Strona główna
Logo unii europejskiej

STACJA ZLEWNA ŚCIEKÓW SANITARNYCH

Data publikacji: 20.09.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-10-2019

Numer ogłoszenia

1207503

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zapieczętowanej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego, na adres podany w części I, opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem:
Oferta na:
„STACJA ZLEWNA ŚCIEKÓW SANITARNYCH”- realizowany zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC - żółta książka 2. Ofertę należy złożyć siedzibie PGKIB ZAWOJA Sp. z o.o. - sekretariat,
nie później niż do godz. 12:00 dnia 07-10-2019 roku

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Adam Skrzypek-501 076 762, Agnieszka Winczewska 511 122 984

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Adam Skrzypek-501 076 762, Agnieszka Winczewska 511 122 984

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie stacji zlewnej ścieków sanitarnych na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zawoja – Widły.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: suski Miejscowość: Zawoja

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zawarcie umowy z Wykonawcą

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie stacji zlewnej ścieków sanitarnych na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zawoja – Widły.

Kod CPV

45231000-5

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45.23.24.00 – 6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych – projekt i budowa
45.10.00.00 – 8 Przygotowanie terenu pod budowę
45.20.00.00 – 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45.30.00.00 – 0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45.40.00.00 – 1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 74.23.20.00 – 4 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Harmonogram realizacji zamówienia

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
- do 31 maja 2020 Czas na Ukończenie,
- 12 miesięczny Okres Zgłaszania Wad liczony od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia dla całości Robót
- 24 miesięczny okres trwania gwarancji i rękojmi liczony od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia dla całości Robót

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy. Zamawiający nie precyzuje warunku.

Wiedza i doświadczenie

Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: min. 1 zadania wykonanego (zakończonego), tj. doprowadzenie przez Wykonawcę co najmniej do podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu, świadczącego o zakończeniu realizacji zamówienia, polegającego na budowie lub przebudowie lub remoncie lub rozbiórce oczyszczalni ścieków, lub stacji zlewnej z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający stawia następujące minimalne warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:
KIEROWNIK BUDOWY winien:
- posiadać uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane lub instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inżynieryjne wyburzeniowe ,
- posiadać minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych, w tym na minimum 1 zadaniu polegającym na budowie lub przebudowie lub remoncie lub rozbiórce oczyszczalni ścieków lub stacji zlewnej.
Uwaga:
Posiadane przez Kierownika Budowy wskazanego w pkt 1.4.1. uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu i SIWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j.) oraz aktualnym obowiązującym rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014., poz. 1278;).
Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie wykazują te dokumenty, jako obowiązujące.
Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 65), a także w sytuacji określonej w art. 20 a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.2016.1725).
Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji Kierownika budowy z inną funkcją i sprawowanie ich przez jedną osobę.
UWAGA: Kluczowy personel, podany przez Wykonawcę w ofercie nie wyczerpuje wymagań dla rzetelnego wypełnienia zobowiązań zespołu projektowego i realizacji robót budowlanych i winien być traktowany, jako minimalne wymogi Zamawiającego dla udziału w postępowaniu przetargowym.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 100 000,- zł. /słownie: sto tysięcy zł/

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zmiana możliwa jest w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w Klauzuli 13 Umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Do oferty wykonawca załączy dokumenty i załączniki: aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca:
a. nie podlega wykluczeniu -zał. Nr 1a do SIWZ,
b. spełnia warunki udziału -zał. Nr 1b do SIWZ,.
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących dokumentów:
2.1. posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 100.000,00 PLN.
(W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy wykazywać będą spełnienie warunku, ale oceniane będzie łączne spełnienie niniejszego warunku)
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2.2. Ponadto, w celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, wykonawcy są zobowiązani złożyć wraz z ofertą oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 1b do niniejszej SIWZ, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający żąda następujących dokumentów:
3.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - Zamawiający nie wymaga złożenia do oferty informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie. Zamawiającywymaga wykazania tylko zamówień niezbędnych dla spełnienia warunku określonego w SIWZ) - zał. nr 2 do SIWZ.
4. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający żąda następujących dokumentów:
4.1. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami-zał. nr 3 do SIWZ
5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do niniejszej IDW (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
6. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
7. Wykonawca jest zobowiązany wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczeniu z powodu niespełniania warunków nie później niż na dzień składania ofert.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie stosował następujące kryteria i ich znaczenie:
1) (C)cena – 90%,
2) (D) doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – waga 10% –
2. Sposób oceniania ofert i przyznawania punktów.
Maksymalna ilość punktów w kryteriach wynosi 100 punktów.
 Przez kryterium cena (C) Zamawiający rozumie całkowity koszt realizacji zamówienia. Do oceny Zamawiający przyjmuje cenę brutto wpisaną przez Wykonawcę w formularzu oferty. Liczba punktów w ramach kryterium ceny zostanie wyliczona zgodnie ze wzorem:
C = ( Cmin / Cb ) x 100 x 90 %
gdzie:
C – ilość punktów przyznana za cenę
C min – najniższa cena w złożonych ofertach
C b – cena badanej oferty
100- wskaźnik stały
90 % - procentowe znaczenie kryterium cena
Oferta w kryterium cena może otrzymać maksymalnie 90 punktów.
Kryterium doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (D)
Zamawiający przewiduje następujący sposób punktacji doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia:
Doświadczenie Eksperta 1 Kierownika budowy
Doświadczenie Eksperta 1 Kierownika budowy
pełnił funkcję kierownika budowy lub kierownika robót na zadaniu inwestycyjnym, polegającym na budowie lub przebudowie lub remoncie lub rozbiórce oczyszczalni ścieków lub stacji zlewnej - posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno budowlanej lub instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inżynieryjne wyburzeniowe lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 3 i więcej zadań - 10 punktów, 2 zadania 5 punktów, 1 zadanie 0 punktów.

Wykluczenia

Z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ponadto z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wykonali
zamówienia lub wykonali je nienależyci e i do dni a otwarcia ofert nie usunęli skutków nie wykonania
lub nienależytego wykonania zamówienia;
b) wykonawców, z którymi zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia
albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia, z powodu okoliczności, za które wykona wca ponosi
odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła
co najmniej 5% war tości umowy;
c)
wykonawcó w, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono z
wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli prz ez likwida cję majątku
upadłego;
d) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, rozłożenie na raty zaległ ych płatno ści lub ws trzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
e) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonu jących pracę
za robkową, p rzestępstw o przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo u działu w zorgan izowanej g rupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa skarbowego;
f) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko pr awom osób wykon ujących pr acę
zarobk ową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
a także za przestępstwo skarbowe lu b przestępstwo udziału w zorganizow anej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa skarbowego;
g) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udziele nie zamówienia, przestęps two przeci wko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w
celu osiągnięcia korzyści majątko wych, a także z a przestęp stwo skarb owe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa skarbowego;
h) spółki komandytowe oraz komandytowo
akcyjne, których komplementariusza prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w cel u osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa skarbowego;
i) osoby prawne, których urzędującego członka
organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa skarboweg o;
j) podmioty
zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą
kary.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
a) wy konywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub
posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tyc h czynności,
chyba że udział tych wykonawców w postępowani u nie utrudni uczciwej konkurencji,
b) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzo nego
postępowania,
c) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą albo
nie zgodzili się na przedłużenie okres u związania ofertą;

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I BUDOWNICTWA "ZAWOJA" SP. Z O.O.

Adres

34-222 Zawoja

małopolskie , suski

Numer telefonu

33 877 50 72

Fax

33 877 50 72

NIP

5521535806

Tytuł projektu

Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja

Numer projektu

POIS.02.03.00-00-0012/16-00
Liczba wyświetleń: 239