Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa dostępu do infrastruktury obliczeniowej dedykowanej do obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym

Data publikacji: 08.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-11-2019

Numer ogłoszenia

1210716

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

UWAGA ! W dniu 06.11.2019 r. Zamawiający dokonał zmiany w treści Zapytania ofertowego ZO/FOT/3/2019 – opis zmian znajduje się poniżej:

- pkt. III „Miejsce i sposób składania ofert” - przedłużono termin do 18.11.2019 r.,
- pkt IV „Termin rozstrzygnięcia postępowania ofertowego” – przedłużono termin do 25.11.2019 r.,
- pkt VII „Przedmiot zamówienia” – dodano ppkt vi do pkt 1b,
- pkt XI „Warunki udziału w postępowaniu” – przedłużono termin wpłaty wadium do 18.11.2019 r.,
- pkt XII „Dodatkowe warunki” – oferta powinna zawierać specyfikację techniczną oferowanej infrastruktury.

Ponadto zmianie ulega treść Załącznika nr 1 „Formularz ofertowy” do zapytania ofertowego ZO/FOT/3/2019 poprzez dodanie:
a) pola do uzupełnienia specyfikacji technicznej oferowanej infrastruktury,
b) punktu 13. oświadczenia.

UWAGA ! W dniu 09.10.2019 r. Zamawiający dokonał zmiany w treści ogłoszenia – opis zmian znajduje się w:

- pkt. III Miejsce i sposób składania ofert do Zapytania ofertowego ZO/FOT/3/2019 - przedłużono termin do 12.11.2019 r.
- pkt. XI ust. 2b Warunki udziału w postępowaniu - wydłużono termin wniesienia wadium do 12.11.2019 r.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do końca dnia 18 listopada 2019 roku:
a) w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera w zamkniętej kopercie z pieczątką przedsiębiorstwa oraz opisem: „Dotyczy zapytania ofertowego nr ZO/FOT/3/2019” na adres siedziby Zamawiającego:
Active Text sp. z o.o., ul. Zamoyskiego 27/5, 30-519 Kraków
b) lub elektronicznie (zeskanowana wersja formy papierowej) wpisując w temacie wiadomości „Dotyczy zapytania ofertowego nr ZO/FOT/3/2019” na adres mailowy: biuro@active-text.pl.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data otrzymania oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@active-text.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Grzegorz Kunstman

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48607221951

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający w ramach zamówienia oczekuje dostarczenia przez Oferenta usługi dostępu do infrastruktury obliczeniowej
dedykowanej do obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym spełniającej parametry opisane
szczegółowo w zapytaniu ofertowym.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: puławski Miejscowość: Motoga

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest uzyskanie dostępu do specjalistycznego sprzętu umożliwiającego przetwarzanie i analizę
pomiarów multispektralnych za pomocą Sztucznej Inteligencji.

Przedmiot zamówienia

1. Zamawiający w ramach zamówienia oczekuje dostarczenia przez Oferenta usługi dostępu do infrastruktury
obliczeniowej dedykowanej do obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym, o następujących
parametrach:
a. Usługa realizowana będzie w ciągu 24 miesięcy, przez zespół serwerów fizycznych przy spełnieniu następujących
założeń:
i. Zamawiający ma prawo wykorzystać łącznie 4,3 mln TFLOP-godzin (TFLOP*h) dla obliczeń FP32 całkowitej mocy
obliczeniowej przez czas trwania umowy.
ii. Zamawiający będzie zgłaszał potrzebę wykorzystania mocy obliczeniowej z 24 godzinnym wyprzedzeniem.
Zamawiający może w ten sposób wykorzystać do 150 równolegle pracujących serwerów.
iii. Zamawiający może zgłosić dodatkową potrzebę wykorzystania mocy obliczeniowej z wyprzedzeniem min. 7 dni
kalendarzowych o dodatkowe 100 maszyn.
b. Każdy z serwerów będzie spełniał następujące bazowe warunki techniczne:
i. Procesor Intel, AMD lub równoważny o mocy obliczeniowej minimum 15,900 CPU Mark wg rankingów
cpubenchmark.net
ii. Pamięć operacyjna DDR4 minimum 16GB
iii. Dysk SSD o pojemności minimum 256GB
iv. Musi posiadać moc obliczeniową minimum 45 TFLOP dla obliczeń FP32 i wspierać CUDA w wersji co najmniej 7.5
v. Karty graficzne/AI ze wsparciem dla CUDA muszą posiadać co najmniej 11 GB RAM
vi. Drivery kart graficznych zainstalowane na komputerach zespołu muszą mieć licencję pozwalającą na ich wykorzystanie w centrach danych do uczenia maszynowego.
c. W zależności od mocy obliczeniowej oferowanego sprzętu, Oferent musi zapewnić odpowiednią liczbę godzin
obliczeniowych zestawu serwerów tak, by sumaryczna ilość TFLOP-godzin była zgodna z wartością podaną w punkcie
1.a.i powyżej. Tabela przeliczeniowa typowych konfiguracji sprzętu podana jest poniżej:
Konfiguracja Moc obliczeniowa [TFLOP] Całkowita ilość godzin obliczeniowych
Serwer obliczeniowy z 4x karta graficzna oparta o chip NVIDIA 1080 TI 11 GB RAM 45.36 94 800
Serwer obliczeniowy z 4x karta graficzna oparta o chip NVIDIA 2080 TI 11 GB RAM 53.80 80 000
Serwer obliczeniowy z 4x karta graficzna oparta o chip NVIDIA V100 56.52 76 100
Wykonawca może zaproponować inną porównywalną konfigurację serwerów. Moc obliczeniowa takiej konfiguracji
wyrażoną w TFLOP FP32 określona zostanie na podstawie specyfikacji producenta, a w razie wątpliwości zostanie ona
zweryfikowana za pomocą programu testowego NeatBench 5 (https://www.neatvideo.com/download/neatbench)
d. Serwery fizyczne będą działały pod kontrolą systemu Linux, w klastrze zgodnym z Kubernetes (lub równoważnym) z
użyciem middleware wirtualizacyjnego wspierającym stosowną dla wybranej konfiguracji akcelerację sprzętową kart
graficznych. Zamawiający będzie miał dostęp do sprzętu wyłącznie przez narzędzia platformy wirtualizacyjnej.
e. Oferent zapewni, że serwery będą dostępne Zamawiającemu na wyłączność, w następującym rozumieniu:
i. W czasie, gdy na danym serwerze fizycznym uruchamiane są jakiekolwiek procesy poza administratorem wykonującym
rutynowe czynności związane z SLA, żaden inny użytkownik nie może mieć do tego serwera dostępu, nie mogą się na
tym serwerze znajdować żadne pliki takiego użytkownika ani nie mogą być uruchomione jakiekolwiek procesy takiego
użytkownika,
ii. Zastrzeżenie powyżej nie dotyczy wyznaczonego przez Oferenta administratora wykonującego rutynowe czynności związane z SLA.

Kod CPV

72311300-1

Nazwa kodu CPV

Usługi przydziału czasu komputerowego

Harmonogram realizacji zamówienia

Oferent zapewni dostępność mocy obliczeniowej serwerów opisanych powyżej przez cały czas trwania umowy, aż do
wyczerpania zakupionej ilości TFLOP-godzin. Oferent zapewni dostępność 150 serwerów obliczeniowych na każde
żądanie z 24h wyprzedzeniem, a dodatkowych 100 serwerów z wyprzedzeniem min. 7 dni.
Serwery muszą być dostępne po 7 dniach od podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający wymaga od Oferentów wykazaniem się następującym doświadczeniem. Wymagane jest spełnienie jednego
z opisanych poniżej punktów:
a. W ostatnich 2 latach - realizacja przynajmniej jednego zamówienia związanego z wynajmem serwerów obliczeniowych
wyposażonych w specjalistyczne karty obliczeniowe GPU na kwotę co najmniej 300 tyś. PLN netto.
b. W ostatnich 2 latach – świadczenie usług zewnętrznym klientom za pomocą systemu opartego o serwery obliczeniowe
wyposażone w specjalistyczne karty obliczeniowe GPU na kwotę co najmniej 300 tyś. PLN netto.
Wszystkie oferty nadesłane od Oferentów, którzy nie wykażą się stosownym Doświadczeniem zostaną uznane za
nieważne i to spowoduje wykluczenie oferentów z konkursu.

Potencjał techniczny

Oferent musi dysponować środkami technicznymi niezbędnymi do realizacji Przedmiotu zamówienia. Jako potwierdzenie
spełniania powyższego wymogu oferent powinien przedstawić oświadczenie o spełnianiu w/w warunku stanowiące
element treści Formularza ofertowego 1 (załącznik: Formularz ofertowy 1).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej prawidłową i ciągłą dostawę
zamawianej usługi oraz terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia.

Dodatkowe warunki

1. Oferent musi wnieść wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) zabezpieczającego okres obowiązywania oferty. Wadium należy wpłacić na konto Zamawiającego: Alior Bank S.A. 31 2490 0005 0000 4520 6960 1132; tytuł przelewu powinien posiadać brzmienie: wadium na zabezpieczenie oferty nr ZO/FOT/3/2019. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 18 listopada 2019 r. Skutecznym wniesieniem wadium w formie pieniężnej, jest uznanie rachunku bankowego Zamawiającego, wskazanego powyżej, przed upływem terminu składania ofert.
2. Zamawiający zwraca wadium oferentom w terminie 7 dni w przypadku unieważnienia konkursu lub nie wybrania ich ofert, lub wycofania oferty przez Oferenta przed terminem składania ofert. Zamawiający nie zwraca wadium Oferentowi, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zwrot wadium temu Oferentowi nastąpi niezwłocznie po podpisaniu z nim umowy i wpłacie kwoty zabezpieczenia umowy. Zwrot wadium następuje na rachunek bankowy wskazany w ofercie Oferenta. Jeżeli Oferent nie wskaże w złożonej ofercie nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium, Zamawiający zwróci je na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty wadium.
3. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy Oferent, którego oferta została wybrana:
i. odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
ii. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.
4. Zasady wnoszenia wadium, określone w tej części zapytania ofertowego, dotyczą również przedłużania ważności wadium.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą, który zostanie wybrany
w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego
aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
- wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
- wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Oferenta ;
- wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
- zmiany istotnych regulacji prawnych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta powinna być złożona na Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1: Formularz ofertowy) i powinna zawierać co
najmniej:
a. dane teleadresowe Oferenta;
b. odniesienie się do kryteriów oceny wskazanych z Zapytaniu ofertowym;
c. datę sporządzenia oferty i termin związania z ofertą;
d. specyfikację techniczną oferowanej infrastruktury w stopniu szczegółowości wystarczającym Zamawiającemu do oceny spełniania wszystkich wymogów technicznych opisanych w rozdziale VII Przedmiot zamówienia, a w szczególności:
1) Ilość komputerów w oferowanym zespole.
2) Typ/model CPU dla każdego komputera w zespole.
3) Typ/model GPU dla każdego komputera w zespole.
4) Pamięć operacyjna dla każdego komputera w zespole.
5) Pamięć GPU dla każdego komputera w zespole.
6) Przestrzeń dyskowa dla każdego komputera w zespole.
7) Prędkość dysków dla każdego komputera w zespole.
8) Typy i wersje driverów graficznych zainstalowanych na każdym z komputerów zespołu.
e. oświadczenie o dysponowaniu środkami technicznymi określonymi w Przedmiocie zamówienia. Dodatkowo, w
przypadku powołania się Oferenta na rozwiązania równoważne opisywanym w Przedmiocie zamówienia, Oferent jest
zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone w Przedmiocie
zamówienia;
f. oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w zakresie wskazanym w punkcie „Wykluczenia” Zapytania
ofertowego.
g. podpis wystawcy oferty.
2. Oferty nadesłane w innej formie lub niezawierające danych wskazanych w ust. 1 będą odrzucane z przyczyn
formalnych.

LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD OFERENTA:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej w oparciu o kryteria przedstawione w niniejszym zapytaniu.

Kryteria formalne:
Zgodność oferty z zapytaniem ofertowym. Brak spełnienia przez ofertę kryteriów formalnych wyłącza możliwość dalszej oceny w ramach kryterium oceny merytorycznej - powoduje odrzucenie oferty.

Kryteria merytoryczne:
Oferty zostaną ocenione według następujących kryteriów konkursowych:

1. Kryteriami oceny ofert są:
a. Cena ofertowa (C1) cena całościowa zakupu usługi rozumiana jako suma kwoty ceny netto

2. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się punktowym systemem oceny kryteriów wg poniższego przydziału punktów (maksymalnie do uzyskania - 100 pkt):
a. Cena ofertowa (C1) zakupu usługi- maksymalnie do uzyskania jest 100 pkt.;
Oferent, który zaoferował najniższą cenę ofertową zakupu usługi netto, otrzymuje 100 pkt. Dla pozostałych oferentów punktacja za to kryterium obliczana będzie wg następującego wzoru:
C1 = (Najniższa cena ofertowa / Cena ofertowa w rozpatrywanej ofercie) x 100 pkt

3. ostateczna ocena oferty będzie wyliczana według wzoru:
O=C
Gdzie:
O – ostateczna ocena oferty
C – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium cena.

4. W przypadku gdy oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
5. Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym Oferentem mimo złożenia przez niego najlepszej oferty spośród wszystkich ofert, nawet jeśli oferta ta spełnia kryteria wskazane w niniejszym zapytaniu.
6. Niniejsze postępowanie ofertowe może zostać odwołane, zakończone bez dokonania wyboru oferenta, a także unieważnione zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny.
7. Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona przez Zamawiającego na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl w terminie do 7 dni od jego zakończenia.

Wykluczenia

1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które są powiązane z Zamawiającym – Active Text Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie, ul. Zamoyskiego 27/5, 30-519 Kraków KRS: 0000328159,
REGON:120898910, NIP 6783081755 - osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
- pozostawaniu z Oferentem w stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić zastrzeżenia co do bezstronności
tych osób.
2. W celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków, Oferenci przedłożą wypełniony Załącznik nr 2 do niniejszego
zapytania ofertowego (Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań).
3. Wykluczeniu podlegają także Oferenci, którzy są podmiotem otwartego postępowania likwidacyjnego lub
upadłościowego, lub tacy, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie obowiązujących przepisów prawa powszechnego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ACTIVE TEXT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Jana Zamoyskiego 27/5

30-519 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

+48 607 221 951

NIP

6783081755

Tytuł projektu

Prace B+R w zakresie opracowania usługi wysoce zautomatyzowanej oceny stanu fizjologicznego roślin na polach uprawnych opartej na precyzyjnym multispektralnym skaningu pól uprawnych w mikroskali i zaawansowanemu systemowi sztucznej inteligencji

Numer projektu

RPLU.01.02.00-06-0001/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Think Big LLC
6 Liberty Square #2071
Boston, MA 02109, USA
DATA WPŁYWU OFERTY: 17.11.2019
CENA: 1.900.000 PLN
Liczba wyświetleń: 516