Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa plotera wraz z oprzyrządowaniem

Data publikacji: 09.09.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-10-2019

Numer ogłoszenia

1205408

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

1. Wydłużono termin składania ofert do dnia 11.10.2019r.
Zmodyfikowano załączniki do ogłoszenia w zakresie terminu składania ofert.
2. Wydłużono termin składania ofert do dnia 16.10.2019r.
Zmodyfikowano załączniki do ogłoszenia w zakresie terminu składania ofert;
3. Zmodyfikowano sekcję "Harmonogram realizacji zadania" - usunięto " nie wcześniej niż 15.10.2019r.";
Zmodyfikowano załączniki do ogłoszenia w ww. zakresie.
4. Wydłużono termin składania ofert do dnia 17.10.2019r.
Zmodyfikowano załączniki do ogłoszenia w zakresie terminu składania ofert.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać poprzez jeden, dogodny dla wykonawcy sposób:
- w formie elektronicznej, jako skan podpisanej oferty wraz ze wszystkimi załącznikami - mailowo na adres gl@kentaur-production.pl lub
- w formie papierowej - za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres: ul. Magazynowa 1, 73-150 Łobez.
O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do siedziby lub na skrzynkę email Zamawiającego (o złożeniu oferty nie decyduje data stempla pocztowego lub data nadania maila).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

gl@kentaur-production.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Grzegorz Łukaszewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

798 631 999

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Specyfikacja plotera:
1) Ploter który wycinania w papierze o szerokości roboczej papieru minimum 1800 mm – maksimum 1900 mm,
2) Wydajność pracy minimum 80 m2 na godzinę,
3) Maksymalny poziom hałasu plotera nie może przekraczać 40dB,
4) Minimalna rozdzielczość 300 dpi z funkcją szybkiego drukowania,
5) Możliwość integrowania z programami CAD, w pełni kompatybilny z plikami .NC .DXF i .HPGL
6) Z funkcją automatycznego czyszczenia głowicy,
7) Kompatybilny z USB lub Ethernet
8) Z możliwością stosowania standardowych wkładów atramentowych HP
9) Polskojęzyczna organizacja usługowa z możliwością świadczenia usług na miejscu w ciągu 24 godzin i obsługą telefoniczną
Ploter do dostarczenia, zainstalowania i uruchomienia w Łobzie, w nowobudowanej fabryce. Zamawiający informuje, że oczekiwany termin dostawy i uruchomienia to okres pomiędzy 15.10.2019r. , a 16.12.2019 r. W przypadku wcześniejszej gotowości dostawcy do montażu zamawiający musi wyrazić na to zgodę na piśmie.
GWARANCJA: minimum 12 MIESIĘCY FULLSERVICE od bezawaryjnej instalacji urządzenia.
Specyfikacja oprogramowania:
1) Oprogramowanie do tworzenia markerów w pełni kompatybilne z Gerber AccuMark Pattern Design Studio (PDS)
2) oprogramowanie do tworzenia markerów w pełni zgodne z powyższą specyfikacją plotera
3) Możliwość integracji z ERP
4) Możliwość obsługi instalacji SQL
5) wsparcie i serwis oprogramowania - minimum 36 miesięcy od instalacji
6) Możliwość wsparcia w języku polskim

Ewentualne wskazania w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia nazw własnych producentów, typów urządzeń czy oprogramowania należy traktować jako definiujące minimalne wymagania sprzętowe/oprogramowania. Dopuszcza się zmianę producentów urządzeń/podzespołów i oprogramowania na równoważne w stosunku do założonych w ramach opisu przedmiotu zamówienia , pod warunkiem spełnienia wymagań stawianych im w ramach opisu przedmiotu zamówienia, niepogorszeniu ich parametrów, zachowania celu – funkcji, któremu mają służyć.
Wykazanie, że oferowane przez Wykonawcę urządzenia/oprogramowanie spełniają wymagania określone przez Zamawiającego musi nastąpić w złożonej ofercie poprzez podanie szczegółowych parametrów zaproponowanych urządzeń i funkcji oprogramowania.
Zamawiając może zwrócić się każdorazowo do wykonawcy o uzasadnienie przyjętych rozwiązań alternatywnych i wykazanie że spełniają one przynajmniej parametry wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zrealizuje niezbędne czynności i poniesie wszelkie koszty związane z realizacją zadania tj. wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia – dostawa wraz oprzyrządowaniem, montaż (konfiguracja), uruchomienie oraz szkolenie z obsługi w zakładzie Zamawiającego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: łobeski Miejscowość: Łobez

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa, montaż (konfiguracja) szkolenie z obługi i uruchomienie plotera z oprzyrządowaniem zaplanowana w ramach projektu pt. „Uruchomienie nowoczesnego zakładu produkcji odzieży roboczej na obszarze SSW przez firmę Kentaur Production wraz z wdrożeniem nowych technologii celem wprowadzenia na rynek innowacji produktowych i procesowych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia.

Przedmiot zamówienia

Specyfikacja plotera:
1) Ploter który wycinania w papierze o szerokości roboczej papieru minimum 1800 mm – maksimum 1900 mm,
2) Wydajność pracy minimum 80 m2 na godzinę,
3) Maksymalny poziom hałasu plotera nie może przekraczać 40dB,
4) Minimalna rozdzielczość 300 dpi z funkcją szybkiego drukowania,
5) Możliwość integrowania z programami CAD, w pełni kompatybilny z plikami .NC .DXF i .HPGL
6) Z funkcją automatycznego czyszczenia głowicy,
7) Kompatybilny z USB lub Ethernet
8) Z możliwością stosowania standardowych wkładów atramentowych HP
9) Polskojęzyczna organizacja usługowa z możliwością świadczenia usług na miejscu w ciągu 24 godzin i obsługą telefoniczną
Ploter do dostarczenia, zainstalowania i uruchomienia w Łobzie, w nowobudowanej fabryce. Zamawiający informuje, że oczekiwany termin dostawy i uruchomienia to okres pomiędzy 15.10.2019r. , a 16.12.2019 r. W przypadku wcześniejszej gotowości dostawcy do montażu zamawiający musi wyrazić na to zgodę na piśmie.
GWARANCJA: minimum 12 MIESIĘCY FULLSERVICE od bezawaryjnej instalacji urządzenia.
Specyfikacja oprogramowania:
1) Oprogramowanie do tworzenia markerów w pełni kompatybilne z Gerber AccuMark Pattern Design Studio (PDS)
2) oprogramowanie do tworzenia markerów w pełni zgodne z powyższą specyfikacją plotera
3) Możliwość integracji z ERP
4) Możliwość obsługi instalacji SQL
5) wsparcie i serwis oprogramowania - minimum 36 miesięcy od instalacji
6) Możliwość wsparcia w języku polskim

Ewentualne wskazania w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia nazw własnych producentów, typów urządzeń czy oprogramowania należy traktować jako definiujące minimalne wymagania sprzętowe/oprogramowania. Dopuszcza się zmianę producentów urządzeń/podzespołów i oprogramowania na równoważne w stosunku do założonych w ramach opisu przedmiotu zamówienia , pod warunkiem spełnienia wymagań stawianych im w ramach opisu przedmiotu zamówienia, niepogorszeniu ich parametrów, zachowania celu – funkcji, któremu mają służyć.
Wykazanie, że oferowane przez Wykonawcę urządzenia/oprogramowanie spełniają wymagania określone przez Zamawiającego musi nastąpić w złożonej ofercie poprzez podanie szczegółowych parametrów zaproponowanych urządzeń i funkcji oprogramowania.
Zamawiając może zwrócić się każdorazowo do wykonawcy o uzasadnienie przyjętych rozwiązań alternatywnych i wykazanie że spełniają one przynajmniej parametry wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zrealizuje niezbędne czynności i poniesie wszelkie koszty związane z realizacją zadania tj. wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia – dostawa wraz oprzyrządowaniem, montaż (konfiguracja), uruchomienie oraz szkolenie z obsługi w zakładzie Zamawiającego.

Kod CPV

30232140-7

Nazwa kodu CPV

Plotery

Dodatkowe przedmioty zamówienia

_

Harmonogram realizacji zamówienia

Czas realizacji zamówienia: dostawę urządzenia wraz z oprzyrządowaniem, montaż (konfiguracja), uruchomienie, szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego należy wykonać nie później niż do 16.12.2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

_

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że posiada doświadczenie w zakresie wykonania co najmniej dwóch dostaw podobnych, za dostawę podobną Zamawiający uzna dostawę polegającą na dostawie:
- plotera wycinającego w papierze o szerokości roboczej minimum 1800 mm;
- wydajności pracy minimum 80 m² na godzinę.
każda, wykonana należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności wykonawcy jest krótszy – w tym okresie.
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku wykonawca zobowiązany będzie do złożenia „Wykazu dostaw podobnych” stanowiących załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Wraz z wykazem wykonawca winien przedłożyć referencje, poświadczenia lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej stanowiące o tym, że deklarowane w ramach wykazu roboty budowlane zostały wykonane należycie.

Dokumenty na potwierdzenie spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu wymagane będą jedynie od wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów w ramach określonych przez Zamawiającego kryteriów oceny ofert tzw. „procedura odwrócona”.
Dokumenty składane będą na żądanie Zamawiającego skierowane e-mailem do wykonawcy.

Potencjał techniczny

_

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

_

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

_

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. W każdym czasie postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy, Zamawiający ma prawo do jego zakończenia bez wyboru jakiegokolwiek wykonawcy. Wykonawcom nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.
3. Zamawiający niezwłocznie, po dokonaniu oceny ofert i sporządzeniu protokołu z wyboru najkorzystniejszej oferty, powiadomi oferentów oraz ogłosi wyniki na portalu Baza Konkurencyjności
4. Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub via e-mail o terminie i miejscu podpisania umowy.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
6. Ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) wraz z datą sporządzenia oferty, nazwą i adresem Oferenta wraz z pieczęcią firmową.
7. Oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednak w przypadku wypełnienia odręcznego należy tego dokonać w sposób czytelny.
8. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną. W razie podpisania oferty przez osobę upoważnioną – wymagane przedłożenia do oferty pełnomocnictwa.
9. Zamawiający odrzuci wszelkie oferty niespełniające warunków formalnych lub złożone po terminie.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
11. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Zmiana lub wycofanie oferty winna zawierać dodatkowe oznaczenie „ZMIANA OFERTY” lub ”WYCOFANIE OFERTY”.
12. Oferta powinna być ważna nie krócej niż 60 dni.
13. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym terminie. W razie braku złożenia wyjaśnień w określonym terminie oferta zostanie odrzucona.
14. W razie braku złożenia niezbędnych oświadczeń lub dokumentów wykonawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w określonym terminie. W razie braku uzupełnienia w/w dokumentów lub oświadczeń w wyznaczonym terminie oferta zostanie odrzucona.
15. Zamawiający zamierza zastosować procedurę odwróconą polegającą na tym, że w pierwszym etapie oferta oceniona zostanie pod kątem ilości punktów przyznanych w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, następnie Zamawiający zwróci się o uzupełnienie dokumentów składanych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu jedynie od wykonawcy oferującego ofertę najkorzystniejszą. W przypadku, w którym wykonawca który złożył ofertę najkorzystniejszą nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu, bądź nie potwierdzi braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wezwie do uzupełnienia przedmiotowych dokumentów wykonawcę kolejnego, który w rankingu ofert uzyskał najwyższą liczbę punktów.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zmiany w umowie będą dopuszczalne w szczególności w przypadku:
• zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy;
• zmiany terminu realizacji dostawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
• zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT, uzasadnienia ekonomicznego i/lub technicznego, ograniczenia zakresu dostawy),

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu udziału w postępowaniu wykonawca winien złożyć:
a) Formularz oferty - załącznik 1 do zapytania ofertowego
b) Oświadczenie o braku powiązań wykonawcy z Zamawiającym – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany będzie do złożenia „Wykazu dostaw podobnych” stanowiących załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Wraz z wykazem wykonawca winien przedłożyć referencje, poświadczenia lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej stanowiące o tym, że deklarowane w ramach wykazu roboty budowlane zostały wykonane należycie.
Dokumenty na potwierdzenie spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu wymagane będą jedynie od wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów w ramach określonych przez Zamawiającego kryteriów oceny ofert tzw. „procedura odwrócona”.
Dokumenty składane będą na żądanie Zamawiającego skierowane e-mailem do wykonawcy.

Zamówienia uzupełniające

_

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
- cena brutto (PLN) - waga 70%
- przedłużony okres gwarancji (miesiące) na urządzenie – waga 30%.
Przyjmuje się, iż 1% wagi kryterium = 1 pkt.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszego przedmiotu zamówienia poprzez przyznanie punktów za spełnienie kryterium ceny brutto oraz przedłużonego okresu gwarancji. Ocenie podlegać będzie cała oferta. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która zdobędzie największą ilość punktów, przy czym zasady przyznawania punktów są następujące:


Kryterium „cena brutto (PLN)”:
Oferta z najniższą ceną brutto otrzymuje 70 punktów.
Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (do 2 miejsc po przecinku) wedle następującej formuły arytmetycznej:
(X÷Y) x 70, gdzie:
X = najniższa cena,
Y = cena ocenianej oferty.

Cenę należy wskazać w PLN.

Kryterium „przedłużony okres gwarancji (miesiące) na urządzenie”:
Oferta z najdłuższym okresem gwarancji urządzenia otrzymuje 30 punktów, przy czym bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

Oferty punktowane będą w następujący sposób:
- okres gwarancji 12 miesięcy (minimalny) – 0 pkt;
- okres gwarancji 13-18 miesięcy – 10 pkt;
- okres gwarancji 19-24 miesięcy i więcej – 30 pkt;
W przypadku niewskazania w rubryce formularza oferty żadnej wartości Zamawiający przyjmie, że wykonawca deklaruje minimalny okres gwarancji tj. 12 miesięcy. W przypadku wskazania, krótszego okresu gwarancji niż 12 miesięcy, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego. Termin gwarancji należy wskazać w pełnych miesiącach.

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać wykonawca – 100 pkt.

Wykluczenia

1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców, których:
a) treść oferty nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
b) oferta złożona przez Wykonawcę nie spełnia wymogów formalnych określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym
c) oferta została złożona po wyznaczonym terminie,
d) którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
e) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.,
f) są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. wykonawca nie powiązany osobowo/kapitałowo to taki u którego nie występują wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KENTAUR PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Magazynowa 1

73-150 Łobez

zachodniopomorskie , łobeski

Numer telefonu

915770358

Fax

915770358

NIP

5272810081

Tytuł projektu

Uruchomienie nowoczesnego zakładu produkcji odzieży roboczej na obszarze SSW przez firmę Kentaur Production wraz z wdrożeniem nowych technologii celem wprowadzenia na rynek innowacji produktowych i procesowych

Numer projektu

RPZP.01.06.00-32-0014/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Zamawiający postanowił na mocy rozdziału X pkt 4 zapytania ofertowego unieważnić przedmiotowe postępowanie.
Liczba wyświetleń: 395