Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa, montaż i uruchomienie numerycznych urządzeń do obróbki wiórowej (stal czarna konstrukcyjna, stal nierdzewna, aluminium).

Data publikacji: 09.09.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-10-2019

Numer ogłoszenia

1205268

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Z uwagi na zmniejszenie ilości specjalistycznego oprzyrządowania w postaci płytek do poszczególnych frezów, nastąpiła zmiana opisu przedmiotu zamówienia w punkcie 3.4 Zapytania ofertowego nr Kleszczów/12/2019 oraz w punkcie 3, Formularz ofertowego - załącznik nr 1.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć: osobiście lub kurierem lub pocztą na adres: KOBZARENKO Sp. z o.o., ul. Kościuszki 52, 97-340 Rozprza, w dni robocze. Oferta musi wpłynąć do dnia 11.10.2019 r., do godziny 14:00. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr Kleszczów/12/2019 (w załączeniu). Oferty złożone w inny sposób będą odrzucane. Oferta musi zostać wypełniona oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę i ostemplowana pieczęcią firmową. Oferty niewypełnione będą odrzucane. Każdą stronę oferty należy parafować. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i zabezpieczonej przed otwarciem, gwarantując zachowanie poufności jej treści do momentu otwarcia ofert.
Kopertę należy opisać:
a) nazwą i adresem Oferenta (Wykonawcy),
b) adnotacją: „OFERTA”,
c) nazwą przedmiotu zamówienia: „Numeryczne urządzenia do obróbki wiórowej”

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Renata Famulska, e-mail: r.famulska@kobzarenko.eu

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

503-776-010

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa montaż i uruchomienie 4 szt. numerycznych urządzeń do obróbki wiórowej (stal czarna konstrukcyjna, stal nierdzewna, aluminium) do zakładu w miejscowości: Żłobnica ul. Milenijna, gmina Kleszczów, woj. łódzkie.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: bełchatowski Miejscowość: Żłobnica, ul. Milenijna, gmina Kleszczów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa montaż i uruchomienie 4 szt. numerycznych urządzeń do obróbki wiórowej (stal czarna konstrukcyjna, stal nierdzewna, aluminium - frezarki numeryczne 2 szt. i tokarki numeryczne 2 szt.) do zakładu w miejscowości: Żłobnica ul. Milenijna, gmina Kleszczów, woj. łódzkie. Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu pt. „Nowe innowacyjne produkty gwarancją wzrostu konkurencyjności firmy KOBZARENKO na rynku europejskim” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa montaż i uruchomienie 4 szt. numerycznych urządzeń do obróbki wiórowej (stal czarna konstrukcyjna, stal nierdzewna, aluminium) – frezarki numeryczne 2 szt., tokarki numeryczne 2 szt., o podstawowych parametrach technicznych szczegółowo opisanych w Zapytaniu ofertowym nr Kleszczów/12/2019 (w załączeniu).
Cena oferty musi uwzględniać:
- dostawę, montaż i uruchomienie 4 szt. numerycznych urządzeń do obróbki wiórowej
- pierwsze zalanie urządzeń olejem hydraulicznym i chłodziwem
- sterowanie oraz instrukcję sterowania w języku polskim
- instrukcje obsługi oraz deklaracje zgodności CE urządzeń w języku polskim

Kod CPV

42620000-8

Nazwa kodu CPV

Tokarki, obrabiarki do wiercenia i frezowania

Harmonogram realizacji zamówienia

Szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia zostanie ustalony pomiędzy Zamawiającym z wybranym Oferentem i wykazany w umowie zawartej między Stronami. Zastrzega się, iż maksymalny termin dostawy, montażu i uruchomienia numerycznych urządzeń do obróbki wiórowej to 29.02.2020 r

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferenci biorący udział w postępowaniu muszą posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Na potwierdzenie Zamawiający wymaga od Oferenta złożenia oświadczenia o spełnieniu warunku przez odpowiednie wypełnienie tabeli pkt 1 zawartej w Formularzu oferty będącej załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego nr Kleszczów/12/2019. Oferenci którzy nie spełnią przedmiotowego warunku będą wykluczeni z postępowania.

Wiedza i doświadczenie

Oferenci biorący udział w postępowaniu muszą posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie o podobnej skali i zakresie. Na potwierdzenie Zamawiający wymaga od Oferenta złożenia oświadczenia o spełnieniu warunku przez odpowiednie wypełnienie tabeli pkt 1 zawartej w Formularzu oferty będącej załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego nr Kleszczów/12/2019. Oferenci którzy nie spełnią przedmiotowego warunku będą wykluczeni z postępowania.

Potencjał techniczny

Oferenci biorący udział w postępowaniu muszą dysponować odpowiednim potencjałem technicznym. Na potwierdzenie Zamawiający wymaga od Oferenta złożenia oświadczenia o spełnieniu warunku przez odpowiednie wypełnienie tabeli pkt 1 zawartej w Formularzu oferty będącej załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego nr Kleszczów/12/2019. Oferenci którzy nie spełnią przedmiotowego warunku będą wykluczeni z postępowania.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferenci biorący udział w postępowaniu muszą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Na potwierdzenie Zamawiający wymaga od Oferenta złożenia oświadczenia o spełnieniu warunku przez odpowiednie wypełnienie tabeli pkt 1 zawartej w Formularzu oferty będącej załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego nr Kleszczów/12/2019. Oferenci którzy nie spełnią przedmiotowego warunku będą wykluczeni z postępowania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferenci biorący udział w postępowaniu muszą posiadać odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową pozwalającą na terminową realizacje zamówienia. Na potwierdzenie Zamawiający wymaga od Oferenta złożenia oświadczenia o spełnieniu warunku przez odpowiednie wypełnienie tabeli pkt 1 zawartej w Formularzu oferty będącej załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego nr Kleszczów/12/2019. Oferenci którzy nie spełnią przedmiotowego warunku będą wykluczeni z postępowania.

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.

Warunki zmiany umowy

Zmiana umowy zawartej w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem iż zmiana istotnych postanowień zawartej umowy dopuszczalna jest w przypadkach:
a) zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
b) w przypadku, gdy po zawarciu umowy Zamawiający stwierdzi lub Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, że wystąpiły okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu prac,
c) w przypadku, gdy wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy lub zmiana harmonogramu prac i finansowania, w szczególności:
- gdy ze względów organizacyjnych zaistniałych u Zamawiającego nie było możliwe przystąpienie do wykonania zamówienia lub jego części w terminie przewidzianym przez Zamawiającego,
- wskutek konieczności wykonania zadań dodatkowych

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zamawiający wymaga od Oferentów przygotowania oferty na Formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr Kleszczów/12/2019 (w załączeniu). Oferty złożone w inny sposób będą odrzucane.
Zamawiający wymaga od Oferenta złożenia Oświadczeń o spełnieniu warunków przez odpowiednie wypełnienie tabeli pkt 1 zawartej w Formularzu oferty będącej załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego nr Kleszczów/12/2019 (w załączeniu)
Zamawiający wymaga od Oferenta dołączenie kart technicznych przedmiotowych urządzeń potwierdzających osiągnięcie wymaganych podstawowych parametrów technicznych.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wyłonionemu Wykonawcy w trybie niniejszego postępowania zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości przedmiotowego zamówienia, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert:
a. Cena – cena ryczałtowa w PLN za wykonanie całego zakresu robót . W przypadku złożenia oferty w innej walucie, zostanie ona przeliczona na PLN po średnim kursie NBP poprzedzającym dzień otwarcia ofert.
b. Termin wykonania zamówienia – termin wykonania liczony w tygodniach od dnia podpisania umowy.
c. Okres gwarancji – okres gwarancji liczony w miesiącach od dnia podpisania protokołu odbioru.
d. Czas reakcji serwisu – okres podjęcia faktycznych działań serwisowych w celu usunięcia awarii, liczony w godzinach od czasu jej zgłoszenia (w dni robocze).
Informacja o max. wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny:
a) Cena – 60 pkt.,
b) Termin wykonania zamówienia – 20 pkt.,
c) Okres gwarancji – 10 pkt.,
d) Czas reakcji serwisu – 10 pkt.
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:
a) Cena (C) - C najniższa / C badana * 60 pkt.,
b) Termin wykonania zamówienia - T najkrótszy / T badany * 20 pkt
c) Okres gwarancji (G) - G= 12 miesięcy - 0 pkt., G= 18 miesięcy - 5 pkt., G= 24 miesiące - 10 pkt.,
e) Czas reakcji serwisu (S) - S= 48 godzin – 0 pkt, S= 36 godzin – 5 pkt., S= 24 godziny - 10 pkt.;
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.
Maksymalny termin wykonania zamówienia: 29.02.2020 r.
Minimalny wymagany okres gwarancji: 12 miesięcy.
Maksymalny wymagany czas reakcji serwisu: 48 godzin.
Punkty wyliczone w danym kryterium zostaną dodane do siebie: P = C + T + G + S
Uzyskane wyniki zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.

Wykluczenia

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą tylko Oferenci, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Na potwierdzenie Zamawiający wymaga od Oferenta złożenia oświadczenia o spełnieniu warunku przez odpowiednie wypełnienie tabeli pkt 1 zawartej w Formularzu oferty będącej załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego nr Kleszczów/12/2019. Oferenci którzy nie spełnią przedmiotowego warunku będą wykluczeni z postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KOBZARENKO SP. Z O.O.

Adres

97-340 Wola Niechcicka Stara

łódzkie , piotrkowski

Numer telefonu

503776010

NIP

7712877447

Tytuł projektu

Nowe innowacyjne produkty gwarancją wzrostu konkurencyjności firmy KOBZARENKO na rynku europejskim.

Numer projektu

POIR.03.02.01-10-0011/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wyłoniony wykonawca : Abplanalp Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa
Data wpływu oferty: 11.10.2019 r.
Cena netto złożonej oferty: 408.247,00 EUR
Liczba wyświetleń: 190