Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego

Data publikacji: 11.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-10-2019

Numer ogłoszenia

1211510

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.10.2019 r. (decyduje data wpływu) do godziny 23:59 czasu polskiego.
2. Oferty należy złożyć:
a) w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera w zamkniętej kopercie z pieczątką przedsiębiorstwa oraz opisem: „Dotyczy zapytania ofertowego nr 4/ZAP/2019” na adres siedziby Zamawiającego:
Spark-Tech Sp. z o.o. Rynek Główny 28 , 31-010 Kraków
b) lub elektronicznie (zeskanowana wersja formy papierowej) wpisując w temacie wiadomości „Dotyczy zapytania ofertowego nr 4/ZAP/2019” na adres mailowy: stbs@spark-tech.eu.
3. Oferty niespełniające wymogów, określonych w niniejszym zapytaniu lub wniesione po terminie mogą zostać zwrócone Wykonawcy, a w razie niemożności ustalenia adresu zniszczone. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przechowania ofert w dokumentacji projektowej.
4. Terminem dostarczenia oferty nie jest termin jej nadania, lecz termin jej wpływu do siedziby Zamawiającego. W przypadku wysyłki elektronicznej terminem dostarczenia oferty jest zarejestrowanie oferty w skrzynce odbiorczej poczty elektronicznej Zamawiającego. Oferta złożona po terminie będzie odrzucona.
5. Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi w terminie 7 dni od zamknięcia naboru.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość poinformowania Oferenta, który złożył zwycięską ofertę o wyniku postępowania ofertowego pisemnie (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej) lub telefonicznie.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

stbs@spark-tech.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mateusz Adamski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 123110032

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wg poniższych zadań:

Zadanie A: Laptopy z systemem operacyjnym: oryginalny Mac OS lub równoważny (parametry równoważności: możliwość uruchomienia kompilatora XCode bez stosowania wirtualizacji) – 2 sztuki (laptop 13” – 1 szt. oraz laptop 15” – 1 szt.).
Zadanie B: Laptop z systemem operacyjnym: oryginalny Windows 10 lub równoważny (parametry równoważności: możliwość uruchomienia pakietu biurowego Microsoft Word bez stosowania wirtualizacji, oficjalne wsparcie przynajmniej do 1 grudnia 2020).
Zadanie C: Komputer obliczeniowy (serwer).
Zadanie D: Monitory (2 sztuki).

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wg poniższych zadań:

Zadanie A: Laptopy z systemem operacyjnym: oryginalny Mac OS lub równoważny (parametry równoważności: możliwość uruchomienia kompilatora XCode bez stosowania wirtualizacji) – 2 sztuki (laptop 13” – 1 szt. oraz laptop 15” – 1 szt.).
Zadanie B: Laptop z systemem operacyjnym: oryginalny Windows 10 lub równoważny (parametry równoważności: możliwość uruchomienia pakietu biurowego Microsoft Word bez stosowania wirtualizacji, oficjalne wsparcie przynajmniej do 1 grudnia 2020).
Zadanie C: Komputer obliczeniowy (serwer).
Zadanie D: Monitory (2 sztuki).

Na wszystkie zamówione urządzenia komputerowe zostanie udzielona min. 12-miesięczna gwarancja.
Wszystkie urządzenia komputerowe powinny być fabrycznie nowe, pochodzące z bieżącej produkcji, wyprodukowane do sześciu miesięcy od daty dostawy, nie mogą pochodzić z ekspozycji lub być używane jako sprzęt testowy.

Zakup będzie dokonany w ramach Projektu „Spark-Tube Biobanking System (STBS) – kompleksowy system do separacji i biobankowania krwi”, będącego przedmiotem dofinansowania w ramach umowy nr POIR.01.01.01-00-0880/18-00, dofinansowanej w ramach Działania 1.1 Projekty B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 1 - pt. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.
Składając ofertę, Wykonawca deklaruje dostarczenie przedmiotu zamówienia spełniającego wszystkie parametry techniczne i funkcjonalne określone w w/w załączniku.

Kod CPV

30200000-1

Nazwa kodu CPV

Urządzenia komputerowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny termin realizacji całości zamówienia: 15 dni od dnia podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
• imię i nazwisko lub nazwę (firmę) Wykonawcy oraz adres,
• datę sporządzenia oferty,
• cenę całkowitą dostawy netto w polskich złotych – osobno dla każdego zadania,
• specyfikację oferowanych towarów pozwalającą na jednoznaczną ocenę, czy spełniają one szczegółowe wymagania techniczne przedstawione w ofercie,
• termin ważności oferty,
• oświadczenia wymagane treścią Zapytania,
• podpis osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy.

2. Wypełniony załącznik nr 2 do zapytania

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty – oddzielnie i niezależnie dla każdego zadania – w oparciu o następujące kryteria: 
1) Kryteria formalne: 
Zgodność oferty z zapytaniem ofertowym. 
Brak spełnienia przez Oferenta kryteriów formalnych wyłącza możliwość dalszej oceny w ramach kryterium oceny merytorycznej - powoduje wykluczenie Oferenta z przedmiotowego postępowania. 
2) Kryteria merytoryczne: 
Oferty zostaną ocenione według następujących kryteriów oraz ich znaczenia: 
1. 90 pkt – Cena - C
2. 10 pkt – Gwarancja na przedmiot zamówienia - G 

AD 1.
[C] Cena oferty netto - waga: 90%
W ramach oceny oferty z zastosowaniem przedmiotowego kryterium oraz zamieszczonego poniżej wzoru Wykonawca może otrzymać maksymalnie 90 pkt.

najniższa cena ofertowa
C = …………………………………………… x 90
cena ofertowa w ofercie ocenianej
AD 2.
[G] Gwarancja –waga: 10%
W ramach oceny oferty z zastosowaniem przedmiotowego kryterium oraz zamieszczonego poniżej wzoru Wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 pkt.

okres gwarancji w ofercie ocenianej
G = …………………………………………… x 10
najdłuższy oferowany okres gwarancji

Wykonawca nie może zaoferować gwarancji krótszej niż 12 miesięcy (oferta wówczas zostanie odrzucona). Niezależnie od złożonych ofert, najdłuższy okres gwarancji przyjęty do obliczenia punktów nie może przekroczyć 24 miesięcy.


Obliczenie łącznej punktacji
S = C +G
S – Suma punktów
C – punkty przyznane w kryterium „cena”
G – punkty przyznane w kryterium „gwarancja”
W przypadku, gdy suma punktów ocenianych ofert będzie jednakowa, Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej weźmie pod uwagę najniższą cenę, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SPARK-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

rynek Rynek Główny 28

30-010 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

532997028

NIP

6772391908

Tytuł projektu

Spark-Tube Biobanking System (STBS)- kompleksowy system do separacji i biobankowania krwi

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0880/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zadanie A:
Cortland sp. z o.o., ul. Zgoda 38, 60-122 Poznań
Data wpływu oferty: 18.10.2019
Cena: 18.146,00 zł

Zadanie B:
PRO-COM Mariusz Faron, ul. Stefana Żeromskiego 31/10, 96-500 Sochaczew
Data wpływu oferty: 20.10.2019
Cena: 2.970,00 zł

Zadanie C:
PRO-COM Mariusz Faron, ul. Stefana Żeromskiego 31/10, 96-500 Sochaczew
Data wpływu oferty: 20.10.2019
Cena: 19.100,00 zł

Zadanie D:
infus Katarzyna Fuśnik, ul. Sienkiewicza 7A/4, 10-268 Olsztyn
Data wpływu oferty: 21.10.2019
Cena: 2.300,00 zł
Liczba wyświetleń: 414