Strona główna
Logo unii europejskiej

30/2019 Dostawa nowych materiałów kompozytowych – polipropylenów do realizacji zadań badawczych w projekcie

Data publikacji: 31.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-12-2019

Numer ogłoszenia

1215215

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego (w wersji polskojęzycznej lub angielskojęzycznej). Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową na adres: Al. Pod Kasztanami 10, 35-030 Rzeszów lub przesłać e-mailem na adres: biuro@marma.com.pl . Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 10 grudnia 2019r. o godz. 15:00. Otwarcie ofert nastąpi 11 grudnia 2019r. o godz. 10:00 pod adresem: Al. Pod Kasztanami 10, 35-030 Rzeszów.
2. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data dostarczenia oferty.
3. Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny zostać podpisane przez Wykonawcę i zeskanowane do formatu pliku PDF.
4. Oferta przesłana drogą elektroniczną powinna zawierać temat wiadomości „Nowe materiały kompozytowe – Polipropyleny Nowa Dęba”.
5. Oferta papierowa powinna być umieszczona w zaklejonej kopercie z wyraźnym napisem „Nowe materiały kompozytowe – Polipropyleny Nowa Dęba”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@marma.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ewa Mucha

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 17 850 66 03

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są tworzywa sztuczne – polipropyleny przeznaczone do produkcji w procesie wytłaczania, pakowane w worki po 25 kg.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: tarnobrzeski Miejscowość: Nowa Dęba

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja prac badawczo-rozwojowych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są tworzywa sztuczne – polipropyleny przeznaczone do produkcji w procesie wytłaczania, pakowane w worki po 25 kg.

1. Polipropylen typu homopolimer o bardzo wąskim rozkładzie masy cząsteczkowej, znajdujący zastosowanie w produkcji włóknin typu spunbond.

Właściwości fizyczne:
MFR (230°C/2,16 kg): 17 – 20 g/10 min wg ISO 1133
Temperatura topnienia: 160 – 170°C wg ISO 11357

Ilość – 48 000 kg
Ilość wskazana przez Zamawiającego jest ilością maksymalną.
Zamawiający zastrzega sobie zamówienie mniejszej ilości polipropylenu, w szczególności zamówienia pierwszej partii polipropylenu w ilości do 1500kg (w zależności od sposobu pakowania tworzywa przez Wykonawcę).
W terminie 14 dni od dnia pierwszej dostawy Zamawiający podejmie decyzję o zamówieniu pozostałej ilości lub rezygnacji z pozostałej części zamówienia.
W przypadku rezygnacji, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za rzeczywiście dostarczony polipropylen.

2. Metalocenowy polipropylen typu homopolimer o wąskim rozkładzie masy cząsteczkowej, znajdujący zastosowanie w produkcji włóknin przemysłowych.

Właściwości fizyczne:
MFR (230°C/2,16 kg): 24 – 26 g/10 min wg ASTM D1238
Temperatura ugięcia cieplnego (4,6 kgf/cm2): 100 – 120°C wg ASTM D648

Ilość – 24 000 kg
Ilość wskazana przez Zamawiającego jest ilością maksymalną.
Zamawiający zastrzega sobie zamówienie mniejszej ilości polipropylenu, w szczególności zamówienia pierwszej partii polipropylenu w ilości do 1500kg (w zależności od sposobu pakowania tworzywa przez Wykonawcę).
W terminie 14 dni od dnia pierwszej dostawy Zamawiający podejmie decyzję o zamówieniu pozostałej ilości lub rezygnacji z pozostałej części zamówienia.
W przypadku rezygnacji, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za rzeczywiście dostarczony polipropylen.

Kod CPV

24520000-5

Nazwa kodu CPV

Polimery propylenu w formach podstawowych

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w ciągu 14 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

1. Pytania merytoryczne należy kierować do Pani Ewa Mucha na adres ewa.mucha@marma.com.pl.
2. Na pytania techniczne Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi drogą mailową, pod warunkiem, że pytania wpłyną nie później niż na 2 dni przed datą złożenia ofert.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zaakceptowali postanowienia niniejszego zapytania ofertowego i nie podlegają wykluczeniu z niniejszego postępowania.
4. Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych.

Warunki zmiany umowy

INFORMACJE DODATKOWE ISTOTNE NA ETAPIE ZAWARCIA UMOWY
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w następujących przypadkach:
a. nie złożono żadnej niepodlegającej odrzuceniu oferty;
b. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (w takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji cenowej);
c. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
d. postępowanie obarczone jest wadą, która może mieć wpływ na wynik postępowania.
2. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferentów biorących udział w postępowaniu ofertowym o wynikach za pośrednictwem strony internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
3. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego oferta została wybrana.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta winna być sporządzona w języku polskim lub angielskim, w jednym egzemplarzu, według wzoru który jest załączony do niniejszego zapytania ofertowego jako załącznik nr 1 (w wersji polskojęzycznej lub angielskojęzycznej).
2. Oferta winna być zgodna ze opisem przedmiotu zamówienia.
3. Oferta powinna zawierać:
− wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (w wersji polskojęzycznej lub angielskojęzycznej) wraz z kartą techniczną surowca,
− wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego (w wersji polskojęzycznej lub angielskojęzycznej).
4. Termin ważności oferty: 14 dni liczone od daty upływu terminu składania ofert.
5. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia oferty.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość składania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. W trakcie analizy ofert Zamawiający może wystąpić do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na obiektywną ocenę oferty.
2. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena ofertowa netto za 1 kg polipropylenu.
3. Przez kryterium „Cena ofertowa netto za 1 kg polipropylenu” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą za 1 kg polipropylenu wyrażoną w PLN uwzględniającą wszystkie koszty związane z dostawą surowca do CBR w Nowej Dębie. Dopuszcza się składanie ofert w walucie EUR. W przypadku wyrażenia ceny ofertowej w walucie obcej zostanie ona przeliczona na PLN według średniego kursu walut obcych obowiązującego w ostatnim dniu składania ofert, zgodnie ze średnim kursem walut obcych ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski.
4. Zamawiający dokona oceny ofert kierując się kryterium punktowym:
Cena ofertowa netto - maksymalnie do uzyskania jest 100 pkt.;
5. Oferent, który zaoferował najniższą cenę ofertową otrzymuje 100 pkt. Dla pozostałych oferentów punktacja za cenę będzie obliczana wg następującego wzoru:
C = (CN / COF) x 100 [pkt]
gdzie:
C - oznacza punktową wartość kryterium „Cena ofertowa netto”
CN – najniższa cena w ofertach
COF – cena rozpatrywanej oferty
6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów.
7. W przypadku, gdy dwie oferty lub więcej uzyska tę samą liczbę punktów Zamawiający przeprowadzi z Oferentami negocjacje cenowe zmierzające do wyboru najtańszej oferty.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, umieszczonych w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków.
3. Nie przejdą oceny formalnej oferty.
4. Złożą ofertę po wskazanym terminie.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MARMA POLSKIE FOLIE SP. Z O.O.

Adres

Postępu 15 C/n/d

02-676 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

178506600

NIP

8130140614

Tytuł projektu

Nowe materiały kompozytowe i struktury wielowarstwowe napędem rozwoju branży tworzyw sztucznych.

Numer projektu

RPPK.01.02.00-18-0019/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Borealis AG, Wagramerstrasse 17 – 19, A-1220 Vienna, data wpłynięcia 10.12.2019, cena 1,10 EUR/kg
2. LG Chem Europe GmbH, Lyoner Str. 15, Articom, D-60528 Frankfurt am Main, data wpłynięcia 05.12.2019, cena 1,04 EUR/kg
Liczba wyświetleń: 167