Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 3/2019/ŚT w trybie zasady konkurencyjności na zakup formy wtryskowej

Data publikacji: 08.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-12-2019

Numer ogłoszenia

1216724

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

a) Drogą elektroniczną (skan) na adres e-mail Zamawiającego - zapytania@profil.pila.pl z podaniem numeru zamówienia w temacie maila, lub

b) Osobiście w siedzibie Zamawiającego: "PROFIL" Wytwórnia Profili Budowlanych z PVC Sp. z o.o. ul. Lutycka 45, 64-920 Piła, z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr. 3/2019/ŚT; Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert” (sekretariat czynny w godzinach od 8:00 – 16:00), lub

c) Pocztą lub osobiście na adres siedziby Zamawiającego: : "PROFIL" Wytwórnia Profili Budowlanych z PVC Sp. z o.o. ul. Lutycka 45, 64-920 Piła, z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr. 3/2019/ŚT; Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert” (decyduje data wpływu oferty).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zapytania@profil.pila.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Artur Urbaniak

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

"PROFIL" Wytwórnia Profili Budowlanych z PVC Sp. z o.o. z siedzibą w Pile ogłasza wszczęcie postępowania i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 nr. POIR.02.03.05-30-0002/18 pt. ”Nowy desing systemu rynnowego PROFIL 130” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców, na wyłonienie dostawcy środka trwałego – forma wtryskowa dedykowana dla : kolana rury spustowej.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: pilski Miejscowość: Piła

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem udzielenia zamówienia jest wyłonienie dostawcy przedmiotu zamówienia tj. forma wtryskowa dla kolana rury spustowej 100x67 st. (dwumufowe).

Przedmiot zamówienia

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1) Celem udzielenia zamówienia jest wyłonienie dostawcy przedmiotu zamówienia tj. forma wtryskowa.

2) Skonstruowana ostateczna wersja prototypu, stanowiła punkt wyjścia do określenia parametrów wyrobu, co umożliwi odpowiednie zaprojektowanie docelowej formy wtryskowej – zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 4 niniejszej sekcji.

3) Środek trwały umiejscowiony zostanie w miejscu realizacji projektu tj. fabryka Zamawiającego w Pile (dokładna lokalizacja zostanie podana po wyłonieniu Wykonawcy)

4) Wymagana specyfikacja środka trwałego:
• Forma wtryskowa dla: kolano rury spustowej 100x67 st. (dwumufowe).
• Forma dwugniazdowa
• Mechaniczny/krzywkowy napęd rdzeni - CAM system
• Obsługiwany materiał wtryskiwany: PVC-U
• Praca formy w cyklu automatycznym, dostosowanie do odbioru kształtki robotem
• Rekomendowany materiał na formę:
o matryce i rdzenie: 1.2316 lub M303
o rdzenie /tuleje/ do gniazda podwójnej mufy: brąz berylowy/Moldmax HH lub równoważne
• Rekomendowane twardości:
o matryce i wkładki: 44HRC
o rdzenie i suwaki: 44HRC
o elementy prowadzące: 52HRC /wymagane azotowanie/
• Powierzchnie gniazd: polerowane
• Forma wtryskowa powinna posiadać wlew zimny, tunelowy
• Forma wtryskowa powinna być kompatybilna z: Wtryskarką: Yizumi-UN400A lub równoważne
• Maksymalne wymiary korpusu formy: 596mm x 546mm
• Maksymalna wysokość formy: 500mm
• Połówki formy centrowane na podziale przez układy
• Ryglowanie połówek korpusu przez zamki
• Rdzenie boczne i wypychacze zabezpieczone przez wyłączniki krańcowe, bezstykowe
• Maksymalna waga detalu (kolanko dwumufowe) max. 335 gram/detal
• Maksymalny wlewek (odpad) 70 gram na cykl
• Forma wtryskowa powinna być wyposażona w licznik cykli CVPL-200 FCPK lub równoważe

Kod CPV

42994200-2

Nazwa kodu CPV

Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji dostawy maksymalnie 60 dni od daty podpisania umowy. Datę podpisania umowy wyznacza zamawiający po rozstrzygnięciu procedury zapytania ofertowego

• Przedmiot zamówienia powinien zostać dostarczony we wskazane miejsce przez Zamawiającego (Piła)
• Przedmiot zamówienia musi być dostarczony na koszt Wykonawcy
• Przed dostawą Zamawiający dokona wstępnego odbioru środka trwałego.
• Przyjęcie Przedmiotu zamówienia nastąpi po dokonaniu dostawy oraz rozruchu próbnego środka trwałego

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

V. Warunki udziału w postępowaniu
1) zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące kryteria:
a) nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym,

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

b) nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia, nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
c) są w stanie zaoferować przedmiot zamówienia, który spełnia wymagania określone w punkcie I.4
d) posiadają doświadczenie w wykonaniu min. 2 podobnych/równoważnych form w przeciągu ostatnich dwóch lat od daty publikacji zapytania ofertowego
e) Warunek określony w pkt 1 lit. a, b, c, d – Oświadczenie Wykonawcy.

Wiedza i doświadczenie

Oferent musi posiadać doświadczenie w wykonaniu min. 2 podobnych/równoważnych form w przeciągu ostatnich dwóch lat od daty publikacji zapytania ofertowego

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym w toku postępowania Oferentem, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

1) Termin lub zakres realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
a) W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;
b) Wystąpienia okoliczności zależnych od Zamawiającego wpływających negatywnie na termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy;
c) Opóźnień Zamawiającego w zakresie dokonania odbioru końcowego;
d) Konieczności wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy na skutek okoliczności, których Zamawiający nie mógł obiektywnie przewidzieć w chwili zawarcia umowy o czas niezbędny do wprowadzenia tych zmian;
e) Konieczności wprowadzenia zmian w zakresie okresu realizacji Projektu i poszczególnych etapów Projektu wynikających z okoliczności, których Zamawiający nie mógł obiektywnie przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2) Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom wyłącznie w przypadku zmiany obowiązujących stawek podatkowych wpływających na wysokość kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę.

3) Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany w przypadku:
a) zmiany w obowiązujących przepisach prawa, mającej wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiana sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkująca niemożliwością realizacji przedmiotu umowy;
b) powstania nadzwyczajnych okoliczności będących „siłą wyższą” skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu umowy lub grożących rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy – jako siłę wyższą rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od woli którejkolwiek ze Stron umowy;
c) powstania nadzwyczajnych okoliczności niebędących „siłą wyższą”, grożących rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy;
d) W przypadku otrzymania decyzji od Instytucji Zarządzającej realizowanym projektem zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

4) Zamawiający nie przewiduje udzielenia oferentowi wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług.

Warunki zmian:
1. Inicjowanie zmian – na wniosek Zamawiającego i/lub Wykonawcy.
2. Uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych.
3. Forma zmian – aneks do umowy z Wykonawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1
Oferta
Specyfikacja techniczna

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji "PROFIL" Wytwórnia Profili Budowlanych z PVC Sp. z o.o dokona oceny oferty na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny oferty:

1) Przy wyborze i ocenianiu ofert uznanych za ważne, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
• Cena usługi [C] – 70%
• Okres gwarancji [G] – 30%

2) Zasady oceny kryterium „Cena usługi” [C]
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny najtańszej oferty przez cenę oferty sprawdzanej oraz przemnożenie otrzymanej liczby przez wagę kryterium tj. 70 wg. Wzoru:
C=[Cmin/Cs]*70,

Gdzie:
C – Liczba punktów badanej oferty
Cmin- Cena najtańszej oferty
Cs – Cena sprawdzanej oferty

Maksymalna liczba punktów do uzyskania za kryterium cena - 70 pkt. Przez „cenę oferty” rozumie się „cenę netto”.

Informacja w tym zakresie powinna wynikać z deklaracji Wykonawcy w formularzu oferty. Na tej podstawie informacja o terminie realizacji zostanie umieszczona w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą

3) Zasady oceny kryterium „Okres gwarancji” [G] w miesiącach waga 30 (maksymalna liczba punktów do zdobycia 30)
Sposób oceny:
Oferent proponujący najdłuższy okres gwarancji otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 30. Kolejnym oferentom będą przyznawane punkty w następujący sposób: Liczba punktów badanej oferty = okres gwarancji w badanej ofercie / okres gwarancji w ofercie z najdłuższą gwarancją * 30

W przypadku nie wskazania informacji w ofercie umożliwiających ocenę kryterium, oferent otrzymuje 0 pkt. za dane kryterium
Liczba punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Oceny cząstkowe jak i suma ocen zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"PROFIL" WYTWÓRNIA PROFILI BUDOWLANYCH Z PVC SP. Z O.O.

Adres

Lutycka 45

64-920 Piła

wielkopolskie , pilski

Numer telefonu

67 215 91 00

Fax

67 215 91 47

NIP

7642100379

Tytuł projektu

Nowy desing systemu rynnowego PROFIL 130

Numer projektu

POIR.02.03.05-30-0002/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Suite 1816, Hutchison House,
10 Harcourt Road, Central
Hong Kong

3.12.2019 06:50:11 drogą mailową

Cena: 216 000,00 EUR x 4,3008 = 928 972,80 zł
Liczba wyświetleń: 307