Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe Nr 689/PU/2/1.1.1/2017 dotyczące dostarczenia komponentów do testów mobilnego rozdrabniacza szybkoobrotowego, do realizacji projektu pt. "Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych - rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych"

Data publikacji: 11.09.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-10-2019

Numer ogłoszenia

1205744

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiana opisu przedmiotu zamówienia w poz. nr 4. Nowe brzmienie: Zespól łożyskowy z oprawą - 20 sztuk
Wydłużenie terminu składania ofert do dnia: 14.10.2019
Dodanie pozycji nr 8 w opisie przedmiotu zamówienia

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres osoby właściwej do kontaktu z oferentami lub papierowej na adres siedziby spółki:
Pronar Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 101A
17-210 Narew

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

agnieszka.gryniewska@pronar.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Gryniewska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

519 625 855

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Łożyska i uszczelnienia

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: siemiatycki Miejscowość: Siemiatycze

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup komponentów w ramach projektu pt. "Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych - rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych"

Przedmiot zamówienia

1) Uszczelnienie – 6 sztuk
Wymiary: 135x170x15mm
Temperatura pracy: od -40°C do 100°C
2) Łożysko z tuleją wciąganą – 8 sztuk
d – 100mm
D – 240mm
B – 80mm
d2 ≈ 143mm
D1 ≈ 204mm
b – 13,9mm
K – 7,5mm
r1,2 – min. 3mm
Znamionowa nośność dynamiczna 989kN
Znamionowa nośność statyczna 1120kN
Graniczne obciążenie zmęczeniowe 100kN
Prędkość wzorcowa 2000r/min
Prędkość graniczna 2800r/min
3) Uszczelnienie – 14 sztuk
Wymiary: 100x120x13mm
Temperatura pracy: od -40°C do 100°C
4) Zespół łożyskowy z oprawą – 20 sztuk
d – 40mm
A – 48mm
A1 – 30mm
A5 – 26mm
B – 49,2mm
H – 99mm
H1 – 49,2mm
H2 – 19mm
J – 135,5mm
L – 175mm
s1 – 30,2mm
Otwór gwintowany
RG – 1/4-28UNF
R1 – 3,5mm
Rα – 45°
Smarowniczka
DN – 6,5mm
SWN – 7mm
GN – 1/4-28 SAE-LT
Znamionowa nośność dynamiczna 30,7kN
Znamionowa nośność statyczna 19kN
Graniczne obciążenie zmęczeniowe 0,8kN
Prędkość graniczna 4800r/min
5) Zespół łożyskowy – 16 sztuk
d – 40mm
d1 ≈ 51,8mm
A – 35,5mm
A1 – 9mm
A3 – 10mm
B – 49,2mm
B4 – 8mm
Da – 100mm
Db – 100,1mm
J – 120mm
J1 – 84,9mm
L – 145mm
N – 14mm
s1 – 30,2mm
T – 41,2mm
RG – 1/4-28UNF
R1 – 17mm
DN – 6,5mm
SWN – 7mm
GN – 1/4-28 SAE-LT
Znamionowa nośność dynamiczna 30,7kN
Znamionowa nośność statyczna 19kN
Graniczne obciążenie zmęczeniowe 0,8kN
Prędkość graniczna 4800r/min
6) Zespół łożyskowy – 2 sztuki
d – 60mm
d1 ≈ 75,64mm
A – 48mm
A1 – 15mm
A3 – 12mm
B – 65,1mm
B4 – 10mm
Da – 135mm
Db – 137,1mm
J – 160mm
J1 – 113,1mm
L – 195mm
N – 19mm
s1 – 39,7mm
T – 56,7mm
RG – 1/4-28UNF
R1 – 24,5mm
DN – 6,5mm
SWN – 7mm
GN – 1/4-28 SAE-LT
Znamionowa nośność dynamiczna 52,7kN
Znamionowa nośność statyczna 36kN
Graniczne obciążenie zmęczeniowe 1,53kN
Prędkość graniczna 3400r/min
7) Łożysko kulkowe zwykłe – 32 sztuki
d – 45mm
D – 85mm
B – 19mm
d1 ≈ 57,6mm
D2 ≈ 75,19mm
r1,2 – min. 1,1mm
Znamionowa nośność dynamiczna 35,1kN
Znamionowa nośność statyczna 21,6kN
Graniczne obciążenie zmęczeniowe 0,915kN
Prędkość graniczna 5000r/min
8) Zespół łożyskowy – 16 sztuk
d – 55mm
d1 ≈ 69,06mm
A – 43mm
A1 – 15mm
A3 – 12mm
B – 55,6mm
B4 – 9mm
Da – 125mm
Db – 127,1mm
J – 150mm
J1 – 106,1mm
L – 185mm
N – 19mm
s1 – 33,4mm
T – 46,4mm
RG – 1/4-28UNF
R1 – 24,5mm
DN – 6,5mm
SWN – 7mm
GN – 1/4-28 SAE-LT
Znamionowa nośność dynamiczna 43,6kN
Znamionowa nośność statyczna 29kN
Graniczne obciążenie zmęczeniowe 1,25kN
Prędkość graniczna 3600r/min

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu ofertowym

Kod CPV

44440000-6

Nazwa kodu CPV

Łożyska

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostawy to nie później niż 31.12.2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

 Podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo są wykluczone z postępowania. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i prowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Dodatkowe warunki

 Oferta powinna zawierać cenę jednostkową netto, warunki płatności, termin dostawy. Oferty nie zawierające tych warunków nie będą rozpatrywane.
 Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane.
 Oferty, które nie spełniają wymagań zapytania ofertowego, nie będą rozpatrywane.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zamówienia/umowy podpisanej
z dostawcą zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli spełniony zostanie któryś z poniższych warunków:
a) zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) zmiana będzie korzystna dla zamawiającego.
Zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, terminów płatności, między innymi w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia, siłą wyższą, oraz innych przyczyn, których zamawiający nie mógł przewidzieć.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium ceny - maksymalnie 100%, punktacja przyznana według wzoru: waga (100%) x (cena netto najniższa/cena netto rozpatrywana)

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRONAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Adama Mickiewicza 101A

17-210 Narew

podlaskie , hajnowski

Numer telefonu

856827258

Fax

856827257

NIP

5430200939

Tytuł projektu

Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych-rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0002/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

SKF Polska S.A.
ul. Puławska 303
02-785 Warszawa
20.09.2019
Cena netto: 18 896,40PLN
Liczba wyświetleń: 143