Strona główna
Logo unii europejskiej

Elementy prototypowej linii - stacje oczyszczania mechanicznego wody oraz instalacje chłodzenia form, szlifowania i mycia na podstawie opracowanego rozwiązania B+R wraz z dostosowaniem do wymagań prototypowej linii produkcyjnej.

Data publikacji: 09.09.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-10-2019

Numer ogłoszenia

1205225

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy, w co najmniej jeden z poniższych sposobów:
a) przesłać w wersji elektronicznej (pdf) na adres:
k.gotfryd@krosno.com

b) złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego:
Karol Gotfryd
Kierownik Działu Rozwoju
Krosno Glass S.A.
ul. Tysiąclecia 13
38-400 Krosno

c) przesłać pocztą na adres:
Krosno Glass S.A.
ul. Tysiąclecia 13
38-400 Krosno
z dopiskiem: „Oferta do Zapytania nr 9”

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

k.gotfryd@krosno.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Karol Gotfryd – Kierownik Działu Rozwoju

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Telefon stacjonarny: 13 432 88 20 Telefon komórkowy: (48) 608 08 17 38

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów prototypowej linii - stacje oczyszczania mechanicznego wody oraz instalacje chłodzenia form, szlifowania i mycia.

Wykonanie i dostawę elementów prototypowej linii zamkniętych obiegów wodnych należy wykonać w oparciu o projekt opracowanego rozwiązania. Pełna dokumentacja badawczo-rozwojowa jest dostępna w siedzibie Zamawiającego: Krosno Glass S.A., ul. Tysiąclecia 13, 38-400 Krosno, Polska

Do zapoznania się z dokumentacją wymagane jest podpisanie umowy o zachowaniu poufności informacji (NDA), której wzór załączono wraz z formularzem ofertowym.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: Krosno Miejscowość: Krosno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy elementów linii pilotażowej, która będzie realizowana w ramach projektu „Opracowanie niskoodpadowej technologii wytwarzania wyrobów szklanych o podwyższonej wytrzymałości”

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów i wykonanie:

1. Stacji zamkniętych obiegów wody destylowanej o stabilizowanej temperaturze do chłodzenia stempla prasy oraz stempla i ssawki automatu formującego czarki,
2. Stacji do oczyszczania wody używanej do chłodzenia form na automacie formującym czarki,
3. Stacji do oczyszczania wody, która jest przeznaczona do szlifowania i mycia wyrobów

Warunki brzegowe do realizacji zamówienia

Wykonanie i dostawę elementów prototypowej linii zamkniętych obiegów wodnych należy wykonać w oparciu o projekt opracowanego rozwiązania. Pełna dokumentacja badawczo-rozwojowa jest dostępna w siedzibie Zamawiającego: Krosno Glass S.A., ul. Tysiąclecia 13, 38-400 Krosno, Polska

Kod CPV

42950000-0

Nazwa kodu CPV

Części maszyn ogólnego zastosowania

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Brak

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonanie i dostawa elementów prototypowej linii na podstawie opracowanej metody – termin realizacji 31.03.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotowego zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

Wiedza i doświadczenie

Do udziału w postępowaniu uprawnione są podmioty, które posiadają minimum 2 zrealizowane dostawy związane z systemami uzdatniani wody w procesach produkcyjnych.

Weryfikacja spełnienia warunków odbywa się na podstawie przesłanego przez Oferenta wraz ze składaną ofertą zestawienia przeprowadzonych realizacji.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższego warunku, mającego na celu zweryfikowanie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia, na postawie złożonego przez Wykonawcę Oświadczenia zawartego w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższego warunku, mającego na celu zweryfikowanie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia, na postawie złożonego przez Wykonawcę Oświadczenia zawartego w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższego warunku, mającego na celu zweryfikowanie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia, na postawie złożonego przez Wykonawcę Oświadczenia zawartego w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w następującym zakresie i z powodu:

a) Działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie zawarcia umowy i który zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie.

b) Zmiany regulacji prawnych wprowadzonych po dniu podpisania umowy.

c) Zmiany wartości umowy tj. zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących przedmiotu zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez wykonawcę przedmiotu zamówienia.

d) Przyczyn niezawinionych przez żadną ze stron, wykonanie umowy w terminie w niej przewidzianym nie jest możliwe.

Zmiany, o których mowa powyżej mogą zostać wprowadzone w życie po odpowiednich negocjacjach Wykonawcy z Zamawiającym i akceptacji ustaleń przez obie strony umowy.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia muszą być zawarte w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Oferta musi zawierać następujące elementy:
• Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG)
• Informację dotyczące typu podmiotu,
• Datę przygotowania i termin ważności oferty,
• Zakres i szczegółowy opis elementów dostawy w ramach oferty,
• Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru oferty,
• Cenę całkowitą netto i brutto,
• Cenę netto i brutto w podziale na poszczególne punkty wyszczególnione w Przedmiocie Zamówienia,
• Okres gwarancji na Przedmiot Zamówienia,
• Warunki i termin płatności,
• Datę/okres realizacji przedmiotowej oferty,
• Dane osoby do kontaktu (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
• Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty,
• Umowa o zachowaniu poufności informacji (NDA).

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom i spełnia wszystkie warunki określone w załącznikach do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i wagami wyrażonymi w procentach:

1. Całkowita cena netto za całość przedmiotu zamówienia – 80% (maks. 80 pkt)

Sposób obliczania wartości punktowej kryterium ceny:
Wartość punktowa wyliczana będzie według wzoru:
(C min : C n) x 80 pkt.
gdzie:
C min - najniższa cena ogółem netto spośród ofert nieodrzuconych
C n - cena ogółem netto ocenianej oferty

2. Okres gwarancji na przedmiot dostawy – 20% (maks. 20 pkt).

Sposób obliczania wartości punktowej kryterium ceny:
Wartość punktowa wyliczana będzie według wzoru:
(D n : D maks.) x 20 pkt.
gdzie:
D max – najdłuższy okres gwarancji spośród ofert nieodrzuconych, wyrażony w miesiącach,
D n – okres gwarancji w ocenianej ofercie, wyrażony w miesiącach.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne nie będzie udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru oferenta, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej,
b) posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KROSNO GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Tysiąclecia 13

38-400 Krosno

podkarpackie , Krosno

Numer telefonu

134328723

NIP

5252658150

Tytuł projektu

Opracowanie niskoodpadowej technologii wytwarzania wyrobów szklanych o podwyższonej wytrzymałości

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0026/18-00
Liczba wyświetleń: 135