Strona główna
Logo unii europejskiej

Krośnieńskie Fabryki Mebli „KROFAM” Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie przy ul. Gen. Leopolda Okulickiego 2, niniejszym zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji zamówienia w postaci dostawy nowych obrabiarek/maszyn /urządzeń.

Data publikacji: 28.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-12-2019

Numer ogłoszenia

1214434

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 28.11.2019r. w preambule załącznika nr 1 do zapytania ofertowego ( strona nr 20), wprowadzono zmianę redakcyjną polegającą na dostosowaniu nazwy zadania dla części A zamówienia do nazwy zastosowanej w opisie przedmiotu zamówienia zawartej w Zapytaniu ofertowym z dnia 28.10.2019r.
Załączono zaktualizowaną treść załącznika nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę w wersji papierowej wraz załącznikami należy przesłać pocztą lub przesyłką kurierską lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, opatrując dopiskiem: oferta dotyczy projektu ” Wdrożenie strategii wzorniczej w firmie KROFAM – oferta na dostawę maszyn część (A-C) na adres:

Krośnieńskie Fabryki Mebli „KROFAM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. Gen. Leopolda Okulickiego 2
38-400 Krosno


Siedziba Zamawiającego czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00


2. Termin składania ofert upływa dnia: 03.12.2019r. o godz. 10:00 Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia) i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.

W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty np. Poczty Polskiej (operator publiczny) lub innego operatora pocztowego lub przesyłki kurierskiej o zachowaniu terminu składania ofert decyduje data ( i godzina- jeżeli dotyczy) nadania przesyłki tj. data stempla pocztowego/data stempla nadania wraz z dokumentem potwierdzającym godzinę nadania przesyłki- jeżeli została ona nadana w dniu 03.12.2019r.. W przypadku wyboru przez Wykonawcę ww. sposobu dostarczenia oferty do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o nadaniu przesyłki, nazwie operatora, dacie i godzinie nadania i jej numerze, poprzez wysłanie e-mail na adres: grzegorz.pekalski@krofam.pl
W przypadku ofert składanych osobiście – decyduje data wpływu oferty do siedziby/biura Zamawiającego.

3. Miejsce oraz termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.12.2019r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego w Krośnie przy ul. Gen. Leopolda Okulickiego 2
4. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień w imieniu Zamawiającego jest Pan Grzegorz Pękalski, nr telefonu: 601 278 637, e-mail: grzegorz.pekalski@krofam.pl
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące zapytania ofertowego.
6. Zapytania mogą być przesłane do Zamawiającego na następujący adres e-mail: grzegorz.pekalski@krofam.pl
7. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem ofertowym i umieści je na stronie internetowej, na której zostało upublicznione zapytanie ofertowe www.bazakonkurencyjności.gov.pl bez wskazania źródła zapytania, pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane i doręczone Zamawiającemu przed upływem wyznaczonego terminu na składanie ofert.
8. Informację o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.bazakonkurencyjności.gov.pl – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, a także zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.
9. Zapytanie ofertowe może być zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w niniejszym zapytaniu ofertowym. W takim przypadku w opublikowanym zapytaniu ofertowym na stronie www.bazakonkurencyjności.gov.pl zostanie podana informacja o zmianie, zawierająca co najmniej: datę upublicznienia zmienionego zapytania ofertowego a także opis dokonanych zmian. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian, o czym zostaną poinformowani Wykonawcy.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Grzegorz Pękalski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

601 278 637

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia składa się z określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym części Zamówienia: A, B, C.

Nazwa zamówienia: Dostawa nowych maszyn/urządzeń:

a. Część A Zamówienia: Centrum wiertarskie CNC do przelotowego wiercenia
elementów PUNKT_PUNKT – 1 sztuka.

b. Część B Zamówienia: Zautomatyzowana linia lakiernicza – 1 sztuka.

c. Część C Zamówienia: Dwustronna formatyzerko - oklejarka – 1 sztuka.


Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

• 42000000-6 Maszyny przemysłowe

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: Krosno Miejscowość: Krosno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór dostawcy/ ów nowych maszyn i urządzeń niezbędnych dla osiągnięcia celów projektu „Rozwój i wzrost konkurencyjności firmy KROFAM Sp. z o.o. poprzez wdrożenie strategii wzorniczej” realizowanego w ramach Etapu II działania 1.4. Wzór na Konkurencję Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności i potencjału rozwojowego firmy KROFAM Sp. z o.o. w oparciu o wzornictwo przemysłowe poprzez wdrożenie rekomendacji opracowanej w I etapie dz. 1.4. PO PW strategii, obejmujące zaprojektowanie i wdrożenie nowych produktów, nowych technologii produkcji oraz nowych narzędzi marketingowych, co umożliwi firmie KROFAM wprowadzenie na rynek innowacji produktowej, procesowej, organizacyjnej i marketingowej.

Przedmiot zamówienia

Zamawiający poszukuje dostawcy następujących nowych maszyn/urządzeń:

Część A Zamówienia: Centrum wiertarskie CNC do przelotowego wiercenia elementów PUNKT_PUNKT – 1 sztuka.
Parametry techniczne, cechy i funkcjonalności wymagane dla przedmiotu dostawy:

CENTRUM OBRÓBCZE CNC - do jednoczesnej obróbki dwóch jednakowych elementów lub w odbiciu lustrzanym. Urządzenie – z podawaniem poprzecznym – wyposażone w 4 górne zespoły robocze mocowane w dwóch niezależnych centrach roboczych, umożliwiających wiercenie otworów w górnej płaszczyźnie panelu oraz z 4 boków sterowane CNC.

Ze względu na ograniczenia wynikające z powierzchni hali maksymalne wymiary gabarytowe maszyny nie mogą przekroczyć poniższych wielkości:
Długość: 8000 mm,
Szerokość: 7000 mm.

WYMIARY OBRABIANYCH ELEMENTÓW
Długość X: od 240 (lub mniej) do 3100 mm
Szerokość Y, dwa panele: od 100 (lub mniej) do 800 mm
Szerokość Y, jeden panel: od 100 (lub mniej) do1550 mm
Grubość Z: od 12mm (lub mniej) do 60 mm
Wysokość stołu roboczego od podłoża: 900 mm

ZESPOŁY ROBOCZE- konfiguracja maszyny:
Każde z centrów (A i B) musi być wyposażone w 2 zespoły robocze (łącznie 4), każdy z nich zawiera:
- Zespół wiertarski z 18 niezależnymi wrzecionami pion. wzdłuż Y, rozstaw 32 mm;
- Zespół wiertarski z 14 niezależnymi wrzecionami pion. wzdłuż X, rozstaw 32 mm;
- Zespół wiertarski z 4 niezależnymi wrzecionami poz. wzdłuż Y (2 z podwójnym wyjściem i rozstawem 32 mm)
– system ręcznego załadunku, nienapędzane rolki dla przenośnika załadunkowego,


Część B Zamówienia: Zautomatyzowana linia lakiernicza – 1 sztuka.

Parametry techniczne, cechy i funkcjonalności wymagane dla przedmiotu dostawy:

W skład zautomatyzowanej linii lakierniczej wchodzą:
1. Transporter taśmowy załadowczy z kontrolą czasową:
- taśma z materiału antystatycznego, odporna na ścieranie i rozpuszczalniki, z 2 paskami dla
przygotowania wsadu dla linii o dł. 5,5 mb.
- posuw przez przekładnię sterowaną przez inwerter o prędkości 1-5 m/min.
- automatyczne zatrzymanie sterowane przez wyłącznik czasowy.
2. Szczotkarka do oczyszczania elementów góra – dół:
- szerokość robocza: 1300 mm,
- prędkość robocza: 1 - 6 m/min,
- grubość robocza: 3 - 80 mm
Część górna:
- rolki dociskowe niezależne od zespołu szczotki,
- elektryczna listwa antystatyczna z generatorem,
- szczotka z włosia zwierzęcego z króćcem odpylającym,


Część C Zamówienia: Dwustronna formatyzerko – oklejarka – 1 sztuka.

Parametry techniczne, cechy i funkcjonalności wymagane dla przedmiotu dostawy:

Dwustronna formatyzerko-oklejarka do obróbki prostych, wąskich powierzchni elementów, oklejania ich różnymi rodzajami obrzeży i obróbki końcowej.

Konfiguracja formatyzerko - okleiniarki- parametry techniczne:
• strona bazowa: lewa, strona ruchoma: prawa,
• docisk górny: pas klinowy z napędem, elektroniczna regulacja wysokości,
cyfrowy mechaniczny wyświetlacz pozycji,
• opuszczane zabieraki w odstępach co 1000 mm,
• ręczna, płynna regulacja wysokości zabieraków min. 4 pozycje,
• wystawanie zabieraków maks. 25 mm,
• dodatkowy transporter o długości 400 mm na wyjściu z maszyny
• posuw: 15 - 32 m/min


PEŁEN OPIS I ZAKRES PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ORAZ FUNKCJI DLA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZONYM ZAPYTANIU OFERTOWYM.

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa i uruchomienie maszyn/ urządzeń będących przedmiotem zamówienia musi być wykonane w następujących terminach liczonych od daty podpisania umowy z wybranym Dostawcą:
- dla części A zamówienia w terminie do 30.06.2020r.
- dla części B zamówienia w terminie do 31.08.2020r.
- dla części C zamówienia w terminie do 30.11.2020r.

Przewidywana data podpisania umowy z wybranym/i Wykonawcą/ami: grudzień 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O realizację zamówienia mogą się ubiegać wszystkie podmioty (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej), które spełniają poniższe wymogi:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

Wiedza i doświadczenie

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

Dodatkowe warunki

d) złożą deklarację co do terminu „gwarancji jakości” wynoszącym co najmniej 12 miesięcy oraz termin realizacji zamówienia dla poszczególnych części zamówienia zgodny z postanowieniami §3 pkt. b. „termin realizacji umowy” niniejszego zapytania,
e) zadeklarują czas reakcji serwisu na dostarczoną maszynę/urządzenie w ramach przedmiotu zamówienia w postaci wizyty technika autoryzowanego serwisu w zakładzie Zamawiającego w maksymalnym terminie do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii,
f) nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wskazanych w pkt. a, b, c, d, e warunków udziału w postępowaniu według formuły spełnia/ nie spełnia – na podstawie analizy złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego załącznika nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego oraz treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Z treści załączonego do oferty Wykonawcy oświadczenia oraz formularza ofertowego mającego na celu potwierdzenie spełniania przez niego warunków jak wyżej wynikać ma jednoznacznie, iż Wykonawca ten warunek spełnia. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunku w pkt. f tj. braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie analizy przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, według wzoru załączonego do niniejszego zapytania ofertowego, stanowiącego załącznik nr 3.

Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało odrzuceniem oferty, z wyjątkiem oferty Wykonawcy powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, który zostanie wykluczony z niniejszego postępowania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:
a. zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, mających wpływ na realizację umowy, zmian we wniosku o dofinansowanie projektu,
b. zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku:
-decyzji administracyjnych (decyzje władz publicznych, zmiany obowiązującego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wcześniej a konieczne wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp.),
-zaistnienia zdarzenia nieprzewidzianego lub zdarzeń losowych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia w terminach wymienionych w zapytaniu ofertowym,
- zaistnienia siły wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.),
- opóźnień w realizacji projektu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
c. zmiany umowy w przypadku gdy nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
d. zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana adresu miejsca siedziby Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych Wykonawcy i Zamawiającego,
e. zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, podwykonawców, grup wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby podwykonawcy, grupy wykonawców i innych podmiotów spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty,
f. zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie w przypadku zmiany stawki urzędowej podatku VAT.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Do wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę formularza ofertowego, należy dołączyć:

a. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
a. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b. Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt a., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, że wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
c. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
b. W formularzu ofertowym – cenę oraz informację co do udzielonej gwarancji, terminu realizacji zamówienia oraz zgodności parametrów technicznych z opisem przedmiotu zamówienia – wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1.
c. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2.
d. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych- wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3.
e. Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO- wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 4.

W przypadku złożonych oświadczeń, na poziomie podpisywania umowy Zamawiający może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających zgodność oświadczeń ze stanem faktycznym.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami wyboru, w ramach poszczególnych części przedmiotu zamówienia:

Dla części A, B, C, Zamówienia:

a. Cena netto: 75 %
b. Termin dostawy: 10 %
c. Czas reakcji serwisu: 15 %

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Ocena oferty w ramach poszczególnych części przedmiotu zamówienia zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:

Ocena oferty = A + B + C, gdzie: A oznacza – Cena netto, B oznacza – Termin dostawy, C oznacza- Czas reakcji serwisu.

Ad. A Kryterium „Cena netto” zostanie obliczone wg następującego wzoru:

najniższa zaproponowana cena netto za dostawę
przedmiotu zamówienia wynikająca ze złożonych ofert
------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 75 punktów
cena badanej oferty netto za dostawę
przedmiotu zamówienia

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 75 punktów.

Uwaga: Wykonawca podaje kwotę oferty w polskich złotych (PLN) lub euro (EUR). Cena podana w walucie EUR zostanie przeliczona na walutę PLN po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski z dnia upublicznienia niniejszego zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności.

Do oceny przyjmuje się cenę oferty netto (nie zawierającą podatku VAT).


Ad. B Kryterium „Termin Dostawy” zostanie ocenione w następujący sposób:

a. Jeżeli Wykonawca zadeklaruje termin dostawy na maszynę/urządzenie będące przedmiotem zamówienia w terminie: dla części A: do 30.06.2020r, dla części B: do 31.08.2020r., dla części C: do 30.11.2020r. – otrzyma 0 punktów.
b. Jeżeli Wykonawca zadeklaruje termin dostawy na maszynę/urządzenie będące przedmiotem zamówienia w terminie: dla części A: do 31.05.2020r, dla części B: do 31.07.2020r., dla części C: do 31.10.2020r. - otrzyma 10 punktów.

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 10 punktów.
0 punktów otrzyma oferta Wykonawcy, który zadeklaruje termin dostawy maszyny/urządzenia stanowiącej przedmiot zamówienia, w terminie określonym dla poszczególnych części zamówienia w §3 pkt b. niniejszego zapytania ofertowego.


Ad. C Kryterium „Czas reakcji serwisu” zostanie ocenione w następujący sposób:

a. Jeżeli Wykonawca zadeklaruje czas reakcji serwisu na dostarczoną maszynę/urządzenie w ramach przedmiotu zamówienia w postaci wizyty technika autoryzowanego serwisu w zakładzie zamawiającego w przedziale czasowym do 7 dni roboczych od zgłoszenia awarii (mailem lub poprzez internetowy system serwisowy lub telefonicznie) – otrzyma 0 punktów.
b. Jeżeli Wykonawca zadeklaruje czas reakcji serwisu na dostarczoną maszynę/urządzenie w ramach przedmiotu zamówienia w postaci wizyty technika autoryzowanego serwisu w zakładzie zamawiającego w przedziale czasowym do 4 dni roboczych od zgłoszenia awarii (mailem lub poprzez internetowy system serwisowy lub telefonicznie) – otrzyma 10 punktów.
c. Jeżeli Wykonawca zadeklaruje czas reakcji serwisu na dostarczoną maszynę/urządzenie w ramach przedmiotu zamówienia w postaci wizyty technika autoryzowanego serwisu w zakładzie zamawiającego w przedziale czasowym do 2 dni roboczych od zgłoszenia awarii (mailem lub poprzez internetowy system serwisowy lub telefonicznie) – otrzyma 15 punktów.

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 15 punktów.
0 punktów otrzyma oferta Wykonawcy, który zadeklaruje czas reakcji serwisu na dostarczoną maszynę/urządzenie w ramach przedmiotu zamówienia w postaci wizyty technika autoryzowanego serwisu w zakładzie zamawiającego w przedziale czasowym do 7 dni roboczych od zgłoszenia awarii.


Łączna ocena ofert:

Punkty uzyskane przez ofertę w zakresie przedmiotu zamówienia w Kryterium I Cena netto, Kryterium II Termin Dostawy oraz Kryterium III Czas reakcji serwisu, zostaną dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty w ramach poszczególnych części przedmiotu Zamówienia.
Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta w zakresie przedmiotu zamówienia uzyska największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w Kryterium I Cena netto, Kryterium II Termin Dostawy oraz Kryterium III Czas reakcji serwisu). Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych (warunek braku powiązań osobowych lub kapitałowych Wykonawcy z Zamawiającym).

W przypadku Zamawiającego, który nie jest Zamawiającym w rozumieniu Pzp zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zgodnie z art. 6c ust. 1 ustawy o PARP „Podmiot, który ubiega się o udzielenie wsparcia przeznaczonego na zakup towarów lub usług lub otrzymał od Agencji takie wsparcie i nie jest zobowiązany do wyboru wykonawcy z zastosowaniem przepisów o zamówieniach publicznych, dokonuje wyboru wykonawcy z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji”.

Zgodnie z art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836, 1572) („ustawa o PARP”):

„Ust. 2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, nie może dokonać zakupu towarów lub usług od podmiotów, które bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów są z nim powiązane osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się powiązania między podmiotem, o którym mowa w ust. 1, lub członkami organów tego podmiotu, a wykonawcą lub członkami organów wykonawcy, polegające na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli”.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/ nie spełnia – na podstawie analizy złożonego przez Wykonawcę oświadczenia. Z treści załączonego do oferty Wykonawcy oświadczenia mającego na celu potwierdzenie spełniania przez niego warunku jak wyżej wynikać ma jednoznacznie, iż Wykonawca ten warunek spełnia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum, wspólnicy spółek cywilnych) muszą wykazać, że wyżej wskazany warunek udziału w postępowaniu spełnia każdy z Wykonawców samodzielnie.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KROŚNIEŃSKIE FABRYKI MEBLI "KROFAM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

gen. Leopolda Okulickiego 2/n/d

38-400 Krosno

podkarpackie , Krosno

Numer telefonu

13 436 88 53

Fax

13 436 87 89

NIP

6842148663

Tytuł projektu

Rozwój i wzrost konkurencyjności firmy KROFAM Sp. z o.o. poprzez wdrożenie strategii wzorniczej

Numer projektu

POPW.01.04.00-18-0023/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Teknologika s.r.l. unipersonale, Viale dei Partgiani n.31, 61121 Pesaro (PU), Włochy, data wpłynięcia oferty: 29.11.2019r., cena oferty: część A: 358 000,00 EURO,
2. CEFLA S.C., Via Selice Provinciale 23/A, 40026 Imola (BO), Włochy, data wpłynięcia oferty: 02.12.2019r.,
cena oferty: część B: 445 000,00 EURO,

W części C zamówienie nie zostało rozstrzygnięte z uwagi na brak ofert spełniających warunki zapytania ofertowego.
Liczba wyświetleń: 321