najmniej 3-letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami w zakresie branży sanitarnej. Doświadczenie to winno obejmować nadzór lub kierowanie budową jako inspektor nadzoru lub kierownik budowy na jednej budowie związanej z budową/przebudową/rozbudową oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 300m3 na dobę
Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych – wskazana osoba powinna posiadać następujące kwalifikacje:
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno budowlanej (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów).
doświadczenie zawodowe, jako inspektor nadzoru lub kierownik budowy/robót budowlanych na min. jednej budowie związanej z budową/przebudową/rozbudową oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 300m3 na dobę

Inspektor nadzoru robót elektrycznych– wskazana osoba powinna posiadać następujące kwalifikacje:
uprawnienia budowlane w specjalności instalacji elektrycznych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów),

Inspektor nadzoru robót drogowych– wskazana osoba powinna posiadać następujące kwalifikacje:
uprawnienia budowlane w specjalności drogowej (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów),

Do wykazu osób w stosunku do inspektorów należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r. poz. 65) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

x 13. 1.1 Oświadczenie woli (Oferta) zawiera;
1. Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „formularza oferty” – załącznik nr 1 SIWZ. Forma wynagrodzenia ustalona przez Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia to RYCZAŁT. Do wynagrodzenia ryczałtowego ma zastosowanie art. 632 KC.
2. Oświadczenia o których mowa w pkt. 9.2 (załącznik nr 3 i 4 SIWZ)
3. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie podmiotu o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w „Uwaga 1 pkt a) do d)”.
4. Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności.
5. Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 1a)
x 13. 1.2 Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków podmiotowych
- składane na wezwanie Zamawiającego
1. Wykaz wykonanych usług potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót 9.4.2 - załącznik nr 6 SIWZ
2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z wykazem ich doświadczenia zawodowego w okresie ostatnich 5 lat, zgodnie z opisanym warunkiem 9,4,2 – załącznik nr 7 SIWZ
x 13. 1.3 Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena brutto 100%
Liczba punktów = Cn/Cb x 100
gdzie:
- Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych
- Cb – cena oferty badanej
- 100 wskaźnik stały

Wykluczenia

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy , którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy i w tym zakresie wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie:
a) art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U.2019 poz. 243) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U.2019 r. poz. 498); - wymagany dokument; odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy;
b) nie podlegają wykluczeniu tj. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA PACANÓW

Adres

Rynek 15

28-133 Pacanów

świętokrzyskie , buski

Numer telefonu

413765403

Fax

413765980

NIP

6551790515

Tytuł projektu

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Słupia

Numer projektu

RPSW.04.03.00-26-0036/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zakład Obsługi Inwestycji
EKO INWEST
Krystyna Wiorek
Ul. Wincentego Witosa 103B/47
Cena oferty: 39 975,00
Data wpływu: 27.11.2019
Liczba wyświetleń: 214