Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1A/BGK/K/2019

Data publikacji: 31.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-12-2019

Numer ogłoszenia

1215178

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania ofert: Oferty wraz z załącznikami należy składać w formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego: REMOG Polska Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 16, 39-300 Mielec, Polska.
Składane oferty należy podpisać i opieczętować. Każdy dokument powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do podpisywania w imieniu Oferenta. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w kopercie lub innym opakowaniu opatrzonym następującym napisem:
[Oferta w postępowaniu 1A/BGK/K/2019 na dostawę kompletnych Centr obróbczych 4 sztuki. Nie otwierać przed godziną 10:00 dnia 03.12.2019r.]
Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie wskazanym w Zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do 2 grudnia 2019 r. do godziny 15:00:00.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert odbędzie się 3 grudnia 2019 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego.
Ofertę należy sporządzić na wzorze oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. Do oferty należy dołączyć załączniki wymienione w formularzu i Zapytaniu ofertowym:
1. Oświadczenie o braku występowania powiązań kapitałowych lub osobowych – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
2. Szczegółową ofertę (specyfikację techniczną) zaproponowanego urządzenia zawierającą co najmniej wszystkie parametry określone w Zapytaniu ofertowym.
3. Aktualny wydruk z KRS lub wydruk z CEIDG lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności.
Dopuszcza się składanie ofert w języku polskim, angielskim lub niemieckim. Oferty składane w innych językach muszą być przetłumaczone na język polski przez Oferenta lub tłumacza przysięgłego.
Wersje elektroniczne załączników do wypełnienia są dostępne na stronie Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aneta Cieśla, e-mail: aneta.ciesla@remog.net, tel. +48 17 773 82 20

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę kompletnych Centr obróbczych 4 sztuki.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1A/BGK/K/2019

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: mielecki Miejscowość: Mielec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa kompletnego środka trwałego pod nazwą „Centrum obróbcze – 4 sztuki” dla potrzeb realizacji projektu nr POIR.03.02.02-00-1741/19 pt. „Korpusy pomp nowej generacji” w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 „Kredyt na innowacje technologiczne”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę kompletnych Centr obróbczych 4 sztuki. Zamawiający określa poniższe minimalne wymagania techniczne dla przedmiotu dostawy „Centrum obróbcze – 4 sztuki” (dla każdej sztuki):
1. Zakres posuwu X/Y/Z nie mniejszy niż 1000/900/1000 mm.
2. System paletowy z rozmiarem palety 630x630mm.
3. Stół obrotowy NC (Oś B).
4. Posuw X,Y,Z nie mniejszy niż 60m/min.
5. System mocowań dla dwóch palet do każdej z maszyn.
6. Wrzeciona główne HSK100 o mocy nie mniejszej niż 37kW.
7. Maksymalne obroty wrzeciona nie mniejsze niż 12000 1/min.
8. Minimalne obroty wrzeciona nie większe niż 50 1/min.
9. Termiczna kompensacja wrzeciona.
10. Termiczna kompensacja konstrukcji.
11. Pamięć programów detali nie mniejsza niż 4GB.
12. Zsynchronizowane gwintowanie.
13. Interpolacja śrubowa.
14. Zdejmowane pokrętło elektroniczne.
15. Co najmniej 2 porty USB.
16. Port sieciowy Ethernet.
17. Co najmniej 200 punktów zerowych detalu.
18. 8-cyfrowe numery narzędzi.
19. Co najmniej 999 korekt długości narzędzi i korekt promienia.
20. Zarządzanie żywotnością narzędzi.
21. Programowanie parametrów/zmiennych.
22. Monitor kolorowy o przekątnej nie mniejszej niż 15” LCD z grafiką 3D jako panel Multi-Touch-Screen z folią ochronną i ołówkiem PDA. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego rozwiązania technicznego niż folia ochronna, ale w takim przypadku na Oferencie będzie spoczywać udowodnienie, że zaproponowane rozwiązanie spełnia wymagania ochronne w stopniu nie gorszym niż oczekiwana folia ochronna. Zaproponowane rozwiązanie należy szczegółowo opisać w specyfikacji i udowodnić tożsame lub lepsze właściwości ochronne.
23. Równolegle pracujący system operacyjny dla obsługi i komunikacji danych otwarty.
24. Magazyn narzędzi na co najmniej 140 miejsc.
25. Maksymalna średnica narzędzia nie mniejsza niż 315mm.
26. Podwójne śruby pociągowe osi Y. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego rozwiązania technicznego niż podwójne śruby pociągowe osi Y, ale w takim przypadku na Oferencie będzie spoczywać udowodnienie, że zaproponowane rozwiązanie spełnia wymagania dynamiki w stopniu nie gorszym niż oczekiwane podwójne śruby pociągowe osi Y. Zaproponowane rozwiązanie należy szczegółowo opisać w specyfikacji i udowodnić tożsame lub lepsze właściwości w zakresie dynamiki.
27. Stół obrotowy jako pełnowartościowa 4 oś z rozdzielczością nie gorszą niż 0,001o.
28. Wyposażenie w palety do mocowania z systemem typu Schunk NSE 138.
29. Transporter wiór z wyrzutem do tyłu.
30. Instalacja czyszczenia chłodziwa bez włókniny na poziomie nie gorszym niż 25um.
31. Zbiornik chłodziwa o pojemności co najmniej niż 1000l.
32. Instalacja do chłodzenia przez narzędzie o wydajności nie mniej niż 50l/min i ciśnieniem nie mniejszym niż 70bar przystosowana do pracy ciągłej.
33. Pistolet ręczny do czyszczenia detali, przyrządów oraz przestrzeni roboczej.
34. Ciśnienie chłodziwa regulowane co najmniej 3-stopniowo.
35. Możliwość dodatkowej filtracji chłodziwa systemem obejściowym typu by-pass na poziomie co najmniej 15um.
36. Możliwość hydraulicznego mocowania detali poprzez paletę z nadzorem ciśnienia do 70bar.
37. Agregat do hydraulicznego mocowania detali w trybie ciągłym ze zbiornikiem zewnętrznym lub zaimplementowanym w obrabiarce z dwoma blokami zaworów.
38. Pomiar długości narzędzi poprzez czujnik dotykowy lub laserowy (kontrola złamania).
39. Elektryczny wziernik obrotowy.
40. Sonda pomiarowa detali.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków pozostała część opisu Przedmiotu zamówienia znajduje się w pozycji "Dodatkowe przedmioty zamówienia"

Kod CPV

42623000-9

Nazwa kodu CPV

Frezarki

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Ciąg dalszy z pozycji "Przedmiot zamówienia"

41. Możliwość toczenia interpolacyjnego.
42. Chłodzenie śrub pociągowych w trzech osiach.
43. Absolutne liniały pomiarowe o rozdzielczości co najmniej 0,1um w trzech osiach.
44. Hydrauliczne mocowanie głowic specjalnych (typu Mimatic lub Wendel Tools) do wiercenia, frezowania, możliwość umieszczenia w magazynie co najmniej 4 głowic o parametrach:
a) max. waga całkowita nie mniejsza niż 30kg,
b) max moment przewrócenia nie mniejszy niż 50Nm,
c) max. średnica narzędzia nie mniejsza niż 315mm,
d) max długość narzędzia nie mniejsza niż 600mm.
Jeżeli w powyższym opisie zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

Obligatoryjne warunki dotyczące przedmiotu zamówienia ujęto w poz. "Dodatkowe warunki". Wszystkie parametry ujęte w zapytaniu i warunki są łączne i obligatoryjne.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostawy i uruchomienia: nie dłuższy niż do dnia 31.05.2020r. Zamawiający zastrzega sobie, że planowany termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć w dniu przygotowywania Zapytania ofertowego. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu dostawy urządzenia z przyczyn niezależnych od Dostawcy i Zamawiającego po uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej na wydłużenie terminu realizacji projektu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia. Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedłożenie aktualnego wydruku z KRS lub wydruk z CEIDG lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę dotyczącą znajomości przedmiotu zamówienia, jego dostawy, instalacji, uruchomienia i obsługi gwarancyjnej oraz pogwarancyjnej lub zobowiązanie do udostępnienia podmiotów zdolnych do wykonania powyższego. Potwierdzeniem spełnienia warunku jest złożenie oświadczenia na ofercie.

Potencjał techniczny

Nie dotyczy.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia. Potwierdzeniem spełnienia warunku jest złożenie oświadczenia na ofercie.

Dodatkowe warunki

1. Zamówienie obejmuje dostawę kompletnych Centr obróbczych 4 sztuki.
2. Gwarancja min. 12 miesięcy.
3. Koszt transportu (do siedziby REMOG Polska Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 16, 39-300 Mielec, Polska) i uruchomienia w cenie.
4. Urządzenia w całości fabrycznie nowe – nie użytkowane w celach wytwórczych przez inne przedsiębiorstwo.
5. Pełna dokumentacja urządzeń w języku polskim, angielskim lub niemieckim.
6. Wymagana jest szczegółowa oferta (specyfikacja techniczna) zawierająca co najmniej wszystkie parametry określone w Zapytaniu ofertowym.
7.W cenie oferty Oferent uwzględni wszystkie zobowiązania i koszty niezbędne do poniesienia dla realizacji Zamówienia. Wynagrodzenie określone przez Oferenta zostanie ustalone na okres ważności Umowy i nie będzie podlegało zmianom.
8. Termin dostawy i uruchomienia: nie dłuższy niż do dnia 31.05.2020r. Zamawiający zastrzega sobie, że planowany termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć w dniu przygotowywania Zapytania ofertowego. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu dostawy urządzenia z przyczyn niezależnych od Dostawcy i Zamawiającego po uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej na wydłużenie terminu realizacji projektu.
9. Ważność oferty: minimum 2 miesiące od daty terminu składania ofert.
10. Informacja o ofertach wariantowych i częściowych: Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych ani częściowych.
11. Warunki płatności: Zaliczka 30% w terminie 14 dni od podpisania umowy, 60% w terminie 14 dni od dnia gotowości do wysyłki (po podpisaniu wstępnego protokołu odbiorczego w fabryce Oferenta), 10% w terminie 14 dni po uruchomieniu w siedzibie Zamawiającego i podpisaniu protokołu odbioru.
Wymienione w pkt II parametry i w pkt III warunki są łączne i obligatoryjne.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się tylko Wykonawcy (Oferenci), którzy złożą ofertę zgodnie z warunkami niniejszego Zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z przedmiotowej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu stron.
2. Umowa może być zmieniona w drodze pisemnego aneksu, bez zmian warunków podlegających ocenie w ramach postępowania ofertowego.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu dostawy urządzenia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego po uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej na wydłużenie terminu realizacji tego zadania w ramach realizacji projektu.
4. Wykonawca (Oferent) nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków z ww. umowy z Zamawiającym.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Ofertę należy sporządzić na wzorze oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. Do oferty należy dołączyć załączniki wymienione w formularzu i Zapytaniu ofertowym:
1. Oświadczenie o braku występowania powiązań kapitałowych lub osobowych – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
2. Szczegółową ofertę (specyfikację techniczną) zaproponowanego urządzenia zawierającą co najmniej wszystkie parametry określone w Zapytaniu ofertowym.
3. Aktualny wydruk z KRS lub wydruk z CEIDG lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności.
Dopuszcza się składanie ofert w języku polskim, angielskim lub niemieckim. Oferty składane w innych językach muszą być przetłumaczone na język polski przez Oferenta lub tłumacza przysięgłego.
Wersje elektroniczne załączników do wypełnienia są dostępne na stronie Zamawiającego.

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium nr 1: Całkowita cena zamówienia netto – waga kryterium 95 pkt.
Sposób przyznawania punktacji: Ofertom będą przyznawane punkty w skali od 0 do 95, wg następującego wzoru:
Liczba punktów = (cena najniższa / cena badanej oferty) x 95.
Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena zamówienia netto (bez VAT). W przypadku ceny podanej w walucie innej niż PLN, w celu porównania ofert, będzie ona przeliczana przy uwzględnieniu średniego kursu NBP z dnia sporządzenia protokołu wyboru ofert.
Kryterium nr 2: Okres gwarancji – waga kryterium 5 pkt.
Sposób przyznawania punktacji: Ofertom będą przyznawane punkty wg następującej metodologii:
-okres gwarancji do 12 miesięcy włącznie – 0 pkt.
-okres gwarancji powyżej 12 miesięcy – 5 pkt.
Suma punktów możliwych do uzyskania wynosi 100. Do realizacji zostanie wybrana oferta, która uzyska największą ilość punktów będących sumą oceny kryteriów od 1 do 2.

Wykluczenia

Oferty będą podlegały odrzuceniu, jeżeli:
-Treść oferty nie odpowiada treści Zapytania ofertowego.
-Oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w Zapytaniu ofertowym.
-Oferta została złożona po wyznaczonym terminie.
-Oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na ofercie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

REMOG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Wojska Polskiego 16

39-300 Mielec

podkarpackie , mielecki

NIP

8171989105

Tytuł projektu

Technologia produkcji wału wirnika do nowej generacji pompy obiegowej

Numer projektu

POIR.03.02.02-00-0351/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne
Liczba wyświetleń: 442