Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa wtryskarki o sile zwarcia min.7000 kN, umożliwiającej założenie formy o wymiarach min.: 1150 mm x 1500 mm x 1100 mm (szer. x dług. x wys.)

Data publikacji: 09.09.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-10-2019

Numer ogłoszenia

1205182

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

2. Opis przedmiotu zamówienia
Fabrycznie nowa wtryskarka serwohydrauliczna dwupłytowa do tworzyw termoplastycznych o sile zwarcia min. 7000 kN ze zintegrowanym robotem do odbioru detali, umożliwiająca obsługę przez osoby niepełnosprawne.
Wtryskarka ma zabezpieczyć prawidłowe działanie formy pracującej w trybie automatycznej gdzie detale odbierane są robotem. Wymiary formy :
- szer. - 1150 mm (odpowiedni rozstaw między kolumnami wtryskarki )
- dług.– 1500 mm (odpowiednia wys. stołu wtryskarki )
- wys.– 1100 mm (odpowiednia maks. wys. formy i rozjazd stołów wtryskarki)
- cylinder i ślimak do przetwórstwa tworzyw termoplastycznych o podwyższonej odporności na
korozję i ścieranie
- średnica ślimaka: min. 90 mm z głowicą mieszającą
- zespół plastyfikujący L/D min. 22
- Ceramiczne elementy grzejne
- maty izolacyjne do grzałek cylindra na wszystkich strefach
- objętość wtrysku: min. 2600 cm3
- specyficzne ciśnienie wtrysku: min. 1580 bar przy prędkości wtrysku min. 620cm3/s
- płyty magnetyczne wraz ze złączem w standardzie Euromap 70.1
- wyrzutnik płytowy
- złącze do zabezpieczenia powrotu wyrzutnika
- 2-krotny napęd rdzeni hydraulicznych na płycie stałej z zaworem zwrotnym i blokiem redukcji
ciśnienia, podłączenie elektryczne zgodne ze standardem Euromap 13 – płyta stała
- 2-krotny napęd rdzeni hydraulicznych na płycie ruchomej z zaworem zwrotnym i blokiem redukcji
ciśnienia, podłączenie elektryczne zgodne ze standardem Euromap 13 – płyta ruchoma
- złącze do sterowania napędu rdzeni hydraulicznych, na pozycji pośredniej, montaż płyta ruchoma/
stała
- zawór magnetyczny powietrza 4 szt. ( 2 szt. płyta stała + 2 szt. płyta ruchoma )
- 16 stref sterowania grzanymi kanałami formy zgodne ze standardem Euromap 14
- sterowanie dyszami hydraulicznymi w formie min. 1 obwód, dyszami pneumatycznymi min. 4
obwody
- serwozawór do sterowania procesem wtrysku
- złącze do podłączenia zewnętrznej jednostki wtryskowej
- złącze do zintegrowanego robota z możliwością sterowania robota z ekranu wtryskarki
- serwohydraulika z ruchami równoległymi – serwomotory na pompach o zmiennej wydajności przepływu i ciśnienia oleju. Ruchy równoległe wyrzutnika, rdzeni lub jazdy agregatu do głównych ruchów wtryskarki
- kontakt bezpotencjałowy do sterowania dozownikiem barwnika aktywny podczas plastyfikacji
- sterownik z ekranem dotykowym min. 21”, dowolnie programowalna sekwencja cyklu, dostęp zabezpieczony kartami magnet., złącze typu Ethernet do podłączenia wtryskarki do sieci IT, automat. zapis parametrów procesu w pamięci maszyny
- program do ciągłej graficznej kontroli parametrów procesu, wartość średnia, odchylenie standard., programowalne limity i tolerancje dla alarmów
- program do określenia i kontroli "oddychania formy" oraz automatycznej optymalizacji siły zwarcia w czasie przetwórstwa termoplastów
- cyfrowy system sterowania temperaturą formy w obiegu zamkniętym zintegrowany ze sterownikiem
maszyny 1 obieg kontroli temperatury, przepływ 1-15 l/min, liczba obwodów: 8 - płyta stała zasilanie
w wodę przez termostat do maks. temperatury 90°C
- cyfrowy system sterowania temperaturą formy w obiegu zamkniętym zintegrowany ze sterownikiem
maszyny 1 obieg kontroli temperatury, przepływ 1-15 l/min, liczba obwodów: 8 - płyta ruchoma
zasilanie w wodę przez termostat do maks. temp. 90°C
- jednostka przygotowania sprężonego powietrza ( filtr, reduktor)
- dodatkowa stacja filtracji oleju
- alarm dźwiękowy i optyczny
- gniazdo 230 V – 2 szt
- gniazdo 380V min. 25A – 3 szt
- niezależne przyłącza wody do chłodzenia oleju i formy
-dozownik wolumetryczny kompatybilny z MDP2 firmy Piovan, podwójna stacja dozująca, stacja I – ślimak dozujący Fi16x8 mm, lej 7 , przekładnia 38:1, stacja II – ślimak dozujący fi 39x50 mm, lej 20 l, przekładnia 38:1, sterowanie i klawiatura– 1 kpl
- lej izolowany kompatybilny z T30M Piovan– 1 szt
- flansze adaptujące do lejów kompatybilne z T30M Piovan – 1 szt
- podajnik tworzywa kompatybilny z C30 fi60Piovan 30 litrów –– 1 szt
- zawór proporcjonalny kompatybilny z Piovan VP60 + sonda materiałowa fi 60 – 1 szt
- podajnik stanowiskowy kompatybilny z S50 Piovan z filtrem papierowym + sonda materiałowa – 1szt
- podajnik stanowiskowy kompatybilny z S52 Piovan z filtrem papierowym + sonda materiałowa – 1szt
- separator metalu kompatybilny z Protektor 60 – 1 szt
- program do analizy zużycia energii elektrycznej
- podkłady antywibracyjne do posadowienia maszyny
- zintegrowany robot serwo-elektryczny (osie serwo – X, Y, Z, C, B) do odbioru detali
- udźwig robota: min. 40 kg na końcu osi C
- min. 4 obwody próżni i min. 4 obwody sprężonego powietrza
- montaż robota na wtryskarce –płyta stała, strona odbierana: stała i ruchoma połówka formy.
- strona odkładania robota po przeciwnej stronie do operatora
- 8 cyfrowych programowalnych sygnałów wejścia
- 8 cyfrowych programowalnych sygnałów wyjścia
- pilot ręczny robota
- transporter do odbioru detali z przełącznikiem do ręcznego czyszczenia taśmy oraz fotokomórką
i tunelem bezpieczeństwa zintegrowany w osłonach ochronnych przestrzeni robota, min.szer. taśmy 850 mm.
- osłony ochronne z pakietem bezpieczeństwa i drzwiami dostępu
- szafa sterująca robota wolnostojąca lub zamontowana w szafie elektrycznej maszyny z
wymiennikiem ciepła (nie montowana na robocie)
- certyfikat bezpieczeństwa CE na całe gniazdo produkcyjne
- instrukcje i język maszyny i robota: Polski
- okres gwarancji: minimum 24 m-ce od daty uruchomienia na maszynę ze zintegrowanym robotem
- przedstawicielstwo i serwis zlokalizowane w Polsce

Niezbędne wymagania serwisowe
- diagnostyka maszyny i robota, określenie przyczyny awarii w ciągu 2 godzin od zgłoszenia przez 7 dni w tygodniu np. poprzez podłączenie wtryskarki do zdalnego serwisu producenta lub serwisanta
- reakcja serwisu na awarię maszyny i robota w okresie gwarancyjnym oraz po gwarancyjnym – 24 godziny

Miejsce i sposób składania ofert

6. Termin i sposób składania ofert
6.1 Termin złożenia oferty upływa w dniu 11.października 2019 r. o godz 15.00
6.2 Oferty należy sporządzić w języku polskim i można je składać osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską w siedzibie Zamawiającego: ZMM MAXPOL, al. L.Okulickiego 16 c, 35-206 Rzeszów.
6.3.Ofertę można wysłać pocztą elektroniczną na adres sekretariat@zmm-maxpol.pl ale oryginał oferty należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie określonym powyżej, w pkt.6.1.
6.4 Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do siedziby Zamawiającego.
6.5 Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
6.6 Każdy Wykonawca ma prawo do złożenia tylko 1 oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sekretariat@zmm-maxpol.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Polak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tel. / fax 17 863 04 47

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa fabrycznie nowej wtryskarki o sile zwarcia min.7000 kN, umożliwiającej założenie formy o wymiarach min.: 1150 mm x 1500 mm x 1100 mm (szer. x dług. x wys.)

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: Rzeszów Miejscowość: Rzeszów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

ZMM MAXPOL Sp z o.o. realizując projekt „ Wzmacnianie konkurencyjności firmy ZMM MAXPOL poprzez wzornictwo” ubiega się o dofinansowanie w ramach Działania 1.4 „Wzór na konkurencję”
w ramach I Osi priorytetowej : „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
W związku z powyższym ZMM MAXPOL zaprasza do składania ofert na :
Skrót zakresu :
Dostawa wtryskarki o sile zwarcia min.7000 kN, umożliwiającej założenie formy o wymiarach min.: 1150 mm x 1500 mm x 1100 mm (szer. x dług. x wys.)

Przedmiot zamówienia

Fabr. nowa wtryskarka serwohydrauliczna dwupłytowa do tworzyw termoplastycznych o sile zwarcia min. 7000 kN ze zintegr. robotem do odbioru detali, umożliwiająca obsługę przez osoby niepełnosprawne .
Wtryskarka ma zabezpieczyć prawidłowe działanie formy pracującej w trybie automatycznej gdzie detale odbierane są robotem. Wymiary formy są następujące:
- szer. formy 1150 mm
- dług. formy – 1500 mm
- wys. formy – 1100 mm
- średnica ślimaka: min. 90 mm z głowicą mieszającą
- zespół plastyfikujący L/D min. 22
- Ceramiczne elementy grzejne
- objętość wtrysku: min. 2600 cm3
- specyficzne ciśnienie wtrysku: min. 1580 bar przy prędkości wtrysku min. 620cm3/s
- płyty magnetyczne wraz ze złączem w standardzie Euromap 70.1
- 2-krotny napęd rdzeni hydraulicznych na płycie stałej z zaworem zwrotnym i blokiem redukcji
ciśnienia
- 2-krotny napęd rdzeni hydraulicznych na płycie ruchomej z zaworem zwrotnym i blokiem redukcji
ciśnienia
- zawór magnet. powietrza 4 szt. ( 2 szt. płyta stała + 2 szt. płyta ruchoma )
- 16 stref sterowania grzanymi kanałami formy
- sterowanie dyszami hydraulicznymi w formie min. 1 obwód, dyszami pneumatycznymi min. 4
obwody
- serwozawór do sterowania procesem wtrysku
- złącze do podłączenia zewn. jedn. wtryskowej
- złącze do zintegrowanego robota z możliwością sterowania robota z ekranu wtryskarki
- kontakt bezpotencjałowy do sterowania dozownikiem barwnika aktywny podczas plastyfikacji
- sterownik z ekranem dotyk. min. 21”, dowolnie programowalna sekwencja cyklu, złącze typu Ethernet do podłączenia wtryskarki do sieci IT,
- program do kontroli "oddychania formy" oraz automat. optymalizacji siły zwarcia w czasie przetwórstwa termoplastów
- cyfrowy system sterowania temperaturą formy w obiegu zamkniętym zintegrowany ze sterownikiem
maszyny 1 obieg kontroli temperatury, liczba obwodów: 8 - płyta stała zasilanie w wodę do maks. temp. 90°C
- filtr i reduktor do spręż. powietrza
- dodatkowa stacja filtracji oleju
- alarm dźwiękowy i optyczny
- gniazdo 230 V – 2 szt.
- gniazdo 380V min. 25A – 3 szt.
- niezależne przyłącza wody do chłodzenia oleju i formy
-dozownik wolumetryczny kompatybilny z MDP2 firmy Piovan, podwójna stacja dozująca, przekładnia 38:1, sterowanie i klawiatura– 1 kpl
- lej izolowany kompatybilny z T30M Piovan– 1 szt.
- podajnik tworzywa kompatybilny z C30 fi60Piovan 30 litrów –– 1 szt.
- zawór proporcjonalny kompatybilny z Piovan VP60 + sonda materiałowa fi 60 – 1 szt.
- podajnik stanowiskowy kompatybilny z S50 Piovan z filtrem papier. + sonda materiałowa – 1 szt.
- podajnik stanowiskowy kompatybilny z S52 Piovan z filtrem papier. + sonda materiałowa – 1 szt.
- separator metalu kompatybilny z Protektor 60 – 1 szt.
- zintegrowany robot serwo-elektryczny (osie serwo – X, Y, Z, C, B) do odbioru detali
- udźwig robota: min. 40 kg na końcu osi C
- min. 4 obwody próżni i min. 4 obwody sprężonego powietrza
- montaż robota na wtryskarce –płyta stała, strona odbierana: stała i ruchoma połówka formy.
- strona odkładania robota po przeciwnej stronie do operatora
- 8 cyfrowych programowalnych sygn. wejścia oraz 8 sygn. wyjścia
- pilot ręczny robota
- transporter do odbioru detali z fotokomórką i tunelem bezpieczeństwa zintegrowany w osłonach ochronnych przestrzeni robota, min. szer. taśmy 850 mm.
- certyfikat bezpieczeństwa CE
- instrukcje i język maszyny i robota: Polski
- okres gwarancji: minimum 24 m-ce od daty uruchomienia na maszynę ze zintegrowanym robotem
- przedstawicielstwo i serwis zlokalizowane w Polsce
Niezbędne wymagania serwisowe
- diagnostyka maszyny i robota, określenie przyczyny awarii w ciągu 2 godzin od zgłoszenia przez 7 dni w tygodniu np. poprzez podłączenie wtryskarki do zdalnego serwisu producenta lub serwisanta
- reakcja serwisu na awarię maszyny i robota w okresie gwarancyjnym oraz pogwarancyjnym– 24 godziny

Kod CPV

42994200-2

Nazwa kodu CPV

Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

brak

Harmonogram realizacji zamówienia

4.1 Termin dostawy i uruchomienia przedmiotu zamówienia: do 30 marca 2020 (nie dłużej niż 6 mies. od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego ), w siedzibie Zamawiającego, 35-206 Rzeszów, Al. L. Okulickiego 16 C

4.2 Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w wyniku podpisania przez obie strony – Zamawiającego i Oferenta protokołu zdawczo-odbiorczego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

3. Warunki udziału w postępowaniu (kryteria formalne)
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki oraz akceptują wymagania (zawarte w punktach 3.1.- 3.6.) :
3.1 Brak powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru oferenta, a Zleceniodawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim,
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Potwierdzeniem spełnienia warunku jest Oświadczenie o braku powiązań osobowo kapitałowych (Załącznik nr 1 Zapytania ofertowego)

3.2 Zdolność do realizacji przedmiotu zamówienia
Oferent oświadcza, iż posiada możliwości do zrealizowania przedmiotu zamówienia w sposób rzetelny, dokładny, zgodny z zakresem oferty.

3.3.Należy załączyć lay-out wtryskarki z zaznaczonymi wymiarami pokazującymi, że zmieści się w niej forma o żądanych wymiarach ( min.1150 x1500 x 1100 mm).

3.4 Oferent posiada potencjał niezbędny do należytego wykonania przedmiotu zamówienia i zapewnia jego terminową realizację przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje.

3.5.Cena obejmuje maszynę gotową do eksploatacji (w tym dostawa, montaż oraz zalanie olejem i uruchomienie, odbiór techniczny przez Zamawiającego)
3.6 Nie dopuszcza się ofert częściowych ( na poszczególne elementy przedmiotu zamówienia).
Nie spełnienie któregokolwiek w kryteriów formalnych skutkuje wykluczeniem podmiotu ubiegającego się o przedmiotowe zamówienie z dalszego postępowania.

Wiedza i doświadczenie

3. Warunki udziału w postępowaniu (kryteria formalne)
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki oraz akceptują wymagania (zawarte w punktach 3.1.- 3.6.) :
3.1 Brak powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru oferenta, a Zleceniodawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim,
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Potwierdzeniem spełnienia warunku jest Oświadczenie o braku powiązań osobowo kapitałowych (Załącznik nr 1 Zapytania ofertowego)

3.2 Zdolność do realizacji przedmiotu zamówienia
Oferent oświadcza, iż posiada możliwości do zrealizowania przedmiotu zamówienia w sposób rzetelny, dokładny, zgodny z zakresem oferty.

3.3.Należy załączyć lay-out wtryskarki z zaznaczonymi wymiarami pokazującymi, że zmieści się w niej forma o żądanych wymiarach ( min.1150 x1500 x 1100 mm).

3.4 Oferent posiada potencjał niezbędny do należytego wykonania przedmiotu zamówienia i zapewnia jego terminową realizację przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje.

3.5.Cena obejmuje maszynę gotową do eksploatacji (w tym dostawa, montaż oraz zalanie olejem i uruchomienie, odbiór techniczny przez Zamawiającego)
3.6 Nie dopuszcza się ofert częściowych ( na poszczególne elementy przedmiotu zamówienia).
Nie spełnienie któregokolwiek w kryteriów formalnych skutkuje wykluczeniem podmiotu ubiegającego się o przedmiotowe zamówienie z dalszego postępowania.

Potencjał techniczny

3. Warunki udziału w postępowaniu (kryteria formalne)
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki oraz akceptują wymagania (zawarte w punktach 3.1.- 3.6.) :
3.1 Brak powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru oferenta, a Zleceniodawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim,
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Potwierdzeniem spełnienia warunku jest Oświadczenie o braku powiązań osobowo kapitałowych (Załącznik nr 1 Zapytania ofertowego)

3.2 Zdolność do realizacji przedmiotu zamówienia
Oferent oświadcza, iż posiada możliwości do zrealizowania przedmiotu zamówienia w sposób rzetelny, dokładny, zgodny z zakresem oferty.

3.3.Należy załączyć lay-out wtryskarki z zaznaczonymi wymiarami pokazującymi, że zmieści się w niej forma o żądanych wymiarach ( min.1150 x1500 x 1100 mm).

3.4 Oferent posiada potencjał niezbędny do należytego wykonania przedmiotu zamówienia i zapewnia jego terminową realizację przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje.

3.5.Cena obejmuje maszynę gotową do eksploatacji (w tym dostawa, montaż oraz zalanie olejem i uruchomienie, odbiór techniczny przez Zamawiającego)
3.6 Nie dopuszcza się ofert częściowych ( na poszczególne elementy przedmiotu zamówienia).
Nie spełnienie któregokolwiek w kryteriów formalnych skutkuje wykluczeniem podmiotu ubiegającego się o przedmiotowe zamówienie z dalszego postępowania.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

3. Warunki udziału w postępowaniu (kryteria formalne)
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki oraz akceptują wymagania (zawarte w punktach 3.1.- 3.6.) :
3.1 Brak powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru oferenta, a Zleceniodawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim,
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Potwierdzeniem spełnienia warunku jest Oświadczenie o braku powiązań osobowo kapitałowych (Załącznik nr 1 Zapytania ofertowego)

3.2 Zdolność do realizacji przedmiotu zamówienia
Oferent oświadcza, iż posiada możliwości do zrealizowania przedmiotu zamówienia w sposób rzetelny, dokładny, zgodny z zakresem oferty.

3.3.Należy załączyć lay-out wtryskarki z zaznaczonymi wymiarami pokazującymi, że zmieści się w niej forma o żądanych wymiarach ( min.1150 x1500 x 1100 mm).

3.4 Oferent posiada potencjał niezbędny do należytego wykonania przedmiotu zamówienia i zapewnia jego terminową realizację przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje.

3.5.Cena obejmuje maszynę gotową do eksploatacji (w tym dostawa, montaż oraz zalanie olejem i uruchomienie, odbiór techniczny przez Zamawiającego)
3.6 Nie dopuszcza się ofert częściowych ( na poszczególne elementy przedmiotu zamówienia).
Nie spełnienie któregokolwiek w kryteriów formalnych skutkuje wykluczeniem podmiotu ubiegającego się o przedmiotowe zamówienie z dalszego postępowania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

3. Warunki udziału w postępowaniu (kryteria formalne)
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki oraz akceptują wymagania (zawarte w punktach 3.1.- 3.6.) :
3.1 Brak powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru oferenta, a Zleceniodawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim,
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Potwierdzeniem spełnienia warunku jest Oświadczenie o braku powiązań osobowo kapitałowych (Załącznik nr 1 Zapytania ofertowego)

3.2 Zdolność do realizacji przedmiotu zamówienia
Oferent oświadcza, iż posiada możliwości do zrealizowania przedmiotu zamówienia w sposób rzetelny, dokładny, zgodny z zakresem oferty.

3.3.Należy załączyć lay-out wtryskarki z zaznaczonymi wymiarami pokazującymi, że zmieści się w niej forma o żądanych wymiarach ( min.1150 x1500 x 1100 mm).

3.4 Oferent posiada potencjał niezbędny do należytego wykonania przedmiotu zamówienia i zapewnia jego terminową realizację przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje.

3.5.Cena obejmuje maszynę gotową do eksploatacji (w tym dostawa, montaż oraz zalanie olejem i uruchomienie, odbiór techniczny przez Zamawiającego)
3.6 Nie dopuszcza się ofert częściowych ( na poszczególne elementy przedmiotu zamówienia).
Nie spełnienie któregokolwiek w kryteriów formalnych skutkuje wykluczeniem podmiotu ubiegającego się o przedmiotowe zamówienie z dalszego postępowania.

Dodatkowe warunki

3. Warunki udziału w postępowaniu (kryteria formalne)
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki oraz akceptują wymagania (zawarte w punktach 3.1.- 3.6.) :
3.1 Brak powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru oferenta, a Zleceniodawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim,
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Potwierdzeniem spełnienia warunku jest Oświadczenie o braku powiązań osobowo kapitałowych (Załącznik nr 1 Zapytania ofertowego)

3.2 Zdolność do realizacji przedmiotu zamówienia
Oferent oświadcza, iż posiada możliwości do zrealizowania przedmiotu zamówienia w sposób rzetelny, dokładny, zgodny z zakresem oferty.

3.3.Należy załączyć lay-out wtryskarki z zaznaczonymi wymiarami pokazującymi, że zmieści się w niej forma o żądanych wymiarach ( min.1150 x1500 x 1100 mm).

3.4 Oferent posiada potencjał niezbędny do należytego wykonania przedmiotu zamówienia i zapewnia jego terminową realizację przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje.

3.5.Cena obejmuje maszynę gotową do eksploatacji (w tym dostawa, montaż oraz zalanie olejem i uruchomienie, odbiór techniczny przez Zamawiającego)
3.6 Nie dopuszcza się ofert częściowych ( na poszczególne elementy przedmiotu zamówienia).
Nie spełnienie któregokolwiek w kryteriów formalnych skutkuje wykluczeniem podmiotu ubiegającego się o przedmiotowe zamówienie z dalszego postępowania.

Warunki zmiany umowy

nie przewiduje się

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta oraz schemat z wymiarami
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Zamówienia uzupełniające

nie przewiduje się

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

7. Kryteria oceny ofert
7.1 Rozpatrywane będą wyłącznie oferty od Oferentów spełniających wymogi udziału w postępowaniu

7.2 Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami:
Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:
Ocena danej oferty = A+B+C
gdzie
A to cena (maksymalnie 60 punktów).
B to czas przedłużenia gwarancji
C to czas skrócenia reakcji serwisu


Ad. A Kryterium zostanie ocenione w następujący sposób:
A = (najniższa zaproponowana cena / cena badanej oferty) x 60.
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 60 punktów.

Ad. B. Kryterium zostanie ocenione w następujący sposób:
Wielkość B to czas przedłużenia gwarancji - po 15 punktów za każdy rok przedłużenia gwarancji ponad wymagane 24 miesiące
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 30 punktów.

Ad. C. Kryterium zostanie ocenione w następujący sposób:
Wielkość C to czas skrócenia reakcji serwisu do 12 godzin
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 10 punktów.

Łączna ocena oferty:
Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w Kryterium A, B oraz C zostaną dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7.3 Zamawiający dokona wyboru Oferenta, który uzyskał największą liczbę punktów uwzględniając kryteria wskazane w pkt. 7.2.

Wykluczenia

3. Warunki udziału w postępowaniu (kryteria formalne)
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki oraz akceptują wymagania (zawarte w punktach 3.1.- 3.6.) :
3.1 Brak powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru oferenta, a Zleceniodawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim,
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Potwierdzeniem spełnienia warunku jest Oświadczenie o braku powiązań osobowo kapitałowych (Załącznik nr 1 Zapytania ofertowego)

3.2 Zdolność do realizacji przedmiotu zamówienia
Oferent oświadcza, iż posiada możliwości do zrealizowania przedmiotu zamówienia w sposób rzetelny, dokładny, zgodny z zakresem oferty.

3.3.Należy załączyć lay-out wtryskarki z zaznaczonymi wymiarami pokazującymi, że zmieści się w niej forma o żądanych wymiarach ( min.1150 x1500 x 1100 mm).

3.4 Oferent posiada potencjał niezbędny do należytego wykonania przedmiotu zamówienia i zapewnia jego terminową realizację przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje.

3.5.Cena obejmuje maszynę gotową do eksploatacji (w tym dostawa, montaż oraz zalanie olejem i uruchomienie, odbiór techniczny przez Zamawiającego)
3.6 Nie dopuszcza się ofert częściowych ( na poszczególne elementy przedmiotu zamówienia).
Nie spełnienie któregokolwiek w kryteriów formalnych skutkuje wykluczeniem podmiotu ubiegającego się o przedmiotowe zamówienie z dalszego postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZMM MAXPOL SP. Z O.O.

Adres

gen. Leopolda Okulickiego 16 C/nie dotycz

35-206 Rzeszów

podkarpackie , Rzeszów

Numer telefonu

17 863 04 47

Fax

17 863 04 52

NIP

5170383818

Tytuł projektu

Realizacja strategii wzorniczej ZMM MAXPOL

Numer projektu

POPW.01.04.00-18-0005/19-00

Inne źródła finansowania

źródła finansowania: środki własne, w tym kredyt, dofinansowanie z UE

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ENGEL Polska sp z o.o.
ul Ostródzka 50 B
03-289 Warszawa
data wpływu - 09.10.2019
cena 439349EUR
Liczba wyświetleń: 247