Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2019

Data publikacji: 11.09.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-10-2019

Numer ogłoszenia

1205704

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać pisemnie lub osobiście w siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt.I niniejszego zapytania (liczy się data wpływu do Zamawiającego) bądź elektronicznie w formie skanu podpisanego dokumentu
w formacie pdf. przesłanego na email na adres: firmabory@gmail.com
2. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 11.10.2019
3. W przypadku wątpliwości związanych z zawartością złożonych ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień, które nie mogą jednak prowadzić do zmiany lub uzupełnień treści oferty.
4. Ofertę papierową należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:
„Oferta – Automatyczna strugarka profilująca”
5. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną.
6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

firmabory@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Artur Cebula

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

728926867

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Automatyczna strugarka profilująca
Parametry techniczne:
1. Szerokość robocza (przy okręgu skrawającym 93 - 125 mm) 20 -230 mm.
2. Wysokość robocza (przy okręgu skrawającym 93 - 125 mm) 10 -160 mm.
3. Elementy budowy:
a) wrzeciona:
- dwa wrzeciona dolne poziome, dwa wrzeciona prawe pionowe, wrzeciono górne poziome, wrzeciono lewe pionowe,
- silniki wrzecion o mocy w przedziale od 5,5kW do 11kW,
- średnica wrzecion: 40mm,
- liczba obrotów podczas pracy od 6000 do 7000 obrotów/min,
- okręg skrawania narzędzi do 200 mm,
- zakres przestawiania osiowego do 80mm,
- głębokość profilowania do 35mm,
- obecność dwóch bocznych rolek dociskowych przed lewym wrzecionem, przestawianych wspólnie z wrzecionem, na
sprężynach,
- przy jednym z prawych wrzecion obecność rolek dociskowych od góry,
- przed górnym wrzecionem powinien znajdować się dzielony trzewik dociskowy, ustawiany do średnicy narzędzia i odchylający się od narzędzia (pneumatyczny). Trzewik dociskowy przed i odprowadzenie za górnym wrzecionem wyposażone powinny być w elektroniczne wskaźniki cyfrowe.
- każdy z silników wyposażony powinien być w falownik z funkcją stop/start.
b) system posuwu:
-Posuw elektroniczny z hamulcem, regulowany bezstopniowo, prędkość: 5 - 40 m/min,
- Silnik o mocy od 4 do 9 kW
- Posuw wyposażony w walec wciągowy, sterowany pneumatycznie,
- Możliwość szybkiego przestawiania rolek posuwu,
- Rolki zębate samoczyszczące
c) układ elektryczny maszyny:
- Napięcie robocze 400 V
- Wyposażony w urządzenie chłodzące szafę sterowniczą do ochrony przed przegrzaniem urządzeń elektronicznych,
d) korpus maszyny, stoły i ograniczniki,
e) elementy dociskowe i prowadnice:
- Dodatkowy lewy liniał prowadzący, ręcznie dostawiany i regulowany na wysokość, dla precyzyjnego prowadzenia elementów pod górnym wrzecionem.
4. Maszyna wraz z hamulcami wrzecion, wraz z elektromagnetyczną blokadą pokrywy ochronnej i oświetleniem wewnętrznym w pokrywie bezpieczeństwa.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: suski Miejscowość: Juszczyn

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

„Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych poprzez opracowanie technologii i rozpoczęcie produkcji mebli „BORY Slider” o innowacyjnej konstrukcji umożliwiającej szybki montaż”

Przedmiot zamówienia

Automatyczna strugarka profilująca
Parametry techniczne:
1. Szerokość robocza (przy okręgu skrawającym 93 - 125 mm) 20 -230 mm.
2. Wysokość robocza (przy okręgu skrawającym 93 - 125 mm) 10 -160 mm.
3. Elementy budowy:
a) wrzeciona:
- dwa wrzeciona dolne poziome, dwa wrzeciona prawe pionowe, wrzeciono górne poziome, wrzeciono lewe pionowe,
- silniki wrzecion o mocy w przedziale od 5,5kW do 11kW,
- średnica wrzecion: 40mm,
- liczba obrotów podczas pracy od 6000 do 7000 obrotów/min,
- okręg skrawania narzędzi do 200 mm,
- zakres przestawiania osiowego do 80mm,
- głębokość profilowania do 35mm,
- obecność dwóch bocznych rolek dociskowych przed lewym wrzecionem, przestawianych wspólnie z wrzecionem, na
sprężynach,
- przy jednym z prawych wrzecion obecność rolek dociskowych od góry,
- przed górnym wrzecionem powinien znajdować się dzielony trzewik dociskowy, ustawiany do średnicy narzędzia i odchylający się od narzędzia (pneumatyczny). Trzewik dociskowy przed i odprowadzenie za górnym wrzecionem wyposażone powinny być w elektroniczne wskaźniki cyfrowe.
- każdy z silników wyposażony powinien być w falownik z funkcją stop/start.
b) system posuwu:
-Posuw elektroniczny z hamulcem, regulowany bezstopniowo, prędkość: 5 - 40 m/min,
- Silnik o mocy od 4 do 9 kW
- Posuw wyposażony w walec wciągowy, sterowany pneumatycznie,
- Możliwość szybkiego przestawiania rolek posuwu,
- Rolki zębate samoczyszczące
c) układ elektryczny maszyny:
- Napięcie robocze 400 V
- Wyposażony w urządzenie chłodzące szafę sterowniczą do ochrony przed przegrzaniem urządzeń elektronicznych,
d) korpus maszyny, stoły i ograniczniki,
e) elementy dociskowe i prowadnice:
- Dodatkowy lewy liniał prowadzący, ręcznie dostawiany i regulowany na wysokość, dla precyzyjnego prowadzenia elementów pod górnym wrzecionem.
4. Maszyna wraz z hamulcami wrzecion, wraz z elektromagnetyczną blokadą pokrywy ochronnej i oświetleniem wewnętrznym w pokrywie bezpieczeństwa.

Kod CPV

42642100-9

Nazwa kodu CPV

Obrabiarki do obróbki drewna

Dodatkowe przedmioty zamówienia

43810000-4 Urządzenia do obróbki drewna.

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do dnia 31.03.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie ustanawia się szczególnego warunku

Wiedza i doświadczenie

Nie ustanawia się szczególnego warunku

Potencjał techniczny

Nie ustanawia się szczególnego warunku

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie ustanawia się szczególnego warunku

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie ustanawia się szczególnego warunku

Dodatkowe warunki

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że okres gwarancji wynosi minimum 12 miesięcy

Warunki zmiany umowy

Szczegółowo określone w zapytaniu ofertowym.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegółowo określone w zapytaniu ofertowym.

Zamówienia uzupełniające

Szczegółowo określone w zapytaniu ofertowym.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny punktowej złożonych ofert na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Cena oferty (netto) 80%
Gwarancja 20%
Ceną oferty w niniejszym postępowaniu jest cena netto za całość zamówienia wskazaną w Załączniku nr 1 do Zaproszenia/Ogłoszenia.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ramach ww. kryteriów. obliczonego w poniższy sposób:

S= C*0,80 + G*0,20
gdzie:
S – suma uzyskanych punktów
C – punkty z kryterium cena netto
G – punkty z kryterium gwarancja (punktowane powyżej okresu gwarancji: 12 miesięcy, lecz nie więcej niż 96m-cy)
Sposób wyliczania punktów z poszczególnych kryteriów:
C = (Cmin/Cof) x 100
gdzie:
C – ilość przyznanych punktów za kryterium cena danej oferty
Cmin - najniższa cena wśród składanych ofert
Cof - cena danej oferty
G = (Gof/Gmax) x 100
gdzie:
G– ilość przyznanych punktów za kryterium gwarancja w miesiącach ((punktowane powyżej okresu gwarancji: 12 miesięcy, lecz nie więcej niż 96m-cy)
Gmax – najdłuższy okres gwarancji w miesiącach, Gof – proponowany okres gwarancji w miesiącach danej oferty

W przypadku, gdy w ramach dokonywania zakupu usług i dostaw niezbędnych do realizacji projektu, zamawiający będzie musiał rozstrzygnąć wybór wykonawcy z pomiędzy kilku ofert najkorzystniejszych pod względem ekonomicznym zwróci się do takich oferentów z dodatkowym zapytaniem z kryterium oceny z pkt widzenia oddziaływania na środowisko i klimat

Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z pkt widzenia ochrony środowiska ze względu na rodzaj zamówienia, zamawiający dokona wyboru oferty z niższą ceną.

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych i gwarancji krótszej niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Wykluczenia

Szczegółowo określone w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FIRMA "BORY" S.C. EXPORT IMPORT, BARBARA CEBULA, BOGDAN CEBULA

Adres

34-231 Juszczyn

małopolskie , suski

Numer telefonu

338773763

Fax

33 877 37 63

NIP

5520102703

Tytuł projektu

Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych poprzez opracowanie technologii i rozpoczęcie produkcji mebli „BORY Slider” o innowacyjnej konstrukcji umożliwiającej szybki montaż.

Numer projektu

RPMP.03.04.04-12-0113/18-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

BIURO HANDLOWO DORADCZE J&W SP Z O. O.
Ul. Rejtana 22
44-203 Rybnik
Liczba wyświetleń: 195