Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 10/1.1.1 PO IR/2019 Zakup elementu pilotażowej linii do produkcji wyrobów garmażeryjnych układ do produkcji farszy bez konserwantów o podwyższonej jakości

Data publikacji: 06.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-12-2019

Numer ogłoszenia

1214896

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dn. 27.11.2019 Zapytanie ofertowe zostało zaktualizowane w ppkt 9.1.1.1 oraz ppkt. 11.3.1

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać listownie, osobiście lub pocztą kurierską
adres składania ofert:

U Jędrusia Sp. z o.o
Morawica 306
32-060 Liszki

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

p. Krzysztof Nowak, k.nowak@u-jedrusia.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

721 670 200

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą , montażem i przeszkoleniem Pracowników elementu pilotażowej linii technologicznej do produkcji wyrobów garmażeryjnych- układ do produkcji farszy bez konserwantów o podwyższonej jakości w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój , Poddziadzienie" 1.1.1 PO IR " Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest w Specyfikacji stanowiącej zał nr 5 do odebrania u Zamawiającego po podpisaniu Oświadczenia o zachowaniu poufności zgodnie z załącznikiem nr 6. Osoba odbierająca Specyfikacje i podpisująca zał nr 6 ( Oświadczenie poufności) powinna posiadać odpowiednie pełnomocnictwo.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: krakowski Miejscowość: Morawica 306, 32-060 Liszki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup wraz z dostawą, montażem i przeszkoleniem Pracowników elementu pilotażowej linii do produkcji wyrobów garmażeryjnych- układ do produkcji farszy bez konserwantów o podwyższonej jakości .

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą ,montażem i przeszkoleniem Pracowników elementu pilotażowej linii do produkcji wyrobów garmażeryjnych - układ do produkcji farszy bez konserwantów o podwyższonej jakości w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój , Oddziałanie 1.1.1 PO IR " Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji stanowiącej zał. nr 5 do Zapytanie Ofertowego, do odebrania u Zamawiającego po podpisaniu Oświadczenia o zachowaniu poufności zgodnie z załącznikiem nr 6- Osoba odbierająca w imieniu Firmy odbiór specyfikacji powinna posiadać odpowiednie pełnomocnictwo

Kod CPV

42215000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny do przemysłowego przygotowywania lub produkcji żywności lub napojów

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa do dnia 20.06.2020r zgodnie z pkt 7.1 Zapytania Ofertowego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z zapytaniem Ofertowym

Wiedza i doświadczenie

Oferent zobowiązany jest do podpisania Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 Zapytania Ofertowego 10/1.1.1 PO IR/2019, zgodnie z którym posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania Zamówienia.

Potencjał techniczny

Oferent zobowiązany jest do podpisania Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 Zapytania Ofertowego, zgodnie z którym dysponuje potencjałem technicznym do wykonania Zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent zobowiązany jest do podpisania Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 Zapytania Ofertowego zgodnie z którym dysponuje Osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent zobowiązany jest do podpisania Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 Zapytania Ofertowego zgodnie z którym znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Postępowanie o udzielenie Zamówienia prowadzone jest z uwzględnieniem zasady zachowania uczciwej konkurencji, zasady równego traktowania Wykonawców oraz zasady przejrzystości w rozumieniu Wytycznych.
Warunkiem uczestnictwa w Postępowaniu jest złożenie oferty zgodnie z niniejszym Zapytaniem ofertowym.
Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia warunków zgodnie z plt. 8 Zapytania Ofertowego.
Zamawiający zastrzega, że:

- ma prawo nie dokonać wyboru żadnej ze złożonych Ofert;
- ma możliwość odwołania Postępowania Ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny lub uprzedniego poinformowania Oferentów;
- ma prawo zmienić lub uzupełnić dokumenty wchodzące w skład zapytania ofertowego, które staną się jego integralną częścią;
- może przedłużyć termin składania ofert.
W przypadkach, o których mowa powyżej, Oferentom nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.
W przypadku wprowadzenia zmiany w Zapytaniu Ofertowym, informacja o tym fakcie zostanie ogłoszona niezwłocznie w taki sam sposób jak zostało upublicznione Zapytanie Ofertowe. Informacja w tej sprawie zostanie również przesłana do Oferentów, którzy złożyli Ofertę przed dokonaniem zmiany.
W przypadku wprowadzenia zmiany do Zapytania Ofertowego termin na składanie Ofert zostanie wydłużony o czas niezbędny do wprowadzenia zamian w Ofertach, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany Umowy zgodnie z pkt 17 Zapytania Ofertowego:
Umowa może zostać zmieniona w przypadku wystąpienia co najmniej jednanego z poniższych istotnych warunków, o których mowa w punkcie 11 ppkt ix podrozdziału 6.5.2 Wytycznych:
oczywistych omyłek pisarskich,
zmiany danych teleadresowych,
warunków i/lub terminów płatności, w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, jak również w przypadku, gdy ze względu na interes Zamawiającego zmiana warunków oraz terminu płatności będzie konieczna,
sposobu wykonania przedmiotu Zamówienia, w szczególności, gdy zmiana sposobu realizacji Zamówienia wynikać będzie ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na wykonanie Zamówienia, jak również ze względu na uzasadnione potrzeby Zamawiającego,
zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli z przyczyn organizacyjnych nie będzie możliwości jego realizacji w założonym terminie,
ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, w których zbędne będzie wykonanie danej części zamówienia, wraz ze związanym z tym obniżeniem wynagrodzenia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. formularz ofertowy- zgodnie z zał. nr 1 (uwzględniający załącznik nr 1 Umowy Sprzedaży)
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- zgodnie z zał nr 2
3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych- zgodnie z ał. nr 3
4.Wzór umowy - zał. nr 4
5. Specyfikacja przedmiotu zamówienia - zął nr 5 do odebrania u Zamawiającego pod podpisaniu Oświadczenia o zachowaniu poufności
6. Oświadczenia o zachowaniu poufności - zał. nr 6 ( do podpisania przy odbiorze specyfikacji , Osoba odbierająca w imieniu Firmy powinna posiadać odpowiednie pełnomocnictwo)
7. Oświadczenie, w którym Wykonawca potwierdza iż jest związany ofertą przez okres 60 dni od dnia złożenia oferty
8. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat prac objętych Zapytaniem Ofertowym , ze szczególnym nieuwzględnieniem usług świadczonych na rzecz podmiotów prowadzących działalność zbliżoną do działalności Zamawiającego.
9. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej co najmniej do dnia 20.09.2020 r., które suma ubezpieczenia wynosi co najmniej równowartość wynagrodzenia określonego Umową, wraz z dowodem zapłaty składki z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia. lub
nieodwołalną, bezwarunkową gwarancję bankową lub ubezpieczeniową płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego na kwotę 100% ceny brutto Przedmiotu Zamówienia w terminie do dnia 20.09.2020 r.

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie poniższych kryteriów:
a) Cena netto – 80 pkt- cena zawiera dostawę, montaż, uruchomienie i przeszkolenie Pracowników.
b) Okres gwarancji – 20 pkt – maksymalny oceniany okres gwarancji to 36 miesięcy (od daty podpisania ostatecznego protokołu odbioru). W przypadku zaoferowania okresu gwarancji powyżej 36 miesięcy dla celów porównania złożonych ofert przyjęte zostanie 36 miesięcy. Jednocześnie Zamawiający zaznacza iż najkrótszy okres gwarancji to 24 miesiące od daty podpisania ostatecznego protokołu odbioru bądź od dnia rozpoczęcia korzystania przez Kupującego z Przedmiotu Umowy, jeżeli nastąpi to przed odbiorem końcowym.

Ocena oferty zostanie obliczona według poniższych zasad:
Cena netto 80%
• najniższa cena spośród otrzymanych ofert
• pozostałe oferty: wg wzoru:
Con/Cob * 80 pkt.
Cob przyjmuje się cenę oferty badanej
Con przyjmuje się cenę oferty o najniższej cenie

Okres gwarancji 20%

• okres gwarancji = ustalonemu max ( 36 miesięcy )
• pozostałe oferty wg wzory
Gob/Gom*20 pkt.

Gob przyjmuje się okres gwarancji oferty ocenianej
Gom okres gwarancji ustalony jako max przez Zamawiającego (36 miesięcy)
Gwarancja na wykonywany przedmiot zamówienia liczona jest w miesiącach, przy czym nie może być
krótsza niż 24 miesiące, zgodnie z Zapytaniem Ofertowym.
Oferta, która będzie odwoływała się do krótszego, niż 24 miesiące, terminu gwarancji, zostanie odrzucona jako niespełniająca warunków postępowania.

W przypadku podania wartości przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczanie na złote dokonane zostanie według kursu sprzedaży NBP z dnia otwarcia ofert.

Ocena końcowa oferty będzie sumą ocen za poszczególne kryteria.
Wszelkie wyliczenia w toku oceny ofert dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Oferty dla każdej części Zamówienia uszeregowane zostaną pod względem liczby punktów ogółem uzyskanych, w kolejności od najwyższej do najniższej liczby punktów.
W przypadku uzyskania przez Wykonawców tej samej liczby punktów o wyborze oferty zadecyduje kolejno: liczba punktów przyznanych w kryterium 1, liczba punktów przyznanych w kryterium 2.

Wykluczenia

Zgodnie z zapytaniem Ofertowym

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

U JĘDRUSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

32-107 Przemęczanki

małopolskie , proszowicki

Numer telefonu

783 830 203

NIP

9442241567

Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnego sposobu eliminacji konserwantów z procesu produkcji wyrobów garmażeryjnych formowanych z nadzieniem z jednoczesnym wydłużeniem ich przydatności do spożycia

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0098/17-00

Inne źródła finansowania

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Despol sp. z o.o.
ul. Raszyńska 13,
05-500 Piaseczno
data wpłynięcia oferty: 09.12.2019
cena oferty: 1 060 020 euro ( netto)
Liczba wyświetleń: 206