Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 1/2019 na doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w projekcie „Profesjonalny MEDYK – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w WSCKZiU Konin”

Data publikacji: 30.09.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-10-2019

Numer ogłoszenia

1209160

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę wraz podpisanymi załącznikami należy przygotować w formie pisemnej, zgodnej ze wzorami stanowiącymi załącznik do zapytania ofertowego, z podaniem wartości netto, VAT i kwoty brutto i przesłać ją lub złożyć osobiście na adres:
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie
ul. Przemysłowa 4
62-510 Konin
z dopiskiem: „Profesjonalny MEDYK” - doposażenie pracowni.
Termin złożenia oferty: do 9 października 2019 r. do godziny 15.00 (decyduje data i godzina faktycznego wpływu do Zamawiającego).

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ewelina Kubacka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

63 242 42 15

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz montaż fabrycznie nowego wyposażenia 3 pracowni kształcenia zawodowego: kosmetyki i wizażu, higienistki stomatologicznej i masażu, z udzieloną przez wykonawcę/wykonawców gwarancją, na rzecz Zamawiającego, w związku z realizacją projektu „Profesjonalny MEDYK – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w WSCKZiU Konin”

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Konin Miejscowość: Konin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup, dostawa oraz montaż fabrycznie nowego wyposażenia 3 pracowni kształcenia zawodowego: kosmetyki i wizażu, higienistki stomatologicznej i masażu na potrzeby kształcenia w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz montaż fabrycznie nowego wyposażenia 3 pracowni kształcenia zawodowego: kosmetyki i wizażu, higienistki stomatologicznej i masażu, z udzieloną przez wykonawcę/wykonawców gwarancją, na rzecz Zamawiającego, w związku z realizacją projektu „Profesjonalny MEDYK – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w WSCKZiU Konin”.
Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części:
Część I zamówienia: wyposażenie pracowni kosmetyki i wizażu,
Część II zamówienia: wyposażenie pracowni higienistki stomatologicznej
Część III zamówienia: wyposażenie pracowni masażu
Część IV zamówienia: wyposażenie 2 pracowni w sprzęt multimedialny
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do zapytania.

Kod CPV

33000000-0

Nazwa kodu CPV

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Dodatkowe przedmioty zamówienia

CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe
CPV: 31710000-6 Sprzęt elektroniczny
CPV: 38650000-6 Sprzęt fotograficzny
CPV: 39150000-8 Różne meble i wyposażenie
CPV: 31516000-6 Lampy podczerwieni
CPV: 39113000-7 Różne siedziska i krzesła

Harmonogram realizacji zamówienia

Do 5 grudnia 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy, którzy:
a) w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili Zamawiającemu szkodę przez to, że nie wykonali lub nienależycie wykonali zobowiązanie, chyba, że było to następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosił odpowiedzialności;
b) w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania uchylili się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty;
c) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają uprawnień do wykonywania określonej działalności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczenia.

Dodatkowe warunki

Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która może obejmować swym zakresem całość lub jedną, wybraną przez Wykonawcę część zamówienia jaką zamierza realizować na podstawie niniejszego zamówienia. Oferty składa się na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

Dopuszczalność wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: Zamawiający przewiduje wprowadzanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy i określa warunki takich zmian w § 9 projektu umowy (załącznik nr 3).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wraz z formularzem ofertowym należy złożyć:
- wykaz poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia dla wybranej części (dla wybranych części)
- podpisaną klauzulę informacyjną dot. RODO stanowiącą załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, stanowiące załącznik nr 4 do zapytania ofertowego;

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert:
Kryterium: „Cena brutto” (C) – waga 80% (max. 80 pkt.)
Kryterium: „Skrócenie czasu realizacji” (S) – waga 20% (max.20 pkt.)

Kryterium CENA (BRUTTO):
Liczba punktów dla każdej oferty w tym kryterium zostanie wyliczona według poniższego wzoru:

C= C min./ C bad. x 80 % 1 % - 1 punkt
gdzie:
C – liczba punktów oferty badanej
C min. – cena minimalna brutto spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
C bad. – cena oferty badanej brutto

Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalnie w tym kryterium można otrzymać 80 punktów.

Kryterium SKRÓCENIE CZASU REALIZACJI:
Zamawiający dokonując oceny ofert w kryterium SKRÓCENIE CZASU REALIZACJI przyzna punktację w następujący sposób;
Skrócenie czasu realizacji o 3 dni – 10 pkt
Skrócenie czasu realizacji do 5 dni – 20 pkt

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium jaką można uzyskać to 20 pkt. Skrócenie czasu należy wpisać w formularzu ofertowym.
W przypadku gdy Wykonawca nie zaproponuje skrócenia czasu tzn. w druku oferty wpisze „0” (zero) lub zostawi puste miejsce, ewentualnie wstawi kreskę lub inny symbol to otrzyma za to kryterium „0” (zero) punktów.

Najkorzystniejsza oferta
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska łącznie największą liczbą punktów przyznawanych według ustalonych kryteriów we poniższego wzoru:
P = C + S
gdzie:
P - łączna liczba punktów przyzna badanej ofercie
C - ilość punktów przyznana badanej ofercie w kryterium CENA(BRUTTO)
S - ilość punktów przyznana badanej ofercie w kryterium SKRÓCENIE CZASU REALIZACJI
Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE / WIELKOPOLSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KONINIE

Adres

Przemysłowa 4

62-510 Konin

wielkopolskie , Konin

Numer telefonu

632424215

Fax

632424215

NIP

6652990658

Tytuł projektu

Profesjonalny MEDYK - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w WSCKZiU Konin

Numer projektu

RPWP.08.03.01-30-0030/18-00
Liczba wyświetleń: 517