Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i dostawa elementów obudowy z metalowymi łączeniami według projektu.

Data publikacji: 04.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-10-2019

Numer ogłoszenia

1210111

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy przygotować na załączonym do zapytania formularzu ofertowym. Oferent nie może wskazać innych materiałów bądź technologii wykonania niż wskazane przez Udzielającego Zamówienie. Oferent, biorąc udział w postępowaniu, ma obowiązek zweryfikowania projektów, będących załącznikami do zapytania a w razie wątpliwości zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie. Pozycje wskazane w zamówieniu nie muszą być wycenione oddzielne. Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych, ale dopuszcza możliwość wykonania części lub całości zamówienia przez podwykonawcę Oferenta. Wykonawca/Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
• Ofertę wraz załącznikami należy złożyć w wersji elektronicznej, w postaci skanu oryginału oferty wraz z załącznikami w nie edytowalnym formacie.
• W temacie maila należy umieścić zapis: Oferta HS/5/19.
• Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę, a w szczególności wypełnić wszystkie załączniki bez wyjątku, bez dokonywania w nich zmian zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert: 13.10.2018
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: wroniem@holosurgical.com

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

wroniem@holosurgical.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Milena Wroniewicz

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa elementów obudowy z metalowymi łączeniami według projektu, gdzie każda z pozycji stanowi część integralną zamówienia, a oferent zobowiązany jest złożyć pełną ofertę. Zamawiający nie przewiduje dzielenia zamówienia.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: WARSZAWA

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Postępowanie ma na celu wyłonienie dostawcy części prototypu określonych w załącznikach objętych postępowaniem w celu realizacji projektu Rozwój systemu rozszerzonej rzeczywistości oraz sztucznej inteligencji (ARAI) w celu zwiększenia efektywności oraz bezpieczeństwa w neurochirurgii w ramach Działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr umowy: POIR.01.01.01-00-0404/16-00.

Przedmiot zamówienia

Zakresem postepowania są objęte części prototypu przedstawione w tabeli z załącznika "Zapytanie ofertowe_HS.5.19"

Kod CPV

44100000-1

Nazwa kodu CPV

Materiały konstrukcyjne i elementy podobne

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonanie i dostawa:
Zamówienie należy zrealizować we wskazanym w ofercie terminie od daty złożenia druku zamówienia przez Udzielającego Zamówienie, jednak nie później niż 28 dni od daty zamówienia.
• za niedotrzymanie terminu naliczone zostaną kary umowne w wysokości 1 % wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 20%.
Powiadomienie o wyborze będzie ogłoszone w Bazie Konkurencyjności. Podpisany przez osobę upoważnioną druk zamówienia zostanie przesłany drogą mailową na wskazany w ofercie adres email. Za termin wiążący uznaje się termin wysłania emaila wraz z podpisanym drukiem zamówienia przez Udzielającego Zamówienie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Podmioty działające na terenie Unii Europejskiej posiadające swoje przedstawicielstwo lub siedzibę w Polsce oraz posiadające techniczne możliwości realizacji zamówienia oraz serwisu gwarancyjnego. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania części lub całości zamówienia przez podwykonawcę Oferenta, o ile podmiot ten działa na terenie Unii Europejskiej i posiada swoje przedstawicielstwo lub siedzibę w Polsce oraz posiada techniczne możliwości realizacji zamówienia.

Dodatkowe warunki

Zamawiający wymaga, żeby wykonane części posiadały okres gwarancji preferencyjnie 24 miesięce, lecz nie mniejszy niż 12 miesięcy.
Zamawiający nie przewiduje wykonania części prototypu przy użyciu innych technologii bądź materiałów niż wskazane w załącznikach do zamówienia.
Wykonawca, który zostanie wybrany do realizacji zamówienia będzie miał prawo o wystąpienie do Zamawiającego z prośbą o dostarczenie bardziej szczegółowych modeli 3D niż wskazane w załącznikach projekty 2D.
Zamawiający zastrzega sobie również prawo do wprowadzenia poprawek do projektów w trakcie realizacji zamówienia, lecz w zakresie nie większym niż 10% zaproponowanej ceny przez oferenta.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Lista dokumentów/oświadczeń znajduję się w załącznikach do zapytania: "zapytanie ofertowe_HS.5.19" oraz "formularz ofertowy_HS.5.19

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i sposób przyznawania punktacji: Zamawiający wybierze do realizacji zamówienia Oferenta, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów ze 100 możliwych do uzyskania, nie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu.
Kryteria:
C - Cena netto realizacji zamówienia, która obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy poniesione w celu realizacji zamówienia (DDP Delivery Duty Paid wg. Incoterms 2010) (80 pkt.) – waga 80% (maksymalnie 80 punktów) liczona: C = (Cmin/C0) x 80, gdzie: C – liczba punktów przyznana danej ofercie, Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert, C0 – cena badanej oferty.
T - Termin dostarczenia zamówienia – waga 10% (maksymalnie 10 punktów), przyznawana zgodnie ze wzorem:
10 punktów – gdy termin dostawy wyniesie mniej niż 21 dni od daty złożenia zamówienia
7 punktów – gdy termin dostawy wyniesie 21 dni od daty złożenia zamówienia
4 punkty - gdy termin dostawy wyniesie 28 dni od daty złożenia zamówienia
G – okres gwarancyjny – waga 10% (maksymalnie 10 punktów), przyznawana zgodnie ze wzorem:
10 punktów – gdy okres gwarancyjny wyniesie 24 miesięcy
5 punktów – gdy okres gwarancyjny wyniesie 12 miesiące

Całkowita liczba punktów (X), jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: X = C + T + G, gdzie: X – całkowita liczba punktów, C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”, T – punkty uzyskane w kryterium „Termin”, G – punkty uzyskane w kryterium „Gwarancja”.
Przykład kalkulacji:
Punktacja będzie naliczana w ramach kryteriów C, T i G dla całości zamówienia. Zamówienie składane u danego oferenta po rozstrzygnięciu konkursu będzie obejmowało wszystkie pozycje wskazane z zapytaniu.

Wykluczenia

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, dotyczące konieczności wykluczenia z postępowania podmiotów powiązanych osobowo i kapitałowo z Zamawiającym, ponieważ powiązania powyższe między Wykonawcą a Zamawiającym nie występują.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
− uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
− posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
− pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
− pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

HOLO SURGICAL SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Władysława Pytlasińskiego 10/12/14

00-777 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

791 766 389

NIP

5213729472

Tytuł projektu

Rozwój systemu rozszerzonej rzeczywistości oraz sztucznej inteligencji (ARAI) w celu zwiększenia efektywności oraz bezpieczeństwa w neurochirurgii

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0404/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

MONAGRAPH STUDIO Piotr Hrapkowicz
32-651 Nowa Wieś, ul Dworska 9a
NIP: 5492038872, REGON: 851747906
data wpłynięcia: 11.10.2019
cena: 12600 zł netto
Liczba wyświetleń: 158