Strona główna
Logo unii europejskiej

Instruktor muzyki (umowa-zlecenie)

Data publikacji: 19.09.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-09-2019

Numer ogłoszenia

1207372

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta, wraz z niezbędnymi załącznikami, powinna być złożona (pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia 30.09.2019 r. do godz. 15:00.
2. W formie pisemnej, na ponumerowanych stronach, listownie (pocztą tradycyjną lub kurierem) lub osobiście do siedziby Zamawiającego: Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska ul. Święty Marcin 80/82, 61-809 Poznań (pok. 340, 3 piętro) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta Instruktor muzyki”;
3. Na adres e-mail: sekretariat@zhp.wlkp.pl, w tytule wiadomości należy wpisać: „Oferta Instruktor muzyki”. Dokumenty ofertowe powinny być w załączniku w postaci skanu z odręcznym podpisem i pieczątką, w formacie .jpg lub .pdf.
4. Datą złożenia oferty jest dzień i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
8. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
9. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/user/publication/add/1018647/14208
oraz http://www.zhp.wlkp.pl/

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sekretariat@zhp.wlkp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Iwona Miedzińska (koordynator projektu), Joanna Stefańska (sekretariat)

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

61 852 48 74

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie Instruktora muzyki do organizacji i przeprowadzenia ścieżki edukacyjnej (ekspresji twórczej, głównie muzycznej i scenicznej) oraz organizacji wydarzeń artystycznych, na potrzeby projektu: Wielkopolskie Podwórka (RPWP.07.02.02-30-0006/17-00) dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe – Zadanie 4. Rozwój kompetencji świadomości i ekspresji kulturalnej, działanie 18. Instruktor muzyki (umowa zlecenie).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Miejscowość: Powiaty: leszczyński, wolsztyński, wrzesiński. Szczegółowa specyfikacja w załącznikach: Zapytaniu ofertowym oraz załączniku nr 1.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zapytania jest wybór Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa zlecenie na wykonanie usługi stanowiącej przedmiot niniejszego zapytania ofertowego, szczegółowo opisanej w zapytaniu ofertowym 1/2019 w załączniku.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie na stanowisko instruktora muzyki z podstawowym zakresem: organizacji i przeprowadzenia zajęć w ramach ścieżki edukacyjnej (ekspresji twórczej, głównie muzycznej i scenicznej) oraz organizacji wydarzeń artystycznych dla świetlic podwórkowych działających w powiatowych Centrach Wsparcia Świetlic Podwórkowych. Instruktor współuczestniczyć będzie jako opiekun grup świetlicowych w międzyświetlicowych wydarzeniach artystycznych.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

80100000-5 Usługi szkolnictwa podstawowego;
80200000-6 Usługi szkolnictwa średniego

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowana realizacja zajęć od 01.10.2019 do 30.11.2019 r.
Przewidziany termin realizacji umowy od dnia podpisania do 30.11.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności określonej w przedmiocie zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Na potwierdzenie spełnienia ww. warunków wykonawca złoży oświadczenie w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1. do zapytania ofertowego oraz dołączy do oferty stosowane zaświadczenia lub poświadczenia (KRS/CEiDG) aktualne na dzień składania oferty.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, tj. posiadają uprawnienia pedagogiczne i muzyczne. Weryfikacja kwalifikacji na podstawie informacji zawartych w załącznikach nr 4. i 5.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca zapewni kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje zawodowe i doświadczenie odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej, finansowej i organizacyjnej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia. Weryfikacja na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z Wykonawcą zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium oceny oferty i opis sposobu przyznawania punktacji:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca łącznie następujące warunki:

1) Cena: 0–70 pkt.

Wartość kryterium cena (C) obliczona zostanie wg poniższego wzoru:

Najniższa cena brutto złożonych ofert (Cmin)
P = -------------------------------------------------------------------- x 70%
Łączna cena brutto rozpatrywanej oferty (Co)

P – punktacja, którą należy wyznaczyć (punktacja obliczana);
Cmin – cena najniższa podana wśród wykonawców, najniższa wartość w danym kryterium spośród złożonych ofert;
Co – cena ofertowa podana przez n-tego wykonawcę, wartość obliczanej oferty w danym kryterium;
70% - Waga punktowa (waga kryterium) – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w danym kryterium, gdzie znaczenie procentowe 100% = znaczenie punktowe 100 pkt.

2) Doświadczenie Wykonawcy: 0–30 pkt.:

W kryterium „doświadczenie wykonawcy” ocenie podlegać będą kwalifikacje pedagogiczne w zakresie: edukacja artystyczna (10 pkt.), muzyczne (10 pkt.), sceniczne (10 pkt.). Oferent w kryterium doświadczenie może uzyskać maksymalnie 30 pkt.

Maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia 100 pkt.
Cena + doświadczenie wykonawcy = wynik punktowy oferty ocenianej.
Oferta zostanie oceniona pod względem merytorycznym pod warunkiem spełniania wszystkich wymagań formalnych zawartych w dziale Warunki udziału w postępowaniu.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu konieczne jest złożenie wraz z ofertą oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym, stanowiącego załącznik nr 2. do zapytania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO - CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA

Adres

Święty Marcin 80/82

61-809 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

618524874

Fax

618529232

NIP

7781440251

Tytuł projektu

Wielkopolskie Podwórka

Numer projektu

RPWP.07.02.02-30-0006/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 128