Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2.2.1/2019 z dnia 27.09.2019. Dostawa jednostki mocy (1 jednostka mocy 40 kVA) do UPS Benning Enertronic Modular 200 kVA wraz z montażem.

Data publikacji: 27.09.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-10-2019

Numer ogłoszenia

1208642

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w terminie do 17.10.2019 r. do godz. 14.00 (liczy się data wpływu):
- osobiście, Artnet Sp. z o.o., ul. Marynarki Polskiej 100, 1 piętro, Gdańsk, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00,
- pocztą: Artnet Sp. z o.o., ul. Marynarki Polskiej 100, 1 piętro, 80-557, Gdańsk,
- e-mailem na adres: sprzedaz@artnet.pl.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.10.2019 o godzinie 14.30.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sprzedaz@artnet.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Rutkowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

587613130

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pt. „Zwiększenie mocy produkcyjnej i jakości świadczonych usług centrum danych Artnet poprzez zakup infrastruktury do serwerowni” Artnet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na dostawę jednostki mocy (1 jednostka mocy 40 kVA) do UPS Benning Enertronic Modular 200 kVA wraz z montażem.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Rozbudowa infrastruktury serwerowni o kolejną jednostkę mocy do zasilacza UPS.

Przedmiot zamówienia

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pt. „Zwiększenie mocy produkcyjnej i jakości świadczonych usług centrum danych Artnet poprzez zakup infrastruktury do serwerowni” Artnet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na:
- dostawę jednostki mocy (1 jednostka mocy 40 kVA) do UPS Benning Enertronic Modular 200 kVA wraz z montażem,
- adres dostawy: ul. Marynarki Polskiej 100, 80-557 Gdańsk, 1 piętro,
- maksymalny termin realizacji wynosi 8 tygodni od daty podpisania umowy,
- warunki płatności: płatność nastąpi po dostarczeniu i uruchomieniu, na podstawie wystawionej faktury VAT z terminem płatności 14 dni.

Kod CPV

31682530-4

Nazwa kodu CPV

Awaryjne urządzenia energetyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny termin realizacji wynosi 8 tygodni od daty podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

- Zapoznanie się oraz akceptacja warunków realizacji zamówienia określone w Zapytaniu Ofertowym nr 4/2.2.1/2019 stanowiącym podstawę niniejszej oferty oraz spełnienie wszystkich warunków określonych w Zapytaniu Ofertowym.
- Posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonywania przedmiotowego zamówienia.

Weryfikacja spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie oświadczeń złożonych przez oferenta. Wzór oświadczeń znajduje się w Załączniku 2, części C.

Wiedza i doświadczenie

- Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Weryfikacja spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie oświadczeń złożonych przez oferenta. Wzór oświadczeń znajduje się w Załączniku 2, części C.

Potencjał techniczny

- Dysponowanie potencjałem technicznym.
Weryfikacja spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie oświadczeń złożonych przez oferenta. Wzór oświadczeń znajduje się w Załączniku 2, części C.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

- Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Weryfikacja spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie oświadczeń złożonych przez oferenta. Wzór oświadczeń znajduje się w Załączniku 2, części C.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

- Sytuacja ekonomiczna i finansowa Oferenta zapewni wykonanie opisanych w zapytaniu ofertowym prac w pełnym zakresie i w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym.
- Wobec Oferenta nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości.
- Oferent nie może zalegać z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Weryfikacja spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie oświadczeń złożonych przez oferenta. Wzór oświadczeń znajduje się w Załączniku 2, części C.

Dodatkowe warunki

- Oferent nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych (jeśli dotyczy).
- Wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. (jeśli dotyczy).
- Sąd nie orzekł wobec Oferenta zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
- Oferta musi być ważna przez okres 3 miesięcy.
Weryfikacja spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie oświadczeń złożonych przez Oferenta. Wzór oświadczeń znajduje się w Załączniku 2, części C.

Warunki zmiany umowy

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy w wypadku wystąpienia zmiany stawki podatku od towarów i usług. W przypadku zmiany stawki podatku VAT ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian,
- Zmiana wynagrodzenia w okolicznościach, o których mowa w ust. 1 powyżej obowiązywać będzie od chwili wejścia w życie powszechnie obowiązujących przepisów prawa determinujących tą zmianę.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wzór oświadczeń znajduje się w Załączniku 2, części C.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny:
1. Cena: 95%
2. Termin realizacji zamówienia: 5%

Ad 1. Liczba punktów (wykonawca może otrzymać maksymalnie 95 pkt.), którą można uzyskać w ramach kryterium
„cena” zostanie obliczona wg wzoru:
C = (Cmin/Co) x Wc,
gdzie:
C - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę (obliczana do dwóch miejsc po przecinku),
Cmin - najniższa cena brutto zaoferowana w ważnych ofertach,
Co - cena brutto oferty ocenianej
Wc – waga ceny = 95

Ad 2. Liczba punktów (wykonawca może otrzymać maksymalnie 5 pkt.), którą można uzyskać w ramach kryterium „termin realizacji zamówienia” zostanie obliczona w następujący sposób:

Oferta z najkrótszym terminem realizacji zamówienia uzyska 5 punktów. Pozostałe oferty uzyskają wartość punktową wyliczoną wg poniższego wzoru:
T = Tn/To x Wt,
gdzie
T - liczba punktów za termin realizacji zamówienia (obliczana do dwóch miejsc po przecinku)
Tn - najkrótszy termin realizacji zamówienia w złożonych ofertach (podany w tygodniach)
To - termin realizacji zamówienia w badanej ofercie (podany w tygodniach)
Wt – waga terminu realizacji = 5


Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej ofercie zostaną do siebie dodane. Maksymalna liczba punktów wynosi 100.
Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty realizacji prac. Oferent musi podać cenę ofertową do dwóch miejsc po przecinku. Cena powinna zostać podana w walucie polskiej „PLN”. W przypadku podania ceny w innej walucie - Zamawiający przeliczy ofertę w walucie obcej na „PLN” po średnim kursie ogłaszanym przez NBP w dniu otwarcia ofert.
Oferty, których termin realizacji będzie dłuższy niż 8 tygodni nie będą rozpatrywane.
Pozostałe szczegółowe ustalenia są zawarte we wzorze umowy, która stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
W przypadku gdy po przeliczeniu kryteriów oceny, więcej niż jedna oferta będzie miała taką samą liczbę punktów, decydować będzie kryterium najniższej ceny.

Wykluczenia

Informacja dotycząca wykluczeń:
Zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” (podrozdział 6.5.2. pkt. 2 lit. a) zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Artnet Sp. z o.o.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Artnet Sp. z o.o. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Artnet Sp. z o.o. lub osobami wykonującymi w imieniu Artnet Sp. z o.o. czynności związanych z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Weryfikacja spełnienia powyższych warunków w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie oświadczeń złożonych przez oferenta. Wzór oświadczeń znajduje się w Załączniku 2, części C.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ARTNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Wały Piastowskie 1

80-855 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

48 58 761 31 31

NIP

5832050407

Tytuł projektu

Zwiększenie mocy produkcyjnej i jakości świadczonych usług centrum danych Artnet poprzez zakup infrastruktury do serwerowni

Numer projektu

RPPM.02.02.01-22-0073/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

BENNING POWER ELECTRONICS Sp. z o.o., ul. Korczunkowa 30, 05-503 Głosków.
Data wpłynięcia oferty: 17.10.2019 godz.: 12.30.
Oferowana cena 43 665 PLN brutto (35 500 PLN netto).
Liczba wyświetleń: 636