Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 731/PU/2/1.1.1/2017 dotyczące dostarczenia materiałów do realizacji projektu pt. "Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych - rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych"

Data publikacji: 24.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-12-2019

Numer ogłoszenia

1213724

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Przedłużenie terminu składania ofert
Wydłużenie terminu dostawy
dodano : Jednostka długości do wymiarów podanych w zapytaniu to mm

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres osoby właściwej do kontaktu z oferentami lub papierowej na adres siedziby spółki:
Pronar Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 101A
17-210 Narew

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

magdalena.rys@pronar.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Ryś

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 85 682 73 77

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Komponenty

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: siemiatycki Miejscowość: Siemiatycze

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie w celu dostarczenia komponentów do realizacji projektu pt. "Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych - rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych

Przedmiot zamówienia

Zespół łożyskowy z kołnierzem kwadratowym – ilość 4 sztuki
Łożysko kulkowe jednorzędowe samonastawne z poszerzonym pierścieniem wewnętrznym.
Materiał kołnierza: żeliwo
Nośność dynamiczna min 70kN
Nośność statyczna min 50kN
Montaż: 4 śruby M22
Łożysko przystosowane do smarowania – wraz ze smarowniczką
Jednostka długości do wymiarów podanych w zapytaniu to mm

Kod CPV

44440000-6

Nazwa kodu CPV

Łożyska

Harmonogram realizacji zamówienia

. Oczekiwany przez zamawiającego termin dostawy to nie później niż 31.12.2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo są wykluczone z postępowania. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i prowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Dodatkowe warunki

Oferta powinna zawierać cenę jednostkową netto, warunki płatności, termin dostawy. Oferty nie zawierające tych warunków nie będą rozpatrywane.
Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane.
Oferty, które nie spełniają wymagań zapytania ofertowego, nie będą rozpatrywane.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zamówienia/umowy podpisanej
z dostawcą zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli spełniony zostanie któryś z poniższych warunków:
a) zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) zmiana będzie korzystna dla zamawiającego.
Zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, terminów płatności, między innymi w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia, siłą wyższą, oraz innych przyczyn, których zamawiający nie mógł przewidzieć.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium ceny – maksymalnie 100%, punktacja przyznana według wzoru:
waga (100%) x (cena najniższa/cena rozpatrywana),

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRONAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Adama Mickiewicza 101A

17-210 Narew

podlaskie , hajnowski

Numer telefonu

856827258

Fax

856827257

NIP

5430200939

Tytuł projektu

Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych-rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0002/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 731-PU-2-1.1.1-2017 dotyczące składania ofert na dostawę komponentów, informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmy:

Schaeffler Polska Sp. z o.o.
ul. Szyszkowa 35/37, Bud. E
02-285 Warszawa
Cena zamówienia: 848,00 zł netto
Liczba wyświetleń: 186