Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa stanowiska do wykonania obudowy w technologii wtrysku niskociśnieniowego w ramach działań podejmowanych w projekcie „Coolmen - innowacyjne urządzenie wspierające leczenie męskiej niepłodności”

Data publikacji: 01.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-11-2019

Numer ogłoszenia

1206876

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania ofert: ul. Drzewna 4, 53-656 Wrocław - biuro Zamawiającego (w godzinach 9:00-15:00).
Sposób składania ofert: 1)
w formie elektronicznej na adres office@becoolmen.com (skan oferty podpisanej przez osobę uprawnioną do
reprezentacji) - dla skutecznego złożenia oferty wystarcza, że oferta zostanie odebrana na wskazanym wyżej
adresie mailowym lub 2) w formie papierowej osobiście, pocztą lub kurierem. Za datę złożenia oferty uznaje
się datę wpływu oferty do Zamawiającego -– za pośrednictwem jednego ze sposobów określonych powyżej

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

office@becoolmen.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Konarski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

605889177

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa stanowiska - zestawu urządzeń, wraz z „regałem stanowiskowym”, niezbędnych do wyposażenia profesjonalnego stanowiska do wykonania obudowy w technologii wtrysku niskociśnieniowego w ramach działań podejmowanych w projekcie „Coolmen - innowacyjne urządzenie, wspierające leczenie męskiej niepłodności” – zwanego dalej Przedmiotem Dostawy.
Szczegóły dotyczące przedmiotu dostawy zawiera Dokumentacja techniczna.
Dokumentacja techniczna opisująca Przedmiot Dostawy stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego. Z tego też względu dokumentacja techniczna będzie przekazywana osobom zainteresowanym wyłącznie po podpisaniu porozumienia o zachowaniu poufności, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Uzyskanie przez Zamawiającego na własność Przedmiotu Dostawy w stanie przydatnym do użytku
typowego dla Przedmiotu Dostawy.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa stanowiska - zestawu urządzeń, wraz z „regałem stanowiskowym”, niezbędnych do wyposażenia profesjonalnego stanowiska do wykonania obudowy w technologii wtrysku niskociśnieniowego w ramach działań podejmowanych w projekcie „Coolmen - innowacyjne urządzenie, wspierające leczenie męskiej niepłodności” – zwanego dalej Przedmiotem Dostawy.
Szczegóły dotyczące przedmiotu dostawy zawiera Dokumentacja techniczna.
Dokumentacja techniczna opisująca Przedmiot Dostawy stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego. Z tego też względu dokumentacja techniczna będzie przekazywana osobom zainteresowanym wyłącznie po podpisaniu porozumienia o zachowaniu poufności, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

Kod CPV

42994200-2

Nazwa kodu CPV

Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych

Harmonogram realizacji zamówienia

Terminem końcowym realizacji zamówienia jest termin określony w ofercie Wykonawcy. Termin ten
powinien być wyrażony w dniach roboczych liczonych od dnia podpisania umowy z Wykonawcą, jednak nie
może być dłuższy niż 60dni roboczych od dnia podpisania umowy z Wykonawcą. Za dni robocze uznaje się
dni od poniedziałku do piątku (włącznie) z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej
Polskiej. Zamówienie uważa się za wykonane w dniu przekazania Zamawiającego kompletnego należycie
wykonanego Przedmiotu Dostawy, o ile zostanie to potwierdzone protokołem odbioru sporządzonym na
piśmie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą (choćby sam protokół odbioru został sporządzony w dacie
późniejszej).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

1. Podpisanie porozumienia o zachowaniu poufności według wzoru załączonego do niniejszego zapytania.
Brak przekazania Zamawiającemu porozumienia o zachowaniu poufności według wzoru załączonego do
niniejszego zapytania skutkuje odrzuceniem złożonej oferty. 2. Wykonawca powinien zaznajomić się z
treścią Zapytania ofertowego nr 1206876. Poprzez złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie
ofertowe Wykonawca zobowiązuje się postępować zgodnie z zasadami wyrażonymi w niniejszym zapytaniu
ofertowym. Oświadczenie o zaznajomieniu się z Zapytaniem ofertowym oraz zobowiązaniu się do
postępowania zgodnie z zapisami w nim zawartymi powinno stanowić element oferty Wykonawcy. 3.
Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji na Przedmiot Zamówienia na warunkach
poniższych warunkach: a) Gwarancja obowiązuje w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą, którego
oferta została wybrana. Okres gwarancji zaczyna swój bieg począwszy od odbioru Przedmiotu Zamówienia
przez Zamawiającego. b) Gwarancja udzielona zostaje na okres określony w ofercie wrażony w miesiącach
kalendarzowych. Okres gwarancji wskazany w ofercie stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. c) Gwarancja
udzielona na Przedmiot Zamówienia uprawnia Zamawiającego do otrzymywania nieodpłatnych napraw
Przedmiotu Zamówienia stwierdzonych i zgłoszonych Wykonawcy w okresie gwarancji. d) Gwarancja
udzielona na Przedmiot Zamówienia uprawnia Zamawiającego również do zwrotu od Wykonawcy kosztów
usunięcia przez osoby trzecie wad stwierdzonych i zgłoszonych Wykonawcy w okresie gwarancji. Z
uprawnienia tego Zamawiający może skorzystać, jeśli Wykonawca nie usunie tych wad w terminie 30 dni od
zgłoszenia wady przez Zamawiającego. e) Jeśli wady stwierdzone i zgłoszone Wykonawcy usunąć się nie
dadzą lub ich usunięcie wymaga nadmiernych kosztów gwarancja obejmuje prawo do wymiany Przedmiotu
Dostawy na nowy lub powtórnego wykonania innych czynności składających się na Przedmiot Zamówienia.
f) Za dokument gwarancyjny Strony uznają dokument umowy zawartej w wyniku wyboru oferty złożonej na
skutek niniejszego zapytania. W pozostałym zakresie do gwarancji stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o
gwarancji jakości rzeczy sprzedanej. g) Udzielenie gwarancji nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu
rękojmi za wady, przy czym rękojmia ta funkcjonować będzie według zasad przewidzianych dla rzeczy, co
do których sprzedawca zapewnił, iż są one wolne od wad. h) Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do
odbioru Przedmiotu Zamówienia obarczonego wadami - w takim przypadku Zamawiający zachowuje
zarówno uprawnienia z gwarancji, jak i rękojmi. Decyzja o dokonaniu takiego odbioru należy wyłącznie do
Zamawiającego. Oświadczenie o udzieleniu gwarancji na powyższych warunkach powinno stanowić element
oferty Wykonawcy. 4. Wykonawca godzi się na to, że warunki płatności ceny zostaną określone w umowie
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, z tym zastrzeżeniem, że przed dostarczeniem Przedmiotu Dostawy
do miejsca wykonania zamówienia może zostać uiszczone na rzecz Wykonawcy nie więcej niż 50% ceny.
Oświadczenie Wykonawcy o wyrażeniu zgody na wskazaną zasadę określania warunków płatności powinno
stanowić element oferty Wykonawcy. 5. W przypadku złożenia przez któregokolwiek z Wykonawców
zapytania dotyczącego wyjaśnienia treści zapytania ofertowego lub warunków postępowania Zamawiający -
jeśli uzna, że stosowne wyjaśnienia są konieczne, upubliczni wyjaśnienia w sposób właściwy dla
upublicznienia zapytania ofertowego oraz przekaże je do informacji wykonawcom, którzy złożyli już swoje
oferty. Wyjaśnienia takie Zamawiający może udzielić także z własnej inicjatywy, jeśli uzna że pewne
postanowienia zapytania ofertowego mogą być nieprecyzyjne. 6. Zawiadomienia, wezwania lub zapytania
kierowane do Wykonawców mogą być kierowane za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazane
przez Wykonawców adresy poczty elektronicznej. 7. Aż do terminu wykonania zamówienia (tak przed
podpisaniem umowy, jak i po jej zawarciu), Zamawiający będzie mógł jednostronnie zrezygnować z
dalszego wykonywania zamówienia lub ograniczyć wykonywany Przedmiot Zamówienia. W takim
przypadku Zamawiający będzie zobowiązany do rozliczenia tylko za tę część zamówienia, która faktycznie
została wykonana. Rozliczenie to następować będzie proporcjonalnie – w oparciu o cenę umowną oraz
zakres wykonanych prac w stosunku do całego zakresu Przedmiotu Zamówienia, przy zaliczeniu wcześniej
dokonanych płatności na rzecz Wykonawcy oraz uwzględnieniu określonego sposobu rozliczania
poszczególnych etapów zamówienia. 8. Udział podwykonawców w realizacji zamówienia nie jest
wykluczony.

Warunki zmiany umowy

1. Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, może
zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy następującym zakresie i przypadkach: a) zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących
Przedmiotu Zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem
przez Wykonawcę Przedmiotu Zamówienia, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do
uzyskania wynagrodzenia, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź
zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota podatku
oraz wynagrodzenie wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług. Przy czym Wykonawca jest
uprawniony do uzyskania zwiększonego wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji, gdy dotrzymał terminu
realizacji umowy, oraz przekazał Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę VAT niezwłocznie, lecz
nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia realizacji umowy. b) zmiany terminu wykonania
zamówienia, w przypadku gdy zmiana terminu wykonania umowy wynika z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy; c) zmiany warunków i terminów płatności wynagrodzenia w przypadku gdy zmiany te wynikać
będą z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; d) ograniczenia Przedmiotu Zamówienia za odpowiednią
korektą wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku, gdy konieczność takich ograniczeń będzie wynikać z
dotychczasowego przebiegu wykonywania zamówienia lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; e)
wprowadzenia prac zamiennych w miejsce równoważnych prac pominiętych – w przypadku, gdy
konieczność takich ograniczeń będzie wynikać z dotychczasowego przebiegu wykonywania Zamówienia lub
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; f) założonego przez Strony sposobu wykonywania zamówienia –
w przypadku, gdy konieczność takich ograniczeń będzie wynikać z dotychczasowego przebiegu
wykonywania zamówienia lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 2. Nie stanowi zmiany umowy, w
rozumieniu punktu 1. powyżej: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną
umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego,); b) zmiana nazw stron lub ich formy prawnej (przy
zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej) teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów
miedzy Stronami; c) udzielenie zamówień uzupełniających wykraczających poza Przedmiotu Zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o
poniższe kryteria i ich ustaloną wagę. Ilość punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić
końcową ilość punktów przyznaną danej ofercie. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska
najwyższą końcową ilość punktów. Kryteria oceny ofert i ich waga (%): 1. Całkowita cena netto za
wykonanie zamówienia w PLN – 80% 2. Termin wykonania zamówienia (określony w dniach roboczych) –
10% 3. Okres gwarancji (liczony w miesiącach) – 10%.
Ad. 1) Zaproponowana przez Wykonawcę cena powinna zostać w ofercie podana jako cena brutto oraz z
rozbiciem na cenę netto i podatek VAT wyrażona w PLN. Cena oferty (zarówno cena brutto, jak i cena netto)
ma charakter ryczałtowy i powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne dla wykonania Przedmiotu
Zamówienia. W ofercie cena powinna zostać przedstawiona jednolicie jako cena za wykonanie Przedmiotu
Zamówienia, bez rozbicia na poszczególne elementy stanowiące podstawę do kalkulacji ceny.
Ad. 2) "Termin wykonania zamówienia" Kryterium oceny ofert stanowi termin wykonania zamówienia
określony w ofercie Wykonawcy, wyrażony w dniach roboczych od dnia zawiadomienia Wykonawcy o
wyborze oferty, jednak nie dłuższy niż 60dni roboczych od zawiadomienia Wykonawcy o wyborze oferty. Za
dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku (włącznie) z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od
pracy w Rzeczypospolitej Polskiej. ad. 3) Okres gwarancji Kryterium oceny ofert stanowi okres gwarancji
wskazany w ofercie wyrażony w miesiącach kalendarzowych. Warunki gwarancji zostały określone w części
"Dodatkowe postanowienia". Okres gwarancji zaczyna swój bieg począwszy od odbioru Przedmiotu
Zamówienia przez Zamawiającego. Ustalona punktacja: 1. Punkty za kryterium cena zostaną przyznane za
cenę netto określoną w ofercie, według następującego wzoru: Cena oferty najniższej/Cena oferty badanej x
100 x 80% = ilość punktów 2. punkty za kryterium „Termin wykonania zamówienia” zostaną przyznane
według następującego wzoru: Najkrótszy termin wykonania zamówienia / Termin wykonania zamówienia z
oferty badanej x 100 x 10% = ilość punktów; 3. punkty za kryterium „Okres gwarancji” zostaną przyznane
według następującego wzoru: Okres gwarancji oferty badanej / Najdłuższy okres gwarancji x 100 x 10% =
ilość punktów. W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy
Oferent nie wskaże informacji umożliwiających ocenę jednego lub więcej kryteriów jego oferta może zostać
uznana za nieważną lub w ocenie zostanie przyznanych mu 0 pkt. w danym kryterium.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru
wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1. Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki
cywilnej lub spółki osobowej, 2. Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3. Pełnieniu funkcji
członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4. Pozostawaniu w związku
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia
lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Każdy z oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć Oświadczenie o braku powiązań
kapitałowych i osobowych – według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

COOLTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Rogowska 28/8

54-440 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

605889177

NIP

9112013461

Tytuł projektu

Coolmen - innowacyjne urządzenie wspierające leczenie męskiej niepłodności.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0966/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

HPS Projekt Roman Grodecki
Ul. B.Chrobrego 25a
55-350 Miękinia, Mrozów

Oferta z dnia 08/11/2019 na kwotę 142000,00zł netto (brutto 174660,00zł)
Liczba wyświetleń: 139