Strona główna
Logo unii europejskiej

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa houseboatu w ramach projektu pn. „W krainie ślimaka – utworzenie i wdrożenie sieciowego, regionalnego produktu turystycznego”, Program Operacyjny Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, 1.3. Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP.

Data publikacji: 05.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-12-2019

Numer ogłoszenia

1215832

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

1. Zamawiający uprzejmie informuje o zmianie terminu składania ofert, który zostaje ustalony na dzień 25.11.2019 r. Miejsce i godzina składania ofert pozostają bez zmian.

2. Zamawiający uprzejmie informuje, że otrzymał pytania do zapytania ofertowego. Treść pytań i odpowiedzi została zamieszczona w sekcji: Pytania i wyjaśnienia.

3. Zamawiający uprzejmie informuje o zmianie terminu składania ofert, który zostaje ustalony na dzień 28.11.2019 r. Miejsce i godzina składania ofert pozostają bez zmian.

4. Zamawiający uprzejmie informuje o wprowadzeniu zmian do zapytania ofertowego oraz projektu umowy dotyczącego Etapu 2 wykonania zamówienia - w odniesieniu do wymogów rejestracyjnych pontonu betonowego.

Zgodnie z powyższym zmianie ulega Zapytanie ofertowe w części III. Opis przedmiotu zamówienia, pkt 11., który otrzymuje brzmienie:
"Termin i etapy wykonania zamówienia
Etap 1: opracowanie dokumentacji projektowej – do dnia 15.01.2020r.
Etap 2: wykonanie, dostawa, odbiór pontonu betonowego wraz z uzyskaniem rejestracji
we właściwym dla realizowanego obiektu organie rejestracyjnym – do dnia 15.04.2020r.
Etap 3: wykonanie i dostawa kontenerowej nadbudowy pontonu, montaż całości houseboat wraz z wyposażeniem, wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie wymaganych decyzji formalno-prawnych umożliwiających jego przyjęcie od użytkownika (jeśli dotyczy) – do dnia 15.05.2020r."
Zaktualizowane zapytanie ofertowe zostało załączone w części "Załączniki". Dla ułatwienia, zmieniona treść została zaznaczona na czerwono.

Zgodnie Zgodnie z powyższym zmianie ulega Załącznik nr 3 -projekt umowy: § 2. pkt 1., który otrzymuje brzmienie:
"§ 2. Termin realizacji przedmiotu umowy
1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany z zachowaniem następujących terminów, tj.:
- Etap 1: opracowanie dokumentacji projektowej – do dnia 15.01.2020r.
- Etap 2: wykonanie, dostawa, odbiór pontonu betonowego wraz z uzyskaniem rejestracji
we właściwym dla realizowanego obiektu organie rejestracyjnym – do dnia 15.04.2020r.
- Etap 3: wykonanie i dostawa kontenerowej nadbudowy pontonu, montaż całości houseboat wraz
z wyposażeniem, wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie wymaganych decyzji formalno-prawnych umożliwiających jego przyjęcie od użytkownika (jeśli dotyczy) – do dnia 15.05.2020r.
Zaktualizowany Załącznik nr 3 został załączony w części "Załączniki". Dla ułatwienia, zmieniona treść została zaznaczona na czerwono.

Zgodnie z powyższym zmianie ulega Załącznik nr 2 -formularz ofertowy. Zaktualizowany Załącznik nr 2 został załączony w części "Załączniki". Dla ułatwienia, zmieniona treść została zaznaczona na czerwono.

5. W związku z wprowadzeniem zmian opisanych w pkt 4 Zamawiający przedłuża termin składania ofert, który zostaje ustalony na dzień 03.12.2019 r. Miejsce i godzina składania ofert pozostają bez zmian.

Miejsce i sposób składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 03.12.2019r. o godzinie: 14:00. Ofertę sporządzoną wg. zasad przedstawionych w niniejszym zapytaniu należy dostarczyć do wyznaczonego powyżej terminu, w formie pisemnej na adres siedziby zamawiającego, ul. 12 lutego 8a, 82-300 Elbląg. Ofertę należy złożyć w zamkniętej oraz oznaczonej tytułem i numerem niniejszego postępowania kopercie, osobiście, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej.

ZAMAWIAJĄCY - CZŁONEK KONSORCJUM REALIZUJĄCY PROJEKT
PPHU „GRUPA” Marcin Trudnowski
ul. 12 lutego 8a, 82-300 Elbląg
Osoba wyznaczona do kontaktów z zamawiającym:
p. Marcin Trudnowski,
tel./ fax (48) 55 64 333 44,
tel. kom. +48 603-407-234
e-mail: biuro@grupawodna.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Trudnowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 603-407-234

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i dostawa houseboatu w ramach projektu pn. „W krainie ślimaka – utworzenie i wdrożenie sieciowego, regionalnego produktu turystycznego”, Program Operacyjny Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, 1.3. Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje zatem realizację następujących zadań, tj.:
1) opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na podstawie przedstawionego
w niniejszym zapytaniu w załączniku nr 1 dokumentacji koncepcyjnej. Dokumentacja projektowa powinna składać się z następujących opracowań, tj.:
a) projekt budowlany,
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
c) kosztorys,
Opracowana dokumentacja powinna uwzględniać wszystkie uwarunkowania formalno-prawne wymagane dla niniejszego przedsięwzięcia;
2) wykonanie, dostawę, montaż i wodowanie przedmiotu zamówienia w tym: wykonanie
i montaż pontonu betonowego, wykonanie i montaż konstrukcji oraz wyposażenie houseboata. Informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia w niniejszym zakresie przedstawia dokumentacja koncepcyjna przedstawiona w załączniku nr 1 do zapytania.

3. Miejsce dostawy: rzeka Elbląg, przy ul. Wybrzeże Gdańskie w Elblągu (zgodnie z mapą przedstawioną w dokumentacji koncepcyjnej – Rys. nr 1 – Lokalizacja obiektu).

4. Szczegółowe zasady realizacji dostaw objętych niniejszym postępowaniem, zakres obowiązków wykonawcy oraz zamawiającego jak również zasady rozliczeń przedstawione zostały w załączniku nr 3 do zapytania, tj. w istotnych postanowieniach umowy.

5. W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odwołuje się do określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów lub specyficznego pochodzenia zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rozwiązań równoważnych, wg. wytycznych przedstawionych w ww. załączniku nr 1 do zapytania. Zamawiający wyjaśnia tym samym, że wskazane w opisie przedmiotu zamówienia wymagania techniczno-funkcjonalne stanowią minimalne wymagania, którym odpowiadać powinny rozwiązania równoważne. Informacje nt. zastosowanych rozwiązań równoważnych wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w złożonej ofercie (uwaga: informacje
nt. rozwiązań równoważnych wykonawca przedkłada za pośrednictwem dokumentów sporządzonych wg. własnych założeń i przyjętej prze siebie formie). Obowiązek wykazania,
że zaoferowane rozwiązania równoważne odpowiadają wymaganiom zamawiającego, spoczywa po stronie wykonawcy.

6. Wykonawca dla prawidłowego oraz terminowego wykonania przedmiotowego zamówienia powinien zapewnić doświadczone i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z postanowieniami stosownych decyzji podejmowanych przez zamawiającego oraz podmioty/ instytucje zewnętrzne.

7. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia dostarcza wszystkie niezbędne do wykonania zamówienia materiały i urządzenia, przy czym zamawiający wymaga, aby były one fabrycznie nowe oraz posiadały stosowne zaświadczenia o jakości lub atesty oraz odpowiadały jakościowym
i gatunkowym wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej i technicznej.

8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia z należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji.

9. Podwykonawstwo:
 Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotowego zamówienia przy współudziale podwykonawców. W takim przypadku, wykonawca podczas realizacji niniejszego zamówienia zobowiązany jest do respektowania wszystkich wymagań zamawiającego, szczegółowo przedstawionych i opisanych w załączniku nr 3 do zapytania.
 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

10. Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu realizacji zamówienia do opracowania dokumentacji powykonawczej.

11. Termin i etapy wykonania zamówienia:
Etap 1: opracowanie dokumentacji projektowej – do dnia 15.01.2020r.
Etap 2: wykonanie, dostawa, odbiór pontonu betonowego wraz z uzyskaniem rejestracji w Polskim Rejestrze Statków – do dnia 15.04.2020r.
Etap 3: wykonanie i dostawa kontenerowej nadbudowy pontonu, montaż całości houseboat wraz z wyposażeniem, wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie wymaganych decyzji formalno-prawnych umożliwiających jego przyjęcie od użytkownika (jeśli dotyczy) – do dnia 15.05.2020r.

UWAGA: z uwagi na brak możliwości technicznych umożliwiających załączenie do niniejszego ogłoszenia załącznika nr 1 - opis przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa), zamawiający informuje, że jest ona w całości dostępna na stronie internetowej projektu w ramach którego udzielane jest przedmiotowe zamówienie, tj.: http://krainaslimaka.pl/index.php/zapytanie-ofertowe-grupa-marcin-trudnowski-aktualne .

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Elbląg Miejscowość: Elbląg

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i dostawa houseboatu oraz realizacja projektu pn. „W krainie ślimaka – utworzenie i wdrożenie sieciowego, regionalnego produktu turystycznego”, Program Operacyjny Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, 1.3. Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i dostawa houseboatu w ramach projektu pn. „W krainie ślimaka – utworzenie i wdrożenie sieciowego, regionalnego produktu turystycznego”, Program Operacyjny Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, 1.3. Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje zatem realizację następujących zadań, tj.:
1) opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na podstawie przedstawionego w niniejszym zapytaniu w załączniku nr 1 dokumentacji koncepcyjnej. Dokumentacja projektowa powinna składać się z następujących opracowań, tj.:
a) projekt budowlany,
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
c) kosztorys,
Opracowana dokumentacja powinna uwzględniać wszystkie uwarunkowania formalno-prawne wymagane dla niniejszego przedsięwzięcia;
2) wykonanie, dostawę, montaż i wodowanie przedmiotu zamówienia w tym: wykonanie i montaż pontonu betonowego, wykonanie i montaż konstrukcji oraz wyposażenie houseboata. Informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia w niniejszym zakresie przedstawia dokumentacja koncepcyjna przedstawiona w załączniku nr 1 do zapytania.

3. Miejsce dostawy: rzeka Elbląg, przy ul. Wybrzeże Gdańskie w Elblągu (zgodnie z mapą przedstawioną w dokumentacji koncepcyjnej – Rys. nr 1 – Lokalizacja obiektu).

4. Szczegółowe zasady realizacji dostaw objętych niniejszym postępowaniem, zakres obowiązków wykonawcy oraz zamawiającego jak również zasady rozliczeń przedstawione zostały w załączniku nr 3 do zapytania, tj. w istotnych postanowieniach umowy.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawarto w zapytaniu ofertowym i załącznikach, w szczególności załączniku nr 1 - opis przedmiotu zamówienia oraz załączniku nr 3 - istotne postanowienia umowy.

UWAGA: z uwagi na brak możliwości technicznych umożliwiających załączenie do niniejszego ogłoszenia załącznika nr 1 - opis przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa), zamawiający informuje, że jest ona w całości dostępna na stronie internetowej projektu w ramach którego udzielane jest przedmiotowe zamówienie, tj.: http://krainaslimaka.pl/index.php/zapytanie-ofertowe-grupa-marcin-trudnowski-aktualne .

Kod CPV

44211000-2

Nazwa kodu CPV

Budynki z gotowych elementów

Dodatkowe przedmioty zamówienia

71322000-1 (usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej); 44211000-2 (budynki z gotowych elementów); 34522000-2 (łodzie rekreacyjne i sportowe); 45000000-7 (roboty budowlane); 45240000-1 (budowa obiektów inżynierii wodnej); 45242000-(budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych).

Harmonogram realizacji zamówienia

Etap 1: opracowanie dokumentacji projektowej – do dnia 15.01.2020r.
Etap 2: wykonanie, dostawa, odbiór pontonu betonowego wraz z uzyskaniem rejestracji w Polskim Rejestrze Statków – do dnia 15.04.2020r.
Etap 3: wykonanie i dostawa kontenerowej nadbudowy pontonu, montaż całości houseboat wraz z wyposażeniem, wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie wymaganych decyzji formalno-prawnych umożliwiających jego przyjęcie od użytkownika (jeśli dotyczy) – do dnia 15.05.2020r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w zakresie niniejszego warunku

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w zakresie niniejszego warunku

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w zakresie niniejszego warunku

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w zakresie niniejszego warunku

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł. Na potwierdzenie niniejszego warunku wykonawca przedłoży dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną powyżej.

Dodatkowe warunki

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z
zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między zamawiającym (beneficjentem) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu zamawiającego (beneficjenta) lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego
(beneficjenta) czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą,
polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub
nie została określony IZ PO;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia powyższego warunku, wykonawca w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2
do zapytania zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie.

2. Wykonawca, może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach
zawodowych innych podmiotów lub sytuacji ekonomicznej, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku, Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia. Wzór stosownego zobowiązania określa załącznik nr 5 do
zapytania.

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy określone zostały w istotnych postanowieniach umowy przedstawionych w
załączniku nr 3 do zapytania ofertowego oraz niniejszego ogłoszenia, tj.:

"§ 10. Zmiany Umowy
1. Wszelkie istotne zmiany w Umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej, tj. w formie aneksu do Umowy.
2. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zmiana dotyczy terminu realizacji Umowy. Wydłużenie lub skrócenie terminu realizacji przedmiotu Umowy nie będzie miało wpływu na wysokość ceny określonej w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy. Termin realizacji Umowy może ulec wydłużeniu w wypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:
1) działania siły wyższej (tj. zdarzeń o charakterze przypadkowym, sprawczym, naturalnym np. klęski żywiołowej, powodzi itp.) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywanych dostaw;
2) obiektywnych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a związanych z wydłużonym procesem produkcyjnym bezpośredniego producenta oferowanego rodzaju urządzeń lub akcesoriów;
3) obiektywnych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a związanych z wydłużonym procesem dostawy/ transportu (dotyczy również dostaw realizowanych przez zagranicznych dostawców/ dystrybutorów);
4) obiektywnych okoliczności mającymi związek z warunkami pogodowymi oraz warunkami atmosferycznymi i wodnymi na rzece, uniemożliwiającymi terminowe wykonanie przedmiotu Umowy.
W przedstawionych powyżej przypadkach wystąpienia opóźnień, Strony Umowy ustalą nowe terminy realizacji zamówienia.
3. Zmiana dokonana z naruszeniem zapisów określonych w niniejszym paragrafie jest nieważna."

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia zobowiązani są złożyć następujące dokumenty, tj.:
1) formularz ofertowy sporządzony wg. wzoru przedstawionego w załączniku nr 2 do zapytania;
2) pełnomocnictwo do podpisywania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu rejestrowego. Wymagane pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub poświadczone notarialnie;
3) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w Rozdziale IV pkt 1 niniejszego zapytania;
4) zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy swoich zasobów sporządzone wg. załącznika nr 4 do zapytania ofertowego (jeśli dotyczy).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. W ramach prowadzonego postępowania, w celu wyboru oferty najkorzystniejszej przyjmuje się
następujące kryteria oceny ofert, tj.:
1) Cena brutto (PLN) 80%
2) Okres gwarancji (wykonanie, dostawa, wodowanie houseboat) 20%

2. W ramach kryterium „Cena brutto” przyjmuje się następujący wzór do obliczenia punktowego:
P= (CN / COB x 80%) x 100 - gdzie:
P – liczba punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „Cena brutto”
CN – najniższa zaoferowana cena brutto oferty niepodlegającej odrzuceniu,
COB – cena brutto zaoferowana w ofercie badanej niepodlegającej odrzuceniu,
80% – waga kryterium.

3. W ramach kryterium „Okres gwarancji (wykonanie, dostawa, wodowanie houseboat)” przyjmuje się
następujący wzór do obliczenia punktowego:
P= (GOB / GN x 20%) x 100 - gdzie:
P – liczba punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „Okres gwarancji
(wykonanie, dostawa, wodowanie houseboat)”
GN – najwyższa liczba przyznanych punktów ofercie niepodlegającej odrzuceniu,
GOB – liczba punktów przyznanych ofercie badanej niepodlegającej odrzuceniu,
20% – waga kryterium.
W ramach niniejszego kryterium zamawiający przyzna następujące punkty, tj.:
- okres gwarancji (wykonanie, dostawa, wodowanie housebaot) wynoszący do 24 miesięcy: 0 pkt;
- okres gwarancji (wykonanie, dostawa, wodowanie houseboat) wynoszący do 36 miesięcy: 10 pkt;
- okres gwarancji (wykonanie, dostawa, wodowanie houseboat) wynoszący do 48 miesięcy: 20 pkt;
Uwaga: nie określenie powyższych wartości w formularzu ofertowym lub przedstawienie ich w sposób nieczytelny lub niezgodny z przyjętymi założeniami, skutkuje przyznaniem przez zamawiającego 0 pkt i przyjęciem, że okres gwarancji wynosi 24 miesiące.

Wykluczenia

Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania wykonawców nie spełniających podmiotowych warunków udziału w postępowaniu dotyczących odpowiednio zdolności ekonomicznej oraz bezstronności opisanych odpowiednio w załączonym zapytaniu ofertowym oraz w niniejszym ogłoszeniu w sekcji pn. "Warunki udziału w postępowaniu".

INFORMACJE DODATKOWE:
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z treścią niniejszego zapytania ofertowego;
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji;
3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
4) jest nieważna na podstawie obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"TORFEX" - FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA - JANUSZ WOŁOSZYŃSKI

Adres

14-400 Krasin

warmińsko-mazurskie , elbląski

Numer telefonu

502-419-578

NIP

5782267233

Tytuł projektu

"W krainie ślimaka" - utworzenie i wdrożenie sieciowego, regionalnego produktu turystycznego”

Numer projektu

POPW.01.03.02-28-0009/17-00

Inne źródła finansowania

ZAMAWIAJĄCY - CZŁONEK KONSORCJUM REALIZUJĄCY PROJEKT
PPHU „GRUPA” Marcin Trudnowski
ul. 12 lutego 8a, 82-300 Elbląg
Osoba wyznaczona do kontaktów z zamawiającym:
p. Marcin Trudnowski,
tel./ fax (48) 55 64 333 44,
tel. kom. +48 603-407-234
e-mail: biuro@grupawodna.pl

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Zamawiający, PPHU „GRUPA” Marcin Trudnowski z siedzibą ul. 12 lutego 8a, 82-300 Elbląg zawiadamia, że postępowanie realizowane wg. zasady konkurencyjności pn. Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa houseboatu w ramach projektu pn. „W krainie ślimaka – utworzenie i wdrożenie sieciowego, regionalnego produktu turystycznego”, Program Operacyjny Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, 1.3. Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP zostaje unieważnione ponieważ kwota oferty, która została złożona w przedmiotowym postępowaniu znacząco przekracza budżet, który został przeznaczony przez zamawiającego na realizację niniejszego zamówienia, tj. wartość oferty wynosi 755 000,00 zł netto (928.650 zł, brutto), natomiast kwota przeznaczona na realizację zamówienia 622.258,50 zł netto.

W niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

OFERTA NR 1:
Floating Platform System Jacek Ziółkowski
Ul. Szczecińska 16, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Wartość oferty netto: 755.000 zł

OFERTA NR 2:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe VAGIT Waldemar Siuchno
Ul. Elewatorska 27a, 15-620 Białystok
Wartość oferty netto: 810.569,11 zł
Oferta złożona w sposób niezgodny z zapytaniem ofertowym – odrzucona.
Liczba wyświetleń: 284