Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnej w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Data publikacji: 09.09.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-10-2019

Numer ogłoszenia

1205141

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Sposoby składania ofert:
a) osobiście w siedzibie firmy: Capek Sp. z o.o. Ul. Powstańców Śląskich 236, 44-348 Skrzyszów – w zamkniętej kopercie z dopiskiem zapytanie ofertowe 01/08/2019
b) pocztą (listem poleconym) lub kurierem na adres firmy: Capek Sp. z o.o. Ul. Powstańców Śląskich 236, 44-348 Skrzyszów – z dopiskiem zapytanie ofertowe 01/08/2019

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 11 października 2019 r. o godzinie 15:00 (decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego, a nie jej wysłanie)
Oferta powinna być złożona na Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) wraz z załącznikami wyszczególnionymi w jego treści, spójnymi z pkt. 3 niniejszego zapytania ofertowego. Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w postępowaniu.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim.
Dokumenty muszą być złożone w oryginale. Oferta musi być opatrzona datą.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych - rozpatrywane będą tylko oferty kompletne. Wszystkie kwoty należy podać w PLN oraz zaokrąglać do 2 miejsc po przecinku. Stawki podatku VAT należy naliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca powinien sporządzić ofertę podając cenę netto, należny podatek VAT, cenę brutto, czas darmowych aktualizacji w miesiącach oraz termin realizacji (w dniach).
Zamawiający wymaga minimalnego czas darmowych aktualizacji 24 miesiące, maksymalny oceniany czas darmowych aktualizacji to 36 miesięcy.
Sposób obliczenia ceny.
• Oferowana cena musi zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający poniesie na realizację zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz ewentualnych upustów i rabatów.
• Cenę netto oraz podatek od towarów i usług należy wyszczególnić w odpowiednim miejscu w ofercie.
• Cena podlegająca ocenie będzie to łączna cena netto obejmująca wszystkie elementy wykonania zamówienia.
• Cena oferty będzie stanowiła wartość umowy i będzie niezmienna w trakcie jej realizacji.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

erp@capek.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Szwarczyńska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

783926082

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:

• zakup systemu ERP
• instalacje i wdrożenie systemu ERP
• licencje nieograniczone systemu ERP obejmująca wszystkie obszary (zakresy funkcjonalne przedstawione poniżej) dla 19 użytkowników,
• licencje ograniczone systemu ERP obejmująca co najmniej obszar produkcji i obszar gospodarki materiałowej dla 24 użytkowników
• minimalny okres 24 miesięcy (nie dłuższym niż 36 miesięcy) serwisowania sytemu, które obejmuje:
o aktualizację oprogramowania ERP
o konsultacje telefoniczne
o obsługę zgłoszeń serwisowych

System ERP musi obejmować następujące obszary/moduły (zakresy funkcjonalne):

• Obszar zarządzanie relacjami z klientem.
Pozwoli tworzyć oferty zgodne z potrzebami i wymaganiami klientów, wg wzoru przygotowanego przez Zamawiającego. Będzie możliwość kopiować dane z tego obszaru systemu bez zmiany kopiowanego formatu do edytorów tekstu/arkuszy kalkulacyjnych. Obszar umożliwi budowanie historii kontaktów oraz będzie wspierał firmę w przygotowaniu efektywnych akcji promocyjnych.

• Obszar sprzedaży.
Obszar ten powinien pozwolić na kontrolę nad procesem począwszy od złożenia zamówienia przez klienta, a skończywszy na wysyłce towaru. Oprogramowanie w tym obszarze powinno mieć następującą funkcjonalność: przyjmowanie zamówień oraz kalkulacji kosztów zamówienia, prowadzenie sprzedaży, wystawianie faktur, prowadzenie elastycznej polityki cenowej (cenniki, rabaty), kontrolowanie należności i zobowiązań, realizację funkcji kontroli wewnętrznej między innymi w zakresie wspomagania zarządzania i analizowania sprzedaży dokonanej (zadań controlingowych), zakupów, planów sprzedaży, współpracy z wybranymi kontrahentami, analizę sprzedaży, sprawozdania definiowane samodzielnie.

• Obszar gospodarki materiałowej.
Obszar powinien posiadać następujące funkcjonalności: obsługa i ewidencja stanów magazynowych w wielu magazynach, tworzenie i obsługa zamówień do dostawców, prowadzenie gospodarki magazynowej, dekretację zarejestrowanych dokumentów, sporządzanie raportów i analiz dotyczących między innymi obrotu towarowego, a także kontrolowania wydań kosztowych z magazynu. Zamawiający zakłada, że oprogramowanie w zakresie prowadzenia gospodarki magazynowej będzie wsparte czytnikami kodów kreskowych stacjonarnych i mobilnych (kolektor danych) jak również dostawca może zaproponować dodatkowo inne rozwiązania związane z obsługa magazynu.

• Obszar produkcji.
Oprogramowanie w tym obszarze powinno posiadać następujące funkcjonalności:
 Definiowanie procesów technologicznych: przeglądanie kart technologicznych i określanie technicznego kosztu wytworzenia, obsługa archiwum kart technologicznych.
 Planowanie i harmonogramowanie produkcji: sporządzanie i przeglądanie planów produkcji oraz ich pozycji, sporządzanie korekt do nich i zestawień planów produkcji. Konfrontowanie planów produkcji ze stanem ich realizacji. Określanie możliwości wykonania produkcji. Harmonogramowanie zleceń. Generowanie i przeglądanie harmonogramu zapotrzebowania surowcowego.
 Obsługa zleceń produkcji: śledzenie, monitorowanie oraz wysyłanie zleceń na linię produkcyjną włącznie z możliwością uruchamiania odpowiednich do zlecenia programów CNC na maszynach i liniach, obsługa archiwum zleceń, kalkulowanie i analizowanie zleceń.
 Obsługa magazynu: przeglądanie zasobów programu gospodarki magazynowej (rezerwacje, stany magazynowe, dokumenty magazynowe). Funkcje związane z obsługą magazynów logistycznych i wydziałowych. Rejestrowanie dziennych partii produkowanego wyrobu, przekazywanie wyrobu (magazyny, wydziały, przekazania obce) i ewidencjonowanie stanów wydziałowych wyrobów. Rejestrowanie surowca przekazanego na produkcję. Dodatkowo na bazie systemu ERP wdrożone zostaną nowoczesne procesy produkcyjne powodujący integrację wszystkich urządzeń produkcyjnych w linie produkcyjną. Zamawiający zakłada, że oprogramowanie w zakresie prowadzenia tych procesów będzie wsparte czytnikami kodów kreskowych, panelami produkcyjnymi, drukarkami etykiet jak również dostawca może zaproponować dodatkowo inne rozwiązania związane z obsługa procesu produkcji.

• Obszar finansów i księgowości.
Oprogramowanie umożliwi przygotowanie wielowymiarowych analizy dostarczających wiedzy ułatwiając podejmowanie decyzji, co wspomoże przedsiębiorstwo w przygotowywaniu nowych strategii rozwoju. Oprogramowanie musi posiadać następującą funkcjonalność: planowanie i analizowanie finansów przedsiębiorstwa, prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z Ustawą o Rachunkowości, rozliczanie projektów, kalkulowanie kosztów wyrobów i usług, sprawozdawczość finansową, zarządzanie zakupami, zarządzania należnościami i procesem windykacji, elektroniczna obsługi transakcji bankowych, rozliczanie majątku trwałego, obliczanie rentowności działań i operacji finansowych, nadzór na obiegiem faktur zakupu.
• Obszar kadrowy
Oprogramowanie powinno posiadać następującą funkcjonalność: tworzenie list płac, możliwość masowego generowania i składania deklaracji podatkowych do urzędów skarbowych oraz sprawozdań do innych urzędów poprzez środki komunikacji elektronicznej, możliwość tworzenia korekt deklaracji ZUS, dostęp do informacji kadrowo-płacowych dla pracowników, szczegółowa ewidencja czasu pracy, naliczanie zasiłków chorobowych, godzin nadliczbowych, wynagrodzenia urlopowego. Obszar kadrowy powinien pozwalać na pełna obsługę min 100 zatrudnionych osób w tym pracowników na umowę o pracę, umowę zlecenie oraz umowę o dzieło w okresie miesięcznym.

System powinien być dostępny w języku polskim oraz opcjonalnie w innych językach europejskich. Preferowane będą oferty z większą ilością dostępnych wersji w językach krajów europejskich zgodnie z kryteriami punktowymi zawartymi w punkcie 7 Kryteria oceny ofert. System powinien mieć możliwość obsługi poprzez Internet, również poza siedzibą Zamawiającego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: wodzisławski Miejscowość: Skrzyszów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup i instalacja oprogramowania klasy ERP.
Przedmiot zamówienia obejmuje:

• zakup systemu ERP
• instalacje i wdrożenie systemu ERP
• licencje nieograniczone systemu ERP obejmująca wszystkie obszary (zakresy funkcjonalne przedstawione poniżej) dla 19 użytkowników,
• licencje ograniczone systemu ERP obejmująca co najmniej obszar produkcji i obszar gospodarki materiałowej dla 24 użytkowników
• minimalny okres 24 miesięcy (nie dłuższym niż 36 miesięcy) serwisowania sytemu, które obejmuje:
o aktualizację oprogramowania ERP
o konsultacje telefoniczne
o obsługę zgłoszeń serwisowych

Przedmiot zamówienia

System ERP musi obejmować następujące obszary/moduły (zakresy funkcjonalne):
• Obszar zarządzanie relacjami z klientem.
Pozwoli tworzyć oferty zgodne z potrzebami i wymaganiami klientów, wg wzoru przygotowanego przez Zamawiającego (zalej Z).
• Obszar sprzedaży.
Obszar ten powinien pozwolić na kontrolę nad procesem począwszy od złożenia zamówienia przez klienta, a skończywszy na wysyłce towaru. Oprogramowanie w tym obszarze powinno mieć następującą funkcjonalność: przyjmowanie zamówień oraz kalkulacji kosztów zamówienia, prowadzenie sprzedaży, wystawianie faktur, prowadzenie elastycznej polityki cenowej (cenniki, rabaty), kontrolowanie należności i zobowiązań, realizację funkcji kontroli wewnętrznej między innymi w zakresie wspomagania zarządzania i analizowania sprzedaży dokonanej (zadań controlingowych), zakupów, planów sprzedaży, współpracy z wybranymi kontrahentami, analizę sprzedaży, sprawozdania definiowane samodzielnie.
• Obszar gospodarki materiałowej.
Obszar powinien posiadać następujące funkcjonalności: obsługa i ewidencja stanów magazynowych w wielu magazynach, tworzenie i obsługa zamówień do dostawców, prowadzenie gospodarki magazynowej, dekretację zarejestrowanych dokumentów, sporządzanie raportów i analiz dotyczących między innymi obrotu towarowego, a także kontrolowania wydań kosztowych z magazynu. Z.zakłada, że oprogramowanie w zakresie prowadzenia gospodarki magazynowej będzie wsparte czytnikami kodów kreskowych stacjonarnych i mobilnych (kolektor danych) jak również dostawca może zaproponować dodatkowo inne rozwiązania związane z obsługa magazynu.
• Obszar produkcji.
Oprogramowanie w tym obszarze powinno posiadać następujące funkcjonalności:
Definiowanie procesów technologicznych: przeglądanie kart technologicznych i określanie technicznego kosztu wytworzenia, obsługa archiwum kart technologicznych.
Planowanie i harmonogramowanie produkcji: sporządzanie i przeglądanie planów produkcji oraz ich pozycji, sporządzanie korekt do nich i zestawień planów produkcji. Konfrontowanie planów produkcji ze stanem ich realizacji. Określanie możliwości
Obsługa zleceń produkcji: śledzenie, monitorowanie oraz wysyłanie zleceń na linię produkcyjną włącznie z możliwością uruchamiania odpowiednich do zlecenia programów CNC na maszynach i liniach, obsługa archiwum zleceń, kalkulowanie i analizowanie zleceń.
Obsługa magazynu: przeglądanie zasobów programu gospodarki magazynowej (rezerwacje, stany magazynowe, dokumenty magazynowe). Funkcje związane z obsługą magazynów logistycznych i wydziałowych. Rejestrowanie dziennych partii produkowanego wyrobu, przekazywanie wyrobu (magazyny, wydziały, przekazania obce) i ewidencjonowanie stanów wydziałowych wyrobów. Rejestrowanie surowca przekazanego na produkcję.
• Obszar finansów i księgowości.
Oprogramowanie umożliwi przygotowanie wielowymiarowych analizy dostarczających wiedzy ułatwiając podejmowanie decyzji, co wspomoże przedsiębiorstwo w przygotowywaniu nowych strategii rozwoju. Oprogramowanie musi posiadać następującą funkcjonalność: planowanie i analizowanie finansów przedsiębiorstwa, prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z Ustawą o Rachunkowości,
• Obszar kadrowy
Oprogramowanie powinno posiadać następującą funkcjonalność: tworzenie list płac, możliwość masowego generowania i składania deklaracji podatkowych do urzędów skarbowych oraz sprawozdań do innych urzędów poprzez środki komunikacji elektronicznej, możliwość tworzenia korekt deklaracji ZUS, dostęp do informacji kadrowo-płacowych dla pracowników, szczegółowa ewidencja czasu pracy, naliczanie zasiłków chorobowych, godzin nadliczbowych, wynagrodzenia urlopowego.

Szczegółowe wymogi określa załącznik Opis przedmiotu Zamówienia.

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Brak

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji 31.03.2020r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci jednocześnie spełniający wszystkie następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) są autoryzowanym przez producenta oprogramowania dostawcą systemu ERP i dostarczone oprogramowanie licencjonowane jest na użytkownika nazwanego

Wiedza i doświadczenie

c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zapytania ofertowego

Potencjał techniczny

d) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. minimum trzema zespołami specjalistów wdrożeniowych w obszarach obejmujących przedmiot zamówienia oraz zespół programistów i zespół obsługi i konfiguracji sprzętu IT.
e) posiadanie przez Oferenta własnego systemu wsparcia posprzedażowego – Help Desk dostępnego w j. polskim w godzinach 800 – 1900 w dni robocze.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

d) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. minimum trzema zespołami specjalistów wdrożeniowych w obszarach obejmujących przedmiot zamówienia oraz zespół programistów i zespół obsługi i konfiguracji sprzętu IT.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

f) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zapytania ofertowego;

Dodatkowe warunki

g) złożą oświadczenia o braku występowania powiązań;
h) zrealizowali w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 6 wdrożeń systemu ERP o podobnych funkcjonalnościach, co przedmiot zamówienia czego potwierdzeniem są referencje załączone do oferty, zawierające co najmniej termin i przedmiot zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:
• zmiana terminu realizacji umowy, terminu płatności, itp. — gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna, lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem,
• zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy, wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
Zmiany, o których mowa powyżej dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego, a ich wprowadzenie wymagał będzie formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Ocena spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie analizy następujących dokumentów przedstawionych przez Oferenta:
a) oświadczenie o braku występowania powiązań — stanowiące załącznik nr 1 do Formularza ofertowego;
b) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - stanowiące załącznik nr 2 do Formularza ofertowego
c) oświadczenie potwierdzające znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia publicznego— stanowiące załącznik nr 3 do Formularza ofertowego
d) co najmniej 6 referencji załączone do oferty (nie lista wdrożeń, a referencje), które wskażą, że Oferent zrealizował w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 6 wdrożeń systemu ERP o podobnych funkcjonalnościach co przedmiot zamówienia. Referencje powinny zawierać co najmniej termin i przedmiot zamówienia.
Z treści załączonych dokumentów do formularza ofertowego musi jednoznacznie wynikać, iż wymagane warunki Wykonawca spełnia. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie wykluczony z postępowania.

Zamówienia uzupełniające

Brak

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert.
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
Kryteria oceny ofert Waga Maksymalna liczba punktów
Cena netto w PLN 1 60
Czas darmowych aktualizacji w miesiącach 1 10
Czas realizacji w dniach 1 20
Liczba wersji językowych systemu ERP 1 10


Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
a) punkty w ramach kryterium „cena netto w PLN” będą przyznawane wg następującej formuły:
C min
x 60%
Cr

Cr - cena oferty rozpatrywanej
Cmin - cena minimalna ze wszystkich ofert
Cn - ilość punktów przyznana ofercie w ramach kryterium cena netto w PLN
punkty w ramach kryterium „czas darmowych aktualizacji w miesiącach” będą przyznawane według następującej formuły:
Gr=Gr/Gmax*10%

Gr — Czas darmowych aktualizacji w ofercie ocenianej
Gmax - najdłuższy czas darmowych aktualizacji spośród ofert ocenianych (maksymalny oceniany czas darmowych aktualizacji to 36 miesięcy, w przypadku gdy czas darmowych aktualizacji będzie większy niż 36 miesięcy przyjmuje się wartość 36 miesięcy)
Gn - ilość punktów przyznana ofercie w ramach kryterium Czas darmowych aktualizacji

Zamawiający wymaga minimalnego Czas darmowych aktualizacji 24 miesięcy, maksymalny oceniany Czas darmowych aktualizacji to 36 miesięcy.
punkty w ramach kryterium „czas realizacji w dniach” będą przyznawane według następującej formuły. Pierwszy dzień realizacji liczony jest od dnia podpisania umowy.
Termin realizacji: najpóźniej do 31.03.2020r.
Tmin
Tn= ------------ x 20 %
Tr
Tr — termin realizacji ocenianej oferty
Tmin – najkrótszy termin realizacji spośród ofert ocenianych
Tn - ilość punktów przyznana ofercie w ramach kryterium liczba języków

punkty w ramach kryterium „liczba wersji językowych systemu ERP” będą przyznawane według następującej formuły:
Liczba wersji językowych programu (po za j. polskim)- każda wersja 1 pkt nie więcej niż 15 punktów. (Jeżeli oferent wskaże więcej niż 15 wersji językowych do obliczeń punktowych zostanie przyjęta wartość 15).
Lr
Ln= ------------ x 10 %
Lmax
Lr — liczba języków w ofercie ocenianej
Lmax – największa liczba języków w ofercie ocenianej, jednak nie więcej niż 10 w tym wskazane w zapytaniu
Ln - ilość punktów przyznana ofercie w ramach kryterium Liczba języków


Sposób przyznawania punktacji za ocenę łączną:
ocena łączna oferty zostanie przyznana wg następującej formuły:

An = Cn + Gn + Tn + Ln

Cn — ilość punktów przyznana ofercie w ramach kryterium „cena netto w PLN”
Gn — ilość punktów przyznana w ofercie w ramach kryterium „czas darmowych aktualizacji w miesiącach”
Tn - ilość punktów przyznanych w ramach kryterium „czas realizacji w dniach”
Ln – ilość punktów przyznana w ramach kryterium „liczba wersji językowych systemu ERP”
An — łączna ocena oferty
W oparciu o przyznaną punktację stworzona zostanie lista rankingowa ofert. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez kilka ofert, o miejscu ofert na liście rankingowej zadecyduje termin ich złożenia (oferta złożona wcześniej znajdzie się wyżej na liście rankingowej).
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów, w oparciu o ustalone wyżej kryteria i podpisze umowę z wybranym Wykonawcą.
Punkty za każde kryterium będą obliczane do dwóch miejsc po przecinku.
Ponadto Zamawiający przy dokonaniu wyboru Wykonawcy będzie kierował się elementarnymi zasadami obowiązującymi na wspólnym jednolitym rynku europejskim, w tym m. in.:
zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania
zasady ochrony uczciwej konkurencji
zasadą swobodnego przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług
zasadą niedyskryminacji i równego traktowania
Rozstrzygnięcie procesu wyboru oferty odbędzie się w terminie do 5 dni roboczych od daty zakończenia terminu składania ofert. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru oferty zostaną opublikowane na stronie portalu baza konkurencyjności.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury wyboru oferenta, unieważnienia postępowania ofertowego, uznania, że postępowanie ofertowe nie dało rezultatu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia z procesu oceny oferty niespełniającej któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Formularza ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CAPEK - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Powstańców Śląskich 236

44-348 Skrzyszów

śląskie , wodzisławski

Numer telefonu

324756560

Fax

324756561

NIP

6472265275

Tytuł projektu

Zakup i wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnej w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Numer projektu

RPSL.03.03.00-24-0479/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Altab SA
Ul. Wręczycka 11a
42-200 Częstochowa
Oferta wpłynęła w dniu 9 października 2019r. wartość netto 895 378,00 zł
Liczba wyświetleń: 374