Strona główna
Logo unii europejskiej

Instalacja c.o. (pompa ciepła) + fotowoltaika (zaprojektuj i wybuduj)

Data publikacji: 27.09.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-10-2019

Numer ogłoszenia

1204448

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:
ul. Polna 6, 06-200 Maków Mazowiecki lub w korespondencji emial na adres: piotr@uegrant.pl
W związku z charakterem niniejszego postepowania ofertowego (zaprojektuj i wybuduj) zamawiający zastrzega, że złożenie oferty musi być poprzedzone wizytą, oględzinami na miejscu w przy ul. Zrembowskiej 7 w Makowie Mazowieckim oferentów, która będą skutkować opracowaniem koncepcji zawartej w ofercie.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

piotr@uegrant.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Pałucki

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

504020969

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Instytut Urządzeń Esktrakcyjnych sp. z o.o. oczekuje ofert w zakresie:
1. Zaplanowania instalacji centralnego ogrzewania z wykorzystaniem pompy ciepła (powietrznej) wraz rozprowadzeniem ciepła i wentylacją (dopuszcza się rekuperację) w wersji optymalnej w stosunku do wskazanych potrzeb Instytutu Urządzeń Ekstrakcyjnych sp. z o.o. w hali przy ul. Zrembowskiej 7 w Makowie Mazowieckim.
2. Instalacji ww. c.o. z rozprowadzeniem ciepła.
3. Instalacji 40 sztuk paneli fotowoltaicznych (z najlepszym stosunkiem mocy i jakości do ceny).

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: makowski Miejscowość: Maków Mazowiecki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy, który zaplanuje i wykona instalację centralnego ogrzewania w oparciu o odnawialne źródła energii OZE (powietrzną pompę ciepła) oraz zainstaluje panele fotowoltaiczne w ilości 40 sztuk. Zamówienie ma charakter zaprojektuj i wybuduj, ponieważ zamawiającemu zależy na optymalnym wykorzystaniu OZE w instalacji c.o. oraz z powodu konieczności ujednolicenia koncepcji, które pomoże porównać ofertodawców oraz wyłonić wykonawcę (np. trudno porównać system kaskadowy 4 pomp o mocy 16 kW do jednej 40 kW, która może być tańsza, nie musi, może być bardziej wydajna i też nie musi).

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o. w oparciu o powietrzną pompę ciepła wraz 40 szt. paneli fotowoltaicznych.
Do przedmiotu zamówienia Instytut Urządzeń Ekstrakcyjnych sp. z o.o. załącza projekt (rzut przyziemia z trasami i pomieszczeniami), na którym wskazano oczekiwane temperatury oraz przedmiary prac budowlanych.
Zamawiający zaprasza oferentów na obligatoryjne do złożenia oferty wizje lokalne w celu zapoznania się z obiektem w rzeczywistości, co skutkować będzie lepiej zaprojektowanej instalacji.
Zamawiający dopuszcza jako główne źródło ogrzewania powietrzną pompę ciepła w połączeniu kaskadowym lub pojedyncze urządzenie.
Zamawiający nie dopuszcza do sposobu, metody rozprowadzenia ciepła ogrzewania podłogowego, dopuszcza się m.in. nagrzewnice, klimakonwektory, grzejniki.
Zamawiający w związku z trybem zamówienie - zaprojektuj i wybuduj i tym samym zdefiniowaną niewiedzą w zakresie koncepcji instalcji c.o. zastrzega sobie prawo do przerwania i powtórzenia postępowania ofertowego bez podania przyczyn w dowolnym czasie trwania postępowania.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagalny okres realizacji zamówienia upływa z dniem 31.12.2019. Zamawiający w kryteriach uwzględnił termin wykonania robót budowlanych z wagą 30% sumy kryteriów.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający jako obligatoryjne w niniejszym postępowaniu ofertowym uznaje złożenie co najmniej podpisanego scanu oświadczenia o zdolności do wykonania zamawianych prac.

Wiedza i doświadczenie

j.w.

Potencjał techniczny

j.w.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

j.w.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

j.w.

Dodatkowe warunki

Obligatoryjna wizja lokalna przed złożeniem oferty po uwczesnym umówieniu się z przedstawicielami inwestora przy ul. Zrembowskiej 7 w Makowie Mazowieckim.

Warunki zmiany umowy

nie dotyczy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferent do oferty dołącza co najmniej scan (w przypadku wersji elektronicznej oferty) podpisanych oświadczeń o braku powiązań oraz o zdolności do wykonania zamawianych prac.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1. Cena – 50 %
2. Okres realizacji robót budowlanych (najkrótszy wygrywa) - 30%
3. Okres gwarancji – 20 % (gwarancje z poszczególnych urządzeń zostaną zsumowane i podzielone na ilość urzdzeń, zatem tzw średnia arytmetyczna).
Opis sposobu przyznawania punktacji:
Najmniejsza możliwa liczba punktów do zdobycia dla każdego kryterium to 1, a największa to 3. Punkty są przyznawane zgodnie z rankingiem dla danego kryterium. Liczba zdobytych punktów to suma iloczynów punktów zdobytych dla danego kryterium i wskaźnika procentowego.
1) Pierwsze miejsce – 3 punkty.
2) Drugie miejsce – 2 punkty.
3) Trzecie miejsce – 1 punkt.
Liczba zdobytych punktów dla kryterium cena:
1) 3 pkt x 50 % = 1,5 pkt.
2) 2 pkt x 50 % = 1,0 pkt.
3) 1 pkt x 50 % = 0,5 pkt.
Liczba zdobytych punktów dla kryterium okres realizacji robót budowlanych (krótszy wygrywa):
1) 3 pkt x 30 % = 0,9 pkt.
2) 2 pkt x 30 % = 0,6 pkt.
3) 1 pkt x 30 % = 0,3 pkt.
Liczba zdobytych punktów dla kryterium okres gwarancji:
1) 3 pkt x 20 % = 0,6 pkt.
2) 2 pkt x 20 % = 0,4 pkt.
3) 1 pkt x 20 % = 0,2 pkt.
Wygrywa oferta, która dostanie największą liczbę punktów.
W przypadku dwóch ofert o tej samej liczbie punktów Zamawiający określa kryterium rozstrzygające:
- wygra oferta firmy, której siedziba jest bliżej miejsca inwestycji.

Wykluczenia

Wszelkie wykluczenia zostały wskazane w treści ogłoszenia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

INSTYTUT URZĄDZEŃ EKSTRAKCYJNYCH SP. Z O.O.

Adres

Polna 6

06-200 Maków Mazowiecki

mazowieckie , makowski

Numer telefonu

504020969

NIP

5342504143

Tytuł projektu

Centrum Badawczo Rozwojowe Supercritical Fluid Extraction (CBRSFE)

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0090/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Jedyną ofertę 10.10.2019 złożyła firma P.P.H.U. EKOINSTAL Sebastian Dudek z siedzibą w Wólce Drążdżewskiej 8, 06-214 Krasnosielc. Oferta poprzedzona została wizytą i projektem. Oferta na montaż instalacji fotowoltaicznej (zaprojektuj i wybuduj) oraz instalacji C.O. (pompa ciepła) opiewa na kwotę 156 000,00 netto; 191 880,00 brutto. IUE wyłonił ww. firmę na wykonawcę w ww. zakresie.
Liczba wyświetleń: 216