Strona główna
Logo unii europejskiej

Nabycie środków trwałych - sprzęt informatyczny do zlecenia "Zaawansowany system informatyczny organizujący pracę współpracujących lokali gastronomicznych oraz umożliwiający współdzielenie ich wybranych zasobów w oparciu o automatyczną synchronizację lokalnych baz danych przy użyciu Cloud Services"

Data publikacji: 01.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-11-2019

Numer ogłoszenia

1215348

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty wypełnione na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 należy składać w terminie do 09.11.2019 do godz. 5:00 (liczy się data wpływu):
- osobiście bądź pocztą na adres: ul. Powstańców Śl. 79, 42-700 Lubliniec
- e-mailem na adres: lukasz@restauracja-antares.pl
Za termin złożenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do Zamawiającego na adres e-mail lub na adres firmy wskazany powyżej.
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Brane będą pod uwagę jedynie kompletne oferty tj. oferty wraz z wymaganymi załącznikami, przy czym oferta oraz oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu obligatoryjnie muszą być wypełnione na wzorach stanowiących Załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zapytania.
Załączniki dodatkowe, niewymagane przez Zamawiającego niniejszym zapytaniem, nie będą stanowić powodu do odrzucenia oferty, przy czym nie będą one brane pod uwagę.
Oferty należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik (osoba nie umocowana do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych Wykonawcy) należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego), zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.
Cena oferty Wykonawcy musi uwzględniać wszystkie wymagania związane z zamówieniem oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i nie może ulec zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.
W formularzu ofertowym wszystkie kwoty należy podać w PLN oraz zaokrąglać do 2 miejsc po przecinku. Stawki podatku VAT należy obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca powinien sporządzić ofertę podając cenę netto, należny podatek VAT i cenę brutto.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert sporządzonych w języku polskim lub angielskim.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

lukasz@restauracja-antares.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Wiciński, informacje i wyjaśnienia nie później niż do dnia 5.11.2019r

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48602643043

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Nabycie środków trwałych - sprzęt informatyczny

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: lubliniecki Miejscowość: Lubliniec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup i dostarczenie środków trwałych - sprzętu elektronicznego o minimalnych wymaganiach podanych w przedmiocie zamówienia. Sprzęt elektroniczny musi być fabrycznie nowy.

Przedmiot zamówienia

SPRZĘT - SZCZEGÓŁY i minimalne wymagania

Urządzenie komputerowe – stanowisko obsługi klienta POS
Zintegrowany ekran dotykowy przekątna ekranu-15" bezramkowy, jasność ekranu -250 cd/m2, typ panelu dotykowego - Pojemnościowy 10 punktowy multi-touch, maksymalna rozdzielczość -1024 x 768
Podzespoły:
procesor- Intel® CoreTM i3 (lub równoważny), pamięć RAM 4 GB DDR3, Dysk 128 GB SSD, karta graficzna zintegrowana
Łączność LAN 10/100/1000 Mbps/WIFI
System operacyjny: Windows 10 Home (lub inny równoważny system operacyjny)
Ilość 2

Zestaw Komputer (laptop) dla magazynu
Procesor Intel Core i5 (lub równoważny)
Chipset Intel (lub równoważny)
Pamięć RAM: 8 GB
Karta graficzna: karta graficzna zintegrowana
Dysk SSD: 240 GB
Dysk HDD SATA: 1000 GB
Dźwięk: karta dźwiękowa zintegrowana
Łączność LAN 10/100/1000 Mbps/WIFI
Ilość 2

Zestaw Komputer (desktop) dla biura
Procesor Intel Core i5 (lub równoważny)
Chipset Intel (lub równoważny)
Pamięć RAM: 16 GB
Karta graficzna: Intel UHD Graphics (lub równoważna)
Dysk SSD: 240 GB
Dysk HDD: 1000 GB
Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer
Dźwięk karta dźwiękowa zintegrowana
Łączność: LAN 10/100/1000 Mbps/WIFI
Windows 10 Home (lub inny równoważny system operacyjny)
Ilość 2

Czytnik kodów kreskowych
Źródło światła: 650nm Laser
Materiał wykonania: ABS+PC
Metoda skanowania: ręczne
Potwierdzenie zeskanowania: światło (dioda LED niebieska) oraz dźwięk
Ilość 2

Drukarka zamówień (termiczna)
uniwersalna – 3 złącza komunikacyjne w standardzie (RS232/USB/LAN)
wydruk kodów kreskowych w tym także kodów QR, bardzo szybki wydruk (z prędkością 300 mm/s), papier termiczny 80mm i dł. do 80m
Ilość 2

Kod CPV

30200000-1

Nazwa kodu CPV

Urządzenia komputerowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kod CPV 30213100-6 Komputery przenośne
Kod CPV 302161130-6 Czytnik kodów kreskowych
Kod CPV 30232110-8 Drukarki laserowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: Ostateczny termin realizacji to 15 stycznia 2020 roku
Miejsce dostawy: Powstańców Śląskich 79, 42-700 Lubliniec

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

J. w. Załączniku nr 3 - Zapytanie ofertowe

Warunki zmiany umowy

J. w. Załączniku nr 3 - Zapytanie ofertowe

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 - Oświadczenie
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria. Maksymalna ilość punktów to 70.
• cena netto (PLN) – waga 30
• okres gwarancji na sprzęt elektroniczny – waga 20
• warunki gwarancji na sprzęt - dodatkowy, darmowy serwis gwarancyjny dla sprzętu elektronicznego w formie usługi zamiany uszkodzonego urządzenia na nowe do czasu ukończenia jego napraw (w czasie trwania gwarancji na sprzęt elektroniczny) – waga 20

a. Kryterium „cena netto (PLN)”:
Oferta z najniższą ceną netto otrzymuje 30 punktów.
Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (do 2 miejsc po przecinku) wedle następującej formuły arytmetycznej:
(X÷Y) x 30, gdzie:
X = najniższa cena,
Y = cena ocenianej oferty
b. Kryterium „okres gwarancji na sprzęt elektroniczny”:
• Gwarancja powyżej 10lat - 20 pkt
• Gwarancja od 8 lat do 10 lat – 16 pkt
• Gwarancja od 6 lat do 8 lat – 12 pkt
• Gwarancja od 4 lat do 6 lat – 8 pkt
• Gwarancja od 2 lat do 4 lat – 2 pkt
• Brak świadczenia usługi gwarancji – 0 pkt
a. Kryterium „dodatkowy, darmowy serwis gwarancyjny dla sprzętu elektronicznego w formie usługi zamiany uszkodzonego urządzenia na nowe do czasu ukończenia jego naprawy (w czasie trwania gwarancji na sprzęt elektroniczny)”
2. Ilość godzin na reakcję serwisu od zgłoszenia usterki do wymiany sprzętu na nowy w siedzibie zleceniodawcy
• Obecność wymienionego serwisu czasie nie przekraczającym 3 godz. - 20 pkt
• Obecność wymienionego serwisu czasie od 3 godz. do 24 godz. - 10 pkt
• Obecność wymienionego serwisu czasie od 24 godz. do 48 godz. - 5 pkt
• Za brak wymienionego serwisu – 0 pkt

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która zdobędzie największą liczbę punktów (maks. 70), przy czym zasady przyznawania punktów są następujące:
A + B + C, gdzie:
A – przyznana punktacja za kryterium „cena netto”
B – przyznana punktacja za kryterium „okres gwarancji na sprzęt elektroniczny”
C – przyznana punktacja za kryterium „dodatkowy, darmowy serwis gwarancyjny dla sprzętu elektronicznego w formie usługi zamiany uszkodzonego urządzenia na nowe do czasu ukończenia jego napraw (w czasie trwania gwarancji na sprzęt elektroniczny)”

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZESPÓŁ GASTRONOMICZNY ROMUALD WICIŃSKI

Adres

Powstańców Śląskich 79

42-700 Lubliniec

śląskie , lubliniecki

Numer telefonu

602643043

NIP

5750005518

Tytuł projektu

Zaawansowany system informatyczny organizujący pracę współpracujących lokali gastronomicznych oraz umożliwiający współdzielenie ich wybranych zasobów w oparciu o automatyczną synchronizację lokalnych baz danych przy użyciu Cloud Services

Numer projektu

RPSL.03.03.00-24-04E8/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Hoscon Software
Rafał Gałbas
ul. Reymonta 11
41-949 Piekary Śląskie

Data wpłynięcia oferty: 2019-11-08

Cena: 31 200 zł netto
Liczba wyświetleń: 194