Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i montaż linii technologicznej do wypieku chleba, wyposażonej w system automatycznego załadunku i rozładunku pieczywa oraz moduł odzysku ciepła

Data publikacji: 06.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-12-2019

Numer ogłoszenia

1215971

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.12.2019 r do godz.15.00. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej - osobiście lub przesyłką pocztową/kurierską na adres siedziby Zamawiającego w dniach od poniedziałku do soboty w godz. od 6.00 do 15.00 lub skanu podpisanej oferty na adres e-mail: grazyna.pajakowska@pellowski.net
2. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do siedziby Zamawiającego.
3. Osoba do kontaktu :Grzegorz Pellowski tel. 602 211 671
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Proponowaną wartość należy przedstawić w Formularzu Ofertowym (Załącznik 1).
6. Wartość oferty musi zostać przedstawiona jako wartość netto i brutto wyrażona w jednostkach pieniężnych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Wartości wskazane w ofercie będą obowiązywały przez cały okres związania ofertą i będą wiążące dla zawieranej umowy.
8. W przypadku podania jakichkolwiek kwot w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego w dniu 06.11.2019 r.
9. Oferta musi być ważna minimum trzy miesiące, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
10. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Zmiana oferty winna zawierać dodatkowe oznaczenie: „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE”.
11. Kompletna oferta musi zawierać :
• Formularz oferty – załącznik nr 1
• Potwierdzenie parametrów przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2
• Oświadczenie o posiadaniu zdolności finansowych i technicznych do realizacji zamówienia – załącznik nr 3
• Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – załącznik nr 4
12. W razie braku złożenia niezbędnych oświadczeń lub dokumentów Wykonawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w określonym terminie. W razie braku uzupełnienia w/w dokumentów lub oświadczeń w wyznaczonym terminie oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
13. Zmiany treści zapytania Ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego na zapytania Wykonawców stają się integralną częścią zapytania Ofertowego i są wiążące dla Wykonawców. Pytania i odpowiedzi dotyczące zamówienia oraz wszelkie zmiany treści zapytania Ofertowego zamieszczone zostaną na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/ . Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach , jeżeli będzie to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
14. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej lub skanu podpisanej oferty. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
15. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

grazyna.pajakowska@pellowski.net

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Grzegorz Pellowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

602 211 671

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowej linii technologicznej do wypieku chleba wyposażonej w system automatycznego załadunku i rozładunku pieczywa oraz moduły odzysku ciepła. Przedmiot zamówienia musi być nowy, bez śladów użytkowania, a części środków trwałych nie mogą być regenerowane.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk , ul. Mostowa 4

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup i montaż fabrycznie nowej linii technologicznej do wypieku chleba wyposażonej w system automatycznego załadunku i rozładunku pieczywa oraz moduły odzysku ciepła.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowej linii technologicznej do wypieku chleba wyposażonej w system automatycznego załadunku i rozładunku pieczywa oraz moduły odzysku ciepła. Przedmiot zamówienia musi być nowy, bez śladów użytkowania, a części środków trwałych nie mogą być regenerowane.
Linia produkcyjna będzie zamontowana w hali produkcyjnej wyposażonej w następujące media :
- prąd
- gaz ziemny
- miękka woda technologiczna
- sprężone powietrze dla urządzeń pneumatycznych
Zamawiający wykona niezbędne podłączenia we własnym zakresie po przedłożeniu przez Wykonawcę projektu/koncepcji (rysunki techniczne ) przedmiotu zamówienia . Wykonawca przedłoży w/w rysunki techniczne w terminie do 1 miesiąca od daty podpisania umowy.
Zamawiający przeznaczył do montażu zamawianych urządzeń fragment powierzchni hali o wymiarach szer. do 10 m ; długość do 17 m ; wysokość 7 m.
Istnieje możliwość wizytacji hali produkcyjnej na każdym etapie postępowania ofertowego, po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty.
Elementy zestawu i ich parametry techniczne i funkcjonalne oraz ilość w zestawie
1.Piece piekarnicze termoolejowe 6 półkowe - 2kpl
- wbudowana kotłownia , osobna dla każdego pieca
- paliwo gazowe
- moc grzewcza 120-170 kW
- powierzchnia wypiekowa od 20-30 m2
- regulacja temperatury wypieku od 160 – 300 st. Celsjusza
- wysokość komory wypiekowej 250-300 mm
- sterowanie komputerowe
2.System załadowczo – wyładowczy - 1kpl.
- obsługa obu pieców piekarniczych
- czas załadunku 1 komory od 1 do 2 minut
- kompatybilny w pełnym zakresie pracy ( wymiary , automatyka , sterowanie ) w oferowanymi piecami
- sterowanie komputerowe oparte na wspólnym systemie z piecami
3.Komputerowy system sterowania wypiekiem i automatem załadowczo-wyładowczym. - 1 kpl
- licencja bezterminowa
- obsługa w języku polskim
- pamięć receptur od 70-100
- dostęp do danych wypiekowych z sieci wewnętrznej przedsiębiorstwa
4.Automatyczny stół odbioru pośredni - 1szt.
- możliwość odbioru kęsów ciasta z wózków garowniczych o ilości półek od 9-12
- szerokość stołu kompatybilna z szerokością półki w piecu oraz szerokością blatów wózków garowniczych
5.Zabezpieczenia mechaniczne przed dostępem osób do strefy pracy - 1 kpl
- wykonanie ze stali nierdzewnej
6.Sekcja automatycznego spryskiwania przed załadunkiem - 1kpl
- uruchamianie systemu spryskiwania poprzez czujniki ruchu
7.Sekcja przeładunkowa z automatyczną stacją dokującą - 1kpl
- wyposażony w system stabilizacji wózków , umożliwiający równomierne podbieranie kęsów ciasta
8.Zestaw garowniczy do stacji dokującej - 3kpl
- komplet wózków dopasowany do stacji dokującej
- ilość półek na wózku 9-12
9.Transporter odbiorczy gotowego produktu - 1kpl.
- możliwość montażu taśmociągu na wysokości od 2 m do 2,40 m
- funkcja zraszania pieczywa po wypieku
10. Ześlizg pionowy do pieczywa - 1 szt.
- ślimakowy
- wysokość dopasowana do odbioru pieczywa z transportera odbiorczego i przekazanie na stół odbiorczy
11.Stół odbiorczy gotowego produktu - 1 szt.
- obrotowy
- pojemność od 1 -2 komór wypiekowych
12.System odzysku ciepła wraz z instalacją kominową - 1 kpl
- jeden wspólny dla linii produkcyjnej
- kataliza spalin
- redukcja emisji tlenków siarki i CO2 w % od 70-90%
- odzysk energii cieplnej od 15% do 20 % mocy zainstalowanych palników
- temperatura spalin kierowanych do komina od 50 do 70 st. Celsjusza

Kod CPV

42215000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny do przemysłowego przygotowywania lub produkcji żywności lub napojów

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony i uruchomiony w terminie do sześciu miesięcy od daty podpisania umowy.
2. Terminem kończącym jest termin dokonania odbioru końcowego, w którym Przedmiot zamówienia będzie gotowy do użytkowania. Z odbioru przedmiotu zamówienia zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego.
3. Zamawiający przewiduje zaliczki oraz wypłaty częściowe do 80% , płatność końcową oraz zatrzymanie kaucji gwarancyjnej do 5% wartości netto . Szczegółowy wykaz płatności zostanie określony w umowie.
4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed upływem ustalonego terminu Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia w stanie kompletnym, zupełnym i pozbawionym braków , dokonał montażu /instalacji /uruchomienia, pozytywnie przeszedł próby i testy wypiekowe (polegające na sprawdzeniu równomierności wypieku pieczywa w piecach oraz poprawności automatycznego załadunku i rozładunku pieczywa), dokonał instruktażu z obsługi maszyny 6 osób, a Zamawiający dokonał bezusterkowego (bez zastrzeżeń) odbioru przedmiotu zamówienia.
5. Korzyści i ciężary związane z przedmiotem zamówienia oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia lub jego elementów przechodzą na Zamawiającego z momentem bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
6. Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty:
1) instrukcja obsługi, konserwacji (dokumentacja DTR) w języku polskim – 2 egzemplarze,
2) dokument gwarancyjny,
3) deklarację zgodności WE

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Potencjał techniczny

Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w sposób terminowy oraz zgodny z wszystkimi wymaganiami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym

Potwierdzeniem spełnienia warunku jest złożenie „Oświadczenia o posiadaniu zdolności finansowych i technicznych do realizacji zamówienia” – załącznik nr 3

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający wymaga aby Wykonawca znajdował się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia w sposób terminowy oraz zgodny z wszystkimi wymaganiami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym

Potwierdzeniem spełnienia warunku jest złożenie „Oświadczenia o posiadaniu zdolności finansowych i technicznych do realizacji zamówienia” – załącznik nr 3

Dodatkowe warunki

Informacje ogólne :
1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie Zapytania ofertowego.
2. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert w języku obcym wraz z ich tłumaczeniem na język polski. Koszt tłumaczenia ponosi Wykonawca.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert częściowych.
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, koszt przygotowanie oferty, jej dostawa oraz inne koszty są po stronie Wykonawcy.
6. Zamawiający przewiduje możliwość, przed upływem terminu do składania ofert, zmiany zapytania ofertowego, w takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty , jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przekroczy założony budżet.

Przedmiot zamówienia - warunki dodatkowe
1. Przedmiot zamówienia musi posiadać deklarację zgodności WE oraz będzie oznaczony znakiem CE.
2. Zamawiający informuje, że dokona weryfikacji zaoferowanych przez Wykonawcę parametrów w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego ”Potwierdzenie parametrów przedmiotu zamówienia ”
3. Wszelkie koszty dostarczenia przedmiotu umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego będą obciążały wyłącznie Wykonawcę. Na Wykonawcy spoczywa również pełna odpowiedzialność za przedmiot umowy podczas transportu
do miejsca realizacji zamówienia.
4. W ramach dostawy Wykonawca zapewni montaż, ustawienie maszyny (konfigurację), uruchomienie (rozruch), próby i testy wypiekowe (polegające na sprawdzeniu równomierności wypieku pieczywa w piecach oraz poprawności automatycznego załadunku i rozładunku pieczywa) , instruktaż z obsługi maszyny 6 osób i przekazanie w miejscu montażu. W/w czynności wykonywane będą w ramach ceny określonej przez Wykonawcę w ofercie.
5. Przedmiot zamówienia musi posiadać gwarancję minimum 12 miesięczną. Po stronie Wykonawcy będzie zapewnienie serwisu gwarancyjnego w okresie trwania gwarancji.
6. Warunki gwarancji muszą odpowiadać zapisom Kodeksu Cywilnego .
7. Czas reakcji serwisu - nie dłużej niż 48 godz. od zgłoszenia usterki telefonicznie lub na wskazany adres e-mail serwisu. Przez czas reakcji serwisu zamawiający rozumie przyjazd technika na miejsce instalacji.
8. Serwis techniczny telefoniczny – nie dłużej niż 4 godziny.
9. Zamawiający informuje, że okres gwarancji i czas reakcji serwisu stanowią kryteria oceny ofert

Kary umowne :
1. Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości:
1) 0,1 % netto wartości zamówienia – za każdy dzień opóźnienia, przekraczający termin realizacji umowy,
2) 0,2 % netto wartości zamówienia – za każdy dzień opóźnienia, przekraczający termin wyznaczony przez Zamawiającego na usunięcie wad w ramach rękojmi lub gwarancji,
Maksymalna wysokość kar nie przekroczy 5% wynagrodzenia netto.

Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze najkorzystniejszej oferty w celu realizacji przedmiotu zamówienia
1. Informacje o wynikach postępowania Zamawiający zamieści w Bazie konkurencyjności.
2. Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem o terminie i miejscu podpisania umowy.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach :
• gdy ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę;
• gdy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia lub zdarzenia nie leżące po żadnej ze stron umowy). Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunięcia terminu realizacji na czas trwania wydarzenia oraz usunięcia jego skutków.
Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód;
• gdy dostępność do zamawianego towaru i/lub elementu w trakcie realizacji dostaw będzie niemożliwa w związku z jego wycofaniem, zmianą nazwy. W powyższej sytuacji na podstawie pisemnego oświadczenia Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza zmianę oferowanego towaru (typu - nazwy) z zastrzeżeniem, iż cena nowego towaru nie przekroczy ceny jednostkowej danej pozycji i parametry jakościowe nowego towaru będą nie gorsze niż określone w opisie przedmiotu zamówienia, a Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające równoważność między zamiennikiem i wzorcem.
• gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna (w tym opóźnienia w decyzjach administracyjnych), ekonomiczna lub techniczna w toku dostawy, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z regulaminem konkursu - zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji wykonania umowy na czas trwania wydarzenia oraz usunięcia jego skutków.
2. Ponadto zezwala się na zmiany warunków płatności , o których mowa w pkt V.3 zapytania oferowego , na każdym etapie realizacji zamówienia. Zmiany te mogą obejmować terminy płatności oraz zwiększenie lub zmniejszenie ilości dokonywania płatności a także rezygnację z kaucji gwarancyjnej
3. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności, podpisanego przez obie strony umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z Formularzem oferty ( załącznik nr 1) następujące dokumenty/ oświadczenia:
a) Potwierdzenie parametrów przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2
b) Oświadczenie o posiadaniu zdolności finansowych i technicznych do realizacji zamówienia – załącznik nr 3
c) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – załącznik nr 4

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert.
70% - Cena brutto
20% - Gwarancja
10% - Czas reakcji serwisu

Maksymalna liczba punktów wynosi 100 .

1. Cena oferty brutto max 70 pkt

cena oferowana minimalna brutto
C = ---------------------------------------------- x 70pkt
cena badanej oferty brutto

2. Okres gwarancji ( w pełnych miesiącach) max 20 pkt
Przy czym punkty będą przyznawane w następujący sposób:
• gwarancja 12 miesięcy - 0 pkt
• gwarancja od 13 do 24 miesięcy - 10 pkt
• gwarancja 25 miesięcy i powyżej - 20 pkt
3. Czas reakcji serwisu ( w pełnych godzinach) max 10 pkt
Przy czym punkty będą przyznawane w następujący sposób:
• czas reakcji serwisu do 24 godzin - 10 pkt
• czas reakcji serwisu od 25 do 47 godzin - 5 pkt
• czas reakcji serwisu 48 godzin 0 pkt

W przypadku uzyskania jednakowej ( najwyższej ) liczby punktów przez więcej niż jednego oferenta , wybrana zostanie oferta z niższą ceną .

Wykluczenia

1. W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO.
3) pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika.
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy,
w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kuratel.
3. W przypadku gdy podmiot będzie powiązany osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.
4. Potwierdzeniem spełnienia warunku jest OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH –Załącznik nr 4

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GRZEGORZ PELLOWSKI PIEKARNIA-CUKIERNIA 'PELLOWSKI'

Adres

Podwale Staromiejskie 82

80-844 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

583014520

NIP

5830207885

Tytuł projektu

Innowacyjna , ekologiczna linia technologiczna do wypieku chleba , wyposażona w system automatycznego załadunku i rozładunku pieczywa oraz moduły odzysku ciepła.

Numer projektu

RPPM.02.02.01-22-0015/17-00

Inne źródła finansowania

Wsparcie dotacyjne w ramach RPO WP na lata 2014-2020

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

IBIS Marek Jeż
ul. Jana Pawła II 38
89-200 Szubin
oferta wpłynęła 2.12.2019 godz. 15:02 poczta elektroniczna
Liczba wyświetleń: 242