Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na dostawę elementów do budowy podzespołu wytwarzania połączeń nitowanych na potrzeby firmy Metalkas Sp. z o.o. do realizacji projektu pt. „Opracowanie procesu produkcji i konstrukcji regału z panelowymi półkami metalowymi” w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Data publikacji: 31.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-12-2019

Numer ogłoszenia

1215122

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Proponowaną wartość należy przedstawić w Formularzu Ofertowym (Załącznik 1).
2. Wartość oferty musi zostać przedstawiona jako wartość netto za poszczególne części przedmiotów zamówienia.
3. W przypadku podania jakichkolwiek kwot w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłaszanego dnia 03.12.2019 r.
4. Podając ceny należy uwzględnić wszystkie elementy związane z prawidłową i terminową realizacją Przedmiotu zamówienia.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 03.12.2019 roku do godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego lub drogą elektroniczną na adres: slawomir.c@metalkas.com.pl
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferta musi być ważna minimum do 29.02.2020 r. W razie niepodania terminu związania ofertą lub terminu krótszego, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego. Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość wydłużenia terminu związania ofertą po uprzednim wyrażeniu zgody Wykonawcy.
4. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Zmiana lub wycofanie oferty winna zawierać dodatkowe oznaczenie „ZMIANA OFERTY” lub ”WYCOFANIE OFERTY”.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym terminie. W razie braku złożenia wyjaśnień w określonym terminie oferta zostanie odrzucona.
6. W razie braku złożenia niezbędnych oświadczeń lub dokumentów wykonawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w określonym terminie. W razie braku uzupełnienia w/w dokumentów lub oświadczeń w wyznaczonym terminie oferta zostanie odrzucona.
7. Ofertę składa się pod rygorem odrzucenia, w formie:
a) pisemnej,
b) elektronicznej – rozumianej jako skan podpisanej oferty wysłany drogą e-mail.
8. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru (ewidencji) lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
9. Oferta powinna zawierać wypełniony zgodnie z zapytaniem ofertowym formularz ofertowy oraz załączniki do zapytania, a także jeśli zostało udzielone – pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy.
10. Zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego na zapytania Wykonawców stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla Wykonawców.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

slawomir.c@metalkas.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Sławomir Cieślak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

693 393 533

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów do budowy podzespołu wytwarzania połączeń nitowanych w ramce i półce z materiałów o zmiennej grubości na potrzeby firmy Metalkas Sp. z o.o. do realizacji projektu pt. „Opracowanie procesu produkcji i konstrukcji regału z panelowymi półkami metalowymi” w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: bydgoski Miejscowość: Bydgoszcz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów do budowy podzespołu wytwarzania połączeń nitowanych w ramce i półce z materiałów o zmiennej grubości na potrzeby firmy Metalkas Sp. z o.o. do realizacji projektu pt. „Opracowanie procesu produkcji i konstrukcji regału z panelowymi półkami metalowymi” w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów do budowy podzespołu wytwarzania połączeń nitowanych w ramce i półce z materiałów o zmiennej grubości na potrzeby firmy Metalkas Sp. z o.o. do realizacji projektu pt. „Opracowanie procesu produkcji i konstrukcji regału z panelowymi półkami metalowymi” w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Celem wytworzenia opracowanego w ramach badań połączenia nitowanego pomiędzy ramką, a nogami regału, konieczne jest zbudowanie podzespołu, który będzie spełniał tą funkcję.
Na dostawę elementów do budowy podzespołu wytwarzania połączeń nitowanych składają się:
1) Część I – podzespół nitownic z podajnikami automatycznymi sworzni oraz zsypem automatycznym sworzni o następujących parametrach:
- nitownice z podajnikami automatycznymi sworzni (z możliwością regulacji nitownicy z dokładnością min 0,1 mm) oraz zsypem automatycznym sworzni (łączne z czujnikami sygnalizującymi brak nitów)
– 2 moduły nitowania (każdy moduł z możliwością jednoczesnego nitowania nitów ze stałym rozstawem 25 mm), czas nitowania max. 0,5 sek.
- dostosowany do detali z taśmy o zmiennej grubości od 0,4 do 2,0 mm

2) Część II - system odbioru o następujących parametrach:
- system odbierania – bufor 1 szt ., poj. min. 8 szt. nitów
- przesuw materiału na osiach pneumatycznych lub równoważne rozwiązanie
- dostosowany do detali z taśmy o zmiennej grubości od 0,4 do 2,0 mm

3) Część III – ramię kartezjańskie w postaci stołu obrotowego o następujących parametrach:
- stół obrotowy 1 szt. wyposażony w 12 ramion (stacji),
- czujniki sygnalizujące brak nitu w detalu
- przechwyt min. 10 profili/min.,
-dostosowany do detali z taśmy o zmiennej grubości od 0,4 do 2,0 mm

4) Część IV – przesuw liniowy elektroniczny o następujących parametrach:
- przesuw liniowy elektroniczny na 3 stacje,
- wyd. min. 10 profili/min,
- przechwyt detalu z systemu centrowania,
- pozycjonowanie detalu na nitownicy,
- rozładunek detalu,
-dostosowany do detali z taśmy o zmiennej grubości od 0,4 do 2,0 mm

5) Część V – szafa elektryczna posiadająca wejścia/wyjścia do sterowania modułami opisanymi od p. 1 do 4 o następujących parametrach:
- szafa elektryczna 1 szt. z PLC,
- panel operatora i software gwarantujący realizację cyklu nitowania

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

42950000-0 Części maszyn ogólnego zastosowania
44210000-5 Konstrukcje i części konstrukcji

Harmonogram realizacji zamówienia

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (TERMIN REALIZACJI UMOWY)
1. Zamawiający planuje realizację przedmiotu zamówienia w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia jest tożsamy z terminem realizacji umowy.
3. Terminem początkowym jest termin zawarcia umowy, a terminem kończącym jest termin dokonania odbioru, w którym przedmiot zamówienia będzie w pełni gotowy. Z odbioru przedmiotu zamówienia zostanie sporządzony protokół odbioru.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający uzna warunki za spełnione na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna warunki za spełnione na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego.

Potencjał techniczny

Zamawiający uzna warunki za spełnione na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna warunki za spełnione na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający uzna warunki za spełnione na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego.

Dodatkowe warunki

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie Zapytania ofertowego.
2. Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6. W razie unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CELU REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Informacje o wynikach postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
2. Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub via e-mail o terminie i miejscu podpisania umowy.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY/REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1. Kary umowne:
W przypadku opóźnień zaistniałych z winy Wykonawcy wysokość kary wynosi 0,5 % za każdy pełny tydzień opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia, w całości jednak nie więcej niż 5 % wartości całego przedmiotu zamówienia.
2. Finansowanie:
1) Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie wynikające z oferty.
Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru końcowego przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń, podpisany przez obie strony.
• Zamawiający przewiduje przedpłaty do wysokości 30 % wartości przedmiotu zamówienia.
• Kolejne płatności zgodnie z ustalonym harmonogramem na etapie podpisania umowy
3) Płatność końcowa (minimum 10%) – w terminie do 30 dni od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego, stwierdzające bez zastrzeżeń realizację przedmiotu zamówienia.
4) Płatność uważana będzie za zrealizowaną w dniu, w którym bank obciąży konto Zamawiającego.

Warunki zmiany umowy

ISTOTNE ZMIANY WARUNKÓW UMOWY
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia, tj.:
1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego wykonawcy nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
2) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie,
3) wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt.1,
b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców,
4) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy,
5) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie lub wytycznych dotyczących realizacji projektu,
6) wystąpienia siły wyższej,
7) wystąpienie innego niż siła wyższa zdarzenia zewnętrznego lub sytuacja wynikła po stronie Zamawiającego, którego nie mógł przewidzieć i zapobiec, a które uniemożliwia lub utrudnia wykonanie Przedmiotu zamówienia, w tym dochowania terminów dostawy zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją,
8) w przypadku zmiany terminu realizacji projektu, termin realizacji przedmiotu zamówienia może również ulec zmianie,
9) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia).
2. Zmiany umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKIE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ WRAZ Z OFERTĄ
Zamawiający żąda dostarczenia wraz z ofertą następujących dokumentów:
a. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 2),
b. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik 3),
c. potwierdzenie parametrów techniczno-użytkowych (Załącznik nr 4).

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z warunkami zmiany umowy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert:
KRYTERIUM WAGA (pkt)
WARTOŚĆ NETTO 70
OKRES GWARANCJI 20
CZAS REAKCJI SERWISU 10

a) WARTOŚĆ NETTO (dla każdej z części osobno) – PC
Punktacja za wartość netto będzie obliczana na podstawie wzoru:
Pc = (Cn * 70) / Cb
gdzie:
Pc – otrzymane punkty za kryterium wartość netto
Cn – wartość netto najniższej spośród złożonych Ofert
70 – waga kryterium wartość netto
Cb –wartość netto badanej Oferty
Oferta za kryterium „Wartość netto” może otrzymać maksymalnie 70 pkt.
b) OKRES GWARANCJI (dla każdej z części osobno) – PG
Zamawiający dokona oceny kryterium na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym, (Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym okres gwarancji Przedmiotu zamówienia w liczbie miesięcy). Okres gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy.
W ramach kryterium „okres gwarancji” (każdej z części) oferta będzie oceniana w następujący sposób:
Lp. Okres gwarancji w liczbie miesięcy Liczba przyznanych punktów
1 12 miesięcy 0
2 18 miesięcy 10
3 24 miesiące i więcej 20
W razie, gdy Wykonawca nie wskaże okresu gwarancji w Formularzu ofertowym, oferta Wykonawcy w ramach tego kryterium otrzyma 0 punktów, a okres gwarancji zostaje ustalony na 12 miesięcy.
Oferta za kryterium „okres gwarancji” może otrzymać maksymalnie 20 pkt.

c) CZAS REAKCJI SERWISU (dla każdej z części osobno) – PS
W kryterium czas reakcji serwisu (każdej z części) dokona oceny kryterium na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym, tj. Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym maksymalny czas reakcji serwisu na zgłoszenie Zamawiającego liczony w pełnych godzinach zegarowych.
Zamawiający informuje, że maksymalny czas reakcji serwisu na zgłoszenie Zamawiającego nie może być dłuższy niż 96 godzin liczony od zgłoszenia usterki. W przypadku wskazania terminu przystąpienia do niezwłocznego usunięcia usterki przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę dłuższego niż 96 godzin oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego.
W ramach kryterium „Czas reakcji serwisu” (każdej z części) będzie oceniany w następujący sposób:
Lp. Czas reakcji serwisu Liczba przyznanych punktów
1 73 godziny – 96 godzin 0
2 49 godzin – 72 godziny 3
3 25 godzin – 48 godzin 6
4 24 godziny i poniżej 10

Oferta za kryterium „Czas reakcji serwisu” może otrzymać maksymalnie 10 pkt.

2. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. ZAMAWIAJĄCY UZNA ZA NAJKORZYSTNIEJSZĄ TĘ OFERTĘ, KTÓRA UZYSKA NAJWIĘKSZĄ LICZBĘ PUNKTÓW ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA, PO ICH ZSUMOWANIU WG WZORU: P = PC+PG+PS.

Wykluczenia

. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA WYKONAWCY
Z postępowania wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.
2) posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji.
3) pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika.
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

METALKAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Deszczowa 63

85-467 Bydgoszcz

kujawsko-pomorskie , Bydgoszcz

Numer telefonu

693393533

NIP

9671153563

Tytuł projektu

Opracowanie procesu produkcji i konstrukcji regału z panelowymi półkami metalowymi

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0502/18-00

Inne źródła finansowania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów do budowy podzespołu wytwarzania połączeń nitowanych w ramce i półce z materiałów o zmiennej grubości na potrzeby firmy Metalkas Sp. z o.o. do realizacji projektu pt. „Opracowanie procesu produkcji i konstrukcji regału z panelowymi półkami metalowymi” w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Paweł Świtała DIG Świtała Sp. z o. o.
Ul. Dworcowa 53
44-340 Łaziska
data: 29.11.2019
Część I – 798 154,50 PLN
Część II – 29 922,75 PLN
Część III – 114 757,50 PLN
Część IV – 219 476,40 PLN
Część V – 296 310,30 PLN
Liczba wyświetleń: 213