Strona główna
Logo unii europejskiej

Wdrożenie innowacyjności produktowej i procesowej w przedsiębiorstwie Kryszczuk Sp. z o.o. Sp.k. poprzez zakup innowacyjnego centrum tokarskiego

Data publikacji: 04.09.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-10-2019

Numer ogłoszenia

1204365

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty składa się w formie pisemnej lub elektronicznej.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem: Oferta złożona w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe na „Zakup centrum tokarskiego”.
Oferty należy składać na adres: KRYSZCZUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Stefana Okrzei 16, 59-225 Chojnów
osobiście lub pocztą / liczy się data wpływu/.
Oferty składane w formie elektronicznej należy przesłać na adres e-mail: kamil.kryszczuk@gmail.com lub kryszczuk@kryszczuk.strefa.pl wpisując w temacie: Oferta na „Zakup centrum tokarskiego”, do upływu terminu – UWAGA! LICZY SIĘ TERMIN WPŁYWU OFERTY NA SERWER ZAMAWIAJĄCEGO. Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę.
Oferty złożone winny być sporządzone w języku polskim.
2. Termin składania ofert
Oferty należy złożyć w formie do wyboru opisanej w pkt. 1 w nieprzekraczalnym terminie do 11 październik 2019 r. do godz. 11.00

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kamil.kryszczuk@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kamil Kryszczuk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

608501430

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia:
Zakup centrum tokarskiego o minimalnych lub równoważnych parametrach: zakup dotyczy 1 sztuki centrum tokarskie z systemem sterowania, z napędzanymi narzędziami.
Minimalne niektóre parametry techniczne obrabiarki: – max przelot wrzeciona 51 mm; max średnica toczenia dla głowicy 301,6 mm; Przesuw w osi Y (±50, mm), przesuw w osi X 230 mm, przesuw w osi Z 530 mm; zakres obrotów wrzeciona /min 50-4000; max moment obrotowy 203 Nm; szybkość dobiegów w osiach X i Y 12 m/min a w osi z 24 m/min; głowica narzędziowa, liczba pozycji narzędziowych 12; liczba narzędzi napędzanych 12; moc narzędzi napędzanych 9 kW; dokładność pozycjonowania obrabiarki +/-0,005 mm; powtarzalność obrabiarki +/-0,003 mm; ciężar obrabiarki 4000 kg; napięcie 3x400V; sterowanie CNC, 4 osie; pojemność pamięci 1 MB; monitor LCD 15”
i złącze USB; pokrętka; głowica; narzędziowa; hydrauliczny uchwyt trójszczękowy; i in.; z opcją konik sterowany hydraulicznie; taśmowy wyrzutnik wiórów; automatyczna sonda narzędziowa; oprawka napędzana kątowa i osiowa do głowicy i in. Standardowy zestaw uchwytów narzędzi.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: legnicki Miejscowość: Chojnów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Głównym celem projektu jest podniesienie innowacyjności przedsiębiorstwa Kryszczuk sp z o.o. sp.k. poprzez zakup innowacyjnej maszyny - centrum tokarskiego z systemem sterowania.
Celem projektu jest zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu poprzez wprowadzanie na rynek nowego produktu, który będzie wytwarzany przez zakupione centrum tokarskie będące przedmiotem inwestycji.

Przedmiot zamówienia

Zakup centrum tokarskiego

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot niniejszego Zamówienia należy zrealizować w terminie do 1 miesiąca od daty podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteriami oceny ofert są:
• cena brutto za całość zamówienia – 60%
• parametry techniczne maszyny – 20%
• gwarancja - 15%
• termin realizacji dostawy – 5%
Ocena ofert na dokonywana będzie wg poniższych kryteriów na podstawie wzoru:
S – suma punktów S=C+P+G+T
Całkowita cena (C) oferty brutto za realizację zamówienia – punkty zostaną obliczone według następującego wzoru:
najniższa całkowita cena oferty brutt
C = ------------------------------------------------------------------------- x 60 (waga kryterium w %)
cena całkowita oferty badanej brutto

Parametry techniczne (P)– punkty zostaną obliczone według następującego wzoru:
najwyższe parametry – 20 pkt
najniższe parametry – 0 pkt
wszystkie średnie – 10 pkt
Gwarancja na przedmiot zamówienia
min. 36 miesięcy 15 pkt
poniżej 36 miesięcy – 0 pkt
Termin realizacji dostawy (T) – punkty zostaną obliczone według następującego wzoru:
termin do 1 miesiąca ( 30 dni ) od podpisania umowy – 5 pkt
termin dostawy powyżej 1 miesiąca ( 30 dni) – 0 pkt.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KRYSZCZUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres

Stefana Okrzei 16

59-225 Chojnów

dolnośląskie , legnicki

NIP

6912515323

Tytuł projektu

Wdrożenie innowacji produktowej i procesowej w przedsiębiorstwie Kryszczuk sp. z o.o sp.k. poprzez zakup innowacyjnego centrum tokarskiego.

Numer projektu

RPDS.01.05.01-02-0069/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

DEMATEC POLSKA SP. Z O.O. ul. Rudolfa Diesla 15
32-005 Niepołomice

16.09.2019 r.

425 165,96 zł.
Liczba wyświetleń: 221