Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 2/RPO 1.4.4/NORTHMAN na usługę wykonania kompletnej dokumentacji projektowej jachtu żaglowego

Data publikacji: 31.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-11-2019

Numer ogłoszenia

1215254

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zarówno samodzielnie jak i jako członek konsorcjum.
2. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oferty i przystąpieniem do udziału w postępowaniu ponosi Wykonawca.
3. Wykonawca powinien sporządzić ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
4. Oferta powinna być sporządzona na piśmie, w jednym egzemplarzu, w języku polskim, opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres siedziby Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP oraz być podpisana czytelnie przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną.
5. Wykonawca w treści oferty powinien określić cenę netto, brutto oraz podać wartość podatku VAT w PLN (złotych polskich) z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Za naliczenie prawidłowej stawki VAT odpowiedzialny jest Wykonawca.
6. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1) podpisane oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 4 do zapytania ofertowego,
3) pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeśli z załączonych dokumentów nie wynika upoważnienie do reprezentacji Wykonawcy.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wszystkich powyższych danych ze stanem faktycznym, a Wykonawca, składając ofertę, wyraża zgodę na takie sprawdzenie.
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
9. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zapytanie ofertowe nr 2/RPO 1.4.4/NORTHMAN na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej łodzi żaglowej” osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej/kuriera w siedzibie firmy NORTHMAN Krzysztof Stępniak pod adresem: ul. Przemysłowa 10, 11-600 Węgorzewo do dnia 08.11.2019 r. do godziny 12:00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do biura Zamawiającego. Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Polonis

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(87) 427 03 00

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania projektu jachtu żaglowego o długości z przedziału 9-11,5 metra.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej jachtu żaglowego o długości z przedziału 9-11,5 metra w związku z realizacją projektu pn.: „Internacjonalizacja działalności stoczni jachtowej NORTHMAN Krzysztof Stępniak” w ramach poddziałania 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania projektu jachtu żaglowego o długości z przedziału 9-11,5 metra. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej jachtu żaglowego o długości z przedziału 9-11,5 metra, w pełni zgodnej ze sztuką projektową i specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego postępowania oraz spełniającą wszelkie wymagane normy.

Kompletny projekt należy dostarczyć w wersji cyfrowej na nośniku CD lub pendrivie (wszystkie rysunki w formacie CAD i PDF oraz pliki 3D elementów frezowanych i modeli złożeniowych).

Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu potwierdza, że projekt będzie wynikiem jego samodzielnej i oryginalnej twórczości oraz zapewnia, że przysługuje mu całość praw autorskich do projektu, prawa te nie są w jakikolwiek sposób obciążone na rzecz osób trzecich, a korzystanie z projektu nie będzie naruszać praw innych osób, w tym praw osobistych osób fizycznych lub osób prawnych, a także że projekt będzie nowy i oryginalny nigdzie wcześniej niepublikowany i oferowany, opracowany wyłącznie w uzgodnieniu i na potrzeby Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w części lub całości zapytania ofertowego w dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert.

Kod CPV

71000000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

71000000-8 – Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
34520000-8 – Łodzie

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: do 240 dni od dnia podpisania umowy przez obie strony, rozumiany jako dzień podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego dostarczonego i odebranego bez zastrzeżeń przedmiotu umowy, przy czym pliki cyfrowe do frezowania kadłuba i pokładu Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć najpóźniej do 60 dni od dnia podpisania umowy przez obie strony.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu o udzielenie zamówienia może wziąć udział Wykonawca, który posiada niezbędne uprawnienia do wykonania zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu o udzielenie zamówienia może wziąć udział Wykonawca, który wykaże się doświadczeniem w projektowaniu przynajmniej 4 jachtów kategorii projektowej B i C, których produkcja seryjna w latach 2015-2019 wyniosła nie mniej niż 100 szt. (dla wszystkich projektów łącznie).

Potencjał techniczny

W postępowaniu o udzielenie zamówienia może wziąć udział Wykonawca, który dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku:
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia na żądanie Zamawiającego lub z przyczyn niezależnych lub usprawiedliwionych przez Wykonawcę,
2) zmniejszenia kwoty wynagrodzenia w przypadku odstąpienia Zamawiającego od części zakresu przedmiotu zamówienia,
3) zmian w infrastrukturze Zamawiającego,
4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy,
5) zaistnienia okoliczności spowodowane czynnikami zewnętrznymi, np. siła wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy,
6) ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
7) aktualizacji danych Wykonawcy lub Zamawiającego poprzez zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby czy zmianę formy prawnej.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian na drodze aneksu do umowy w trakcie realizacji zamówienia takich jak: wprowadzanie zmian parametrów/ilości i zakresu projektu, jeśli będzie o konieczne dla osiągnięcia celu projektu lub spowodowane specyfiką procesu produkcyjnego, przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian parametrów/ilości i rozszerzenia zakresu projektu, przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia dla Wykonawcy w przypadku wydłużenia okresu realizacji projektu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca powinien sporządzić ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1) podpisane oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 4 do zapytania ofertowego,
3) pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeśli z załączonych dokumentów nie wynika upoważnienie do reprezentacji Wykonawcy.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie dołączonego do oferty oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do niniejszego zapytania).
2. Po weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona oceny formalnej złożonych ofert pod kontem kompletności złożonej oferty oraz zgodności ze specyfikacją przedmiotu zamówienia. Oferta niezgodna z zapytaniem ofertowym podlega odrzuceniu.
3. Po weryfikacji formalnej Zamawiający przystąpi do wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie przedstawionych poniżej kryteriów oceny ofert.
4. Oferty zostaną ocenione wg punktacji od 1 do 100, w sposób następujący:
1) całościowa cena brutto [waga 90%], punktacja od 0 do 90 pkt., w cenie należy uwzględnić wszystkie koszty wykonania zlecenia;
metodologia obliczania pkt. ceny: (cena najniższa /cena oferty badanej) x 90 pkt.
2) termin realizacji – 10 pkt.
Zamawiający wyznacza najdłuższy czas na realizację całości zamówienia do 240 dni od dnia podpisania umowy przez obie strony.
− realizacja do 180 dni – 10 punktów,
− realizacja od 181 do 210 dni – 5 punktów,
− powyżej 210 dni – 0 punktów.
Wymagane jest podanie w formularzu ofertowym terminu realizacji w dniach.
4. Po ustaleniu punktów w poszczególnych kryteriach nastąpi ich zsumowanie. Zostanie wybrana oferta o najwyższej liczbie punktów.
5. Jeżeli wybór najkorzystniejszej oferty nie będzie możliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskają taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybiera spośród tych ofert tę z najniższą ceną. Jeśli zostały złożone oferty z taką samą ceną Zamawiający wzywa Wykonawców, których te oferty dotyczą, do złożenia w określonym przez Zamawiającego terminie ofert dodatkowych.

Wykluczenia

Zamawiający wykluczy Wykonawców powiązanych z nim osobowo i kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
− uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
− posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
− pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
− pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
2) została złożona przez podmiot:
− niespełniający warunków udziału w postępowaniu,
− powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym w rozumieniu pkt. 3 rozdział 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020,
3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym,
4) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
5) zawiera rażąco niską cenę, a Wykonawca nie złożył wyjaśnień na wezwanie Zamawiającego w określonym czasie,
6) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NORTHMAN KRZYSZTOF STĘPNIAK

Adres

Przemysłowa 10

11-600 Węgorzewo

warmińsko-mazurskie , węgorzewski

Numer telefonu

874270300

Fax

874270300

NIP

8451006954

Tytuł projektu

Internacjonalizacja działalności stoczni jachtowej NORTHMAN Krzysztof Stępniak

Numer projektu

RPWM.01.04.04-28-0040/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta niepodlegająca odrzuceniu ani wykluczeniu.
Oferta złożona przez Jacek Daszkiewicz Jachty – projektowanie, budowa, ul. Kręta 68/6, 87-100 Toruń wpłynęła do Zamawiającego w dniu 08.11.2019 r. o godzinie 10:00. Cena oferty - 252.150,00 zł brutto.
Liczba wyświetleń: 263