Strona główna
Logo unii europejskiej

Baza danych o typie big data z protokołami komunikacji urządzeń dla danych wrażliwych.

Data publikacji: 10.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-11-2019

Numer ogłoszenia

1211245

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

UWAGA! W dniu 12.11.2019r. Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia 3/ZAP/2019 - zmianie ulega pkt XV ust. 1 - przedłużono termin składania ofert i wniesienia wadium do dnia 14.11.2019r.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.11.2019 r. (decyduje data wpływu) do godziny 23:59 czasu polskiego.
2. Oferty należy złożyć:
a) w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera w zamkniętej kopercie z pieczątką przedsiębiorstwa oraz opisem: „Dotyczy zapytania ofertowego nr 3/ZAP/2019” na adres siedziby Zamawiającego:
Spark-Tech Sp. z o.o. Rynek Główny 28 , 31-010 Kraków
b) lub elektronicznie (zeskanowana wersja formy papierowej) wpisując w temacie wiadomości „Dotyczy zapytania ofertowego nr 3/ZAP/2019” na adres mailowy: stbs@spark-tech.eu.
Oferta powinna być zabezpieczona hasłem, które zostanie przesłane Zamawiającemu w treści wiadomości e-mail.
3. Oferty niespełniające wymogów, określonych w niniejszym zapytaniu lub wniesione po terminie mogą zostać zwrócone Wykonawcy, a w razie niemożności ustalenia adresu zniszczone. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przechowania ofert w dokumentacji projektowej.
4. Terminem dostarczenia oferty nie jest termin jej nadania, lecz termin jej wpływu do siedziby Zamawiającego. W przypadku wysyłki elektronicznej terminem dostarczenia oferty jest umieszczenie oferty w skrzynce odbiorczej poczty elektronicznej Zamawiającego.
Oferta złożona po terminie będzie odrzucona.
5. Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi w terminie 7 dni od zamknięcia naboru.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość poinformowania Oferenta, który złożył zwycięską ofertę o wyniku postępowania ofertowego pisemnie lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej lub telefonicznie.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

stbs@spark-tech.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mateusz Adamski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 123110032

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający zleci wykonanie komponentu informatycznego:
„Baza danych o typie big data z protokołami komunikacji urządzeń dla danych wrażliwych” wraz z:
1) Co najmniej 12-miesięczną gwarancją na zamówiony komponent.
2) Przekazaniem praw autorskich na dostarczony komponent.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie na specjalne zamówienie bazy danych o typie big data z protokołami komunikacji urządzeń dla danych wrażliwych.

Przedmiot zamówienia

Zamawiający zleci wykonanie komponentu informatycznego:
„Baza danych o typie big data z protokołami komunikacji urządzeń dla danych wrażliwych” wraz z:
1) Co najmniej 12-miesięczną gwarancją na zamówiony komponent.
2) Przekazaniem praw autorskich na dostarczony komponent.Zakup będzie dokonany w ramach Projektu „Spark-Tube Biobanking System (STBS) – kompleksowy system do separacji i biobankowania krwi”, będącego przedmiotem dofinansowania w ramach umowy nr POIR.01.01.01-00-0880/18-00, dofinansowanej w ramach Działania 1.1 Projekty B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 1 - pt. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.
Składając ofertę, Wykonawca deklaruje dostarczenie przedmiotu zamówienia spełniającego wszystkie parametry techniczne i funkcjonalne określone w w/w załączniku.

Kod CPV

48600000-4

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny termin realizacji całości zamówienia: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Terminy realizacji poszczególnych prac w ramach zadania będzie na bieżąco określał harmonogram opracowany przez Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310).
3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Nest Bank S.A. nr 87 1870 1045 2078 1054 5314 0001 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu nr 3/ZAP/2019.
4. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.
5. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP.
6. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniądz treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie postępowania o udzielenie zamówienia, w którym oferta jest zabezpieczana wadium,
c) kwotę gwarancji/poręczenia,
d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP.
7. Beneficjentem gwarancji wadialnej jest Spark-Tech Sp. z o.o. NIP: 6772391908 REGON: 362273329.
8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
9. Zwrot / zatrzymanie wadium odbywać się będzie na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Wadium zostanie zwrócone Wykonawcom w tej samej formie w jakiej zostało wniesione. W przypadku złożenia wadium w formie innej niż pieniądzu, zwrot wadium nastąpi poprzez zwrot dokumentu przez Zamawiającego do Wykonawcy.
Zwrot wadium następuje na rachunek bankowy wskazany w ofercie Oferenta. Jeżeli Oferent nie wskaże w złożonej ofercie nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium, Zamawiający zwróci je na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty wadium.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta zawierająca co najmniej:
• imię i nazwisko lub nazwę (firmę) Wykonawcy oraz adres,
• datę sporządzenia oferty,
• cenę całkowitą dostawy netto w polskich złotych,
• termin ważności oferty,
• oświadczenia wymagane treścią Zapytania,
• podpis osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy.

2. Wypełniony załącznik nr 2 do zapytania
3. Oświadczenia z załączników nr 3 i nr 4

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria: 
1) Kryteria formalne: 
Zgodność oferty z zapytaniem ofertowym. 
Brak spełnienia przez Oferenta kryteriów formalnych wyłącza możliwość dalszej oceny w ramach kryterium oceny merytorycznej - powoduje wykluczenie Oferenta z przedmiotowego postępowania. 
2) Kryteria merytoryczne: 
Oferty zostaną ocenione według następujących kryteriów oraz ich znaczenia: 
1. 80 pkt – Cena - C
2. 20 pkt – Gwarancja na przedmiot zamówienia - G 


AD 1.
[C] Cena oferty netto - waga: 80%
W ramach oceny oferty z zastosowaniem przedmiotowego kryterium oraz zamieszczonego poniżej wzoru Wykonawca może otrzymać maksymalnie 80 pkt.

najniższa cena ofertowa
C = …………………………………………… x 80
cena ofertowa w ofercie ocenianej
AD 2.
[G] Gwarancja –waga: 20%
W ramach oceny oferty z zastosowaniem przedmiotowego kryterium oraz zamieszczonego poniżej wzoru Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt.

okres gwarancji w ofercie ocenianej
G = …………………………………………… x 20
najdłuższy oferowany okres gwarancji

Wykonawca nie może zaoferować gwarancji krótszej niż 12 miesięcy (oferta wówczas zostanie odrzucona). Niezależnie od złożonych ofert, najdłuższy okres gwarancji przyjęty do obliczenia punktów nie może przekroczyć 24 miesięcy.

Obliczenie łącznej punktacji
S = C +G
S – Suma punktów
C – punkty przyznane w kryterium „cena”
G – punkty przyznane w kryterium „gwarancja”
W przypadku, gdy suma punktów ocenianych ofert będzie jednakowa, Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej weźmie pod uwagę najniższą cenę, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SPARK-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

rynek Rynek Główny 28

30-010 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

532997028

NIP

6772391908

Tytuł projektu

Spark-Tube Biobanking System (STBS)- kompleksowy system do separacji i biobankowania krwi

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0880/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Think Big LLC
6 Liberty Square #2071
Boston, MA 02109, USA
DATA WPŁYWU OFERTY: 12.11.2019
CENA: 163.000 PLN
Liczba wyświetleń: 260