Strona główna
Logo unii europejskiej

Budowa magazynu do awaryjnego składowania międzyoperacyjnego osadów odwodnionych

Data publikacji: 06.09.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-10-2019

Numer ogłoszenia

1204864

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w 2 egzemplarzach (1 oryginał i 1 kopia) w siedzibie Zamawiającego: „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o., ul. Zjednoczenia 110A, 65-120 Zielona Góra (kancelaria) w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 04.10.2019r. godz. 12:00.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 110 a
65-120 Zielona Góra

Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:
„Budowa magazynu do awaryjnego składowania międzyoperacyjnego osadów odwodnionych”

Nie otwierać przed dniem: 04.10.2019r., godz. 12:15 (data i godzina zgodna z pkt.14 Zapytania ofertowego)

3. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o., ul. Zjednoczenia 110A, 65-120 Zielona Góra (sekretariat) w dniu 04.10.2019r. o godz.. 12:15.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Andrzejewski

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie magazynu do awaryjnego składowania międzyoperacyjnego osadów odwodnionych, zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę magazynu do awaryjnego międzyoperacyjnego składowania osadów odwodnionych, w tym:
• jednonawową wiatę o powierzchni w rzucie około 2000 m2 i wysokości ściany 2,0 m ponad posadzkę,
• posadzkę betonową wyprofilowaną ze spadkami w kierunku korytek odwodnieniowych z rusztem ze stali nierdzewnej,
• odprowadzenie odcieków z każdego korytka do kanalizacji wewnątrzzakładowej o średnicy d = 300 mm zlokalizowanej na wysokości komory zasuw przy zagęszczaczach, należy przewidzieć konieczność zastosowania pompowni odcieków z rurociągiem tłocznym,
• plac manewrowy dla pojazdów obsługujących obiekt, o nawierzchni betonowej i powierzchni około 600 m2 z dojazdem od strony komór osadu czynnego,
• oświetlenie terenu przed magazynem osadu z systemu energetycznego oczyszczalni (słupy oświetleniowe przy komorze osadu czynnego),
• woda wodociągowa na potrzeby p.poż. i zmywania posadzki magazynu z sieci wodociągowej wewnątrzzakładowej,
• kanalizację do odprowadzenia odcieków z magazynu,
• wody opadowe z terenu placu betonowego przed halą i powierzchni dachu rozprowadzone powierzchniowo po terenie i przy pomocy skrzynek rozsączających do gruntu, dopuszcza się odprowadzenie nadmiaru wód do wewnątrzzakładowej kanalizacji deszczowej,
• wykonanie w niezbędnym zakresie przełożeń istniejących, kolidujących z projektowanym obiektem, istniejących sieci infrastruktury technicznej oczyszczalni ścieków,
• inne niezbędne elementy zagospodarowania terenu.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: Zielona Góra Miejscowość: Zielona Góra - Łężyca

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie magazynu do awaryjnego składowania międzyoperacyjnego osadów odwodnionych, zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę magazynu do awaryjnego międzyoperacyjnego składowania osadów odwodnionych, w tym:
• jednonawową wiatę o powierzchni w rzucie około 2000 m2 i wysokości ściany 2,0 m ponad posadzkę,
• posadzkę betonową wyprofilowaną ze spadkami w kierunku korytek odwodnieniowych z rusztem ze stali nierdzewnej,
• odprowadzenie odcieków z każdego korytka do kanalizacji wewnątrzzakładowej o średnicy d = 300 mm zlokalizowanej na wysokości komory zasuw przy zagęszczaczach, należy przewidzieć konieczność zastosowania pompowni odcieków z rurociągiem tłocznym,
• plac manewrowy dla pojazdów obsługujących obiekt, o nawierzchni betonowej i powierzchni około 600 m2 z dojazdem od strony komór osadu czynnego,
• oświetlenie terenu przed magazynem osadu z systemu energetycznego oczyszczalni (słupy oświetleniowe przy komorze osadu czynnego),
• woda wodociągowa na potrzeby p.poż. i zmywania posadzki magazynu z sieci wodociągowej wewnątrzzakładowej,
• kanalizację do odprowadzenia odcieków z magazynu,
• wody opadowe z terenu placu betonowego przed halą i powierzchni dachu rozprowadzone powierzchniowo po terenie i przy pomocy skrzynek rozsączających do gruntu, dopuszcza się odprowadzenie nadmiaru wód do wewnątrzzakładowej kanalizacji deszczowej,
• wykonanie w niezbędnym zakresie przełożeń istniejących, kolidujących z projektowanym obiektem, istniejących sieci infrastruktury technicznej oczyszczalni ścieków,
• inne niezbędne elementy zagospodarowania terenu.

Parametry i cechy w/w obiektów określono w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiącym Część III niniejszego Zapytania ofertowego.

Zamówienie realizowane będzie zgodnie z „Warunkami kontraktowymi dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy; dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę (YELLOW FIDIC) - drugie wydanie angielsko-polskie 2004 (tłumaczenie pierwszego wydania 1999)”.

Przedmiot zamówienia

Celem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie magazynu do awaryjnego składowania międzyoparacyjnego osadów odwodnionych, zgodnie z Programem Funkcjonalno - Użytkowym.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Czas na ukończenie: 18 miesięcy od daty podpisania umowy, w tym 9 miesięcy od daty podpisania umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

Zdolności technicznej:
Za spełniającego niniejszy warunek uznany będzie Wykonawca, który:
w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę, której przedmiotem było zaprojektowanie i budowa budynku* o powierzchni w rzucie nie mniejszej niż 1000m2,
lub
- co najmniej jeden projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę, którego przedmiotem było zaprojektowanie budynku* o powierzchni w rzucie nie mniejszej niż 1000m2
oraz
- co najmniej jedną robotę, której przedmiotem była budowa budynku* o powierzchni w rzucie nie mniejszej niż 1000m2,
(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będą ich łączne kwalifikacje i doświadczenie - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku).

*Budynek – definicja w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane

Warunek określony powyżej w uważa się za wstępnie spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż posiada zdolności techniczne odpowiednie do prawidłowego wykonania zamówienia (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zdolności zawodowej:
Za spełniającego niniejszy warunek uznany będzie Wykonawca, który:
wskaże do uczestnictwa w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby:
# kierownik budowy - niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje:
• minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jako kierownik budowy/robót,
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń,
# projektant branży konstrukcyjno-budowlanej - niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje:
• minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jako projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
• uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia kilku funkcji przez osoby wskazane przez Wykonawcę, pomimo posiadania przez nie odpowiednich uprawnień budowlanych.

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 Prawa budowlanego, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. w szczególności w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004).

Jeżeli wskazane powyżej osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić co najmniej jednego tłumacza na czas obowiązywania Umowy.
Warunek określony powyżej uważa się za wstępnie spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż posiada zdolności zawodowe odpowiednie do prawidłowego wykonania zamówienia (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).

Dodatkowe warunki

Niepodleganie wykluczeniu z postępowania.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
b) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
- o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art.258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. 2018, poz. 1600, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz.1263 i 1669),
- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 §20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
- skarbowe,
- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
c) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano
za przestępstwo, o którym mowa w pkt. powyżej,
d) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,
e) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów,
f) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
g) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
h) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonywająca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu,
i) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
j) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz.703 i 1277),
k) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne,
l) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650 i 1637 i 1669), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
m) Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz Dz.U. z 2018 r. poz. 149,398,1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz Dz.U. z 2018 r. poz. 398,685, 1544 i 1629).
Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wymienionych w pkt. 2) a) – k) i m) powyżej (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).
Wykonawca potwierdza brak podstawy do wykluczenia, o której mowa w pkt 2) l) powyżej zgodnie z pkt 7.2.2) IdW, na druku stanowiącym załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy zostały określone w zapisach Zapytania ofertowego (udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.zgora.pl/przetargi/zamowienia-publiczne-z-udzialem-srodkow-ue/).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Lista dokumentów / oświadczeń wymaganych od Wykonawcy została określona z zapisach Zapytania Ofertowego dostępnego na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem www.zwik.zgora.pl/przetargi/zamowienia-publiczne-z-udzialem-srodkow-ue.

Zamówienia uzupełniające

1. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień uzupełniających, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, w wysokości nieprzekraczającej 20% wartości zamówienia podstawowego.
2. Do określenia wynagrodzenia za w/w roboty zostaną zastosowane stawki - nośniki kosztów, tj. stawka roboczogodziny, koszty ogólne, koszty zakupu i zysk oraz ceny materiałów i sprzętu nie wyższe niż średnie wg cennika SEKOCENBUD z kwartału poprzedzającego sporządzenie wyceny dla województwa lubuskiego.
3. W przypadku wystąpienia w/w robót, wymagane są następujące dokumenty stanowiące podstawę przygotowania umowy:
a) protokół konieczności sporządzony przez Zamawiającego,
b) kosztorys robót objętych protokołem konieczności - sporządzony przez Wykonawcę i sprawdzony przez Inżyniera Kontraktu,
c) protokół z negocjacji upoważnionych przedstawicieli stron.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
1. cena (C)
2. gwarancja (okres) (G)

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium:
1) Cena (C) 60% - 60 punktów
2) Gwarancja (G) - minimum 36 miesięcy, maksymalnie 48 miesięcy 40% - 40 punktów

Zasady punktacji:
a) kryterium „Cena” (C) - oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 60 punktów, oferty pozostałe otrzymają zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, obliczoną na podstawie poniższego wzoru:
P(Ci) + (Cmin : Ci) * 60 pkt.
gdzie:
Pi(C) - liczba punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena"
Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Ci - cena oferty badanej "i"

b) kryterium „Gwarancja” (G) - Minimalny okres gwarancji, jaki jest wymagany od Wykonawcy wynosi 36 miesięcy.
a. 20 pkt. otrzyma oferta Wykonawcy, który zadeklaruje okres gwarancji wynoszący 42 miesięcy,
b. 40 pkt. otrzyma Wykonawca, który zadeklaruje okres gwarancji wynoszący 48 miesięcy.
Wykonawca, który zadeklaruje minimalny okres gwarancji wynoszący 36 miesięcy otrzyma 0 pkt.

Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca może zadeklarować zwiększenie okresu gwarancji o wielokrotność 6 m-cy. Maksymalny okres gwarancji to 48 miesięcy.

Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą liczbę punktów za wszystkie kryteria, obliczoną według wzoru: Pi = Pi(C) + Pi(G).

2. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na fakt, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i gwarancji, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

3. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZIELONOGÓRSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O. O.

Adres

Zjednoczenia 110a

65-120 Zielona Góra

lubuskie , Zielona Góra

Numer telefonu

(68) 4519 305

Fax

(68) 4519 959

NIP

1040000159

Tytuł projektu

Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra – Etap V

Numer projektu

POIS.02.03.00-00-0238/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze, jako Zamawiający
w postępowaniu jw., działając na podstawie punktu 27. Instrukcji dla Wykonawców – części I Zapytania ofertowego, niezwłocznie informuje wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty,
o unieważnieniu postępowania prowadzonego na zasadzie konkurencyjności dla zadania
pn.: „Budowa magazynu do awaryjnego składowania międzyoperacyjnego osadów odwodnionych”, nr POIiŚ/2.3/NFOŚiGW-V-05.

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania opiera się o następujące okoliczności:

W przedmiotowym postępowaniu otwarcie ofert miało miejsce 11 października 2019 r. w siedzibie Zamawiającego w wyznaczonym miejscu i terminie. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota ta to 3 650 000,00 zł (bez VAT), tj. 4 489 500,00 (z VAT).
W ramach postępowania prawidłowo złożono pięć ofert:
• Oferta nr 1 – Konsorcjum Firm: HMK Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum, ul. Dworcowa 13, 43-200 Pszczyna, Konstrukcje Jastrzębie Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum, ul. Towarowa 15, 44-330 Jastrzębie Zdrój, z ceną 6 439 419,00 zł (z VAT);
• Oferta nr 2 – Zakład Budowlany Waldemar Zawadzki, ul. Mławska 12, 14-220 Iława, z ceną 5 208 619,50 zł (z VAT);
• Oferta nr 3 – IDS-BUD S.A., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, z ceną 6 881 850,00 zł (Z VAT);
• Oferta nr 4 – ATA-TECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., Osiedle Cechowe 31, 64-840 Budzyń, z ceną 9 036 866,17 zł (z VAT);
• Oferta nr 5 – Zielonogórskie Przedsiębiorstwo Budowy Mostów MOSTY Sp. z o.o., ul. Lotników 3, 65-714 Zielona Góra, z ceną 6 461 872,50 zł (Z VAT).

Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, z tego powodu postępowanie zostaje unieważnione


Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania wynika z punktu 27.2) Instrukcji dla Wykonawców – części I Zapytania ofertowego, zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Zgodnie z punktem 27. Instrukcji dla Wykonawców – części I Zapytania ofertowego, Zamawiający udostępnia przedmiotową informację na stronie internetowej.
Liczba wyświetleń: 211