Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie zajęć praktycznych z zakresu „Przetwórstwo mięsa i produkcja wędlin tradycyjnych” dla studentów/-ek Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Wydziału Bioinżynierii Zwierząt w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Data publikacji: 14.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-11-2019

Numer ogłoszenia

1217526

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Centrum Innowacji i Transferu Technologii przy ul. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn, pokój 24
Termin składania ofert upływa dnia 22.11.2019 r. o godz. 8:30
Oferty zostaną otwarte w dniu 22.11.2019 r. o godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn, pokój 24

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

dr hab. Paweł Wysocki, prof. UWM ; Zofia Możeluk; Sylwia Połonkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

89 523 35 09; 89 524 55 34; 89 524 55 35

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć praktycznych z zakresu „Przetwórstwo mięsa i produkcja wędlin tradycyjnych” dla studentów/-ek Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Wydziału Bioinżynierii Zwierząt w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Olsztyn Miejscowość: Olsztyn

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy usługi przeprowadzenia zajęć praktycznych z zakresu „Przetwórstwo mięsa i produkcja wędlin tradycyjnych” dla studentów/-ek Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Wydziału Bioinżynierii Zwierząt w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć praktycznych z zakresu „Przetwórstwo mięsa i produkcja wędlin tradycyjnych” dla studentów/-ek Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Wydziału Bioinżynierii Zwierząt w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej dla 5 grup 5-6 – osobowych, tj. 5 grup x 48 godzin dydaktycznych = 240 godzin dydaktycznych.

Kod CPV

80530000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia zawodowego

Harmonogram realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2020 r. Szczegółowe terminy przeprowadzenia usługi Zamawiający ustali z Wykonawcą w ciągu 3 dni po podpisaniu umowy, przy czym:
Zajęcia zostaną przeprowadzone w dniach uzgodnionych z Zamawiającym, w formie 6 zajęć 1 dniowych dla każdej grupy (możliwość realizacji zajęć we wszystkie dni tygodnia).
1 dzień zajęć = 8 godzin dydaktycznych.
1 godzina dydaktyczna = 45 minut.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Weryfikacja spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu ofertowym.

Wiedza i doświadczenie

2. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia.
Weryfikacja spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu ofertowym.

Potencjał techniczny

3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym.
Weryfikacja spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu ofertowym.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

4. dysponują odpowiednim potencjałem kadrowym.
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje (lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia), minimum jedną osoba prowadzącą zajęcia, posiadającą co najmniej:
a) wykształcenie zawodowe w zakresie przetwórstwa mięsnego,
b) dyplom mistrzowski w zawodzie rzeźnik-wędliniarz,
c) co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe związane z pracą w rozbiorze tusz wieprzowych oraz wędliniarstwie
d) doświadczenie w prowadzeniu praktyk zawodowych i studenckich w zakresie rozbioru tusz, obsługi maszyn do produkcji wędlin, przygotowania wędlin (wędzonek, kiełbas, pasztetów, pieczeni, salcesonów, kaszanki), zasad higieny pracy przy mięsie - minimum 15 godzin dydaktycznych w ciągu ostatnich 3 lat (36 miesięcy przed dniem, w którym upływa termin składania ofert).
Weryfikacja spełnienia warunku: na postawie dołączonego do ofert oświadczenia wykonawcy (Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia) zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz dołączonych do oferty dokumentów (kopii dokumentów) potwierdzających kwalifikacje (dyplom mistrzowski w zawodzie rzeźnik-wędliniarz)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia.
Weryfikacja spełnienia warunku: na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu ofertowym.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru Wykonawcy w danej części zamówienia i bez podawania przyczyny. W takim przypadku Wykonawcom nie przysługują roszczenia związane z udziałem w postępowaniu, w tym związane z kosztami przygotowania i złożenia oferty.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji w zakresie ceny jednostkowej, z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą punktację w kryteriach oceny ofert w danej części zamówienia w przypadku, gdy zaoferowana w ofercie cena jednostkowa jest wyższa od ceny jednostkowej zawartej w budżecie projektu.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany na etapie realizacji przedmiotu zamówienia, osoby prowadzącej zajęcia na nową osobę spełniającą warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria wyboru oferty wskazane w ofercie dla dotychczasowego prowadzącego zajęcia (przy czym przyznana w ocenie kryteriów punktacja, nie może być mniejsza niż uzyskana przez zastępowana osobę). Zmiana osoby prowadzącej zajęcia wymaga zgody Zamawiającego i jest zgłaszana przez Wykonawcę pisemnym wnioskiem. Z tytułu zmiany osoby prowadzącej zajęcia, Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w następujących przypadkach:
1. Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
2. Treść oferty jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego.
3. Oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną i nie uzupełniono pełnomocnictwa.
4. W innych przypadkach wskazanych w zapytaniu ofertowym.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnej zmiany umowy w następujących przypadkach:
1. W przypadku zmiany umowy o dofinansowanie projektu – w zakresie w jakim umowa o udzielenie zamówienia będzie musiała być dostosowana do zmienionej umowy o dofinansowanie projektu.
2. W przypadku rezygnacji uczestników z udziału w projekcie – w zakresie zmniejszenia maksymalnej liczby godzin świadczenia usługi.
3. W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów – w zakresie w jakim umowa o udzielenie zamówienia będzie musiała być dostosowana do zmieniających się przepisów.
4. W przypadku całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia – w zakresie skrócenia okresu na jaki została zawarta umowa.
5. W przypadku zmiany terminu realizowania (wydłużenia) umowy o dofinansowanie projektu lub zmiany terminu realizowania zadania objętego umową o dofinansowanie projektu – w zakresie przedłużenia terminu realizacji Umowy/zadania, pod warunkiem że zmiana ta nie wpłynie na wysokość wynagrodzenia wykonawcy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
• Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania
• Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania)
• Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy – jeśli dotyczy (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem)
3. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, napisana na komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osobę uprawnioną
4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję.
5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie rejestrowym, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy.
6. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
7. Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z załącznikami w kopercie zaadresowanej na adres zamawiającego podany na wstępie i posiadającej następujące oznaczenia:
„Oferta na przeprowadzenie zajęć praktycznych „Przetwórstwo mięsa i produkcja wędlin tradycyjnych” w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pt. „Program rozwojowy UWM w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Nie otwierać przed 22.11.2019 r. przed godziną 9:00” oraz opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający nie przewidział możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewidział możliwości składania ofert wariantowych.
Oferta częściowa lub wariantowa Wykonawcy zostanie odrzucona.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone poniżej kryteria:
1. cena usługi 80% = 80 pkt
Przedstawiona cena musi być stawką brutto za przeprowadzenie zajęć praktycznych w łącznym wymiarze 240 godzin dydaktycznych, tj. 5 grup x 48 godzin dydaktycznych
Kryterium cena obliczane jest wg. wzoru:
Kryterium nr 1:
C = (Cmin / Cof) x waga kryterium
gdzie:
Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich złożonych ofert na realizację zamówienia
Cof – cena brutto badanej oferty,
C – ilość punktów za cenę brutto przyznanych danej ofercie na realizację zamówienia.
Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez oferentów cenę brutto w złotych polskich.
Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

2. doświadczenie osoby wykonującej usługę 20%=20 pkt
Punkty będą przyznawane Wykonawcom w zależności od stopnia spełnienia kryterium.
W ramach kryterium „doświadczenie”, punkty zostaną przyznane za wykazane przez Wykonawcę doświadczenia osoby wskazanej do prowadzenia zajęć w ramach przedmiotowego zamówienia w prowadzeniu praktyk zawodowych i studenckich, w okresie ostatnich 3 lat (36 miesięcy przed dniem, w którym upływa termin składania ofert):
- przeprowadzenie praktyk zawodowych i studenckich w wymiarze 16-30 godzin dydaktycznych w ciągu ostatnich 3 lat – 10 punktów
- przeprowadzenie praktyk zawodowych i studenckich w wymiarze 31 i więcej godzin dydaktycznych w ciągu ostatnich 3 lat – 20 punktów

Obliczając łączną liczbę punktów Zamawiający będzie posługiwał się poniższym wzorem:
R = C + D
R - łączna liczba punktów badanej oferty
C - liczba punktów badanej oferty za kryterium ceny
D - liczba punktów badanej oferty za kryterium doświadczenia

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania do uzupełnienia załączników. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert, a oferent ma możliwość jednokrotnego uzupełnienia / wyjaśnienia dokumentacji ofertowej.
3. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.
4. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę rażąco niskiej ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się z wnioskiem o złożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Przez rażąco niską cenę rozumie się cenę niższą o co najmniej 40% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert. W przypadku, gdy Wykonawcę nie złoży wyjaśnień w wyznaczonym terminie, wyjaśnienia potwierdzą zaniżenie wartości zamówienia lub będą na tyle ogólne i niewystarczające, że uniemożliwią Zamawiającemu ich merytoryczną ocenę, oferta zostanie odrzucona.
5. Za najkorzystniejszą w każdej części zostanie uznana oferta, która będzie miała najkorzystniejszy bilans punktowy w ww. kryteriach oceny ofert.
6. Liczba punktów za poszczególne kryteria oceny ofert zostanie przyznana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Liczba punktów za poszczególne kryteria oceny ofert w poszczególnych częściach zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty

Opis sposobu obliczania ceny
1. Wykonawca określi cenę zamówienia w walucie PLN cyfrowo i słownie uwzględniając należny podatek VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zasada ta dotyczy również wszelkich obliczeń w ramach oferty.
2. Cena podana przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie podatki, cła, opłaty manipulacyjne oraz ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę
3. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.
4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.
5. W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, gdy wynagrodzenie Wykonawcy:
a) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym,
b) podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego,
c) podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego,
cena za realizację zamówienia winna zawierać wszystkie powyższe składki tj., należne zaliczki na podatek dochodowy oraz wszelkie składki jakie Zamawiający zobowiązany będzie odprowadzić, zgodnie z odrębnymi przepisami, łącznie ze składkami występującymi po stronie Zamawiającego.

Wykluczenia

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem (Zamawiającym) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta (Zamawiającego) lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta (Zamawiającego) czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.
2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych.
3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.
4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

UNIWERSYTET WARMIŃSKO - MAZURSKI W OLSZTYNIE

Adres

Michała Oczapowskiego 2

10-719 Olsztyn

warmińsko-mazurskie , Olsztyn

Numer telefonu

895234913

Fax

895233880

NIP

7393033097

Tytuł projektu

Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-Z310/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Tomasz Wasilewski
Różnowo
data wpływu oferty: 21.11.2019 r.
cena: 7 200,00 zł / grupa
Liczba wyświetleń: 129