Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i uruchomienie Obrabiarki 5-osiowej CNC

Data publikacji: 09.09.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-10-2019

Numer ogłoszenia

1205165

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać na formularzu ofertowym, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego osobiście lub za pośrednictwem poczty/ kuriera na adres Zamawiającego, tj. „Pro Design” Sp. z o.o., ul. Zwierzyniecka 3, 60-813 Poznań (Portiernia).

Oferty należy składać w dni powszednie w godzinach pracy Zamawiającego tj. od 8.00 do 16.00 od dnia 09.09.2019 r. do dnia 11.10.2019 r. do godz.16.00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

niedotyczy@niedotyczy.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Grzegorz Łyskawiński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

604 632 309

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i uruchomienie Obrabiarki 5-osiowej CNC – 1 szt.

Szczegóły znajdują się w załączonym zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Poznań Miejscowość: Poznań

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup i uruchomienie Obrabiarki 5-osiowej CNC – 1 szt.

Szczegóły znajdują się w załączonym zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i uruchomienie Obrabiarki 5-osiowej CNC – 1 szt.

Szczegóły znajdują się w załączonym zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami.

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Szczegóły znajdują się w załączonym zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegóły znajdują się w załączonym zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami.

Wiedza i doświadczenie

Szczegóły znajdują się w załączonym zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami.

Potencjał techniczny

Szczegóły znajdują się w załączonym zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegóły znajdują się w załączonym zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegóły znajdują się w załączonym zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami.

Dodatkowe warunki

Szczegóły znajdują się w załączonym zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami.

Warunki zmiany umowy

Szczegóły znajdują się w załączonym zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegóły znajdują się w załączonym zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryteriami:
Kryteria oceny ofert Znaczenie - Cena netto 100%

1. Punkty w ramach kryterium CENA NETTO będą przyznawane wg następującej formuły:
C min
A n = ----------------- x 100
C r
C min – cena minimalna w zbiorze

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania. Z Wykonawcą, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów, zostanie zawarta umowa na realizację przedmiotu zapytania ofertowego.
Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskały taką samą punktację, wówczas Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej od ceny w ofercie pierwotnej. Pozostałe warunki oferty nie mogą ulec zmianie.

Z Wykonawcą, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów, zostanie zawarta umowa na realizację przedmiotu zapytania ofertowego, która w swej treści będzie miała co najmniej postanowienia wskazane w pkt XIII Zapytania.

Wykluczenia

Szczegóły znajdują się w załączonym zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"PRO DESIGN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Zwierzyniecka 3

60-813 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

61 667 44 00

Fax

61 667 44 04

NIP

7811824709

Tytuł projektu

Rozwój Wielkopolskiego Centrum Designu poprzez utworzenie innowacyjnej i kompleksowej infrastruktury na rzecz inkubacji przedsiębiorstw w obszarze Regionalnej Inteligentnej Specjalizacji „Wnętrza przyszłości”

Numer projektu

RPWP.01.03.02-30-0006/17-00

Inne źródła finansowania

nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęła jedna oferta od:
1. ABPLANALP Sp. z o.o., ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa, cena oferty 589 600,00 zł netto
Liczba wyświetleń: 236