Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa stacji mycia dla linii technologicznej do produkcji dźwigarów DB do Stężycy woj. lubelskie

Data publikacji: 08.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-12-2019

Numer ogłoszenia

1215903

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1) Ofertę należy złożyć osobiście, przez posłańca lub pocztowo na adres Technobeton Sp. z o.o. ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin
2) Termin składania ofert: do dnia 10.12.2019r., g.10:00; decyduje data i godzina wpływu.
3) Oferty dostarczone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.
4) Oferty powinny być składane w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta w ramach Zapytania Ofertowego nr 13/2019/BGK”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@technobeton.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Karol Kajka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

81-534-05-96

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa stacji mycia dla linii technologicznej do produkcji dźwigarów DB do Stężycy woj. lubelskie

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: rycki Miejscowość: Stężyca

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa stacji mycia dla linii technologicznej do produkcji dźwigarów DB do Stężycy woj. lubelskie

Przedmiot zamówienia

Dostawa stacji mycia dla linii technologicznej do produkcji dźwigarów DB do Stężycy woj. lubelskie

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: zgodnie z ofertą Wykonawcy (Wykonawcy mogą zaoferować wykonanie zamówienia w terminie: 90, 60 lub 45 dni od daty podpisania Umowy, co stanowić będzie jedno z kryteriów oceny ofert).

Miejsce realizacji zamówienia: ul. Zagórze 1, 08-540 Stężyca, woj. lubelskie.

Warunki dostawy: DDP, Incoterms 2010

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych szczególnych wymagań. Oferent musi wykazać, że posiada zdolności techniczne lub zawodowe umożliwiające realizację zamówienia poprzez złożenie oświadczenia wg wzoru z załącznika nr 2.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent musi wykazać, że nie pozostaje w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, lub nie znajduję się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielami i posiada środki finansowe zabezpieczające płynną i terminową realizację całości prac objętych zamówieniem – poprzez złożenie oświadczenia o znajdowaniu się w sytuacji finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia — wg wzoru z załącznika nr 2.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania z następujących powodów:
• okoliczności siły wyższej,
• zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
• wprowadzenie korzystnych dla Zamawiającego zmian technologicznych;
• zmiana terminu wykonania zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
Wzór umowy stanowi Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Wzory oświadczeń Wykonawcy
Załącznik nr 3 – Wymagania dotyczące stacji mycia (po podpisaniu zobowiązania do zachowania poufności).
Załącznik nr 4 – Zobowiązanie do zachowania poufności w odniesieniu do informacji poufnych
Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena netto

Sposób wskazania ceny:

1) Wykonawcy w treści Formularza ofertowego wskazują łączną cenę netto i brutto za realizację całości zamówienia. Na potrzeby porównania ofert uwzględniania będzie łączna cena netto.
2) Podatek VAT należy ustalić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3) Łączna cena oferty to cena ryczałtowa.
4) Ceny oferty można podać w PLN lub w EUR. Oferta w EUR (dla celów porównania z ofertami w PLN) zostanie przeliczona na PLN po kursie NBP z dnia 9.12.2019 r.
5) Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczenia Umowy w EUR.
Sposób obliczenia punktacji:

Maksymalna liczba punktów - 85 pkt
Liczba punktów = (najniższa cena / cena badanej oferty) x 85 pkt.
Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

2. Termin realizacji zamówienia

Oferenci deklarują ww. w treści Formularza Ofertowego.

Przedmiotowy termin liczony będzie od daty podpisania Umowy do dnia podpisania bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołu odbioru całości zamówienia.

Sposób punktacji:

Zadeklarowany termin realizacji zamówienia Liczba pkt
90 dni 0
60 dni 10
45 dni 15

Za opóźnienie w dotrzymaniu zadeklarowanego terminu realizacji zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% łącznej ceny netto za realizację zamówienia za każdy dzień opóźnienia. Zamawiający uprawniony będzie przy tym do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości przewyższającej wysokość ww. kary umownej.
Zamawiający dokona wyboru oferty, która uzyska najwyższą sumę punktu w opisanych powyżej dwóch kryteriach oceny ofert. Maksymalna liczba punktów - 100 pkt

W przypadku równej ilości punktów – Zamawiający wybierze ofertę korzystniejszą w zakresie oddziaływania na środowisko i klimat (np. mniejsza energochłonność, mniejsze zużycie wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyclingu etc.), na podstawie opisów przedstawionych (na wezwanie Zamawiającego) przez Wykonawców, którzy uzyskali najwyższą liczbę pkt.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane z osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Oferenta, a Oferentem, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TECHNOBETON SP. Z O.O.

Adres

Nałęczowska 14/n/d

20-701 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

815340596

Fax

815340595

NIP

7122816367

Tytuł projektu

Wdrożenie wyników prac B+R oraz wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu w firmie Technobeton Sp. z o.o.

Numer projektu

POIR.03.02.02-00-1707/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 226