Strona główna
Logo unii europejskiej

Sukcesywna dostawa odczynników (zapytanie ofertowe nr 02/09/2019/CD20)

Data publikacji: 11.09.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-10-2019

Numer ogłoszenia

1205755

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W trakcie postępowania wpłynęły zapytania do treści przedmiotowego zapytania ofertowego - treść pytań i odpowiedzi zamieszczono w punkcie "Pytania i wyjaśnienia". W wyniku złożonych zapytań treść ogłoszenia nie uległa modyfikacji.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona osobiście na adres Zamawiającego podany w pkt I Zapytania ofertowego albo wysłana na adres e-mail: przetargi@mabion.eu do dnia 11.10.2019 r.
O terminie złożenia oferty decyduje data doręczenia do Zamawiającego.
2. W przypadku składania oferty w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście oferta powinna być umieszczona w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie, na której umieścić należy dane adresowe Oferenta i jego nazwę oraz zwrot: „Oferta do zapytania ofertowego nr 02/09/2019/CD20 – nie otwierać przed dniem 14.10.2019 r. przed godz. 9:00.” W przypadku składania oferty poprzez e-mail wyżej wymieniony zwrot należy umieścić w tytule wiadomości.
3. Oferty zostaną otwarte dnia 14.10.2019 r. o godz. 9:00.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Zamawiający informuje, że zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Zamawiający na wniosek Oferenta, który złożył ofertę, ma obowiązek udostępnienia wnioskodawcy protokołu postępowania o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
6. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Oferenta złożone, w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznaczeniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych jawnych dokumentów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia składane w toku niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. Zastrzeżenie poufności informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, będą traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem.
7. Oferent może przed terminem składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę. W przypadku zmiany, uzupełnienia lub wycofania oferty pkt 2 powyżej stosuje się odpowiednio, przy czym na kopercie należy dodatkowo umieścić adnotację, odpowiednio: ZMIANA/UZUPEŁNIENIE/WYCOFANIE OFERTY.
8. Rozstrzygnięcie porównania ofert ma charakter ostateczny, tzn. od wyników przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania ofertowego nie przysługuje droga odwoławcza.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

przetargi@mabion.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Adam Szafrański

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

42 2077890 wew.103

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników. Lista odczynników została podzielona na sześć grup i wskazana w załączniku zapytanie ofertowe nr 02/09/2019/CD20

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: pabianicki Miejscowość: Konstantynów Łódzki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników.

Przedmiot zamówienia

a. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników. Lista odczynników została podzielona na sześć grup i przedstawiona w poniższej tabeli.
GRUPA 1: Aminokwasy:
1. Chlorowodorek L(+)-argininy, USP-grade, GMP, zawartość 98.5-101.5%, wielkość opakowania 1kg, data ważności min. rok od daty dostawy - sumaryczna liczba sztuk - 1;
2. L(+)-asparagina hydrat, USP-grade P, GMP, zawartość 98-101,5%, wielkość opakowania 1kg, data ważności min. rok od daty dostawy - sumaryczna liczba sztuk - 1;
3. L(-)-cystyna, USP-grade, GMP, zawartość 98.5-101.5%, wielkość opakowania 1kg, data ważności min. rok od daty dostawy - sumaryczna liczba sztuk - 1;
4. Monochlorowodorek, monohydrat L(+)-histydyny, USP-grade, zawartość 98.5-101.5%, wielkość opakowania 1kg, data ważności min. rok od daty dostawy - sumaryczna liczba sztuk - 1;
5. L(+)-izoleucyna, USP-grade, GMP, zawartość 98.5-101.5%, wielkość opakowania 1kg, data ważności min. rok od daty dostawy - sumaryczna liczba sztuk - 1;
6. L(+)-leucyna, USP-grade, GMP, zawartość 98.5-101.5%, wielkość opakowania 1kg, data ważności min. rok od daty dostawy - sumaryczna liczba sztuk - 1;
7. Monohydrochlorek L-lizyny, USP-grade, zawartość 98.5-101.5%, wielkość opakowania 1kg, data ważności min. rok od daty dostawy - sumaryczna liczba sztuk - 1;
8. L-metionina, USP-grade, FCC, zawartość 98.5-101.5%, wielkość opakowania 1kg, data ważności min. rok od daty dostawy - sumaryczna liczba sztuk - 1;
9. L-treonina, USP-grade, zawartość 98.5-101.5%, wielkość opakowania 1kg, data ważności min. rok od daty dostawy - sumaryczna liczba sztuk - 1;
10. L(-)-tryptofan, USP-grade, zawartość 98.5-101.5%, wielkość opakowania 1kg, data ważności min. rok od daty dostawy - sumaryczna liczba sztuk - 1;
11. L(-)-tyrozyna, USP-grade, zawartość 98.5-101.5%, wielkość opakowania 1kg, data ważności min. rok od daty dostawy - sumaryczna liczba sztuk - 1;
12. L(+)-walina, USP-grade, zawartość 98.5-101.5%,wielkość opakowania 1kg, data ważności min. rok od daty dostawy - sumaryczna liczba sztuk - 1.
GRUPA 2: Ekstrakty:
1. Ekstrakt drożdżowy, UF, opakowanie 500g, data ważności min. rok od daty dostawy - sumaryczna liczba sztuk - 1.
GRUPA 3: Pozostałe suplementy:
1. D(+)-glukoza, bezwodna, USP, zawartość ≥99,5%, opakowanie 2,5kg, data ważności min. rok od daty dostawy - sumaryczna liczba sztuk - 1.
GRUPA 4: Sole organiczne:
1. Amonu mrówczan, czystość CZ.D.A., wielkość opakowania 10 g. Ważność min. 1 rok od daty dostawy - sumaryczna liczba sztuk - 20.
GRUPA 5: Odczynniki do analizy aminokwasów:
1. Czteroboran sodu dekahydrat, proszek, zawartość ≥99,5%. Wielkość opakowania 500g. Data ważności min. rok od daty dostawy - sumaryczna liczba sztuk - 1;
2. Orto-ftalaldehyd, proszek, zawartość ≥99%. Odpowiedni do detekcji aminokwasów (UV, FLD). Wielkość opakowania 1g - sumaryczna liczba sztuk - 1.
GRUPA 6: Bufory:
1. Bufor boranowy, 0.4N, pH 10.2, umożliwiający znakowanie aminokwasów. Wielkość opakowania 100ml - sumaryczna liczba sztuk - 1.

Kod CPV

33696500-0

Nazwa kodu CPV

Odczynniki laboratoryjne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Dostarczenie odczynników przewiduje się w następstwie każdorazowo złożonego pojedynczego zamówienia przez Zamawiającego. Całkowita pula odczynników przedstawiona w tabeli zostanie rozłożona na regularne dostawy w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego, przy czym Zamawiający nie określa minimalnej ani maksymalnej ilości złożonych zamówień.
Odczynniki musza być zabezpieczone przez opakowanie gwarantujące możliwość ich dostarczenia i przechowywania bez ryzyka uszkodzenia, lub naruszenia ich sterylności.
Składając ofertę w niniejszym postępowaniu Oferent oświadcza, iż jest w stanie zrealizować zamówienie w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych, od dnia złożenia zamówienia.
Koszty związane z dostarczeniem odczynników leżą po stronie Oferenta.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji umowy: od dnia jej zawarcia do 30.09.2020 roku.
Dostarczenie odczynników przewiduje się w następstwie każdorazowo złożonego pojedynczego zamówienia przez Zamawiającego. Całkowita pula odczynników przedstawiona w tabeli zostanie rozłożona na regularne dostawy w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego, przy czym Zamawiający nie określa minimalnej ani maksymalnej ilości złożonych zamówień

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

Ofertę może złożyć każdy podmiot, który posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, umożliwiające realizację zamówienia
w najwyższym standardzie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Ofertę może złożyć każdy podmiot, który znajduje się w sytuacji ekonomicznej gwarantującej wykonanie całości zamówienia.

Dodatkowe warunki

1. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferent składa ofertę z wykorzystaniem wzorca oferty stanowiącego załącznik
nr 1, formularza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 2 oraz istotnych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania Ofertowego. Do oferty należy załączyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych stanowiące załącznik nr 3 oraz oświadczenie o spełnianiu warunków formalnych udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania Ofertowego. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia treści oferty albo oświadczeń.
3. Zamawiający wezwie Oferentów, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub którzy złożyli w/w oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub niekompletne lub budzące wskazane przez Zamawiającego wątpliwości do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia w ciągu 3 dni roboczych w sposób wskazany w pkt VII. 1, lub do udzielania wyjaśnień, chyba, że mimo ich złożenia oferta podlegałaby odrzuceniu albo postępowanie podlegałoby unieważnieniu. W przypadku, gdy Oferent nie złoży, nie uzupełni lub nie poprawi w/w oświadczeń lub dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jego oferta podlega odrzuceniu.
4. Oferta musi zawierać:
a. Pełną nazwę oferenta lub oferentów, jeżeli składają ofertę łącznie.
b. Adres lub siedzibę oferenta, numer NIP [lub równoważny].
c. Imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego i adres e-mail osoby wyznaczonej do kontaktów w sprawie oferty.
d. Całkowitą cenę oferty jaką Oferent żąda za przedmiot zamówienia w zakresie poszczególnych grup, podaną w walucie PLN, wpisaną cyframi oraz słownie [cena powinna zostać podana z rozbiciem na cenę netto i brutto tj. wraz podatkiem od towarów i usług VAT chyba, że oferta zostanie złożona przez podmiot zagraniczny, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku od towarów usług VAT na terenie Polski. Oferty sporządzone przez takich Oferentów zawierają cenę bez podatku od towarów i usług VAT, co powinno być wyraźnie wskazane]. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną wpisaną za pomocą cyfr a ceną wpisaną słownie, Zamawiający uzna za właściwą cenę wpisaną słownie.
e. Ceny jednostkowe za poszczególne odczynniki podane w walucie PLN, wpisane cyframi [cena powinna zostać podana z rozbiciem na cenę netto i brutto tj. wraz podatkiem od towarów i usług VAT, chyba że oferta zostanie złożona przez podmiot zagraniczny, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku od towarów usług VAT na terenie Polski. Oferty sporządzone przez takich Oferentów zawierają cenę bez podatku od towarów i usług VAT, co powinno być wyraźnie wskazane].
f. Czas realizacji pojedynczego zamówienia – termin w jakim przedmiot zamówienia może zostać dostarczony Zamawiającemu - nie dłuższy niż 10 dni roboczych od momentu złożenia pojedynczego zamówienia przez Zamawiającego. Przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
g. Oświadczenie Oferenta, iż akceptuje istotne postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
5. Do oferty należy załączyć folder lub broszurę lub karty katalogowe dla oferowanego odczynników pozwalające na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
6. Oferta oraz wszystkie załączniki powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą Ofertę.
7. Oferta wraz z dołączonymi do niej dokumentami powinna być sporządzona w języku polskim lub angielskim.
8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wybraną grupę. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w obrębie grupy. Oferty muszą być składane na wszystkie pozycje wskazane w tabeli danej grupy.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz wprowadzania wariantowości cen.
10. Oferta niespełniająca wymogów określonych w pkt 1, 9, powyżej podlega odrzuceniu, w pkt 2, 4-8 podlega możliwości wniesienia uzupełnień zgodnie z pkt 3.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty, o ile nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy tj.:
a) zmiana terminu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od wybranego Oferenta;
b) wynagrodzenie określone w umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT;
c) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu umowy;
d) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
e) łączna wartość zmian jest mniejsza niż 209 000 euro i jednocześnie jest mniejsza
od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
f) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznikiem do zapytania ofertowego jest formularz oferty [załącznik nr 1], Formularz asortymentowo-cenowy [Załącznik nr 2] oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych [załącznik nr 3], oświadczenie o spełnianiu warunków formalnych udziału w postępowaniu [załącznik 4] oraz istotne postanowienia umowy [załącznik nr 5].

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami: Cena netto (maksymalna ilość punków - 100) - waga 65%, Czas realizacji zamówienia (maksymalna ilość punków - 100) - waga 35%.
W odniesieniu do Oferentów, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu dokonana będzie ocena ofert w zakresie poszczególnych grup na podstawie następujących kryteriów:
Cena netto („C”) – 100 pkt (waga kryterium 65%)
Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę ceny netto w walucie PLN dla danej grupy. Oferta z ceną najniższą otrzyma 100 pkt przemnożonych przez wagę kryterium i zostanie przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru:
Sposób obliczenia liczby punktów:
Kryterium "C"= (Najniższa cena oferty (cena netto za grupę))/(Cena badanej oferty (cena netto za grupę))*100 pkt*65% (waga kryterium)
Czas realizacji pojedynczego zamówienia - Termin („T”) – 100 pkt (waga kryterium 35 %)
Oferta przewidująca najkrótszy czas realizacji zamówienia (liczony w dniach roboczych)
od dnia złożenia zamówienia otrzyma 100 pkt przemnożonych przez wagę kryterium i zostanie przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert. W przypadku, gdy czas realizacji zamówienia podany zostanie jako przedział czasowy, do obliczenia punktacji Zamawiający przyjmie czas wskazany jako najdłuższy. W przypadku podania maksymalnego czasu realizacji określonego przez Zamawiającego, tj. 10 dni roboczych, oferta otrzyma w tym kryterium
0 punktów. Każdy oferent, który zajmie kolejną pozycję w rankingu oceny tego parametru otrzyma kolejne minus 10 pkt (tj. drugi 90 pkt, trzeci 80 pkt itd.). W przypadku, gdy dwóch lub więcej oferentów przedstawi taki sam termin realizacji przedmiotu zamówienia, każdy z Nich otrzyma taką samą ilość punktów. Jedenasty i kolejni oferenci w kolejności otrzymają po
0 punktów.
Sposób obliczenia liczby punktów:
Kryterium „T” = liczba punktów x 35% (waga kryterium)
Ostateczna liczba punktów zostanie obliczona przez podstawienie danych uzyskanych powyżej do następującego wzoru:
Suma punktów = Kryterium „C” + Kryterium „T
1. Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę zsumowanych punktów.
2. W przypadku, gdy w ramach dokonywania zakupu Zamawiający będzie rozstrzygał pomiędzy kilkoma ofertami o równej ilości punktów, wybrana zostanie oferta najbardziej korzystna w zakresie oddziaływania na środowisko i klimat. W tym celu Zamawiający ma prawo wezwać Oferentów, których oferty uzyskały najwyższą końcową ilość punktów o uzupełnienie oferty poprzez podanie wskazanych przez Zamawiającego informacji dotyczących oddziaływania przedmiotu oferty na środowisko.
3. W przypadku, gdyby wszystkie ważne oferty zawierały cenę wyższą niż kwota, jaką Zamawiający może wydać na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji ceny z Oferentami.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania
od Oferentów dodatkowych informacji, które uzna za niezbędne do rzetelnej oceny złożonych ofert.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia postępowania przez niedokonanie wyboru oferty.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ogłoszenia lub warunków zapytania ofertowego albo unieważnienia lub odwołania postępowania bez podania przyczyny.

Wykluczenia

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Oferent zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MABION SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

gen. Mariana Langiewicza 60

95-050 Konstantynów Łódzki

łódzkie , pabianicki

Numer telefonu

+48422077890

NIP

7752561383

Tytuł projektu

Rozwój i skalowanie innowacyjnego procesu wytwarzania terapeutycznego, rekombinowanego przeciwciała monoklonalnego, w celu umożliwienia przemysłowego wdrożenia pierwszego polskiego leku biotechnologicznego do terapii onkologicznych oraz autoimmunologicznych.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0653/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Grupa I
Nazwa (firma) Oferenta: Avantor Performance Materials Poland S.A.
Adres Oferenta: ul. Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice
Data wpłynięcia oferty: 11.10.2019 r.
Kwota netto oferty: 23 687,77 zł

Grupa II
Nazwa (firma) Oferenta: BTL Zakład Enzymów i Peptonów
Adres Oferenta: ul. Bolesława 13, 93-492 Łódź
Data wpłynięcia oferty: 01.10.2019 r.
Kwota netto oferty: 94,00 zł

Grupa III
Nazwa (firma) Oferenta: BTL Zakład Enzymów i Peptonów
Adres Oferenta: ul. Bolesława 13, 93-492 Łódź
Data wpłynięcia oferty: 01.10.2019 r.
Kwota netto oferty: 91,00 zł

Grupa IV
Brak ofert

Grupa V
Nazwa (firma) Oferenta: Sigma-Aldrich Sp. z o.o.
Adres Oferenta: ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań
Data wpłynięcia oferty: 09.10.2019 r.
Kwota netto oferty: 1 019,70 zł

Grupa VI
Brak ofert
Liczba wyświetleń: 166