Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa noclegowa wraz ze śniadaniem i kolacją dla uczestników szkoleń we Wrocławiu

Data publikacji: 15.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-11-2019

Numer ogłoszenia

1217755

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty przygotowane wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 wraz z pozostałymi załącznikami do niniejszego zapytania należy złożyć osobiście, pocztą lub kurierem w biurze Zamawiającego
OTREK Training and Consulting Sp. z o.o.,
ul. Fabryczna 10,
53-609 Wrocław (budynek A1 wejście od podwórza) pokój 23 parter,

w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie ze wskazaniem nazwy i adresu Wykonawcy oraz z dopiskiem „Oferta na zapytanie ofertowe nr : 03/ZZ/2019”

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Aleksandrowicz, Iwona Orkisz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

71/356-50-89

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Usługa noclegowa wraz ze śniadaniem i kolacją dla uczestników szkoleń we Wrocławiu - 8 dni szkoleniowych (64 h) od 9.00-16.00 dotyczy szkoleń EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE
oraz
usługa noclegowa wraz ze śniadaniem i kolacją dla uczestników szkoleń we Wrocławiu - 2 dni szkoleniowe (16 h) od 9.00-16.00 dotyczy szkoleń HB-HTA-HOSPITAL BASED HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi hotelarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który zapewni usługę noclegową wraz ze śniadaniem i kolacją dla uczestników szkoleń we Wrocławiu w ramach Projektu pn. ZDROWE ZARZĄDZANIE nr projektu POWR.05.02.00-00-0027/18

Przedmiot zamówienia

Usługa noclegowa wraz ze śniadaniem i kolacją dla uczestników szkoleń we Wrocławiu - 8 dni szkoleniowych (64 h) od 9.00-16.00 dotyczy szkoleń EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE oraz usługa noclegowa wraz ze śniadaniem i kolacją dla uczestników szkoleń we Wrocławiu - 2 dni szkoleniowe (16 h) od 9.00-16.00 dotyczy szkoleń HB-HTA-HOSPITAL BASED HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT

1. Zapewnienie noclegów wraz ze śniadaniem i kolacją dla uczestników szkoleń dojeżdżających powyżej 50 km od miejsca zamieszkania na miejsce szkolenia.
2. Usługa obejmuje zapewnienie zakwaterowania ze śniadaniem uczestników szkoleń w pokojach 2-osobowych lub 1-osobowych (w zależności od potrzeb zgłoszonych przez Zamawiającego najpóźniej na 3 dni przed terminem danego szkolenia), pokoje wyposażone w łazienkę, toaletę, z dostępem do Internetu i TV, minimalna temperatura w pokojach powinna sięgać min. 20 C.
3. Hotel/obiekt musi być całkowicie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych;
1) Poprzez dostosowanie, o którym mowa powyżej rozumie się:
a) dostosowanie ciągów komunikacyjnych do poruszania się na wózkach inwalidzkich (podjazdy, windy) polegające przede wszystkim na tym, że:
 korytarze i pokoje hotelowe nie powinny mieć wykładziny utrudniającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim,
 drzwi wejściowe oraz drzwi pomieszczeń ogólnodostępnych a także drzwi pokoi przeznaczonych dla gości poruszających się na wózkach powinny mieć odpowiednią szerokość, podobnie jak korytarze,
 aby wykręcić wózkiem trzeba przynajmniej 150 cm szerokości,
 przystosowana powinna być także przestrzeń służąca spożywaniu posiłków.
b) dostosowanie przynajmniej części pokoi i łazienek dla osób poruszających się na wózkach polegające przede wszystkim na tym, że:
 w przypadku łazienki brak progu lub brodzika przy prysznicu,
 siedzisko i uchwyty pod prysznicem,
 uchwyty umożliwiające podparcie przy toalecie oraz możliwość swobodnego podjazdu pod umywalkę,
 miejsce na wózek inwalidzki przy toalecie
c) pokoje hotelowe, powinny umożliwiać swobodne manewrowanie w nich wózkami inwalidzkimi, tj. przede wszystkim dojazd do łóżka powinien być swobodny – umożliwiający przemieszczenie się bezpośrednio z wózka na łóżko bez konieczności ingerencji osób trzecich.
d) dostosowanie sali restauracyjnej dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich polegające przede wszystkim na tym, że w restauracji powinien znajdować się stół lub stoły umożliwiające spokojne podjechanie wózkiem w podobny sposób, jak podsuwa się krzesło pod stół, aby zjeść komfortowo.
2) Wszystkie pokoje z pełnym węzłem sanitarnym.
3) Zakwaterowanie uczestników w pokojach dwuosobowych uwzględniające płeć uczestników, a w przypadku nieparzystej liczby osób zapewnienie pokoju jednoosobowego lub dwuosobowego do pojedynczego wykorzystania. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zagwarantował oddzielne łóżko dla każdego uczestnika.
4. Obiekt musi być wyposażony w bazę restauracyjną (sala restauracyjna).
5. Kolacja będzie się składać z dwóch dań i napoju. Wykonawca zapewni różnorodność posiłków , w przypadku obecności osób o specjalnych wymogach żywieniowych (wegetarianizm, alergie pokarmowe) Wykonawca zapewni odpowiedni dla nich posiłek. Zapotrzebowanie na dania będzie zgłoszone z 3 dniowym wyprzedzeniem.
6. Ostateczna liczba osób korzystająca z kolacji zostanie podana Wykonawcy na 3 dni przed terminem danego szkolenia i będzie uzależniona od potrzeb zgłoszonych osób na noclegi.
7. W godzinach nocnych od godz. 22.00 do godz. 6.00 zapewniony zostanie wypoczynek dla uczestników szkoleń, niezakłócony hałasami i odbywającymi się imprezami, spotkaniami towarzyskimi np. wesela, meeting, itp.

8. Wykonawca dodatkowo powinien zapewnić bezpłatny parking dla osób nocujących.

Kod CPV

55000000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługi noclegowe ze śniadaniem i kolacją będą realizowane w okresie od listopada 2019 do sierpnia 2021 roku podczas realizacji szkoleń we Wrocławiu. Ostateczne terminy, ilości osób, ilości noclegów uzależnione będą od grup uczestników zrekrutowanych przez Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Niespełnienie wymienionego wyżej warunku skutkować będzie wykluczeniem Oferenta z postępowania. Ofertę Oferenta wykluczonego uważa się za odrzuconą.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza następujące zmiany postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty:
a) zmiany terminów realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
b) zmiany terminów realizacji umowy w przypadku opóźnień i przerw w realizacji zamówienia wynikających z przyczyn, których zaistnienia nie można przypisać Wykonawcy.
c) zmiany w zapisach umowy spowodowane koniecznością dostosowania dokumentacji do zmieniających się wymogów POWER,
d) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa
w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
e) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych
w umowach pomiędzy zamawiającym a inną niż Wykonawca Stroną,
f) nastąpi konieczność zmiany terminów określonych w umowie i jej załącznikach, spowodowana obiektywnymi czynnikami uniemożliwiającymi ich dotrzymanie oraz wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
g) nastąpi konieczność wprowadzenia zmian sposobu i zakresu realizacji zamówienia
w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia tej zmiany była spowodowana obiektywnymi czynnikami uniemożliwiającymi realizację umowy zgodnie z pierwotną wersją,
h) w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto Wykonawcy pozostanie na dotychczasowym poziomie, zaś zmianie ulegnie jedynie proporcja pomiędzy wartością netto a wartością brutto umowy,
i) zmiana osób uprawnionych do dokonywania czynności prawnych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz oferty - załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
2. Informacja o braku powiązań kapitałowych Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z postępowania;
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

2 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
KRYTERIUM NR 1 - Cena brutto usługi ( łącznie: śniadanie, nocleg, kolacja) – 70 pkt (waga)
KRYTERIUM NR 2 - Lokalizacja określona odległością obiektu od Dworca Głównego we Wrocławiu– 20 pkt (waga)
KRYTERIUM NR 3 - Aspekty społeczne - 10 pkt (waga).

3 Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium nr 1 : Cena brutto usługi

CN
C = ------------ x 100% x 70 pkt.
Co

gdzie:
C - oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto (łącznie: śniadanie, nocleg, kolacja)
CN - oznacza cenę brutto najtańszej z ofert (łącznie: śniadanie, nocleg, kolacja)
Co - oznacza cenę brutto ocenianej oferty(łącznie: śniadanie, nocleg, kolacja)

Cena zostanie obliczona dla 1 osoby w pokoju 1 osobowym oraz cena dla 1 osoby w pokoju 2 osobowym.

4 Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium nr 2: Lokalizacja obiektu/hotelu określona odległością od Dworca Głównego we Wrocławiu

DN
D = ------------ x 100% x 20 pkt.
Do

gdzie:
D – oznacza liczbę uzyskanych punktów
DN - oznacza najmniejszą odległość obiektu od Dworca Głównego we Wrocławiu spośród wskazanych w ofertach
Do - odległość obiektu od Dworca Głównego we Wrocławiu w badanej ofercie.

Wskazane w ofercie odległości obiektu od Dworca Głównego we Wrocławiu powinny dotyczyć najkrótszej, możliwej trasy pokonywanej samochodem osobowym i będą dodatkowo weryfikowane przez Zamawiającego podczas oceny ofert, na podstawie ogólnodostępnych portali umożliwiających sprawdzenie odległości (np. maps.google.pl).

5 Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium nr 3: Aspekty społeczne

K = KA lub KB x 10
gdzie:
K – oznacza liczbę uzyskanych punktów
KA - spełnienie kryterium klauzula społeczna = 1
KB – nie spełnienie kryterium klauzula społeczna = 0

W kryterium tym 10 pkt otrzyma oferta Wykonawcy, jeśli Wykonawca w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania) wskaże co najmniej jeden z poniższych warunków, iż:
➢ jest podmiotem ekonomii społecznej w rozumieniu Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, tj.:
1) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w Ustawie z dnia 27.04/20116 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z późn. zm.)
2) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:
a) Centrum Integracji Społecznej i Klub Integracji Społecznej, utworzone na podstawie przepisów Ustawy z dnia 13.06.20103 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1828),
b) Zakłady Aktywności Zawodowej i Warsztaty Terapii Zajęciowej, o którym mowa w Ustawie z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.).
3) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) lub spółka non-profit , o której mowa w art. 3ust. 3 pkt 4 tej Ustawy, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%
4) spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16.09.1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1560, z późn. zm.).

Zamawiający dokona weryfikacji statusu Wykonawcy na podstawie dokumentów potwierdzających status podmiotu ekonomii społecznej Wykonawcy (np. statut/CEIDG/KRS/inne).

➢ do realizacji zamówienia, przez cały okres trwania umowy będzie zatrudniać minimum 1 osobę należącą do co najmniej jednej z poniższych grup:
1) osoba z niepełnosprawnościami posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności (wg Ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
2) osoba bezrobotna skierowana z Urzędu Pracy
3) osoba o której mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. 2003 nr 122 ppoz. 1143 z późn. zm.).

Zamawiający dokona weryfikacji spełniania powyższego kryterium na podstawie oświadczenia Wykonawcy, będącego integralną częścią Formularza oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji powyższego kryterium przez cały okres trwania realizacji zamówienia.

Wykluczenia

Z postepowania zostana wykluczeni Oferenci, którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S. A.

Adres

Szczawieńska 2

58-310 Szczawno-Zdrój

dolnośląskie , wałbrzyski

Numer telefonu

746480400

Fax

746480417

NIP

8860003433

Tytuł projektu

Zdrowe zarządzanie

Numer projektu

POWR.05.02.00-00-0027/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Central Fund of Immovables Sp. z o.o., pl. Zwycięstwa 2, 90-312 Łódź
Oferta wpłynęła w dniu 22.11.2019r.
Cena za (kolację+nocleg w pokoju 1 osobowym + śniadanie ) - 187,00 PLN
Cena za (kolację+nocleg w pokoju 2 osobowym + śniadanie ) - 127,50 PLN
Liczba wyświetleń: 190