Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji wsporczej przenośnika P&F oraz montaż przenośnika P&F

Data publikacji: 02.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-10-2019

Numer ogłoszenia

1205130

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona osobiście pod adresem:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo – Handlowe „NOVCAN” , Pl. 1 – Maja 11, 13-200 Działdowo.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Nowakowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

501562900

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Prefabrykacja elementów konstrukcji wsporczej na podstawie dokumentacji Zamawiającego.
Montaż konstrukcji wsporczej przenośnika P&F w hali lakierni proszkowej Zamawiającego.
Montaż przenośnika P&F do wykonanej konstrukcji wsporczej

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: działdowski Miejscowość: Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: działdowski Miejscowość: Komorniki 19

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wykonanie konstrukcji wsporczej przenośnika P&F na podstawie dokumentacji zamawiającego.
Konstrukcja wsporcza umożliwi zainstalowanie przenośnika transportowego P&F stanowiącego element linii lakierni proszkowej. Montaż mechaniczny przenośnika P&F do dostarczonej konstrukcji wsporczej.

Przedmiot zamówienia

Konstrukcja wsporcza przenośnika P&F
Prefabrykacja konstrukcji wsporczej przenośnika na podstawie dokumentacji Zamawiającego.
Dostawa elementów łącznych konstrukcji.
Montaż konstrukcji w hali lakierni proszkowej.
Montaż przenośnika P&F składającego się z następujących elementów:
- około 280 m łańcucha do pracy w temp. 130 stopni C
- około 200 m łańcucha do pracy w temp. 250 stopni C
- Tor prosty P+F około 240 mb
- Łuk P+F poziomy 45 stopni - 33 szt
- Łuk P+F poziomy 45-90 stopni - 2 szt
- Tor prosty P - 110 mb
- Tor poziomy P - 85 szt.
- Łuk pionowy P 30 stopni - 32 szt
- Tor prosty F - 95 mb
- Łuk poziomy F - 9 szt
- Szyna stabilizująca prosta - 18,4 mb
- Blokady -18 szt
- 3 napędy łańcucha wraz z naciągiem
- 1 napęd łukowy z naciągiem
- 11 stoperów sterowanych elektrozaworami
- 3 stopery pneumatyczne do 130 stopni C
- 4 stopery pneumatyczne w obszarach specjalnych ( niebezpiecznych)
- 3 stopery pneumatyczne do 250 stopni C
- 10 zestawów rozjazdów samonastawnych
- 10 zestawów rozjazdów sterowanych
- 1 zestaw uchwytów z czujnikami indukcyjnymi do kontroli systemu
- 8 czujników zbliżeniowych do śledzenia położenia trawersy
- zestaw uchwytów montażowych do podwieszenia przenośnika do konstrukcji wsporczej
- 58 trawersów
- 2 windy pionowego załadunku
Szczegółowy opis technologii oraz parametrów technicznych przedmiotu zamówienia zostanie
udostępniony przez Zamawiającego na indywidualne życzenie Oferenta.
Przed złożeniem zamówienia konieczny jest kontakt z przedstawicielem Zamawiającego w celu
zapoznania się z:
- parametrami technicznymi hali , w której zostanie zamontowana linia,
- technologią, opisami procesów i szczegółowymi parametrami przebiegu procesów, zgodnie z którymi
winna działać linia,
- szczegółowymi parametrami urządzeń, oczekiwanymi przez Zamawiającego.
Wyżej wymienione informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i mogą zostać wydane potencjalnym
Oferentom na ich indywidualne życzenie.

Kod CPV

44000000-0

Nazwa kodu CPV

Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji:
- wykonanie konstrukcji i dostawa na miejsce inwestycji w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy jednak nie później niż do 30 października 2019r.
- montaż konstrukcji wsporczej przenośnika P&F: do 15 listopada 2019r.
- montaż mechaniczny przenośnika P&F: do 13 grudnia 2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;

Wiedza i doświadczenie

Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia;

Potencjał techniczny

Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Brak szczególnych wymagań;

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia;

Dodatkowe warunki

1. Przez dostawę przedmiotu zamówienia rozumnie się wszystkie elementy przedmiotu zamówienia określone w § 1
wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 6 oraz w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszego zapytania.
2. Zamawiający odrzuci w procedurze kwalifikacyjnej Oferenta, który przedstawi dokumenty:
a) niekompletne;
b) niepodpisane;
c) niespełniające wszystkich warunków udziału w postępowaniu;
d) nieposiadające wszystkich wymaganych załączników.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku
do Zamawiającego.
8. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego
http://www.novcan.pl,
9. Zamawiający przewiduje finansowanie etapami.
10. Płatność uważana będzie za zrealizowaną w dniu, w którym bank uzna konto Wykonawcy.
11. W przypadku podania ceny w innej walucie niż PLN, jej wartość zostanie przeliczona z
zastosowaniem średniego kursu NBP z ostatniego dnia składania ofert tj. z dnia 11.10.2019 roku.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta musi zawierać:
a) Dokument rejestrowy.
b) Wypełniony formularz ofertowy lub ofertę zawierającą wszystkie elementy wskazane w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
c) Wypełnione oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
d) Oświadczenie o zdolności do realizacji zamówienia, którego dotyczy oferta.
e) Oświadczenie o zachowaniu poufności
f) Parafowany wzór umowy

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami:
a) Cena netto
KC - kryterium ceny
KC = CM/C x 90 (waga)
CM - najniższa cena netto wśród wszystkich rozpatrywanych ofert
C - cena netto w PLN analizowanej oferty
b) Gwarancja
KG – kryterium gwarancji
KG = G/GM x 10 (waga)
GM – najdłuższy termin gwarancji rozpatrywanych ofert,
G – termin gwarancji analizowanej oferty
2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów. Ocena
końcowa (OK) złożonej oferty będzie ustalona następująco:
OK = KC + KG
Maksymalna liczba punktów wynosi 100,00. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
3. Do porównania cen ofert, według powyższego wzoru zostanie przyjęta podana w ofertach cena netto za
realizację przedmiotu Zamówienia.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów.

Wykluczenia

Wyklucza się z udziału w postępowaniu osób i firm powiązanych z Zamawiającym osobowo lub
kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem
procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na pozostawaniu w takim
stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w
wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii proste, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.”

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO - HANDLOWE "NOVCAN" WŁADYSŁAW NOWAKOWSKI

Adres

pl. 1 Maja 11/brak

13-200 Działdowo

warmińsko-mazurskie , działdowski

Numer telefonu

236972557

Fax

236972557

NIP

5710005305

Tytuł projektu

Zastosowanie nowej technologii w procesie produkcji mechanicznych urządzeń zabezpieczeń mienia - czynnikiem umożliwiającym diametralną zmianę produkowanych wyrobów.

Numer projektu

POIR.03.02.02-00-1678/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na wykonanie, dostawę i montaż konstrukcji wsporczej przenośnika P7F oraz montaż przenośnika P7F wpłynęła jedna oferta.
Oferta wpłynęła dnia 08.10.2019 roku.
Oferentem jest MOBUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 37-100 Łańcut ul. Przemysłowa 14.
Oferta jest oceniona za spełniającą kryteria określone w zamówieniu.
Cena netto 398 000 PLN.
Oferenta zaproszono do podpisania umowy.
Liczba wyświetleń: 134