Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa materiałów programowych na potrzeby projektu: Wielkopolskie Podwórka (harcerskie i animacyjne)

Data publikacji: 03.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-10-2019

Numer ogłoszenia

1209774

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta, wraz z niezbędnymi załącznikami, powinna być złożona (pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia 11.10.2019 r. do godz. 15:00.
2. W formie pisemnej, na ponumerowanych stronach, listownie (pocztą tradycyjną lub kurierem) lub osobiście do siedziby Zamawiającego: Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska ul. Święty Marcin 80/82, 61-809 Poznań (pok. 340, 3 piętro) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta Materiały programowe 3”;
3. Na adres e-mail: sekretariat@zhp.wlkp.pl, w tytule wiadomości należy wpisać: „Materiały programowe 3”. Dokumenty ofertowe powinny być w załączniku w postaci skanu z odręcznym podpisem i pieczątką, w formacie .jpg lub .pdf.
4. Datą złożenia oferty jest dzień i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
8. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające.
9. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/user/publication/add/1018647/14208
oraz http://www.zhp.wlkp.pl/

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sekretariat@zhp.wlkp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Iwona Miedzińska (koordynator projektu), Joanna Stefańska (sekretariat)

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

61 852 48 74

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów programowych (specyfikację zawarto w załączniku 1.) na potrzeby projektu: Wielkopolskie Podwórka (RPWP.07.02.02-30-0006/17-00) dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe – Zadanie 2. Prowadzenie świetlic podwórkowych, pozycja 11. Materiały programowe.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Miejscowość: Województwo wielkopolskie – powiaty: czarnkowsko-trzcianecki, jarociński, kępiński, koniński, leszczyński, ostrowski, ostrzeszowski, poznański, pilski, śremski, wolsztyński, wrzesiński, złotowski.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zapytania jest wybór dostawcy materiałów programowych (akcesoria harcerskie i animacyjne) do obsługi działalności świetlic podwórkowych.

Przedmiot zamówienia

1) Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa materiałów programowych (akcesoria harcerskie i animacyjne) dla ZHP Chorągiew Wielkopolska do realizacji Projektu: Wielkopolskie Podwórka.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja materiałów programowych) zawarto w Formularzu ofertowym 2/2019 w załączniku 1.

Kod CPV

37000000-8

Nazwa kodu CPV

Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

18400000-3 Odzież specjalna i dodatki
22100000-1 Drukowane książki, broszury i ulotki

Harmonogram realizacji zamówienia

1) Dostawa materiałów programowych (akcesoria harcerskie i animacyjne) będzie realizowana na koszt Wykonawcy.
2) Dostawa towaru realizowana będzie w transzach wg harmonogramu ustalonego przy podpisaniu umowy.
3) Umowa zostanie wykonana w terminie nie później niż do dnia 1.12.2019 r

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności określonej w przedmiocie zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
b) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym – Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej, finansowej i organizacyjnej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia. Weryfikacja na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Niespełnienie warunków udziału w postępowaniu skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
Oferta Wykonawcy wykluczonego zostaje odrzucona.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z Wykonawcą zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z załącznikiem 1. do niniejszego zapytania (Formularz ofertowy 2/2019).
2. Do oferty należy załączyć oświadczenia zgodne z załącznikami:
Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań 2/2019
Załącznik nr 3. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 2/2019
Załącznik nr 4. Oświadczenie Oferentów/Wykonawców (obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) 2/2019

Zamówienia uzupełniające

Dopuszcza się możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 25% wartości niniejszego zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej cenie.
Kryterium: Cena – wg poniżej wskazanej wzorem oceny oferty:

Najniższa cena brutto złożonych ofert (Cmin)
P = -------------------------------------------------------------------- x 100%
Łączna cena brutto rozpatrywanej oferty (Co)

P – punktacja, którą należy wyznaczyć (punktacja obliczana);
Cmin – cena najniższa podana wśród wykonawców, najniższa wartość w danym kryterium spośród złożonych ofert;
Co – cena ofertowa podana przez n-tego wykonawcę, wartość obliczanej oferty w danym kryterium;
Wmax – waga kryterium – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w danym
kryterium, gdzie znaczenie procentowe 100% = znaczenie punktowe 100 pkt.

Oferta zostanie oceniona pod względem merytorycznym pod warunkiem spełniania wszystkich wymagań formalnych zawartych w dziale Warunki udziału w postępowaniu.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu konieczne jest złożenie wraz z ofertą oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym, stanowiącego załącznik nr 2. do zapytania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO - CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA

Adres

Święty Marcin 80/82

61-809 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

618524874

Fax

618529232

NIP

7781440251

Tytuł projektu

Wielkopolskie Podwórka

Numer projektu

RPWP.07.02.02-30-0006/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Woda Góry Las Sp. z o.o.
ul. Strzelecka 13, 61-845 Poznań
Oferta wpłynęła 11.10.2019 r.
Wartość brutto oferty: 106 406,75 zł
Liczba wyświetleń: 278