Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 49/2019/CoCOATEX z dnia 30.08.2019r. dotyczące dostawy elementów elektrycznych

Data publikacji: 30.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-09-2019

Numer ogłoszenia

1203789

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Na podstawie pkt. IX. ust.1 zapytania ofertowego nr 49/2019/CoCOATEX z dn. 30.08.2019 r., Zamawiający wprowadza następujące zmiany w treści:
1. zapytania ofertowego - uszczegółowione zostały pozycje specyfikacji przedmiotu zamówienia (pkt. II ust.1):
- poz. 11 otrzymuje brzmienie: Przewód zasilający 1.5mm2 L/N/PE (OMY lub OWY), linka
- poz. 16 otrzymuje brzmienie : Przycisk bistabilny, płaski, M12 lub M16 (tablicowy)
- poz. 17 otrzymuje brzmienie: Wyłącznik różnicowoprądowy 1P+N B 25A 0,03A
2. zapytanie ofertowe, pkt. VI ust. 8, otrzymuje brzmienie: 8. "Oferta powinna zostać złożona do dnia 12.09.2019 r. do godziny
12.00 (termin składania ofert). Dla ofert przesłanych pocztą lub dostarczonych osobiście liczy się data i godzina dostarczenia
oferty pod adres wskazany w punkcie I. "
3. zapytanie ofertowe, pkt. VI ust. 12, otrzymuje brzmienie: " Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.09.2019. o godzinie 12.15 w
siedzibie Zamawiającego. "
4. zapytanie ofertowe, pkt. IX ust. 2, otrzymuje brzmienie: "Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o
wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego w terminie do 11.09.2019 do godz. 12.00. Pytania Wykonawcy muszą być
sformułowane w formie elektronicznej i wysłane na adres e-mail osoby do kontaktu. Zamawiający niezwłocznie udzieli
odpowiedzi i odeśle ją w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany we wniosku o wyjaśnienie. Treść pytań dotyczących
zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami Zamawiający upublicznia poprzez zamieszczenie w bazie konkurencyjności
(https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ ).
5. załącznik nr 3 - wzór umowy - § 2 pkt.1 otrzymuje brzmienie: "Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu Towar wraz z dokumentacją, o której mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, do siedziby Zamawiającego w terminie 25 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej Umowy"

Uzasadnienie:
W dniu 04.09.2019 r. Zamawiający upublicznił pytania Wykonawcy z dnia 03.09.2019r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego.
Odpowiedzi zawierały, m.in., uszczegółowienie 3 (trzech) pozycji specyfikacji przedmiotu zamówienia.
W załączniku nr 3 - wzór umowy - w pierwotnej wersji, została wpisana omyłkowa liczba dni dostarczenia towaru do Zamawiającego.
W związku z powyższym Zamawiający wydłużył termin składania ofert z dnia 09.09.2019 na dzień 12.09.2019r.
Analogicznie wydłużeniu uległ termin kierowania zapytań dotyczących wyjaśnień treści zapytania ofertowego – z dn. 06.09.2019 na dzień 11.09.2019

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę stanowi formularz ofertowy zgodny w treści z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Do formularza ofertowego Wykonawca powinien dołączyć:
a) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentacji, jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego;
b) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego);
c) parafowany wzór umowy, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego;
3. Złożona oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim. Zaleca się, aby oferta oraz dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę były ponumerowane. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w miejscach przeznaczonych na podpis. Ponadto, Wykonawca powinien parafować każdą stronę wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Ofertę można złożyć na piśmie osobiście, przesłać pocztą tradycyjną na adres siedziby Zamawiającego lub elektronicznie - pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem poniższych ustępów.
5. Zachowanie formy pisemnej oferty składanej elektronicznie wymaga przesłania skanu wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego wraz z wymienionymi i podpisanymi dokumentami, o których mowa w pkt VI.2.
6. W razie wyboru formy elektronicznej ofertę należy dostarczyć na adres e-mail osoby do kontaktu wskazany w punkcie I. Termin uważa się za zachowany, jeśli w terminie składania ofert, określonym w pkt.VI.8 zapytania ofertowego, wiadomość zawierająca pełną ofertę wpłynie na serwer pocztowy Zamawiającego w taki sposób, że Zamawiający będzie mógł zapoznać się z jej treścią.
7. W przypadku składania oferty papierowej należy ją złożyć u Zamawiającego lub przesłać na adres siedziby Zamawiającego wskazany w pkt. I.
8. Oferta powinna zostać złożona do dnia 12.09.2019 r. do godziny 12.00 (termin składania ofert). Dla ofert przesłanych pocztą lub dostarczonych osobiście liczy się data i godzina dostarczenia oferty pod adres wskazany w punkcie I.
9. Oferty złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
10. Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Oferent.
11. Termin związania ofertą: 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.09.2019. o godzinie 12.15 w siedzibie Zamawiającego.
13. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

cd w Zapytaniu ofertowym

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zapytania-ofertowe@proakademia.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Stojan

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

501 085 658

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa elementów elektrycznych

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: pabianicki Miejscowość: Konstantynów Łódzki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia na dostawę elementów elektrycznych jest ogłoszone zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach realizacji przez Zamawiającego projektu ”Opracowanie zintegrowanej technologii oczyszczania ścieków przemysłu włókienniczego z wykorzystaniem procesów koagulacji i zaawansowanego utleniania pozwalającej na odzysk wody technologicznej i ograniczającej zjawisko foulingu membran” (dalej: „CoCOATEX”)

Przedmiot zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów elektrycznych (dalej zwane „Towarem”) o specyfikacji i w ilościach poniżej:

1 Szafa sterownicza 600x380x210 (lub większa, max. 15% w każdym wymiarze), materiał: stal malowana proszkowo 1 szt.
2 Szyna DIN 35mm L=2 m 2 szt.
3 Koryto grzebieniowe 40x60 L=2m 5 szt.
4 Zasilacz 24VDC 5A 4 szt.
5 SSR 24VDC 10A 4 szt.
6 Przekaźnik przemysłowy z podstawką 1P 16A 24V DC 20 szt.
7 Lampka kontrolna; płaska; zielona; Otw: Ø22mm; 24VAC 10 szt.
8 Lampka kontrolna; płaska; czerwona; Otw: Ø22mm; 24VAC 10 szt.
9 Kaseta z przyciskiem bezpieczeństwa Stop (odryglowanie przez przekręcenie w prawo), IP65 4 szt.
10 Kabel sygnałowy LiCY 4x0,5 z ekranem (oplot), identyfikacja żył: preferowane numer, dopuszczalne kolor 100 mb.
11 Przewód zasilający 1.5mm2 L/N/PE (OMY lub OWY), linka 25 mb.
12 Kabel UTP ekranowany 25 mb.
13 Wtyczka 230V + PE 10 szt.
14 Obudowa uniwersalna pełna, 122 x 120 x 80 (lub większa, max. 15% w każdym wymiarze), materiał: aluminium lub stal malowana proszkowo 2 szt.
15 Listwa przeciwprzepięciowa z włącznikiem 8x230V 3 szt.
16 Przycisk bistabilny, płaski, M12 lub M16 (tablicowy) 10 szt.
17 Wyłącznik różnicowoprądowy 1P+N B 25A 0,03A 2 szt.
18 Dławnica kablowa M20x1.5 10 szt.
19 Dławnica kablowa M16x1.5 10 szt.
20 Dławnica kablowa M12x1.5 10 szt.
21 Końcówka tulejkowa; izolowana; miedź; Izolacja: polipropylen; Przekrój przewodu 1,5mm2 - 100 szt.
22 Końcówka tulejkowa; izolowana; miedź; Izolacja: polipropylen; Przekrój przewodu 2,5mm2 - 100 szt.
23 Końcówka tulejkowa; izolowana; miedź; Izolacja: polipropylen; Przekrój przewodu 6mm2 - 100 szt.
24 Opaski zaciskowe 100x2.5mm - 100 szt.
25 Opaski zaciskowe 150x4.8mm - 100 szt.
26 Szyna montażowa (listwa zaciskowa) do rozdzielnic p/t 8 modułów - 20 szt.

2) Dostawa w cenie oferty.
3) Towar objęty przedmiotem zamówienia musi być nowy, wolny od wad oraz musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta.
4) Wykonawca Zobowiązuje się dostarczyć Towar, o którym jest mowa w ust. 1 powyżej, do siedziby Zamawiającego – 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Innowacyjna 9/11 w oznaczonym terminie realizacji niniejszego zamówienia.
5) Wykonawca wraz z dostawą Towaru, winien dostarczyć komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub/i elektronicznej w języku polskim, w tym w szczególności karty charakterystyk, świadectwa jakości (jeśli dotyczy).
6) Inne warunki dostawy i odbioru zostały określone we wzorze umowy.

Kod CPV

31220000-4

Nazwa kodu CPV

Elementy składowe obwodów elektrycznych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nd

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Dostawa Towaru do siedziby Zamawiającego nastąpi nie później niż w terminie 25 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
2. Termin związania ofertą: 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

zgodnie z zał. 3

Wiedza i doświadczenie

zgodnie z zał. 3

Potencjał techniczny

zgodnie z zał. 3

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

zgodnie z zał. 3

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

zgodnie z zał. 3

Dodatkowe warunki

zgodnie z zał. 3

Warunki zmiany umowy

Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego lub
w przypadkach określonych w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” wydanych przez Ministra Rozwoju.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy;
Załącznik nr 2 – oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych;
Załącznik nr 3 – wzór umowy

Zamówienia uzupełniające

nd

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocenie będą podlegały oferty ważne, tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Oferta oceniana będzie na podstawie kryterium: „cena brutto” – waga 100%.
3. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium „cena brutto” wynosi 100 punktów.
4. W formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania należy podać wartość netto za wykonanie przedmiotu zamówienia, do której należy dodać kwotę podatku VAT obliczoną wg właściwej stawki, których suma stanowić będzie cenę brutto (z podatkiem VAT) za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.
5. Oferta oceniana będzie na podstawie ceny brutto poddanej w formularzu ofertowym za wykonanie przedmiotu zamówienia na podstawie następującego wzoru:
Cn
P = ---------- x 100 punktów
Cb
gdzie:
P – oznacza liczbę punktów przyznaną badanej ofercie w ramach kryterium „cena brutto”;
Cn – oznacza cenę brutto oferty najtańszej;
Cb – oznacza cenę brutto badanej oferty.
6. Cena ofertowa musi być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Cena podana w ofercie jest ceną brutto, tj. zawiera wszelkie koszty, składniki i narzuty Oferenta oraz zobowiązania, w tym zobowiązania publicznoprawne (np. podatek VAT), związane z wykonaniem całości przedmiotu zamówienia. Cena musi być podana w walucie polskiej cyfrowo i słownie.
8. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
9. Zamawiający sporządzi pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykluczenia

1. O udzielenie zamówienia nie może ubiegać się podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Ocena istnienia podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Oferta Wykonawcy wykluczonego podlega odrzuceniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CENTRUM BADAŃ I INNOWACJI PRO-AKADEMIA

Adres

Innowacyjna 9/11

95-050 Konstantynów Łódzki

łódzkie , pabianicki

Numer telefonu

603927279

NIP

7281919068

Tytuł projektu

Opracowanie zintegrowanej technologii oczyszczania ścieków przemysłu włókienniczego z wykorzystaniem procesów koagulacji i zaawansowanego utleniania pozwalającej na odzysk wody technologicznej i ograniczającej zjawisko foulingu membran

Numer projektu

POIR.04.01.02-00-0087/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W toku niniejszego zapytania Zamawiający wybrał ofertę firmy Przedsiębiorstwo el12 Sp.z o.o., z siedzibą w 45-117 Opole, ul. Św. Anny 5.
Data wpłynięcia oferty: 12.09.2019 r.
Kwota oferty: 3 063,00 zł netto/ 3 767,49 zł brutto
Liczba wyświetleń: 166