Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa sprzętu komputerowego, fotograficznego, telekomunikacyjnego i AGD jako wyposażenie stanowisk pracy oraz Klubów Ekonomii Społecznej w ramach projektu pn. SZOWES - OWES w regionie szczecineckim Nr postępowania: 01/SZOWES_OWES_RSZK/09/2019

Data publikacji: 04.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-10-2019

Numer ogłoszenia

1209900

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form: osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 w siedzibie Fundacji Nauka dla Środowiska w Koszalinie przy ul. Racławickiej 15-17 budynek F, lub pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Nauka dla Środowiska, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin lub w wersji elektronicznej (skan podpisanych dokumentów) na adres e-mail piotr.jaskiewicz@ndsfund.org, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 14.10.2019. do godz. 15:00. Decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Projekt „SZOWES – OWES w regionie szczecineckim” jest projektem partnerskim. Liderem Projektu jest Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. i ona na dole zapytania jest wskazana jako Zamawiający-Beneficjent. JEDNAKŻE FAKTYCZNYM ZAMAWIAJĄCYM JEST:
Fundacja Nauka dla Środowiska
Ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin
NIP: 669-23-37-315
Tel. 0048 94 347 82 05

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

piotr.jaskiewicz@ndsfund.org

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Jaśkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

94 347 82 05

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Wybór wykonawcy na Dostawę sprzętu komputerowego, fotograficznego, telekomunikacyjnego i AGD jako wyposażenie stanowisk pracy oraz Klubów Ekonomii Społecznej w ramach projektu pn. SZOWES - OWES w regionie szczecineckim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020).

Miejsce dostawy: wyposażenie należy dostarczyć pod adresy wskazane przez Zamawiającego obejmujące następujące miejscowości: Łobez, Karwowo, Szczecinek, Sępólno Wielkie, Przybrda, Silnowo, Świdwin, Kluczkowo, Wałcz, Tuczno, Mirosławiec, Biały Zdrój, Drawsko Pomorskie, Koszalin. Uwaga jeśli w okresie realizacji umowy ulegnie zmiana adresów Zamawiającego zmianie ulegnie też miejsce dostawy.

Zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia dostawa sprzętu komputerowego, fotograficznego, telekomunikacyjnego i AGD jako wyposażenie stanowisk pracy oraz Klubów Ekonomii Społecznej w ramach projektu pn. „SZOWES - OWES w regionie szczecineckim”, fabrycznie nowych wykazu z załącznika

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Miejscowość: Miejsce dostawy: wyposażenie należy dostarczyć pod adresy wskazane przez Zamawiającego obejmujące następujące miejscowości: Łobez, Karwowo, Szczecinek, Sępólno Wielkie, Przybrda, Silnowo, Świdwin, Kluczkowo, Wałcz, Tuczno, Mirosławiec, Biały Zdrój, Drawsko Pomorskie, Koszalin. Uwaga jeśli w okresie realizacji umowy ulegnie zmiana adresów Zamawiającego zmianie ulegnie też miejsce dostawy.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór wykonawcy na Dostawę sprzętu komputerowego, fotograficznego, telekomunikacyjnego i AGD jako wyposażenie stanowisk pracy oraz Klubów Ekonomii Społecznej w ramach projektu pn. SZOWES - OWES w regionie szczecineckim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020).

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia dostawa sprzętu komputerowego, fotograficznego, telekomunikacyjnego i AGD jako wyposażenie stanowisk pracy oraz Klubów Ekonomii Społecznej w ramach projektu pn. „SZOWES - OWES w regionie szczecineckim”, fabrycznie nowych według wykazu z załącznika.

Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, gotowe do użytkowania i nie wycofane z rynku przez producenta z uwagi na niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia użytkowników, pozostawać własnością Wykonawcy i nie być obciążone prawem na rzecz osób trzecich, oraz posiadać parametry techniczno - użytkowe nie mniej korzystne, niż określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.
1. Do ceny ww. produktów należy doliczyć koszty dowozu, rozładunku do 16-stu punktów województwa zachodniopomorskiego wskazanych przez Zamawiającego.
2. Sprzęt będący przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowy, nie noszący znamion używania
i być dobrej jakości. Okres gwarancji dostarczanego sprzętu nie może być krótszy niż 12 miesięcy licząc od dnia dostawy do Zamawiającego.
3. Sprzęt musi być opakowany w fabryczne opakowanie typowe dla danego produktu, zaopatrzone
w etykiety identyfikujące dany produkt, muszą posiadać znak firmowy, nazwę produktu, podstawowe dane o produkcie, adres producenta, kraj pochodzenia.
4. Ilość sprzętu zawartego w Formularzu Oferty została podana szacunkowo. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamawianych elementów sprzętu wyposażenia stanowisk pracy i Klubów Ekonomii Społecznej z zachowaniem cen jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę w ofercie. Zamawiający zastrzega możliwość nie zamówienia z listy wskazanych elementów niektórych produktów.
5. Ceny jednostkowe wynikające z oferty Wykonawcy nie ulegną podwyższeniu w okresie realizacji umowy, chyba że nastąpi sytuacja, o której mowa w § 8 ust. 3 lit. ii Umowy.
6. W przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego jakości sprzętu, co uniemożliwia prawidłowe ich wykorzystanie, Zamawiający ma prawo odesłać produkt jako wadliwy lub niesprawny i żądać wymiany na nowy o właściwej jakości. Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany na produkt o odpowiedniej jakości bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności wymiany sprzętu
7. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia.
8. Zakup sprzętu dla potrzeb Zamawiającego następować będzie partiami, a wielkość każdej partii oraz termin dostawy wynikać będzie z jednostronnych dyspozycji Zamawiającego, zgłoszonych ustnie lub telefonicznie lub mailowo na wskazany adres e-mail/faks.
9. Rzeczywiste ilości zamówienia będzie wynikać z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.
10. Wykonawca będzie wystawiać faktury zgodnie z faktycznie dostarczoną ilością produktów, dopuszcza się wystawianie faktur częściowych za każdy dostarczony przedmiot zamówienia.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu zamówień uzupełniających, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w zawartej z Wykonawcą umowie o ile zamówienia te będą zgodne z podstawowym przedmiotem zamówienia. W takim wypadku nie będzie konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.

Kod CPV

30200000-1

Nazwa kodu CPV

Urządzenia komputerowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Szczegółowy opis w załączeniu.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia.
• Realizacji zamówienia do dnia 30.10.2019. Termin może ulec zmianie na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy.
• Dostarczania na własny koszt sprzętu będącego przedmiotem zamówienia w 16 miejsc na terenie województwa zachodniopomorskiego wskazanych przez Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą:
a. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia;
b. dysponować potencjałem technicznym umożliwiającym realizację zamówienia;
c. dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d. być w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym (który stanowi załącznik do zapytania ofertowego) oraz oceny oferowanego sprzętu pod katem spełnienia minimalnych parametrów technicznych planowanego do zakupu sprzętu określonego w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.


Szczegółowe informacje w załączeniu.

Wiedza i doświadczenie

Szczegółowe informacje w załączeniu.

Potencjał techniczny

Szczegółowe informacje w załączeniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegółowe informacje w załączeniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegółowe informacje w załączeniu.

Dodatkowe warunki

Szczegółowe informacje w załączeniu.

Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania:
a) w przypadku nie spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b) w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem;
c) w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych.

Warunki zmiany umowy

1) Po przeprowadzeniu postępowania Zamawiający podpisze z Wykonawcą/Wykonawcami umowę, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Zapytania Ofertowego. W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. O terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą e-mailową lub telefoniczną wraz z informacją o wynikach postępowania.
2) Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu zamówień uzupełniających, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w zawartej z Wykonawcą umowie o ile zamówienia te będą zgodne z podstawowym przedmiotem zamówienia. W takim wypadku nie będzie konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.
3) Zamawiający dopuszcza zmiany warunków umowy zawartej z Wykonawcą:
a. w przypadku wystąpienia okoliczności związanych ze zmianą założeń Projektu w ramach którego realizowane jest zamówienie, tj. „SZOWES - OWES w regionie szczecineckim”,
b. w przypadku zmian przepisów prawa np. stawki podatku VAT,
c. w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia
d. w przypadku innych okoliczności i zmian nie istotnych, o których wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postepowania, nie wpłynęłaby na krąg podmiotów, ubiegających się o niniejsze zamówienie czy też na wynik postępowania
4) Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta powinna zawierać:
1) Wypełniony formularz oferty;
2) Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (według wzoru stanowiącego załącznik).
3) Pełnomocnictwo dla osób/y podpisujących/cej ofertę, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) - oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione (jeśli dotyczy).

Szczegółowe informacje w załączeniu.

Zamówienia uzupełniające

Szczegółowe informacje w załączeniu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający oceni i porówna jedynie te kompletne oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego;

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
Cena usługi* [C] 100% 100 pkt

* Cena NETTO to cena jaką zamawiający będzie zobowiązany ponieść w związku z realizacją niniejszej usługi WSKAZANA W FORMULARZU OFERTOWYM.

Zasady oceny kryterium "Cena usługi" [C].

Będzie brana pod uwagę cena za komplet wyposażenia . Oferta najtańsza, niepodlegająca odrzuceniu, otrzyma 100 pkt., oferty droższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów. Punkty za kryterium cena będą obliczone wg poniższego wzoru:

Najniższa cena NETTO spośród badanych ofert
C = ---------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt
Cena NETTO badanej oferty

gdzie:

C - ilość punktów w kryterium „cena”
1 pkt.= 1%
3) Ostateczna ocena punktowa oferty:
a) Ocena punktowa oferty "C" będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku.
b) Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru więcej niż jednego Wykonawcy.
c) Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt. Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
d) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która otrzyma największą liczbę punktów.
e) Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z Wykonawcami, których oferty zostały ocenione najwyżej, w szczególności jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają od cen rynkowych. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający przeprowadzi ze wszystkimi Oferentami negocjacje. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 2 dni od dnia zakończenia negocjacji.

W przypadku niewybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.

Szczegółowe informacje w załączeniu.

Wykluczenia

A. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia” na podstawie załącznika do zapytani. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KOSZALIŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Przemysłowa 8

75-216 Koszalin

zachodniopomorskie , Koszalin

Numer telefonu

943416330

Fax

94 341 63 30

NIP

6691429630

Tytuł projektu

SZOWES - OWES w regionie szczecineckim

Numer projektu

RPZP.07.03.00-32-K002/18-00

Inne źródła finansowania

Projekt „SZOWES – OWES w regionie szczecineckim” jest projektem partnerskim. Liderem Projektu jest Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. i ona na dole zapytania jest wskazana jako Zamawiający-Beneficjent. JEDNAKŻE FAKTYCZNYM ZAMAWIAJĄCYM JEST:
Fundacja Nauka dla Środowiska
Ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin
NIP: 669-23-37-315
Tel. 0048 94 347 82 05

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak
Gorzeszów 19 58-405 Krzeszów
Oferta wpłynęła 2019-10-09 10:30
Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów według kryterium.
Liczba wyświetleń: 247