Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usług na stanowisku Programisty C++

Data publikacji: 31.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-11-2019

Numer ogłoszenia

1215251

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: kontakt@smart-labs.pl lub dostarczona do biura na adres: Smart Labs Sp. z o.o. ul. Kurta Aldera 44, 41-506 Chorzów
z dopiskiem OFERTA W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/EFRR/2019.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kontakt@smart-labs.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Skadłubowicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+32 797 05 09

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Oferenta/Wykonawcę usług badawczych obejmujących badania przemysłowe oraz prace rozwojowe poprzez zatrudnienie w ramach umowy cywilnoprawnej / umowy zlecenie na stanowisku Programisty C++.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Chorzów Miejscowość: Chorzów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja zleconych prac badawczo-rozwojowych przez zaangażowanego pracownika na stanowisku Programisty C++ zmierzających do osiągnięcia założonych w projekcie celów.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie pracownika na stanowisko Programisty C++ świadczącego usługi badawcze w ramach badań przemysłowych oraz prac rozwojowych na potrzebu projektu pt. "System modelowania danych biomedycznych wspierający planowanie przedoperacyjne" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFRR) dla Osi Priorytetowej I. Nowoczesna gospodarka dla działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Zakres zamówienia:
 tworzenie i rozwój oprogramowania do modelowania i wizualizacji danych medycznych,
 wytwarzanie kodu wysokiej jakości,
 rozwiązywanie problemów pojawiających się w toku prac programistycznych,
 praca w zespole scrumowym,
 tworzenie dokumentacji technicznej.

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

72210000-0 – Usługi programowania pakietów oprogramowania
72212000-4 – Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowane rozpoczęcie realizacji przedmiotu oferty: po podpisaniu umowy.
Planowany termin zakończenia realizacji prac: 30.09.2020

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Wymagania wobec Wykonawcy:
 wykształcenie wyższe
 znajomość C++,
 dobra znajomość wzorców projektowych,
 wysoka dbałość o jakość tworzonego kodu,
 kreatywność i umiejętność rozwiazywania problemów,
 dobra znajomości języka angielskiego.
Mile widziane:
 doświadczenie w wizualizacji danych medycznych,
 znajomość biblioteki Qt, oraz doświadczenie w kompilacji Windows/MacOS,
 znajomość OpenGL,
 znajomość VTK, ITK,
 znajomość zagadnień UX,
 wiedza na temat Scrum, TDD.

Dodatkowe warunki

Zamawiający:
• zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. O wprowadzonych zmianach Zamawiający niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, oraz tych oferentów którzy złożą już oferty,
• zastrzega sobie prawo do wezwania oferentów do złożenia dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień, dotyczących złożonej oferty,
• zastrzega sobie prawo niedokonania rozstrzygnięcia i zamknięcia postępowania bez podania przyczyny,
• zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający:
• zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. O wprowadzonych zmianach Zamawiający niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, oraz tych oferentów którzy złożą już oferty,
• zastrzega sobie prawo do wezwania oferentów do złożenia dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień, dotyczących złożonej oferty,
• zastrzega sobie prawo niedokonania rozstrzygnięcia i zamknięcia postępowania bez podania przyczyny,
• zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Oświadczenie wymagane w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania.
3. Dowody spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w którym mowa w punkcie "Wiedza i doświadczenie" (dopuszczalne kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę)
4. Curriculum Vitae (CV) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
a. doświadczenie – 60 pkt.
b. cena brutto (całkowity koszt pracodawcy) za godzinę pracy – 40 pkt.

Oferty oceniane będą w zakresie kryterium a) w skali od 0 do 60 punktów - liczone wg sumy 2 składowych:
- doświadczenie 3-5 lat 20 punktów, doświadczenie > 5 lat: 40 punktów
- znajomość biblioteki Qt: 20 punktów

Oferty oceniane będą w zakresie kryterium b) w skali od 0 do 40 punktów - liczone wg wzoru:
minimalna stawka godzinowa spośród nadesłanych ofert / stawka godzinowa rozpatrywanej oferty x 40.


Maksymalna łączna liczba punktów do uzyskania w odniesieniu do dwóch kryteriów wynosi 100.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SMART LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Ułańska 7/59

40-887 Katowice

śląskie , Katowice

Numer telefonu

327970706

NIP

6342854323

Tytuł projektu

System modelowania danych biomedycznych wspierający planowanie przedoperacyjne

Numer projektu

RPSL.01.02.00-24-033E/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 150