Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NA DOSTAWĘ ZBIORNIKA POZIOMEGO DO CO21. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy poprzez produkcję suchego lodu” współfinansowanego z Działania 2.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 2. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3. Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/

Data publikacji: 22.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-11-2019

Numer ogłoszenia

1213376

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/ a ofertowanie będzie trwało od dnia następnego po publikacji Zapytania.
2. Oferty należy składać do dnia 09.11.2019 r., do godz. 24:00 (liczy się data wpływu) w siedzibie Zamawiającego pod adresem:
Dachy – Majcherczyk Zakład Blacharsko – Dekarski Michał Majcherczyk
Mąchocice Kapitulne,
ul. Dolna 102,
26-001 Masłów.
w formie papierowej osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej/kuriera lub drogą elektroniczną (w formie plików PDF) na adres: dachymajcherczyk@wp.pl
3. Oferty złożone po ustalonym terminem nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dachymajcherczyk@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Michał Majcherczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Michał Majcherczyk, tel. (48) 785 656 786; e-mail: dachymajcherczyk@wp.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zamawiającego zbiornika poziomego do ciekłego CO2 (ciekłego dwutlenku węgla)
Kod CPV: 44615100-5 – Stalowe zbiorniki ciśnieniowe
2. Oferowany i dostarczony do Zamawiającego na adres wskazany w pkt I. zbiornik musi być nowy, kompletny, z pełnym oprzyrządowaniem, przygotowany do włączenia do instalacji (do rurociągu) oraz musi spełniać polskie normy i aktualne przepisy prawa, na dzień dostawy do Zamawiającego.
3. Wymagane parametry i wyposażenie techniczne zbiornika:
a) maksymalne ciśnienie pracy: min. 2,5 MPa,
b) pojemność gazu: min 30 m3 , przy ciśnieniu 16-18bar,
c) zawory bezpieczeństwa: min.2 szt.
d) izolacja próżniowa
e) wysokość zbiornika z podstawą utrzymującą: max. 3m,
f) długość zbiornika: max. 12 m,
g) przyłącze umożliwiające oddolny pobór cieczy: min G 1”,
h) wbudowana grzałka min 8kV wraz ze sterowaniem, umożliwiającym podnoszenie ciśnienia w zbiorniku w razie spadku ciśnienia spowodowanego dużym poborem cieczy.
4. Wykonawca dostarczy wraz z ofertą dokumentację do wykonania płyty fundamentowej uwzględniającą rozstaw śrub montażowych.
5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z urządzeniem instrukcję obsługi w języku polskim, w dwóch egzemplarzach (w tym dopuszcza się jeden na nośniku elektronicznym) oraz dokumenty niezbędne do rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego. W przypadku, gdy oryginalna instrukcja nie jest opracowana w języku polskim, Zamawiający dopuszcza możliwość takiej instrukcji z dodatkowym skrótem w języku polskim zawierającym opis bieżącej obsługi oraz przeglądów.
6. Wymagany minimalny okres gwarancji – 12 miesięcy licząc od dnia dostawy kompletnego zbiornika.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: kielecki Miejscowość: Mąchocice Kapitulne, ul. Dolna 102, 26-001 Masłów; Polska

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

zamówienia prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy poprzez produkcję suchego lodu” współfinansowanego z Działania 2.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Beneficjent w ramach projektu nabył urządzenia do produkcji suchego lodu oraz sprężarki powietrza. Elementem niezbędnym w wyposażeniu linii produkcyjnej jest zbiornik w którym będzie magazynowany surowiec do produkcji tj. ciekły dwutlenek węgla. Zbiornik ten jest przedmiotem publikowanego zamówienia.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załączonym Zapytaniu ofertowym na dostawę zbiornika poziomego ciekłego CO2.

Kod CPV

44615100-5

Nazwa kodu CPV

Stalowe zbiorniki ciśnieniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 4 miesięcy od zawarcia umowy.
2. Miejsce dostawy zamówienia: Mąchocice Kapitulne, ul. Dolna 102, 26-001 Masłów.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki:
a) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej terminowe i właściwe wykonanie zamówienia – firma nie może znajdować się w stanie upadłości, likwidacji, postępowaniu układowym lub tym podobnych. Wobec przedsiębiorstwa nie mogą toczyć się sprawy karno skarbowe,
c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2. Wykonawca potwierdzi spełnienie wyżej wymienionych w pkt 1 warunków, przedkładając wraz z ofertą podpisane Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór został określony w Załączniku nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.
3. W celu wykazania, iż Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, Wykonawca przedłoży wraz z ofertą podpisane Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, którego wzór został określony w Załączniku nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian do umowy, w okolicznościach określonych poniżej:
a) zmiana terminu umowy – w przypadku, gdy: niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy wynika z napotkania przez Wykonawcę okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od niego, np. wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej m.in. klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania wojskowe. Ciężar udowodnienia wystąpienia siły wyższej spoczywać będzie na Wykonawcy. Niedotrzymanie pierwotnego terminu z przyczyn innych niż wymienione, może skutkować naliczeniem za każdy dzień opóźnienia kary umownej, co zostanie uregulowane w umowie z Wykonawcą;
b) zmiana terminu płatności – w przypadku: ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych m.in. w sytuacji braku środków na koncie jednostki przekazującej dofinansowanie w ramach projektu;
c) zmiana zapisów umowy innych niż zapisy wynikające z oferty – w przypadku: zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację oraz rozliczenie przedmiotu umowy.
2. Zmiany, o których mowa w pkt 1 dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez jedną ze stron i wspólne uzgodnienie, a ich wprowadzenie wymagać będzie formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania rozwiązań, o których mowa w pkt 8, lit. g podrozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, tj.
g) zamawiający udziela wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności zamówień na dodatkowe dostawy, polegających na częściowej wymianie dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększeniu bieżących dostaw lub rozbudowie istniejących instalacji, a zmiana wykonawcy prowadziłaby do nabycia materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji. Czas trwania umowy w sprawie zamówienia na dostawy dodatkowe nie może przekraczać 3 lat.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ, składane wraz
z ofertą:
1. Wypełniony formularz oferty - Wykonawca załącza w formie wypełnionego formularza wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
2. Specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia - Wykonawca załącza w formie wypełnionego formularza stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu –Wykonawca załącza podpisane oświadczenie wg wzoru Zamawiającego stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - Wykonawca załącza podpisane oświadczenie wg wzoru Zamawiającego stanowiącego Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Zamówienia uzupełniające

3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania rozwiązań, o których mowa w pkt 8, lit. g podrozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteriami, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest Cena oferty brutto.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej cenie, która nie podlega odrzuceniu.
3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert, z pośród ofert o najniższej cenie, przedstawia taką samą cenę, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, w których nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1950, t.j. z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1468),
b) charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 769),
e) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo,
f) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,
g) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów,
h) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
i) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
j) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.
3. W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

DACHY-MAJCHERCZYK ZAKŁAD BLACHARSKO-DEKARSKI

Adres

26-001 Mąchocice Dolne (część miejscowości Mąchocice Kapitulne)

świętokrzyskie , kielecki

Numer telefonu

48785656786

NIP

6572394575

Tytuł projektu

Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy poprzez produkcję suchego lodu

Numer projektu

RPSW.02.05.00-26-0168/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Cena złożonej oferty przekracza znacząco kwotę zabezpieczoną na zakup zbiornika.
Liczba wyświetleń: 206