Strona główna
Logo unii europejskiej

Zaproszenie do składania ofert na zakup akcesoriów dla psów

Data publikacji: 30.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-11-2019

Numer ogłoszenia

1214938

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres biuro@fundacjavismaior.pl, lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego – Fundacja Vis Maior, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 10; 02-366 Warszawa.
Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną lub złożyć osobiście w terminie do 10 listopada 2019r.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

a.bielecka@fundacjavismaior.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Bielecka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

600242166

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup akcesoriów dla psów, które będą szkolone przez fundację do pełnienia roli psów przewodników osób niewidomych, a następnie zostaną przekazane osobom potrzebującym takiego wsparcia.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa jest realizowana w ramach projektu, którego celem głównym jest stworzenie warunków do
podniesienia poziomu integracji społecznej osób z niepełnosprawnością wzroku, poprzez opracowanie i
przetestowanie kompleksowego systemu służącego zapewnieniu osobom niewidomym w Polsce dostępu do
psów przewodników oraz włączenie go do polityk publicznych w obszarze rehabilitacji społecznej osób
niewidomych.
Realizacja projektu bezpośrednio wpłynie na:
1. systematyczny wzrost dostępności profesjonalnie wyszkolonych psów przewodników dla osób z
niepełnosprawnością wzroku, co przełoży się na podniesienie poziomu ich samodzielności i integracji
społecznej,
2. podniesienie profesjonalizmu szkół psów przewodników, które zostaną przygotowane do pozyskiwania
różnych źródeł finansowania, co będzie służyć ich trwałości oraz możliwościom rozwoju działalności,
3. świadczenie osobom z niepełnosprawnością wzroku, pragnącym posiadać psa przewodnika wsparcia w
tym zakresie o wysokiej i jednolitej jakości, dostosowanego do ich potrzeb,
4. wypracowania jednolitych standardów, które będą stanowić podstawę do opracowania propozycji zmian
legislacyjnych i regulacyjnych, służących systemowemu wdrożeniu standardów i finansowania systemu
szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są poniższe akcesoria dla psów:
klatka metalowa o wymiarze 90x 60 cm
obroża parciana do 35 cm
obroża skórzana lub parciana do 45 cm
smycz sznurkowa (120cm) grubość 0,8 cm
smycz sznurkowa (120 cm) grubość 1 cm
smycz przedłużana 2 m ( sznurkowa)
smycz flexi clasic M-L do 50 kg – dł. 5m taśma lub sznurek
miska metalowa na gumie 1l
saszetka na smaczki dla psa duża
dry bad wielkość 100x75 i/ lub 150x100
posłanie dla psa wielkość 60 x 70 cm lub 60x60 cm
worki foliowe na kupy dla psa
pojemnik na karmę wielkość 15 kg
kong czarny M
zabawka dla psa ekstremalnie trwała
szelki waga 20 - 30 kg obwód kl. piersiowej 65 do 85 cm (rozmiar 2)
szczotka trymer hakowy dł. x wys.: 7 x 18 cm
adresówka

Kody CPV obejmujące niniejsze zamówienie:
19000000-6 - Skóra i wyroby włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
19200000-8 - Tkaniny włókiennicze i podobne
19510000-4 - produkty z gumy
19520000-7 - produkty z tworzyw sztucznych
37525000-4 - balony i piłki do zabawy
33711610-6 - szampony
33711620-9 - grzebienie

Kod CPV

19000000-6

Nazwa kodu CPV

Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Po wyłonieniu Dostawcy, Zamawiający złoży formalne zamówienie, a dostawca powinien je zrealizować
w ciągu 3 dni roboczych. Zamówienie powinno zostać zrealizowane do 15 listopada 2019 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

zgodnie z załącznikiem "Zaproszenie do składania ofert na akcesoria VM"

Wiedza i doświadczenie

zgodnie z załącznikiem "Zaproszenie do składania ofert na akcesoria VM"

Potencjał techniczny

zgodnie z załącznikiem "Zaproszenie do składania ofert na akcesoria VM"

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

zgodnie z załącznikiem "Zaproszenie do składania ofert na akcesoria VM"

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

zgodnie z załącznikiem "Zaproszenie do składania ofert na akcesoria VM"

Dodatkowe warunki

zgodnie z załącznikiem "Zaproszenie do składania ofert na akcesoria VM"

Warunki zmiany umowy

zgodnie z załącznikiem "Zaproszenie do składania ofert na akcesoria VM"

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załączony wypełniony i podpisany Formularz Oferty

Zamówienia uzupełniające

zgodnie z załącznikiem "Zaproszenie do składania ofert na akcesoria VM"

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wartość oferty zostanie wyliczona na podstawie średniej ceny w następujący sposób:
Suma przedstawionych cen za poszczególne produkty wymienione w Formularzu Oferty podzielona przez liczbę pozycji kosztowych. Wybrany zostanie oferent, który spełni wymagania formalne i którego średnia cena za wszystkie produkty będzie najniższa.

Wykluczenia

zgodnie z załącznikiem "Zaproszenie do składania ofert na akcesoria VM"

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA VIS MAIOR

Adres

Bitwy Warszawskiej 1920 r. 10

02-366 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

223702875

NIP

5252253542

Tytuł projektu

Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania

Numer projektu

POWR.04.01.00-00-APS1/18-00
Liczba wyświetleń: 158