Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/KPR/SZK/2019

Data publikacji: 02.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-12-2019

Numer ogłoszenia

1215354

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Forma składania ofert – do wyboru przez oferenta:
• Wersja elektroniczna (w formie podpisanego skanu) przesłana na adres info@impactproject.com.pl, przy czym w tym przypadku o zachowaniu terminu decyduje data wpływu elektronicznej wersji oferty na wskazaną po-wyżej skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego. Przesłanie oferty drogą elektroniczną nie zwalnia oferen-ta z obowiązku przesłania podpisanej wersji papierowej oferty na adres Zamawiającego: ImpactProject Sp. z o.o., ul. Grabskiego 25d/80, 20-330 Lublin w terminie najpóźniej 3 dni kalendarzowych od terminu składania ofert. Nie przesłanie oferty w wersji papierowej skutkuje odrzuceniem oferty.
lub
• Wersja papierowa dostarczona osobiście, pocztą lub kurierem na ww. adres siedziby Zamawiającego, przy czym o zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data jej wpływu do siedziby Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Michał Budzyński

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

ImpactProject Sp. z o.o. [dalej Zamawiający] w związku z realizacją projektu partnerskiego z Ateneum – Szkołą Wyższą w Gdańsku oraz Ideopolis Sp. z o.o., projekt pt. „Kompleksowy program rozwoju Ateneum - Szkoły Wyższej w Gdańsku” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, zaprasza do przedstawiania oferty na organizację i realizację szkoleń:
1. Grafika komputerowa z elementami grafiki 3D
2. Technologie ICT - tworzenie oprogramowania
3. Zarządzanie finansami z elementami zarządzania prywatnymi funduszami inwestycyjnymi
4. Zarządzanie personelem
5. Zarządzanie firmą z elementami zarządzania startupem
6. Autoprezentacja w mediach
7. Autoprezentacja i marketing internetowy
8. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na organizację i realizację szkoleń:
• Grafika komputerowa z elementami grafiki 3D
• Technologie ICT - tworzenie oprogramowania
• Zarządzanie finansami z elementami zarządzania prywatnymi funduszami inwestycyjnymi
• Zarządzanie personelem
• Zarządzanie firmą z elementami zarządzania startupem
• Autoprezentacja w mediach
• Autoprezentacja i marketing internetowy
• Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy organizacji i realizacji poniższych szkoleń:
• Grafika komputerowa z elementami grafiki 3D
• Technologie ICT - tworzenie oprogramowania
• Zarządzanie finansami z elementami zarządzania prywatnymi funduszami inwestycyjnymi
• Zarządzanie personelem
• Zarządzanie firmą z elementami zarządzania startupem
• Autoprezentacja w mediach
• Autoprezentacja i marketing internetowy
• Zarządzanie bezpieczeństwem informacji


1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ww. tematów szkoleń na inne powiązane z ww. tematami, w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez uczestników projektu, jak również wyboru do realizacji tylko niektórych z ww. szkoleń, w zależności od potrzeb uczestników projektu.
2. Długość każdego szkolenia wyniesie 100 h dydaktycznych (1h dydaktyczna = 45 minut).
3. Grupa szkoleniowa będzie liczyła od 10 do 30 osób (studenci Ateneum – Szkoły Wyższej w Gdańsku).
4. Szkolenia będą odbywać się stacjonarnie w siedzibie Ateneum Szkoły Wyższej w Gdańsku, 80-802 Gdańsk, ul. 3 Maja 25A lub w innej lokalizacji na terenie Gdańska, wskazanej przez Zamawiającego. Dokładne miejsce realizacji szkolenia wskaże Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.
5. Szkolenia będą odbywały się zarówno w dni robocze, jak i w weekendy, w terminach wskazanych przez Zamawiającego, w dniach zajęć lub zjazdów studentów Ateneum – Szkoły Wyższej w Gdańsku.
6. Łącznie w szkoleniach weźmie udział co najmniej 400 osób.
7. Wykonawca w ramach przedstawionej oferty zapewni: trenera, materiały szkoleniowe, ubezpieczenie NNW uczestników, catering.
8. Sala szkoleniowa lub komputerowa niezbędna do przeprowadzenia szkolenia zostanie zapewniona przez Zamawiającego.
9. Program szkolenia jest uzależniony od potrzeb danej grupy szkoleniowej i zostanie przedstawiony Wykonawcy po wyłonieniu poszczególnych grup szkoleniowych.
10. Szkolenia będą prowadzone zgodnie ze standardem przestrzegania zasad równości szans-niedyskryminacji płci, osób z niepełnosprawnościami [ON].
11. Termin realizacji szkoleń: grudzień 2019 r. – czerwiec 2023 r. z możliwością przedłużenia.
12. Termin realizacji umowy: grudzień 2019 r. – czerwiec 2023 r. Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy. Zmiana ta nie wymaga aneksowania umowy.
13. W skład każdej usługi szkoleniowej wejdzie:
a) zapewnienie trenera
b) zapewnienie dla uczestników materiałów szkoleniowych, niezbędnych do realizacji szkolenia
c) ubezpieczenie NNW dla uczestników
d) catering, składający się z:
- kawy, herbaty i wody w ilości co najmniej 0,75 litra łącznie wszystkich trzech napojów/osobę/dzień szkolenia, o ile szkolenie dla tej samej grupy osób w danym dniu trwa co najmniej 4 godziny lekcyjne (tj. 4 x 45 minut) oraz
- jednodaniowego ciepłego posiłku/osobę/dzień szkolenia, o ile szkolenie dla tej samej grupy osób w danym dniu trwa co najmniej 6 godzin lekcyjnych (tj. 6 x 45 minut).

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin realizacji szkoleń: grudzień 2019 r. – czerwiec 2023 r. z możliwością przedłużenia.
2. Termin realizacji umowy: grudzień 2019 r. – czerwiec 2023 r. Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy. Zmiana ta nie wymaga aneksowania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegółowy opis znajduje się w załączonym pliku

Wiedza i doświadczenie

Szczegółowy opis znajduje się w załączonym pliku

Potencjał techniczny

Szczegółowy opis znajduje się w załączonym pliku

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegółowy opis znajduje się w załączonym pliku

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegółowy opis znajduje się w załączonym pliku

Dodatkowe warunki

Szczegółowy opis znajduje się w załączonym pliku

Warunki zmiany umowy

Szczegółowy opis znajduje się w załączonym pliku

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegółowy opis znajduje się w załączonym pliku

Zamówienia uzupełniające

Szczegółowy opis znajduje się w załączonym pliku

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria:
a) Cena (liczona dla 1 uczestnika projektu) – 90% - Wykonawca, który poda najniższą cenę otrzyma max. 90 pkt. Natomiast pozostałe oferty proporcjonalnie na podstawie wzoru: (cena najniższej oferty/cena badanej ofer-ty) x 90.
Cenę oferty należy oszacować obejmując w niej wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów (np. podatek VAT, itp.).
Podana przez Wykonawcę cena jest ceną obowiązującą przez cały okres trwającego zamówienia. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich [PLN] z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
b) Doświadczenie kadry trenerskiej - 10%
Doświadczenie kadry trenerskiej- zamawiający będzie przyznawał punkty za doświadczenie kadry dydaktycznej wykazane w Załączniku nr 2, dotyczące kadry dydaktycznej, która zostanie wskazana przez Wykonawcę do prowadzenia szkoleń. Doświadczenie kadry musi dotyczyć tematyki równoważnej, pokrewnej/zbliżonej z zamówieniem (przez tematykę pokrewną/zbliżoną rozumie się szkolenia o temacie szkolenia zbliżonym/w części pokrywającym się, do tego będącego przedmiotem zamówienia). Pomiar poprzez dane wykazane przez Wykonawcę w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Kryterium liczone według wzoru: Wykonawca z najwyższą zsumowaną ze wszystkich ww. szkoleń liczbą godzin szkoleniowych kadry trenerskiej Wykonawcy – 10 pkt., natomiast pozostałe oferty proporcjonalnie na podstawie wzoru: (liczba godzin szkoleniowych kadry trenerskiej z badaną ilością zsumowanej ze wszystkich ww. zakresów szkoleń / liczba godzin szkoleniowych kadry trenerskiej z najwyższą zsumowaną ze wszystkich ww. zakresów szkoleń) x 10.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość w przypadku powstałych wątpliwości weryfikacji dokumentów potwierdzających dane przedstawione w załączniku nr 2 odpowiednimi dokumentami tj. umowa o pracę, zlecenia, świadectwa pracy, referencje, dyplomy, pisemne zobowiązanie w zakresie pozostawania w dyspozycji Wykonawcy w okresie realizacji szkoleń. W przypadku wystosowanej prośby przez Zamawiającego w zakresie przedłożenia dokumentów potwierdzających wykazany potencjał w załączniku nr 2 Wykonawca ma 3 dni na przedłożenie żądanych przez Zamawiającego dokumentów.
Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów wynosi: 100 (suma kryteriów Cena + Doświadczenie kadry trenerskiej).
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktowej przez kilku Wykonawców zadecyduje cena – zostanie wybrany Oferent z niższą ceną.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zostanie wezwany do podpisania umowy.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ATENEUM SZKOŁA WYŻSZA

Adres

3 Maja 25a

80-802 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

587220880

NIP

9570885833

Tytuł projektu

Kompleksowy program rozwoju Ateneum - Szkoły Wyższej w Gdańsku

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-Z048/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wenix Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 20-306 Lublin, ul. Firlejowska 2A/16. Data wpłynięcia oferty: 02.12.2019 r. Cena: 2000 zł/os.
Liczba wyświetleń: 413