Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup zbiorów danych przestrzennych o charakterze fotografii, zobrazowań satelitarnych, lotniczych, dronowych oraz danych 3D w postaci chmur punktów pozyskanych skanowaniem laserowym z pułapu lotniczego i naziemnego, w tym mobilnego

Data publikacji: 21.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-12-2019

Numer ogłoszenia

1214528

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W związku ze zmianą zapisów punktu III 6. Zapytania ofertowego, który przyjął następującą treść:
"6. Termin realizacji zlecenia dla:
- Produktu 1 – dotyczącego zdjęć z satelitów (GSD < 10 m),
- Produktu 2 – dotyczącego zdjęć z satelitów (GSD <= ~ 2 m),
- Produktu 3 – dotyczącego ortofotomap z pułapu lotniczego,
- Produktu 5 – dotyczącego chmur punktów z pułapu lotniczego,
- Produktu 8 – dotyczącego chmur punktów ze skaningu mobilnego
nie dłuższy niż 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.
Termin realizacji zlecenia dla:
- Produktu 4 – dotyczące ortofotomozaik wykonanych z Bezzałogowych Statków Powietrznych,
- Produktu 6 – dotyczącego chmur punktów wykonanych z Bezzałogowych Statków Powietrznych,
- Produktu 7 – dotyczącego chmur punktów ze skaningu stacjonarnego
nie dłuższy niż 8 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.
W przypadku skrajnie niesprzyjających warunków pogodowych dla Produktów 4, 6, 7, 8 Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia ww. terminów po uzgodnieniu z Zamawiającym."
wydłużony został również termin składania ofert:
Oferty w odpowiedzi na niniejsze Zapytanie należy złożyć:
a) drogą elektroniczną (zeskanowany, podpisany i zaparafowany dokument) na adres e-mail: projekt111@cenatorium.pl do dnia 03.12.2019 r. do godziny 23:59 lub
b) pocztą/kurierem (decyduje data wpływu) lub osobiście do sekretariatu Zamawiającego: ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa lub ul. Biskupa Tomasza Wilczyńskiego 25E/219, 10-686 Olsztyn do dnia 03.12.2019 r. do godziny 16:00
z dopiskiem (na kopercie lub w tytule e-maila) ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO-11-ZD/2019

Dodany został załącznik ze zmienioną treścią Zapytania ofertowego.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty w odpowiedzi na niniejsze Zapytanie należy złożyć:
a) drogą elektroniczną (zeskanowany, podpisany i zaparafowany dokument) na adres e-mail: projekt111@cenatorium.pl do dnia 03.12.2019 r. do godziny 23:59 lub
b) pocztą/kurierem (decyduje data wpływu) lub osobiście do sekretariatu Zamawiającego: ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa lub ul. Biskupa Tomasza Wilczyńskiego 25E/219, 10-686 Olsztyn do dnia 03.12.2019 r. do godziny 16:00
z dopiskiem (na kopercie lub w tytule e-maila) ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO-11-ZD/2019
2. Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt 1 powyżej nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty musi w sposób jednoznaczny wynikać, które postanowienia oferty są zmieniane. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę (imię i nazwisko).
4. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego do dnia 27.11.2019 r. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania wpłynął do Zamawiającego po upływie ww. terminu, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić pytanie bez odpowiedzi. Wszelkie pytania dotyczące zapytania ofertowego należy przesyłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: daniel.urbanowicz@cenatorium.pl.
5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa), dnia 04.12.2019 r. o godzinie 09:00.
6. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
7. W toku oceny i badania ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i załączonych dokumentów.
8. Podpisanie umowy nastąpi w przeciągu 10 dni roboczych od zawiadomienia przez Zamawiającego wybranego Oferenta o wyborze jego oferty.
9. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej – skany podpisanych dokumentów. Wyłoniony Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia oryginałów dokumentów w ciągu trzech dni roboczych od dnia otwarcia ofert.
10. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.
11. Złożenie przez Oferenta nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania stanowi podstawę do odrzucenia oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

projekt111@cenatorium.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Daniel Urbanowicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

22 404 79 35

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie przez Wykonawcę zbiorów danych przestrzennych o charakterze fotografii, zobrazowań satelitarnych, lotniczych, dronowych oraz danych 3D w postaci chmur punktów pozyskanych skanowaniem laserowym z pułapu lotniczego i naziemnego, w tym mobilnego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Olsztyn Miejscowość: Olsztyn

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy zbiorów danych.

Przedmiot zamówienia

Dostarczenie:
1)zobrazowań satelitarnych o rozdzielczości przestrzennej poniżej 10 m (GSD < 10 m) dla zakresu multispektralnego, pochodzących z przynajmniej 4 źródeł systemów teledetykcyjnych, w tym przynajmniej:
-dwóch źródeł o rozdzielczości przestrzennej ~ 5-6 m dla sensora multispektralnego, z min. 4 kanałami spektralnymi: R, G, B, NIR, w tym przynajmniej jednego źródła zawierającego kanał Red-Edge (np. SPOT 6-7, RapidEye lub równorzędne),
-jednego źródła o rozdzielczości przestrzennej ~ 3 m dla sensora multispektralnego, z min. 4 kanałami spektralnymi: R, G, B, NIR (np. PlanetScope/Dove, IKONOS-2 lub równorzędne),
pozyskanych w okresie od kwietnia do października, nie starszych niż z roku 2018, o wartości wskaźnika pokrycia chmurami <= 10%, zwanych dalej Produktem 1
2)zobrazowań satelitarnych o rozdzielczości przestrzennej na poziomie nie gorszym niż ok. 2 m (GSD <= ~ 2 m), pochodzących z przynajmniej 4 źródeł systemów teledetekcyjnych, w tym przynajmniej:
-jednego źródła o rozdzielczości przestrzennej ~ 2 m dla sensora wielospektralnego, z min. 4 kanałami spektralnymi: R, G, B, NIR (np. Pleiades 1A/1B, SkySat lub równorzędne),
-dwóch źródeł o rozdzielczości przestrzennej ~ 1.5 m dla sensora multispektralnego, z min. 4 kanałami spektralnymi: R, G, B, NIR (np. WorldView-3, WorldView-4, GeoEye lub równorzędne),
pozyskanych w okresie od kwietnia do października, nie starszych niż z roku 2018, o wartości wskaźnika pokrycia chmurami <= 10%, zwanych dalej Produktem 2
3)2 ortofotomap wykonanych ze zdjęć lotniczych wielospektralnych (co najmniej 4 kanały: R, G, B oraz NIR) o rozdzielczościach przestrzennych nie gorszych niż 0.5 m (<=0.5 m), w tym przynajmniej:
-jednej ortofotomapy o rozdzielczości przestrzennej ~ 0.1 m,
-jednej ortofotomapy o rozdzielczości przestrzennej ~ 0.05 m,
nie starszych niż z roku 2014, zwanych dalej Produktem 3
4)4 ortofotomozaik wykonanych ze zdjęć z BSP, w tym przynajmniej:
-jednego o rozdzielczości przestrzennej ~ 0.05 m, zawierającego kanały spektralne R, G, B oraz NIR,
nie starszych niż pół roku od momentu zlecenia zamówienia, zwanych dalej Produktem 4
5)sklasyfikowanej* chmury punktów wysokościowych pochodzących ze skaningu lotniczego (ALS) o gęstości nie gorszej niż 4 pkt/m2 dla obszarów wiejskich oraz nie gorszej niż 12 pkt/m2 dla obszarów zurbanizowanych, pozyskanych w okresie przedwegetacyjnym lub spoczynkowym wegetacji (najlepiej w okresie od października do kwietnia), nie starszych niż z roku 2011 zwanej dalej Produktem 5
6)sklasyfikowanej* chmury punktów wysokościowych pochodzących ze skaningu wykonanego z BSP o gęstości nie gorszej niż 12 pkt/m2, pozyskanych w okresie przedwegetacyjnym lub spoczynkowym wegetacji (w okresie od października do kwietnia), nie starszych niż z pół roku od momentu zlecenia zamówienia, zwanej dalej Produktem 6
7)sklasyfikowanej* chmury punktów wysokościowych pochodzących ze skaningu naziemnego (TLS) o gęstości nie gorszej niż 200 pkt/m2 dla elewacji budynków, pozyskanych w okresie przedwegetacyjnym lub spoczynkowym wegetacji (w okresie od października do kwietnia), nie starszych niż trzy miesiące od momentu zlecenia zamówienia, zwanej dalej Produktem 7
8)sklasyfikowanej* chmury punktów wysokościowych pochodzących z mobilnego skanowania laserowego (MLS) wraz z przypisanymi wartościami RGB dla poszczególnych punktów chmury o gęstości minimum 200 pkt/m2 dla elewacji budynków, pozyskanych w okresie przedwegetacyjnym lub spoczynkowym wegetacji (w okresie od października do kwietnia), nie starszych niż trzy miesiące od momentu zlecenia zamówienia zwanej dalej Produktem 8.
Szczegółowy opis - w treści Zapytania ofertowego.

Kod CPV

72319000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi dostarczania danych

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie będzie realizowane w terminie od grudnia 2019 do marca 2020.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do podziału zamówienia na maksymalnie 6 zleceń.
Przekazanie pierwszego zlecenia powinno nastąpić nie później niż 10 dni roboczych od momentu podpisania umowy.
Termin realizacji zlecenia dla:
- Produktu 1 – dotyczącego zdjęć z satelitów (GSD < 10 m),
- Produktu 2 – dotyczącego zdjęć z satelitów (GSD <= ~ 2 m),
- Produktu 3 – dotyczącego ortofotomap z pułapu lotniczego,
- Produktu 5 – dotyczącego chmur punktów z pułapu lotniczego,
- Produktu 8 – dotyczącego chmur punktów ze skaningu mobilnego
nie dłuższy niż 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.
Termin realizacji zlecenia dla:
- Produktu 4 – dotyczące ortofotomozaik wykonanych z Bezzałogowych Statków Powietrznych,
- Produktu 6 – dotyczącego chmur punktów wykonanych z Bezzałogowych Statków Powietrznych,
- Produktu 7 – dotyczącego chmur punktów ze skaningu stacjonarnego
nie dłuższy niż 8 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.
W przypadku skrajnie niesprzyjających warunków pogodowych dla Produktów 4, 6, 7, 8 Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia ww. terminów po uzgodnieniu z Zamawiającym.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta powinna zawierać:
a) Propozycję realizacji zamówienia przedstawioną na Formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego;
b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na realizację Zapytania ofertowego, stanowiące załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego;
c) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego;
d) Odpis z KRS lub CEIDG lub równoważny;
e) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przedstawione oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego.
2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną na podstawie niniejszego wzoru:
P=Cn/C * 100%,
gdzie:
P – liczba punktów uzyskanych przez Oferenta
Cn – cena najniższa wynikająca ze złożonych ofert (spełniających wszystkie wymogi)
C – cena oferty badanej
3. Przedmiotowe kryterium będzie weryfikowane na podstawie formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
4. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

1. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Oferenci, którzy powiązani są kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Oferent w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. Oferenci niespełniający ww. warunków udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni z postępowania.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Oferentów, którzy:
a) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu;
b) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
4. Ofertę Oferenta wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CENATORIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Piękna 68

00-672 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

48224047935

NIP

7393840515

Tytuł projektu

Rozwój technologii automatycznego rozpoznawania obiektów i ich cech na podstawie danych fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, oraz budowa modeli do wielokryterialnej analizy geoinformacji.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-1199/18-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 407