Strona główna
Logo unii europejskiej

Pełnienie funkcji zespołu nadzoru inwestorskiego obejmującego kompleksowy, wielobranżowy nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno – budowlanej, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych nad robotami budowlanymi i montażowymi, współfinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Data publikacji: 30.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-09-2019

Numer ogłoszenia

1203807

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

1. Wprowadzono załącznik - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zmiana z dnia 02.09.2019 r. (zmiana dotyczy rozdz. XVIII, pkt. 4, ppkt. 4.1.)
2. Wprowadzono załącznik - Wzór Umowy do SIWZ - zmiana z dnia 2.09.2019 r. (zmiana dotyczy paragrafu 4, pkt. 7, 8, 9.)
3. Wprowadza się zmianę treści SIWZ z dnia 05.09.2019 r.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Komunalnej 4, w Sekretariacie, do dnia 12.09.2019 r., do godz.10:00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiajacego - sala konferencyjna, w dniu 12.09.2019 r. godz. 10:15.
3. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy.
4. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.
5. Opakowanie musi zostać oznakowane jako "OFERTA" oraz opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia, tj. „Pełnienie funkcji zespołu nadzoru inwestorskiego obejmującego kompleksowy, wielobranżowy nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno – budowlanej, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych nad robotami budowlanymi i montażowymi, współfinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020” oraz pieczęcią firmową Wykonawcy z jego adresem.
6. Opakowanie (koperta) musi zostać zaadresowane na adres:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek
z dopiskiem:
„Oferta na: „Pełnienie funkcji zespołu nadzoru inwestorskiego obejmującego kompleksowy, wielobranżowy nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno – budowlanej, instalacji sanitarnych
i instalacji elektrycznych nad robotami budowlanymi i montażowymi, współfinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
Nr sprawy: BZ/ZP.16/27/08/19.”
7. W przypadku oferty wspólnej należy na opakowaniu wymienić z nazwy z określeniem siedziby - wszystkie podmioty składające ofertę wspólną ze wskazaniem pełnomocnika.
8. Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania oferty określa rozdz. XIX SIWZ.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Wydra, Violetta Sartanowicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

54/4123866, 54/4123863

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji zespołu nadzoru inwestorskiego obejmującego kompleksowy, wielobranżowy nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno – budowlanej, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych nad:
1) Robotami budowlanymi wykonywanymi przez Wykonawcę robót budowlanych w zakresie inwestycji
p.n. „Rozbudowa i przebudowa istniejącej hali segregacji odpadów komunalnych oraz związanych z nią instalacji, sieci, urządzeń infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu w ramach inwestycji pn. Modernizacja istniejącej linii sortowniczej w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć Kujawski, na terenie działki o nr ew. 189/3, 189/2, 190/2, 192/2 w obrębie ew. Machnacz gm. Brześć Kujawski”.
2) Robotami montażowymi wykonywanymi przez Dostawcę urządzeń technologicznych w ramach zadania
p.n. „Zaprojektowanie oraz dostawa i montaż technologii zautomatyzowanego sortowania odpadów komunalnych w ramach modernizacji istniejącej linii sortowniczej w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu
gm. Brześć Kujawski”.
współfinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko na lata 2014-2020.
2. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego dla postępowań o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawa zamówień publicznych.
3. Cała dokumentacja postępowania jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.saniko.com.pl: BIP/Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: włocławski Miejscowość: Machnacz, Brześć Kujawski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór zespołu nadzoru inwestorskiego obejmującego kompleksowy, wielobranżowy nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno – budowlanej, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych nad:
1) Robotami budowlanymi wykonywanymi przez Wykonawcę robót budowlanych w zakresie inwestycji
p.n. „Rozbudowa i przebudowa istniejącej hali segregacji odpadów komunalnych oraz związanych z nią instalacji, sieci, urządzeń infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu w ramach inwestycji pn. Modernizacja istniejącej linii sortowniczej w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć Kujawski, na terenie działki o nr ew. 189/3, 189/2, 190/2, 192/2 w obrębie ew. Machnacz gm. Brześć Kujawski”.
2) Robotami montażowymi wykonywanymi przez Dostawcę urządzeń technologicznych w ramach zadania
p.n. „Zaprojektowanie oraz dostawa i montaż technologii zautomatyzowanego sortowania odpadów komunalnych w ramach modernizacji istniejącej linii sortowniczej w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć Kujawski”.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji zespołu nadzoru inwestorskiego obejmującego kompleksowy, wielobranżowy nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno – budowlanej, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych nad:
1) Robotami budowlanymi wykonywanymi przez Wykonawcę robót budowlanych w zakresie inwestycji p.n. „Rozbudowa i przebudowa istniejącej hali segregacji odpadów komunalnych oraz związanych z nią instalacji, sieci, urządzeń infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu w ramach inwestycji pn. Modernizacja istniejącej linii sortowniczej w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć Kujawski, na terenie działki o nr ew. 189/3, 189/2, 190/2, 192/2 w obrębie ew. Machnacz gm. Brześć Kujawski”.
2) Robotami montażowymi wykonywanymi przez Dostawcę urządzeń technologicznych w ramach zadania
p.n. „Zaprojektowanie oraz dostawa i montaż technologii zautomatyzowanego sortowania odpadów komunalnych w ramach modernizacji istniejącej linii sortowniczej w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu
gm. Brześć Kujawski”, współfinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

2. Dokumenty opisujące zakres inwestycji, o której mowa w pkt. 1.1. ppkt. 1) niniejszego rozdziału jest do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego (www.saniko.com.pl: BIP/Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro):
- Projekt Budowlany;
- Projekt Wykonawczy branża konstrukcyjno-budowlana;
- Projekt Wykonawczy branża sanitarna;
- Projekt Wykonawczy branża elektryczna -remont stacji transformatorowej;
- Projekt Wykonawczy branża elektryczna –instalacje wewnętrzne hali sortowni;
- Projekt Wykonawczy system sygnalizacji pożarowej;
- Projekt Wykonawczy zagospodarowanie terenu w tym branża drogowa;
- Projekt Wykonawczy system monitoringu CCTV;
- Projekt technologii i organizacji wykonywania robót budowlanych w zakładzie czynnym; (wersja na etapie założeń projektowych)
- Scenariusz rozwoju zdarzeń w razie pożaru; (wersja na etapie założeń projektowych)
- Przedmiar robót;
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót;
- Ostateczna decyzja nr 795/2018 r. pozwolenia na budowę.
- Wytyczne ochrony p.poż.
Natomiast projekt technologiczny inwestycji, o której mow w pkt. 1.1. ppkt. 2) niniejszego rozdziału, zostanie udostępniony Wykonawcy, z którym w wyniku przedmiotowego postępowania zostanie zawarta Umowa. Szczegóły dotyczące niniejszego postępowania dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego (www.saniko.com.pl: BIP/Zamówienia publiczne – archiwum).

3. Szczegółowe obowiązki Zespołu Zespołu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego precyzuje rozdz. V SIWZ.
4. Wykonawca z którym w wyniku przedmiotowego postępowania zostanie zawarta Umowa udzieli Zamawiającemu gwarancji oraz rękojmi za wady na okres 60 miesięcy.
5. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego dla postępowań o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawa zamówień publicznych.
6. Cała dokumentacja postępowania jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.saniko.com.pl: BIP/Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro.

Kod CPV

71520000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi nadzoru budowlanego

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiotowe zamówienie będzie realizowane w terminie: od dnia zawarcia umowy do czasu zakończenia robót odbiorem końcowym i uzyskania zgody uprawnionego organu na użytkowanie obiektu to jest do 20 miesięcy od daty podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował łącznie do realizacji niniejszego zamówienia:
- 1 osobę na stanowisko Kierownika Zespołu Inspektora Nadzoru - inspektora nadzoru specjalności konstrukcyjno-budowlanej - posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności budowlano - konstrukcyjnej (lub posiadającego równoważne kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych zgodnie z przepisami prawa polskiego) oraz członkostwo (stałe bądź tymczasowe) w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, a także co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe (licząc od dnia wszczęcia postępowania) w nadzorowaniu robót budowlanych lub kierowaniu budową, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, nadzorowała roboty konstrukcyjno-budowlane w minimum jednej inwestycji, o wartości nie mniejszej niż 10 mln zł brutto, dotyczącej branży ochrony środowiska (np. sortownie lub kompostownie odpadów komunalnych lub instalacje fermentacji lub oczyszczalnie ścieków lub zakłady gospodarki odpadami komunalnymi);
oraz
- 1 osobę na stanowisko inspektora nadzoru posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub posiadającego równoważne kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych zgodnie z przepisami prawa polskiego) oraz członkostwo (stałe bądź tymczasowe) w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, a także co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (licząc od dnia wszczęcia postępowania) w nadzorowaniu robót budowlanych lub kierowaniu budową, która nadzorowała roboty sanitarne w minimum jednej inwestycji o wartości nie mniejszej niż 3 mln zł brutto.
oraz
- 1 osobę na stanowisko inspektora nadzoru posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub posiadającego równoważne kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych zgodnie z przepisami prawa polskiego) oraz członkostwo (stałe bądź tymczasowe) w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, a także co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (licząc od dnia wszczęcia postępowania) w nadzorowaniu robót budowlanych lub kierowaniu budową, która nadzorowała roboty elektryczne w minimum jednej inwestycji, o wartości nie mniejszej niż 3 mln zł brutto.

Inspektorzy nadzoru powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, odpowiadające im uprawnienia osób, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (m.in. ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272 ze zm)).

Zaleca się, aby osoby przewidziane do pełnienia funkcji w Zespole Inspektora Nadzoru władały językiem polskim w mowie i piśmie (stopień znajomości bardzo dobry - również w odniesieniu do języka technicznego). W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego podczas realizacji niniejszego zamówienia należy zapewnić udział tłumacza. Zamawiający wymaga od Wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.

Uwagi:
a) Zamawiający dopuszcza przedstawienia jednej osoby do pełnienia więcej niż jednej funkcji z wymienionych powyżej, w takiej sytuacji wykazana osoba winna spełniać wymogi dotyczące doświadczenia dla wykonywanych funkcji;
b) jeżeli wymiar wymaganego doświadczenia, które muszą posiadać osoby skierowane do realizacji przedmiotowego zamówienia, został określony w latach, należy przez to rozumieć pełne lata.

Dodatkowe warunki

1. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w kwocie 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
- w pieniądzu;
- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- w gwarancjach bankowych;
- w gwarancjach ubezpieczeniowych;
- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2019, poz. 310).
3. Wymogi dotyczące wadium zostały określone w rozdz. XVI SIWZ.

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy zostały określone w rozdz. XXVIII SIWZ oraz par. 11 wzoru umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Zgodnie z rozdz. XV. pkt. 6 SIWZ, poniżej wykaz dokumentów, które musi zawierać oferta:
a) wypełnionego formularza ofertowego o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ;
b) wypełnionego oświadczenia według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;
c) wykazu prac, powierzonych podwykonawcom, o ile Wykonawca będzie realizował zamówienie z udziałem podwykonawców – wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ.
d) pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty, (jeśli dotyczy);
e) zobowiązania podmiotu trzeciego, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, (jeśli dotyczy);
f) kopii dokumentu wniesienia wadium, zgodnie z rozdz. XVI. pkt. 1.4. SIWZ (dotyczy tylko wadium wnoszonego w innej dopuszczalnej formie określonej w rozdz. XVI. pkt. 1.2. SIWZ, nie dotyczy wadium wnoszonego w formie pieniądza).
2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ).
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów (potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy) tj.
A. Dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz osób (według wzoru stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
B. Dokumenty na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria:
Lp. Nazwa Waga [%] Ilość punktów
1 Całkowita cena oferty brutto (C) 80% 80,00
2 Ilość pobytów (P) 10% 10,00
3 Czas reakcji (R) 10% 10,00
4 Razem 100 % 100,00
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1) „Całkowita cena oferty brutto” – C
2) „Ilość pobytów” – P
3) „Czas reakcji” – R
3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona według poniższego wzoru:
L = C + P + R
gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „Całkowita cena oferty brutto”,
P – punkty uzyskane w kryterium „Ilość pobytów”,
R – punkty uzyskane w kryterium „Czas reakcji”.
4. Zasady oceny ofert według ustalonychkryteriów określone są w rozdz. XXII pkt. 2 SIWZ.

Wykluczenia

Podstawy wykluczenia precyzuje rodz. XIV SIWZ.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PGK "SANIKO"

Adres

Komunalna 4

87-800 Włocławek

kujawsko-pomorskie , Włocławek

Numer telefonu

48544121805

NIP

8880205921

Tytuł projektu

„Modernizacja linii sortowniczej w RIPOK w Machnaczu oraz doposażenie PSZOK we Włocławku”

Numer projektu

POIS.02.02.00-00-0018/17-00
Liczba wyświetleń: 116