Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 4/2019 na zakup kompletu zgarniaczy podtaśmowych do instalacji pilotażowej.

Data publikacji: 17.09.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-09-2019

Numer ogłoszenia

1206814

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać osobiście lub w formie pisemnej na adres: TZ POLSKA Sp. z o.o., ul. Szyby Rycerskie 6, 41-909 Bytom lub przesłać w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) na adres e-mail: biuro@tzpolska.pl w terminie do końca dnia 24.09.2019. Na kopercie/ w temacie wiadomości proszę podać „oferta na zakup zgarniaczy podtaśmowych”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@tzpolska.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Grzegorz Lenc

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 301 53 00

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup kompletu zgarniaczy podtaśmowych do instalacji pilotażowej.
Komplet powinien zawierać:
• Rdzeń do 800 mm – 2 szt
• Rdzeń do 1000 mm – 3 szt
• Zapadkowy mechanizm napinający z płytą montażową - 5 szt
• Elementy mocujące mechanizmy do przenośnika – 10 szt
• Segmenty czyszczące do kompletnego zestawu

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Bytom Miejscowość: Bytom

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup i dostawa kompletu zgarniaczy podtaśmowych do instalacji pilotażowej.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego postępowania ofertowego jest zakup kompletu zgarniaczy podtaśmowych do taśm o szerokościach 800 mm i 1000 mm, które muszą posiadać specyfikację techniczną nie gorszą niż:
• Możliwość montowania bezpośrednio za bębnem rozładowczym przenośnika.
• Elementy zgarniające wykonane z twardego spieku osadzonego w stopie wykonanej z poliuretanu szerokość stopy poliuretanowej nie powinna przekraczać 100mm, a szerokość elementu czyszczącego taśmę nie powinna przekraczać 110 mm.
• Zgarniacze muszą mieć możliwość pracy w środowisku wybuchowym zgodnie z dyrektywą ATEX.
• Możliwość współpracy ze wszystkimi rodzajami połączeń taśmy przenośnikowej tj. wulkanizowanymi, klejonymi na zimno, jak również ze złączami mechanicznymi.
• Mechanizm napinający wyposażony w układ zapadkowy w celu ustawienia docisku do taśmy z możliwością luzowania w celu czyszczenia zgarniacza.
• Rdzenie zgarniaczy wyposażone w kieszenie umożliwiające swobodny montaż oraz demontaż segmentów bez używania dodatkowych narzędzi.

Kod CPV

43000000-3

Nazwa kodu CPV

Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostawy elementów: do 6 tygodni od podpisania umowy i przelania zaliczki, jeśli będzie wymagana.
Przez dostawę Zamawiający rozumie datę dostarczenia przedmiotu postępowania ofertowego do siedziby TZ POLSKA Sp. z o.o., ul. Szyby Rycerskie 6, 41-909 Bytom

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udział w zamówieniu może ubiegać się Wykonawca, który posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia. Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedłożenie aktualnego wydruku z KRS lub CEIDG lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania i reprezentowania określonej działalności: nr/symbol dokumentu rejestrowego i wskazania organu, który go wydał w szczególności w odniesieniu do podmiotu zagranicznego.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca będzie posiadał niezbędną wiedzę dotyczącą znajomości przedmiotu zamówienia oraz obsługi gwarancyjnej.

Dodatkowe warunki

1. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Oferty takie nie będą brane pod uwagę.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert w uzasadnionych przypadkach.

Warunki zmiany umowy

1. Dopuszczalne będą zmiany postanowień umowy, wynikające w szczególności z:
a) zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 mających wpływ na realizację umowy;
b) zmiany terminu płatności wynikające z potrzeb prawidłowej realizacji umowy oraz w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy na jego uzasadniony wniosek,
c) zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby te spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty;
d) zmiany wynagrodzenia (związanej ze zmianą urzędowej stawki podatku VAT, uzasadnienia ekonomicznego i/lub technicznego).
2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
Dokonywanie wszelkich zmian i uzupełnień dotyczących niniejszej umowy wymaga sporządzenia aneksu do umowy formy pisemnej pod rygorem nieważności

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wymagane są załączniki do oferty:
a) Oświadczenie o braku powiązań.
b) Dokument stwierdzający posiadanie odpowiednich uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia. Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedłożenie aktualnego wydruku z KRS lub CEIDG lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania i reprezentowania określonej działalności: nr/symbol dokumentu rejestrowego i wskazania organu, który go wydał w szczególności w odniesieniu do podmiotu zagranicznego.
c) Oświadczenie Oferenta.
d) Formularz oferty.
e) Podpisany załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował poniższymi kryteriami:

Kryterium I: Cena netto
Kryterium II: Termin realizacji
Kryterium III: Okres Gwarancji
Kryterium IV: Właściwości techniczne

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o :

Kryterium I: Cena netto
Waga: 40
Sposób oceny: Stosunek ceny netto najniższej oferty do ceny netto badanej oferty mnożony przez 100 i mnożony przez wagę 40%.

Kryterium II: Termin realizacji
Waga: 10
Sposób oceny:
Termin realizacji zamówienia, tj. moment dostawy towaru do Zamawiającego do 2 tygodni - 30 pkt.
Termin realizacji projektu powyżej 2 tygodni do 6 tygodni - 15 pkt.
Termin realizacji projektu powyżej 6 tygodni– 0 pkt.
Ilość punktów w kryterium termin realizacji = (suma otrzymanych punktów)/(max.do otrzymania liczba punktów) x 100 x waga kryterium 10%.

Kryterium III: Okres Gwarancji
Waga: 10
Sposób oceny:
Okres gwarancji 24 miesiące i powyżej – 20 pkt.
Okres gwarancji od 18 do 23 miesięcy – 10 pkt.
Okres gwarancji poniżej 18 miesięcy – 0 pkt.
Ilość punktów w kryterium okres gwarancji = (suma otrzymanych punktów)/(max.do otrzymania liczba punktów) x 100 x waga kryterium 10%.

Kryterium IV: Właściwości techniczne (zgodnie z tabelą oceny właściwości technicznych zamieszczoną w zapytaniu ofertowym)
Waga: 40
Sposób oceny:
Ilość punktów w kryterium właściwości technicznych = [suma otrzymanych punktów(suma punktów pozycji od 1 do 6 dla oceny oferty)]/(max.do otrzymania liczba punktów) x 100 x waga kryterium 40%.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania (jako suma punktów z 4 kryteriów) = 100

Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielnie zamówienia wykluczony zostanie oferent, który jest po-wiązany kapitałowo bądź osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Szyby Rycerskie 6

41-909 Bytom

śląskie , Bytom

NIP

9691286037

Tytuł projektu

Badanie hamulców i zgarniaczy w warunkach warsztatowych oraz w środowisku pracy w celu poprawy ich parametrów.

Numer projektu

RPSL.01.02.00-24-0640/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Schulte Strathaus GmbH & CO.KG
Runtestraße 42, 59457 Werl, Niemcy
data wpłynięcie: 20.09.2019
cena: 49990 zł brutto
Liczba wyświetleń: 143